De Koning komt

Zondag, 08 Maart 2009 06:02
Vlag van Israel met de Davidster / Schild van David Klik voor ware grootte
Vlag van Israel met de Davidster / Schild van David

Alleen tegen de wereld

De nieuwe regering van Israël krijgt het niet makkelijk. Een slag (Gaza-oorlog) is gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet voorbij. Bijna de hele wereld is tegen Israël. Op verschillende plaatsen spreken profeten over “alle naties” die Israël bestrijden. De komende maanden zal een “David-tegen-Goliath” scenario steeds grimmiger worden.

In dit beeld staan de schilddrager van Goliath en zijn speer van zo’n 10 kilogram voor de Moslimwereld en de Palestijnse Moslim terroristen. De reus Goliath is de hele wereld die achter de schilddrager en zwaaiend met zijn speer dreigend op Israël afkomt.

We laten dit beeld even liggen.

President Barack Obama wil de banden met Moslimlanden aanhalen. Ook met aartsvijanden van Israël, Syrië en Iran. Zelfs met de Taliban. Dat gaat, helaas uiteraard, ten koste van Israël. Hij wil het imago van de VS in de wereld en voor het forum van de VN verbeteren. Ook dat zal ten koste van Israël gaan. Op de verraderlijke EU hoeft Israël niet te rekenen. Het profetische woord en de houding van diverse Europese regeringen zijn hier duidelijk over. Het zal niet lang meer duren of Gog-Rusland wordt naar de bergen van Israël getrokken (Ezechiël 38:1-6). Deze moderne David-Goliath situatie loopt alleen goed af voor Israël als hij de “Filistijn” tegemoet gaat “in de Naam van de HERE der heerscharen, de God van de slagorden van Israël” (1 Samuël 17:45).

Belangrijk, maar weinig bekend, is dat er golven van gebed tijdens de Gaza-oorlog door het volk en het leger van Israël gingen. Gebedsdiensten in tentsynagoges werden druk bezocht. Opvallend waren de wonderen die gesignaleerd zijn. Betrekkelijk weinig van de bijna 10.000 Hamas-raketten troffen doel. Veel Israëli’s vertellen hoe ze als door een wonder op het nippertje gered zijn. Wonderlijk was het hoe soldaten voor veel booby-traps en Hamas sluipschutters in Gaza zijn bewaard. Maar de oorlog is niet voorbij. De geestelijke machten die achter de strijd om Israël en Jeruzalem staan, weten goed waarom het gaat. De Koning komt! Voor radicale Moslims is het een islamitische kalief tegen de Koning van Israël. Het is de antichrist of Christus, de Zoon van de levende God. De Verenigde Naties met New Age en Vrijmetselaars regeren de wereld of de “wet zal uit Sion uitgaan”. Wij weten hoe het zal aflopen. De Koning komt. Maar de weg naar die Grote Dag is zwaar.

Het Simson-scenario

Nog een Bijbels beeld. U weet waarschijnlijk, dat menselijkerwijs, de atoombommen (die Israël officieel niet heeft) de Arabische Moslimwereld ervan weerhoudt Israël onder de voet te lopen. Men is (terecht) bang dat Israël dan het Simson-scenario zal toepassen. Simson was, na het verraad van Delila door de Filistijnen gevangen. Na een poos vernederende gevangenschap stond hij, blind en machteloos tussen de pilaren van de Dagontempel in Gaza. Hij wist dat hij, als de Filistijnen klaar waren met hem te bespotten, gedood zou worden. Hij bad om kracht, drukte de pilaren waarop de tempel rustte, opzij. Terwijl Simson riep: “Dat ik met de Filistijnen sterve” (Richteren 16:30) stortte de Dagontempel in. Veel Filistijnen kwamen om.

Als bijvoorbeeld Ahmadinejad een raket met een kernbom op Israël zou afvuren, zal Israël niet aarzelen en zijn atoomwapens te gebruiken. De wereld is zich dat goed bewust. Er zijn dan ook verschillende pogingen geweest om het Midden Oosten atoomwapenvrij te maken. Een volgende actie tegen Israël zal weer in de VN plaatsvinden. Misschien zelfs al tijdens de komende Durban II VN conferentie tegen racisme in Geneve. Onder het motto “Een veiliger wereld” moeten kernwapens de wereld uit. Vooral in het Midden Oosten. Allereerst bij Israël. Dus om Israël weerloos te maken tegen de vijanden. Uiteraard zal de VN met andere argumenten komen. Israël, maar ook het Westen weten dat Ahmadinejad niet zal aarzelen om terroristen van kofferbommen te voorzien. Eén telefoontje of een mail dat er een (zelfmoord)aanslag met een kofferbom op bijvoorbeeld Londen, Amsterdam, New York of Parijs is gepland, zal de betreffende regeringen bevend doen buigen voor Islamitische chantage. Chantage waarvan Israël uiteraard de dupe zal zijn. Angstige scenario’s voor de nabije toekomst.

