Uw Heil komt

Maandag, 02 November 2009 05:56
... Voordat Hij Zijn Torah aan hen toevertrouwde (Exodus 20), maakte de HERE de bedoeling van de uitverkiezing van Israël duidelijk: 'Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk' (Exodus 19:6) Klik voor ware grootte
... Voordat Hij Zijn Torah aan hen toevertrouwde (Exodus 20), maakte de HERE de bedoeling van de uitverkiezing van Israël duidelijk: 'Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk' (Exodus 19:6)

Prognoses

Alles in en rond Israël gaat zo snel, dat wat vandaag in de krant staat morgen achterhaald is. Wie het profetische Woord uit de Bijbel kent, ziet duidelijke, herkenbare patronen in die hectiek van berichten, commentaren, ontwikkelingen, dreigingen en spanningen.

Sinds de ontruiming van Gaza, 15/08/2005, zijn die ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. In het gebulder en geraas van die stroomversnelling is de machtige Hand van de God van Israël zichtbaar. De verfoeilijke homoparade in Jeruzalem werd uitgesteld. Deze tweede poging om de heilige stad te verontreinigen is door de Hezbollah-oorlog verijdeld. Dezelfde onreine machten dreigen nu de 21e September Gods stad te verontreinigen. Als dit doorgaat gaan er nog ergere dingen gebeuren.

Door de Hezbollah-oorlog is het gevaarlijke plan van Kadima/Sharon/Olmert om grote delen van Judea en Samaria aan Palestijnse terroristen over te dragen bevroren. Inmiddels is de Kadima regering van Olmert vervangen door de regering Nethanjhu. De verwarring tussen Fatah en Hamas brengt de Palestijnse staat in het hartland van Israël weer verder weg. De druk van Obama en de rest van de wereld om alle bouwwerkzaamheden in Oost Jeruzalem en in Judea en Samaria te stoppen wegeëbd. Enorme spanningen en druk op Israël blijven. Amerikaans troepen zijn in de Negev geland met een groot aantal patriotraketten. Oorlogschepen patrouilleren dreigend rond Iran. Geruchten van oorlog (Marcus 13:7) kunnen elk moment uitlopen in een verwoestende oorlog. Turkije werkt snel aan een neo-Ottomaans rijk. (Zie mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam). Gog, voor veel bijbeluitleggers is hij de Russische beer, loert op z'n kans. Ook hij wordt met haken naar het M.O. getrokken (Ezechiël 38). De EU omsingelt Israël. Fanatieke Moslim-terroristen staan klaar voor een nieuwe ronde.

Oorlog, terrorisme, haat en tweedracht nemen toe.

Prognoses zijn somber.

Gebeurt er dan niets goeds?

Wat zijn Gods plannen voor Israël?

"Waar lopen deze dingen op uit?" vroeg de profeet Daniël aan de engel toen hij moest profeteren over oorlogen en rampen die zouden gebeuren. God troostte Daniël. En wij gaan kijken wat de Here God met zijn volk Israël van plan is.

Zo zegt de HERE: Zoals Ik al deze zware rampspoed over dit volk gebracht heb, zó breng Ik over hen al het heil, dat Ik over hen verkondig.

Jeremia 32:42

Het heil van God voor Israël is geweldig en grandioos.

Roeping en realisatie

Ongeveer 3500 jaar geleden verloste God Zijn volk uit Egypte. Voordat Hij Zijn Torah aan hen toevertrouwde (Exodus 20), maakte de HERE de bedoeling van de uitverkiezing van Israël duidelijk: 'Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk' (Exodus 19:6). Priesters onderwijzen Gods Woord en staan tussen God en mensen. Koningen regeren en spreken recht. Gods plan zal realiteit worden. Profeten spreken hiervan:

Israël zal een 'licht voor de naties' (Jesaja 42:6) zijn. Dit gaat gebeuren als het nieuwe verbond voor Israël en Juda gerealiseerd wordt (Jeremia 31:31 en Hebreeën 8:8). Dan zal 'uit Sion de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem' (Jesaja 2:3 en Micha 4:2). Alle volken zullen naar Jeruzalem trekken om daar onderwijs te ontvangen. De Aanwezigheid van God zal zo duidelijk zijn dat 'tien mannen uit de volken... de slip van een Judese man zullen grijpen en zeggen: Wij willen met u gaan omdat wij gehoord hebben dat God met u is' Zacharia 8:23.

