De Strijd om het Koninkrijk

Maandag, 09 November 2009 10:00
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. - foto http://www.wildolive.co.uk/United%20Nations.htm (Tip) Klik voor ware grootte
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. - foto http://www.wildolive.co.uk/United%20Nations.htm (Tip)

Wij beseffen nauwelijks wat er allemaal boven onze hoofden gebeurt.

Job wist niet dat achter de rampen en het verdriet die over hem kwamen, een smerige streek van Satan zat.

De profeet Daniël werd uitgelegd, waarom het drie weken duurde voordat hij antwoord kreeg op zijn gebed om profetisch inzicht in de toekomst. Er zat een machtig, boosaardige engelvorst achter. Hij hield de engel tegen, die Daniël kwam uitleggen wat Israël "in het laatste der dagen overkomen zal" (Daniël 10). De profeet Zacharia (Zacharia 3:1-16) 'ziet' hoe Satan in de hemel probeert het geestelijke herstel van Israël te verhinderen.

Soms krijgen ook wij flitsen te zien van wat er 'boven onze hoofden' in hemelse gewesten gebeurt. Want als we bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze tijd naast de Bijbel leggen, ontdekken we iets van een enorme geestelijk strijd, die momenteel op aarde uitgevochten wordt. Een strijd die uiteindelijk om de macht over Gods aarde gaat. Die oorlog om de aarde loopt uit op een vreselijke climax. Veel wordt duidelijk als we op Israël letten. Al bijna 3500 jaar wordt die oorlog voornamelijk over de rug van Israël uitgevochten. Dat begon al in de tijd van Mozes, toen Israël in Egypte door Farao met genocide werd bedreigd. Farao liet pasgeboren Israëlitische jongetjes verdrinken in de Nijl. We maken een grote sprong naar de komende belegering van Jeruzalem door een leger "van alle volken" (de Verenigde Naties??). Dat is de laatste veldslag in deze strijd. Dan grijpt God Zelf in. Ook wij als Gemeente van de Here Jezus en als individuele gelovigen worden steeds vaker en steeds feller vanuit het rijk van de duisternis aangevallen. Meestal hebben we dat niet eens in de gaten. De strijd om het komende Koninkrijk is in volle gang.

Gods aarde

Het verhaal begint bij Adam. De eerste mens was geen primitief, aapachtig wezen maar "bijna goddelijk gemaakt" en "met heerlijkheid en luister gekroond" (Psalm 8:6).

Adam had de opdracht van de Schepper "de aarde te onderwerpen" (Genesis 1:28). God had hem helemaal geëquipeerd voor deze enorme taak. Zij waren als het ware onderkoning en –koningin namens God over de aarde. Door de ongehoorzaamheid en het ongeloof van Eva en Adam ging het mis. De afvallige topengel, Lucifer, werd toen "de overste van deze wereld".

Al eeuwen probeert hij de mensheid te verleiden en de aarde te vernietigen.

Maar de Almachtige vergist Zich nooit. Hij gaat door en blijft bij zijn keuze.

Hij ging door met de oudvaders, Henoch, Methusalem, Noach, Sem, Abraham, Izak en Jakob.

Toen koos de Eeuwige een heel volk, Israël, voor Zijn doel. Hij verloste Israël uit Egypte en zei: "Jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk" (Exodus 19:6). Het begin van Gods Koninkrijk. Voor Israël bestemde God een land: "Het hele land Kanaän tot een altijddurend bezit" (Genesis 17:8). In dat land koos Hij een stad, Jeruzalem: "Want de HERE heeft Sion verkoren; Hij heeft het Zich als woning begeerd" (Psalm 132:13). Hier zien we al iets van de geestelijke achtergrond van de strijd om een Palestijnse staat in Gods land en om Jeruzalem.

Aan Israël vertrouwde de God zijn Woord toe. Tot op vandaag want Paulus zegt: "Hun zijn (dus niet: 'Hun waren') de woorden van God toevertrouwd" (Romeinen 3:2). Die strijd om Israël en Jeruzalem is ten diepste een strijd om de aarde. Wie Jeruzalem heeft, heeft de wereld. Want Gods doel is: "Uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3). Dit laatste betekent de wereld onder de zegenrijke heerschappij van de Messias, het koninkrijk van God.

Netanjahu

De Israëlische premier Benjamin Netanjahu heeft op 24 September 2009 een indrukwekkende rede voor de Verenigde Naties uitgesproken (zie ook artikel Toespraak Netanyahu bij de Verenigde Naties). Voor het forum van de hele wereld benadrukte hij heel fijntjes de centrale rol van Israël in Gods plan. Hij wees op de spreuk op de gevel van het VN gebouw in New York: "Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren" (Jesaja 3:4).

