Sion

Dinsdag, 07 Februari 2006 18:56
Het beroemde schip 'Exodus' waarmee vele Joden tijdens en na de tweede wereldoorlog naar Israel (Palestina) trokken. Klik voor ware grootte
Het beroemde schip 'Exodus' waarmee vele Joden tijdens en na de tweede wereldoorlog naar Israel (Palestina) trokken.

Hoe komt het dat ‘zionisme’ een vies woord geworden is?

Hoe komt het dat ‘zionisme’ een vies woord geworden is? Waarom is bijna de hele wereld, zelfs de huidige regering van Israël en de Reform (liberale) Joden in de VS antizionistisch zijn geworden? Het NOS journaal, dagbladen, nieuwsrubrieken, hulporganisaties en zelfs kerkelijke instanties slikken bijna gretig leugens en halve waarheden over Israël en spelen die door naar hun achterland.

Ouderwets antisemitisme is uit de mode. Behalve in Arabische landen. Daar is het nazi-antisemitisme springlevend. Antizionisme is de nieuwe jas waarin haat tegen Israël en het Joodse volk gehuld en verhuld wordt. Vroeger werden individuele Joodse mensen als ‘Untermenschen’ zwart gemaakt. Nu wordt Israël internationaal gedemoniseerd en onder druk gezet. Zelfs president Bush gaf Israël tijdens zijn bezoek vorige maand het brandmerk van agressor! Wat zit hier achter? Wat is er met Sion, waartegen de hele wereld zo fel ‘anti’ is, aan de hand?

Viermaal Sion

In de Bijbel wordt Sion voor het eerst genoemd in 2 Samuël 5:7. ‘Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad van David’. Het is de naam van de heuvel ten Zuiden van Jeruzalem, net buiten de muur van de Oude Stad. Later werd het begrip Sion uitgebreid naar het Noorden. De Tempelberg viel toen binnen Sion. De Tempel en het paleis van de koning van Israël werden het centrum van Sion. De profetie zegt dan ook: ‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2:6). Sion is ‘Gods heilige berg’. De Koning Messias zal vanaf die plaats Israël en de wereld regeren. Nog later werd het begrip Sion verder uitgerekt. De hele stad Jeruzalem werd Sion. ‘Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij die te Jeruzalem woont’ (Psalm 135:21). En: ‘Jeruzalem, roem de HERE, Sion, loof uw God’ (Psalm 147:12). Volken zullen ‘al uw broeders brengen… naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem’ (Jesaja 66:20). Ten slotte worden de inwoners van Jeruzalem en ook van heel Israël herhaaldelijk aangesproken als ‘dochters van Sion’. Verder: ‘Ik, die de hemel uitspan… en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk (Jesaja 51:16). Dus Sion heeft in de Bijbel, in Gods Boek, een belangrijke en brede, viervoudige betekenis. Daarom is het antizionisme van de Islam, van de wereld en ook van christelijke kant, een groot gevaar.

Heilig Sion

Sion is dus voor God, de Heilige van Israël, van groot belang. Niet alleen voor Israël maar ook voor de hele wereld. Eerst een paar ‘bewijsteksten’ uit Gods Woord en daarna een korte toelichting.

‘Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor altijd’

Psalm 132:13,14

‘…de HERE der heerscharen, die op de berg Sion woont’

Jesaja 8:18

‘Zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël’

Jesaja 60:14

‘De HERE zal blijven wonen op Sion’

Joë l3:21

Sion is de residentie van de God van Israël en van de komende Messias. Voor altijd! Wel lezen we in Ezechiël 11 hoe de ‘heerlijkheid van de HERE’ uit de stad vertrekt. Maar Sion blijft ‘het Sion van de Heilige van Israël’. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Als u een paar maanden naar het buitenland gaat, blijft uw huis in Nederland ‘uw residentie’. In Ezechiël 43 zien we dan ook de ‘heerlijkheid van de God van Israël’ terugkomen. Het hele land zal stralen van vreugde vanwege de heerlijkheid van de HERE. Waar? In Sion! In de loop van de eeuwen hebben heel wat machtige volken zich aan Sion (tempel, stad en volk) vergrepen. Al die wereldrijken en volken hebben zich lelijk verwond of zijn te gronde gegaan. Dat is ook het lot van de Islam.

