Verwarring

Egypte; Demonstranten en soldaten bekijken en beluisteren gebroederlijk een verklaring van President Hosni Mubarak Klik voor ware grootte
Egypte; Demonstranten en soldaten bekijken en beluisteren gebroederlijk een verklaring van President Hosni Mubarak

Gods snelheid

Het is belangrijk om gebeurtenissen rond Israël in een bijbels-profetisch licht te zien. Want profetische gebeurtenissen gaan in een razend tempo om ons heen. “IK zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). Dan zien we. God heeft blijkbaar haast.

“Zijn woord loopt zeer snel” (Psalm 147:15). Dat betreft niet alleen de snelheid waarmee het Evangelie over de aarde gaat, maar ook de vervulling van het profetische Woord. We gaan nu even kijken naar de Bijbelse betekenis van de verwarring die raast over de volken rond Israël en ook over ons dreigt te komen. Waar loopt dat op uit? Eerst iets over verwarring bij de vijanden van Israël in de Bijbel.

Een krijgsheld

Na de uittocht uit Egypte, ongveer 3500 jaar geleden, kwamen de Israëlieten klem te zitten tussen de Schelfzee, de woestijn en het machtige leger van Egypte. De HERE streed voor Israël. “Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring” (Exodus 14:24). Het leger van Farao (600 ‘tanks’) kwam om in het kolkende water van de Schelfzee. “De HERE is een krijgsheld” (Exodus 15:3) zong Israël toen enthousiast. Opvallend is dat de God van Israël vaak vijandelijke legers in verwarring brengt als Hij opkomt voor Zijn volk. Het is zijn normale strijdmethode: “Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komt” (Exodus 23:27 en Deuteronomium 7:23). Voorbeelden genoeg:

  • Jozua streed tegen vijf machtige koningen van Kanaän. “DE HERE bracht hen voor het aangezicht van Jozua in verwarring” (Jozua 10:10). Toen leden die legers een totale nederlaag.
  • In de tijd de richters Barak en Deborah werd Israël onderdrukt door de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. Barak werd opgeroepen hen te bestrijden. “De HERE bracht Sisera met zijn wagens (900 tanks!).....in verwarring voor Barak” (Richteren 4:15). Het leger van Sisera werd verslagen en Sisera kwam om.
  • Denk aan Gideon. Hoe het vijandelijke leger van Mideanieten en Amalekieten al schreeuwend en in totale paniek vluchtte (Richteren 7:21)
  • Na de gewaagde overval van de Israëlische kroonprins Jonathan en zijn wapendrager op een wachtpost van de Filistijnen kwam er “een zeer grote verwarring” (1 Samuel 14:20) over het Filistijnse leger, dat daarna verslagen werd.

God verandert niet! “Ik, de HERE ben niet veranderd en jullie kinderen van Jakob zijn niet verteerd” zegt de HERE zo’n 600 jaar later door de profeet Maleachi Maleachi 3:6). Dus zien we:

Hedendaagse verwarring

Israël is in de 18 eeuwen ballingschap niet verteerd. Brengt de HERE ook vandaag de vijanden van Israël in verwarring? Weer een paar voorbeelden:

  • Er zijn heel wat wonderverhalen uit de vier verdedigingsoorlogen van Israël. Bijvoorbeeld hoe vijandelijke divisies in verwarring vluchtten. Dit was zo opvallend een Israëlisch seculier, links dagblad Ha’Aretz na de Zesdaagse Oorlog (1967) concluderend toegaf: “Zelfs een niet-religieus iemand moest toegeven dat deze oolog met hulp van de Hemel is gevoerd”. Weizmann, toen generaal, werd gevraagd hoe het mogelijk was dat Israëlische vliegtuigen in Egypte ongehinderd van vliegveld naar vliegveld konden vliegen, antwoordde hij: “De vinger van G-d”.
  • Koning Hoessein van Jordanië werd door onjuiste berichten over Egyptische overwinningen in verwarring gebracht. Hij vocht mee tegen Israël en......verloor Judea, Samaria en Jeruzalem!
  • Toen Hamas en Fatah in juni 2006 op het punt stonden een gemeenschappelijk front tegen Israël te vormen bracht God hen in verwarring. Er ontstond een bloedige, verbeten onderlinge strijd tussen beide terroristenorganisaties die tot vandaag doorgaat.
  • Ahmadinejad schoot eind 2010 aardig op met de productie van verrijkt uranium voor zijn atoombommen. Het geniale, in het Israëlische atoomcentrum Dimona ontworpen stuxnet computervirus, bracht de ultracentrifuges van Iran in verwarring, zodat veel centrifuges kaport draaiden. Het atoomprogramma van Iran raakte zo’n drie jaar achterop. Eind februari bleek dat ook de centrale in Busher slitgelegd moest worden.
  • De internationale politiek zette Israël onlangs onder zware druk om weer een bouwstop in Judea, Samaria en Jeruzalem af te kondigen. Onthullingen van WikiLeaks brachten heel wat verwarring in het wereldje van de geheime topdiplomatie. De druk op Israël werd deels hierdoor wat minder en het bouwen kon doorgaan. Immers “De HERE bouwt Jeruzalem” (Psalm 147:2). En: “...verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen” (Amos 9:14). Als de HERE bouwt, wie zal het keren?
  • In januari 2011 begon grote onrust en verwarring bij veel Arabische totalitaire leiders. Opstand in Tunesië bracht het bewind van Ben Ali ten val. Mubarak van Egypte moest wijken. Kaddafi , de tiran van Libië ruimt het veld. Onrust, rellen en demonstraties, kortom verwarring, in Egypte, Libanon, Libië, Jordanië en nog een hele serie landen. Onthullingen van al-Jazeera veroorzaakten hooglopende ruzies onder de Palestijnen. De HERE brengt Israëls vijanden in verwarring. Dat is een laatste waarschuwing van de Almachtige.