“Een tijd van benauwdheid voor Israël”. “Maar daaruit zal hij gered worden”

Jeremia 30:7

De Here Jezus bemoedigt ook ons met de woorden:

“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt”

Lucas 21:28

De Koning komt! Al die angstige situaties zijn weeën van het komende Koninkrijk van de Here Jezus. “Bereidt de weg van de Here!” riep Johannes de Doper. En maant Gods Woord nu ook ons. In ons persoonlijk leven, in de gemeente en voor Israël.

Een Joodse koning?

De profeet Zacharia voorzegt dat in de eindtijd het “huis van David” een belangrijke rol zal spelen. Davids nakomelingen, het “huis van David”, zijn ook in onze tijd bekend. De historicus en Bijbelgeleerde David Solomon, heeft een paar maanden geleden voor de radio betoogd dat “de huidige situatie in Israël alle nodige ingrediënten bevat om een koning te benoemen”. De interne verdeeldheid, de vijandige machten in en rond Israël en het toenemende antisemitisme roepen om “een oprecht politiek, geestelijk en religieus leiderschap”. “Maar” waarschuwt David Solomon, “we moeten oppassen want koningen kunnen goed of slecht zijn”. Er zijn aanwijzingen, bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia, dat in de tijd voordat de Messias, de grote Zoon van David, komt, een andere nakomeling van David zal regeren. We zullen u op de hoogte houden. Nu terug naar vandaag.

Machtige wereldbeheersers

› Islam

Achter al die druk op en spanningen rond Israël spelen geestelijke machten de hoofdrol. Het zijn sterke engelvorsten in de hemelse gewesten die zich in deze tijd roeren. Paulus noemt ze wereldbeheersers. Bijvoorbeeld Allah, de wrede afgod van de Islam. Hij is duidelijk uit op de wereldmacht. In de Koran en in de Hadith (de islamitische tradities) wordt dit streven voor iedere serieuze onderzoeker duidelijk gemaakt. De weg naar dat wereldwijde kalifaat gaat via Jeruzalem en over de vernietiging van Israël.

› Verenigde Naties

Dan zijn er geestelijke machten achter de VN. Die werken aan de nieuwe wereldorde met een bijbehorende New Age-achtige wereldreligie. Ook de VN is een anti-Israël instituut en ook de weg van de VN gaat via Jeruzalem.

› Europa

In een snel tempo ontwikkelt de EU zich tot een wereldmacht. Het oude Romeinse Rijk herleeft en dus ook de oude doelstellingen ontwaken weer. Dus de wereldheerschappij. Ook Europa trekt naar het Midden Oosten. Opvallend is dat EU voorzichtig probeert met de Islam samen te leven en te werken.

› Het Vatikaan

Vervolgens is daar Rome, het Vatikaan. Rome en de EU gaan een heel eind samen. De “vrouw op het scharlakenrode beest” uit Openbaring 17 zitten aan elkaar vast. Rome weet dat de Verlosser uit Sion zal komen. Dus ook het Vatikaan wil in de Heilige Stad een vaste voet aan de grond hebben. Al bijna 17 eeuwen is het Vatikaan een anti-Joods instituut geweest. Dat zal in de eindtijd angstig duidelijk worden. Dan is er Rusland, de Gog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Het Kremlin zoekt een weg naar het Zuiden. Via Israël. Vandaar de bondgenootschappen met Iran, Syrië en straks met Turkije.

› De Verenigde Staten

Ten slotte komen we bij de VS. Lange tijd heeft de VS zich gehouden aan z’n opdracht: Het steunen en beschermen van Israël. Na WOII heeft dat land die taak van Engeland overgenomen. De gevreesde val van Amerika zal een versnelling in profetische gebeurtenissen veroorzaken.

De Koning komt

Al die engelvorsten hebben een aantal dingen gemeen. Ze streven naar de wereldmacht. Ze weten dat de weg naar de wereldmacht via Jeruzalem gaat. Zij zijn bezig met een laatste, wanhopige poging de komende Koning en zijn Rijk tegen te houden. Die wereldmachten bestrijden ook elkaar. Al eeuwen lang. Het lukt ze maar niet Israël te vernietigen. Dus binnenkort zullen ze proberen samen hun doel te bereiken. Onder de antichrist, de vorst van de duisternis! Die engelvorsten zijn ontzaglijke, sterke machten. Wij en Israël kunnen daar niet tegenop. Maar de Koning van Israël heeft alle macht in de hemel en op aarde. En wij, die in Hem geloven, hebben “mede een plaats in de hemelse gewesten in Christus Jezus” (Efeze 2:6). Als we bidden strijden we vanuit die hoge plaats mee aan in die oorlog om het Koninkrijk. En we proclameren: Jezus is Overwinnaar!

Dit artikel verscheen eerder in het Zoeklicht.