Het Sion van Gods hart

Weer enkele uitspraken uit Gods Woord en een korte toelichting.

‘Maar Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die Hij liefheeft’

Psalm 78:68

‘De HERE heeft Sions poorten lief’

Psalm 87:2

‘Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand’

Zacharia 1:14, 8:2

‘Nóg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen’

Zacharia 1:17

De HERE is sterk en emotioneel bij Sion betrokken. ‘Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde’ (Jeremia 31:3). Vooral sinds 1967 toen na bijna 19 eeuwen Jeruzalem weer onder Israël viel, is de HERE vol ‘gloeiende ijver’ voor Sion. Wee de volken en machthebbers die Jeruzalem willen opdelen en de ‘heilige berg’ in onheilige handen overgeven. Het is regelrechte opstand tegen de Almachtige. In januari 2008 wilde Israël 307 huizen bouwen op de heuvel Har Homa, tussen Bethlehem en Jeruzalem. Binnen de officiële grenzen van Jeruzalem. De VS zei: Nee! Maar de Bijbel zegt: ‘de HERE bouwt Jeruzalem’ (Psalm 147:2). Als de HERE bouwt, wie zal het keren?

Sion, stad van de Grote Koning

Vaak spreekt de Bijbel over Sion als koningsstad.

‘De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit’

Psalm 110:2

‘De HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem’

Jesaja 24:23

‘Jubel, dochter van Sion; juich Israël……de Koning van Israël, de is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen’

Zefanja 14,15

‘Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de hele aarde is de berg Sion ….de stad van de Grote koning’

Psalm 48:3

De Here Jezus haalt de laatste tekst aan in de bergrede (Matteüs 5:35). Hierdoor krijgt Sion ook een stempel van het NT. Steeds grootser wordt de betekenis van Sion. Wie zou geen ‘zionist’ willen zijn?

Sion en de verlossing

Niet alleen voor Israël, maar ook voor het heil van de hele wereld is Sion belangrijk.

‘Maar als Verlosser komt Hij voor Sion’

Jesaja 59:20

‘Och, dat uit Sion Israëls redding daagde’

Psalm 14:7

‘De Verlosser zal uit Sion komen’

Romeinen 11:26

‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’

Jesaja 2:3

Micha 4:2

De HERE zal niet alleen Sion verlossen. Ook de wederkomst van de Here Jezus zal vanuit Sion zijn. Het komende Koninkrijk zal vanuit Sion worden geregeerd. Dan zullen Gods heil en vrede brengende wetten over de hele aarde gaan. Eindelijk zal ‘eindeloos de vrede zijn op de troon van David, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid’ (Jesaja 9:6). Moge de Grote Koning spoedig komen. We zien naar Hem uit!

Antizionisten

We zouden bijna concluderen dat de God van Israël de ‘Eerste Zionist’ is. Antizionisme en alle pogingen Jeruzalem in handen te krijgen, te internationaliseren of te verdelen wekken de toorn van de HERE op. Wat overkomt die kerkelijke en wereldlijke antizionisten?

‘Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort, voordat men het uittrekt’

Psalm 129:6

Kerken die Gods visie op en plannen met Sion niet steunen, zullen vruchteloos zijn als verdord gras. Opwekking los van Sion zal mislukken. Immers zij zullen zijn als gras, dat verdort, voordat het wordt uitgetrokken. De antizionistische wereld en de haters van Sion zullen enorm schrikken en te schande worden gemaakt als ze zien hoe de HERE voor ‘Zijn’ Sion optreedt. Waarom de Heilige van Israël het nu al meer dan 1300 jaar heeft toegelaten dat die islamitische onheiligdommen de berg Sion ontsieren, is een raadsel. Laten we dus niet vergeten te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Totdat Sion genoemd wordt: ‘De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël’ (Jesaja 60:14).

Zoeklicht 2
19 Februari 2008.