Profetische geschiedenis

Intussen gaat God door met zijn verlossingsplan voor Israël en daarna voor heel de wereld. Maar momenteel is de situatie voor Israël zeer gespannen. Dreigingen van Hezbollah, Iran en Syrië blijven. Begin januari schreef de Jerusalem Post: “Israël kan bitter weinig doen om de wereld te verhinderen een Palestijnse staat te erkennen. Uiteindelijk zal de VS dat doen en ten slotte zal, volgens Netanjahu, Israël ook. Waarom het onvermijdelijke verder uitstellen? Waar wachten we op?” Vooral bij seculier en links Israël heerst een bijna defaitistische houding. Let nu eens op overeenkomsten met de tijd van de Richters in Israël! Telkens als Israël belaagd wordt door machtige vijanden grijpt de HERE in. Met zijn eigen strijdmethode: Verwarring. Zoals we nu zien gebeuren.

Aan het einde van de richterentijd, ongeveer 3000 jaar geleden, was Israël bezet door Filistijnen. Nu wordt het hartland van Israël grotendeels bezet door Palestijnen. Toen kwam Simson. Hij gaf Israël weer wat moed. Samuel bracht het volk bij de HERE en streed tegen de Filistijnen. Saul streed tegen de Filistijnen en ten slotte verjoeg koning David de vijand. Daarna brak het vrederijk van Salomo aan. Als inderdaad de geschiedenis van Israël profetische dimensies heeft, mogen we bidden en hopen dat God ook nu Samuel’s en David’s stuurt en dat het vrederijk van de Messias spoedig aanbreekt.

Verwarring (2)

Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Waarnemers en deskundigen vrezen dat die verwarring als een virus zich zal verspreiden naar veel landen in de wereld. De Russisch president Dimitri Medvedev denkt dat de onrust en opstanden in het Midden Oosten nog decennia zullen voortduren. Waar loopt dat op uit? Daniël en Johannes kregen visioenen van een vreselijk wereldrijk in de eindtijd. Het rijk van het Beest. Daniël ‘zag’ vier beesten opkomen uit een woelige, wilde zee. Die vier beesten stelden het Babylonische, het Perzische, het Griekse en het Romeinse wereldrijk voor. De wilde zee stelt onrustige volken voor. In Openbaring ziet Johannes die vier beesten in één Beest uit de zee tevoorschijnkomen. Dus in de eindtijd zullen die vier wereldrijken samen opkomen uit een groot aantal volken waarin momenteel opstanden en onrust heersen. De enige macht die die volken weer in bedwang kan krijgen is de fundamentalistische Moslim Broederschap. Die laat duidelijk weten dat ze er klaar voor zijn. Hun doel is om van al die landen sharia-staten te maken. En van de wereld één Moslim kalifaat. Dan is het beeld, het wereldrijk van de antichrist bijna compleet. Alleen de EU ontbreekt nog. Dat komt eraan, een verbond tussen de EU en de moslimstaten, Eurabië! U leest de geschiedenis van dat beeld van het eindtijdwereldrijk in de Bijbel, in Daniël 2. Het staat op voeten van ijzer en leem, twee stoffen die zich niet mengen. Hoort u de Turkse premier Erdogan niet roepen tegen de Turken in Europa: Geen assimilatie, niet mengen. Het gaat allemaal wel erg snel.

Wilt u meer details weten of gaat het u te ‘kort door de bocht’ lees dan de vierde druk (pas uit en bijgewekt tot begin februari) van het boek: EINDTIJD, ISRAEL EN DE ISLAM. Daar wordt het hele scenario beschreven.

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Gheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl, Christenen voor Israël, of Johannes Multimedia.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zaterdag, 09 Aug '14

De TRIOMF van de LEUGEN

“Here, red mij van de leugenlippen van de bedrieglijke tong” Psalm 120:2 Voordat …

Vrijdag, 04 Juli '14

HOELANG NOG ?

Het is angstig-spannend in de wereld. Nu ook in ons land. Zelfs …

Woensdag, 28 Mei '14

Het DOODZIEKE van EUROPA

Buitengewoon fel reageerde men in Israël op de antisemitische aanslag in het …

Vrijdag, 18 Apr '14

De WEEËN van de EINDTIJD en de G-0

Profeten, discipelen van Jezus en de Eerste Gemeente waren ook druk bezig …

Naar Boven