"Deze woorden", zei hij, "werden gesproken door de Joodse profeet Jesaja toen hij 2800 jaar geleden liep in mijn land, in mijn stad, in de heuvels van Judea en in de straten van Jeruzalem". Netanjahu besloot zijn rede met de zegenbede uit Numeri 6 over de naties uit te spreken.

Belangrijk

Nu even terug naar verreweg de belangrijkste gebeurtenis uit de strijd om het Koninkrijk. God zond ruim 2000 jaar geleden zijn Zoon.

Jezus proclameerde: "Bekeert u want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen".

De belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis, is wat gebeurde aan het kruis van Christus op Golgotha: "Deze heeft, na de reiniging van de zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge" (Hebreeën 1:2). Jezus is toen geen koning geworden. Hij was eerst de lijdende Messias. Maar Hij is opgestaan en komt terug. Het Koninkrijk komt. We leven nu in de tijd van de "weeën van de Messias", zoals rabbijnen deze tijd noemen. Daarom brandt de strijd om het Koninkrijk los en wordt het net om Israël steeds nauwer gespannen. Landen, religies en internationale organisaties zetten zich in om Israël te vernietigen. Denk aan Amesty International, de Mensenrechtenorganisatie, het Internationale Rode Kruis, Iran, enz. enz.

Israël en het Koninkrijk

Vlak voordat de Here Jezus terugging naar de Vader, vroegen de apostelen Hem: "Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?" (Handelingen 1:6).

Die vraag ligt er al bijna 2000 jaar. Komt Israël nu tot z'n roeping "een koninkrijk van priesters" te zijn?

Zoals Jesaja profeteerde: Gij zult priesters van de HERE heten, dienaren van onze God genoemd worden" (61:6). En: "Men zal u noemen: Het heilige volk" (62:11).

Ook de profeet Daniël profeteerde over de eindtijd. Na een zware tijd voor Israël (en over de hele aarde) zullen "de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen" (7:18, 22, 27).

En Mozes: "De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart" (Deuteronomium 28:13). "Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd van de volken" (Jeremia 31:7).

Dat is de uiteindelijke roeping van Israël.

Eerst, onderweg uit Egypte naar Kanaän kreeg Israël Gods Woord, de Torah.
Daarna, na de ballingschap in Babel, kwam de Verlosser.
Nu herstelt de HERE zijn volk en komt Koning Jezus.

En met Hem het koningschap voor Israël. "Juicht om het hoofd der volken" (Jeremia 31:7), want dat zal een goede tijd worden! Maar eerst moet er nog veel gebeuren. De strijd om het koninkrijk!

Duisternis

Satan en zijn ondergeschikte engelvorsten kennen de Bijbel beter dan veel Christenen en hun leiders. Daarom probeert Satan nu zijn eigen koninkrijk op aarde te vestigen. Bijvoorbeeld via de Islam met hun messias, de Mahdi die vanuit jeruzalem zijn kalifaat wil vestigen. Deze visie is de drijfveer van alle Jihadisten. Of de VN, die werkt aan de nieuwe wereldorde (NWO) met een wereldreligie, ook vanuit Jeruzalem. Opmerkelijk is dat president Obama probeert aan te sluiten bij de VN en bij de Islam. Ook de Maitreya, de occulte oosterse 'valse messias' wil vanuit Jeruzalem zijn rijk stichten. Uiteindelijk, binnenkort, zullen al die wereldmachten zich onder een wereldleider, de antichrist aaneensluiten. Tegen Israël. "Een tijd van benauwdheid zal het zijn voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden" (Jeremia 30:7). We zien dat die machten van de wereld, zelfs kerkelijke machten, het op Israël gemunt hebben. Dat is strijd om het Koninkrijk.

Onderweg zal Israël, al struikelend in die zware tijd "kleine hulp vinden" (Daniël 11:34).

Dat zijn wij, die door het geloof in de Here Jezus "medeburgers van de heiligen" (Efeziërs 2:19) zijn geworden. "Geënt op de edele olijf" (Romeinen 11:17-21). Wij die bij Israël horen, voor Israël bidden, hen steunen en bemoedigen op de zware weg naar en in de strijd om het Koninkrijk.

Totdat "de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen" (Daniël 7:18,22) en er eindelijk "vrede op aarde" zal zijn.

Dit is een uitgebreide versie van het artikel in 'De Oogst' (November 2009)