Gods Tweede Knecht

Dinsdag, 06 Oktober 2009 08:48
'Heil' is in het Hebreeuws 'Yeshua'. Klik voor ware grootte
'Heil' is in het Hebreeuws 'Yeshua'.

De Eeuwige werkt dikwijls met en door mensen. Denk bijvoorbeeld aan profeten en de apostelen. Vandaar dat de Bijbel vaak spreekt over Gods knechten.

De meeste Christenen weten wel dat de Messias in het boek Jesaja "de Knecht van de HERE" wordt genoemd. Maria profeteert over een andere, tweede knecht van God: "Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken" (Lucas 1:54). Dat gebeurt in onze tijd. Wij hebben het voorrecht dit geweldige werk van God mee te maken, mee te beleven en eraan mee te mogen werken. God trekt Zich Israël zijn knecht aan.

Hoe weten we dat?

"Maar gij, Israël mijn knecht, Jakob, die Ik uitverkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham; gij die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tegen wie Ik zei: Gij zijn mijn knecht, Ik heb u uitverkoren en niet versmaad" (Jesaja 41:8,9). Inderdaad, in onze tijd is en wordt Israël geroepen en gegrepen. Niet uit de Babylonische ballingschap, of uit Egypte maar uit alle uithoeken van de aarde. Precies zoals de profeet Jesaja ruim 2.700 jaar geleden heeft voorzegd. Tweemaal benadrukt de Eeuwige in deze profetie dat Israël zijn uitverkoren knecht is. Tot op de dag van heden. Ook de laatste zin van die profetie zien we voor onze ogen uitkomen.

We horen en zien bijna dagelijks hoe de wereld Israël veracht en versmaadt.

Maar de HERE, de God van Israël niet!

Vrome smaadwoorden

Door een smerige stroom van leugens en laster wordt Israël besmeurd. Gods volk is een paria onder de naties geworden. Op die historische, politieke en humanitaire leugens gaan we hier niet in. In dit stuk alleen iets over de godsdienstige, 'vrome' smaad die over Israël uitgegoten wordt. Niet alleen overblijfsels van en variaties op de achterhaalde vervangingsleer en 'vroom' schelden op 'dit ongelovige Israël', maar ook serieuze, exegetische opmerkingen vragen onze aandacht. Ik noem een paar opmerkingen die vaak worden gehoord.

Geheim

Het verwijt dat Israël als volk Yeshua niet als Messias aanvaardde is door de Christenheid vaak als een zwaard tegen het Joodse volk gebruikt.

De Christenheid heeft zelden of nooit begrepen dat hier een groot en diep geestelijk geheim achter zit. Een geheim dat Paulus in zijn brief aan de Romeinen onthult. In de brief aan de gemeente te Efeze legt hij uit dat dit geheim door openbaring van God aan hem is duidelijk gemaakt. De Christenheid heeft dit in de loop der eeuwen meestal verkeerd gezien.

Luther was aanvankelijk vriendelijk tegenover het Joodse volk. Hij hoopte dat ze daardoor tot inzicht zouden komen dat Jezus de beloofde Messias was. Toen dat niet gebeurde en Luther het geheim dat achter dit ongeloof zit, niet pakte, werd hij woedend en heeft zich in felle, antisemitische termen over de Joden uitgelaten. Zelfs de Nazi's citeerden hem met vreugde.

Ook oude, eerbiedwaardige kerkvaders ergerden zich enorm aan wat men zag als de hardnekkigheid van de Joden. Ook zij hebben zich vaak buitengewoon lelijk tegenover de Joden uitgelaten.

Dit onbegrip van de diepere reden waarom het Joodse volk als geheel Yeshua niet als Messias heeft aanvaard en de boosheid hierover , heeft duizenden Joden het leven gekost. Dit feit rust nog steeds als zware schuld op ons.

"Maar" zal iemand opmerken: "Israël als natie heeft Christus toch niet aanvaard?". "Bovendien" merkt men dan op, "is er bij sommige Joodse orthodoxe groepen veel vijandschap".

Blijkbaar kende de apostel Paulus deze vragen/verwijten. Of het is hem door openbaring van God duidelijk gemaakt dat dit zou gebeuren. Daarom schreef hij aan de gemeente te Rome: "Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil" (Romeinen 11:28).

Dus "vijanden van het Evangelie". Niet van God en ook niet van andere bijbelse zaken. Waarom? "Om uwentwil".

Dat "om uwentwil" heeft twee betekenissen.

Eerst, we noemden het al, betekent het "door uw schuld". Door de "christelijke" vijandschap en vervolgingen. Door kerken die achter de leugens over Israël aanlopen.

Ten tweede betekent het: "Terwille van u". Paulus legt dat uit: "Door hun val is het Heil tot de heidenen gekomen". En: "Betekent hun val rijkdom voor de heidenen..." Doordat zij over Yeshua gestruikeld zijn, is het Heil tot ons gekomen en zijn wij rijk geworden in Hem (zie Romeinen 11:11,12).

Voor ons, gelovigen-uit-de-volken gaf God zijn tweede knecht Israël een "geest van diepe slaap" (Romeinen 11:9). Gingen de diepe betekenis van het optreden van de Here Jezus en zijn verzoenend sterven aan hen voorbij omdat zij wat het Evangelie betreft, 'sliepen'. Door God in slaap gebracht waren.

Er is nog meer bewijs voor deze stelling!

Jezus sprak expres in gelijkenissen "opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen" (Lucas 8:9,10). Daarom "konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders heeft gezegd: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard" (Johannes 12:39,40).

Terwille van ons, van onze redding en ons behoud.

Deze 'verharding' hoort dus bij het geheim van de roeping van ons heidenen. Daarom ging Paulus met "dit Heil van God" naar de heidenen (Handelingen 28:28). 'Heil' is in het Hebreeuws 'yeshua'! Dit geheim is zeer groot.

Ontroering

God werkt door knechten. Zijn eerste Knecht, de Here Jezus, heeft Hij gegeven voor onze zonden. Hij heeft de verzoening van de zonden tot stand gebracht. Dat is het Evangelie. Daarom danken wij telkens weer: "Dank U voor het kruis, Here Jezus".

Zijn tweede knecht, Israël, heeft Hij een 'geest van diepe slaap gegeven', blind en doof gemaakt, opdat wij, heidenen, "medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God" (Efeziers 2:19) zouden worden. Dit ontroert mij diep. Het is heel wat anders dan het harde, en zondige verwijt: "De Joden verwerpen hun Messias".

'Is dit dan niet waar?' zal iemand opmerken. Paulus reageert op dit 'heidens' verwijt: "Wie bent u dat u eens anders knecht oordeelt?" (Romeinen 14:4). Als natie is Israël slapend, blind en doof langs de bediening van de Here Jezus, langs Golgotha en de opstanding gegaan. Leeft dus nog onder de termen van het Eerste Verbond. Diep ontroerd zullen zij Hem herkennen en erkennen als zij "Mij zien Die zij doorstoken hebben" (Zacharias 12:10, SV). Dan geldt het: Eind goed, al goed! Want Paulus zegt: "Zo zal heel Israël behouden worden" (Romeinen 11:26). Want "De Verlosser zal uit Sion komen".

Moge HIJ spoedig komen.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Oktober 2009