De mensheid zal van Israël willen leren Wie God is.

Gans Israël

Gods heerlijkheid zal rusten op het hele volk. Immers Paulus zegt: 'Aldus zal gans Israël behouden worden' (Romeinen 11:26). Let op: Heel Israël! Profeten geven meer details over deze heerlijke tijd:

Er zijn meer bijbelse garanties van de Heilige van Israël dat Hij tot Zijn doel komt met Zijn volk Israël. Want de HERE zegt: 'Ik waak over Mijn woord om dat te doen' (Jeremia 1:12). Dan zal Israël tot zegen zijn temidden van de volken (Micha 5:6).

Van staart naar hoofd

Niet alleen in geestelijke zin, maar ook politiek zal Israël voorop gaan. Want als het geestelijk in orde is zal 'de HERE u stellen tot een hoofd en niet tot een staart' (Deuteronomium 28:13). Voor de vijanden van Israël ziet het er slecht uit.

Leest u even mee?

Niet alleen de woorden van God zullen van Israël uitgaan, maar Israël zal ook fungeren als een zwaardmacht van de Messias. Israëls vijanden zullen op de vlucht slaan of omkomen. Uiteindelijk zal 'al wat leeft komen om zich voor Mijn Aangezicht te buigen, zegt de HERE' Jesaja 66:23.

Vreemdelingen

Zoals mensen persoonlijk staan voor de keuze voor of tegen de Here Jezus, zullen volken ook komen te staan voor of tegen Israël en de Koning van Israël, de Messias. 'Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten' (Jesaja 14:1). In onze tijd zien we hoe de HERE Israël heeft teruggebracht 'naar hun eigen bodem'. We merken nu al hoe harten van 'vreemdelingen' zich tot Israël voelen aangetrokken. Die 'vreemdelingen' zullen Israël helpen. Hun 'muren herbouwen' (Jesaja 60:10), hun 'kudden weiden en hun akkerlieden en wijngaardeniers zijn' (Jesaja 61:5). Zelfs koningen zullen hen dienen (Jesaja 60:10) en ongelooflijke rijkdom zal binnen de poorten van Jeruzalem worden gebracht (Jesaja 60:5,6,9). Waarom? Omdat God, 'de Heilige van Israël, u luister heeft verleend' (Jesaja 60:9).

Liederen in de nacht

Nu leeft Israël nog in de spanning van het 'nog niet'. Het is nog "een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden" (Jeremia 30:7). Joodse vrienden zeggen vaak: 'Hoe lang nog HERE?' (Psalm 13). Zoals wij, individuele Christenen in ons lijden en strijd wachten op "de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Romeinen 8:18), wacht ook Israël op al de hun beloofde heerlijkheid. Paulus bevestigt dit: "Voor hen is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden..." (Romeinen 9:4). Nu is het een tijd van benauwdheid en strijd voor Israël. De barensweeën van de komende Messias en de messiaanse tijd. De Bijbel leert dat niet alleen benauwdheid over Israël komt. 'Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid over u zal gezien worden' (Jesaja 60:2). 'Zijn toorn brandt... om volken te schudden... Bij u zullen liederen klinken als in de nacht...' (Jesaja 30:27-29). De HERE zal 'met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan' (Jeremia 30:11). Grote benauwdheid in de wereld. Benauwdheid maar uitkomst voor Israël. Deze tijd is dichtbij.

Gods ijver

Waar zijn we nu in Gods plan? We zien nu de stroomversnelling in het handelen van God. Het hierboven vaak geciteerde hoofdstuk over de toekomstige heerlijkheid van Sion besluit: met 'Ik, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren' (Jesaja 60:22). Gods vurige wens is om tot Zijn doel te komen met Israël en met 'de stad van de Grote Koning', met Jeruzalem. 'Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand' (Zacharia 8:2). Daarom gaat alles zo snel. Om Zijn doel te bereiken zoekt de HERE onze medewerking door gebed voor en steun aan Israël.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in Israël Aktueel (Oktober 2006).