Weeën van de Eindtijd

Zondag, 06 December 2009 02:24
Foto: DVD Eindtijd & Profetie - Family 7 Klik voor ware grootte
Foto: DVD Eindtijd & Profetie - Family 7

Wereldeinde

De discipelen vroegen Jezus naar het einde van de wereld (Mattheus 24:3). In onze tijd vragen gelovige en niet-gelovige mensen zich serieus en ook ongerust af of het jaar 2010 de gevreesde eindtijd zal inluiden.

Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad gaat snel door met het produceren van zijn atoombom. Spanningen in het Midden Oosten lopen op. De tsunami van de Islam komt dreigend op Europa af. Financiële deskundigen vrezen een nieuwe crisis.

In Mattheüs 24, de ‘Rede over de laatste dingen’, geeft Jezus veel tekenen van die eindtijd en van zijn komst. Die tekenen zijn signalen in de natuur en in de wereldsamenleving die de eindtijd en de wederkomst van Jezus Messias aankondigen. In dezelfde toespraak geeft Jezus twee beelden, die voor ons dienen als een soort klok die tikt naar de eindtijd. We kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. In welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is.

Het beeld van de vijgenboom is het meest bekend (Mattheüs 24:32,33). Wanneer de vijgenboom uitloopt is het einde dichtbij. Die vijgenboom is symbool voor land en volk van Israël. Eeuwenlang was de vijgenboom verdord (Mattheüs 12:19). Het land was verwoest en het Joodse volk in ballingschap. Nu loopt die vijgenboom weer uit. Het land bloeit weer. Zelfs grote delen van de Negev worden vruchtbaar en bewoonbaar gemaakt. Het Joodse volk is terug en komt nog steeds terug. Er is ook een begin van geestelijk ontwaken.

Israël is een belangrijk, niet mis te verstaan teken, dat door Jezus Zelf en veel profeten wordt aangereikt.

Het tweede beeld uit de eindtijdrede van de Here Jezus is dat van een hoogzwangere vrouw, die weeën begint te krijgen (Mattheüs 24:8). Ook dit beeld past precies op ontwikkelingen en gebeurtenissen van onze tijd. En zal in 2010 duidelijker zichtbaar worden. Ook in ons land.

Ontsluitingsweeën

Weeën kondigen de geboorte van een kind aan. Ze komen steeds sneller na elkaar en worden steeds feller. Dan volgen de ontsluitingsweeën en de persweeën. Eindelijk komt het kindje! Weeën zijn ook waarschuwingen. Denk erom, het gaat nu gebeuren! De hele schepping is in barensnood, leert Paulus ons (Romeinen 8:22). Jezus noemt als ‘begin van de weeën’: Hongersnoden, aardbevingen, pestziekten (pandemiën), vreselijke dingen en tekenen aan de hemel. Barensnood van de schepping! Ook door de mensen veroorzaakte rampen, zoals opstanden en oorlogen horen bij die weeën. Die rampen volgen elkaar de laatste jaren in een versnellend tempo op. Al deze weeën zijn waarschuwingen van de Allerhoogste. Immers de profeet zegt: ‘In wervelwind en storm is Zijn weg’ (Nahum 1:3). Tornado’s, aardbevingen, branden enz. zijn waarschuwingen, die steeds duidelijker te maken hebben met de houding van de volken tegenover Israël, Gods volk. Let op wat er met de VS gaat gebeuren nu Obama Israël krachtig onder druk zet om Judea en Samaria ‘judenrein’ aan de terroristen over te dragen. Let ook op de Europese Unie nu Zweden in de laatste weken van het voorzitterschap Oost Jeruzalem (de Oude Stad, het bijbelse Jeruzalem) als hoofdstad van een Palestijnse staat in het hartland van Israël formeel wil erkennen. Alles gaat nu razend snel en spitst zich zodanig toe dat we geloven dat we in de tijd van de ontsluitingsweeën zijn aangekomen.

Gods ijver

Over die laatste weeën lezen we in Openbaring 8:13, Openbaring 9:12 en Openbaring 11:14. De wereldwijde hetze en haat tegen Israël naderen een vreselijk hoogtepunt. Dus ook Gods waarschuwingen aan de wereld worden krachtiger.

‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en Juda in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’

Zacharia 1:14,15

8:2

De beelden van de vijgenboom en de zwangere vrouw komen hier samen. Want God is bezig Israël te herstellen. Ook Israël ondergaat weeën. De geboorteweeën van de komende Messias en Zijn rijk. Immers ‘de Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). En:‘het Heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Israël gaat soms in de fout en is ongehoorzaam aan Gods geboden. Dan komt er ‘een weinig toorn’ over Israël. Geboorteweeën! Maar de volken, de VS, de VN, de EU, ‘helpen mee ten kwade’ onder andere door de steun aan de Palestijnse terroristen en de Arabische Moslim vijanden van Israël. Dus komen de waarschuwende weeën steeds feller en steeds sneller over de volken. In deze bijzondere en zeer gevaarlijke tijd neemt de Gemeente van de Here Jezus een sleutelpositie is! We komen hier op terug.

Weeën van Israël

In Openbaring 12 wordt een ‘groot teken in de hemel’ getoond. Een prachtige vrouw die op punt staat te bevallen. Ze heeft weeën en schreeuwt van pijn. Satan staat voor die vrouw om haar Kindje, de Messias, te verslinden. Het Kindje wordt gered. De vrouw krijgt het zwaar te verduren, maar krijgt 42 maanden lang een schuilplaats in de woestijn. Deze vrouw stelt Israël voor. Let op dat het een ‘hemelteken’ is dat later naar de aarde verspringt. Het hemelse symbool betekent dat Israël eeuwenlang de barensweeën van de Messias en zijn rijk heeft ondergaan. Dat was al het geval in de tijd van de eerste komst van de Messias, van Jezus. Denk bijvoorbeeld aan de kindertjes van Bethlehem, die door Herodes werden vermoord. Nu, in onze tijd zijn die weeën al lange tijd aan de gang. Denk aan de anderhalf miljoen kinderen die in de Holocaust gruwelijk zijn vermoord. En de kinderen die nu door het Moslim terrorisme worden vermoord. Israël lijdt ook pijn door de druk van de VS, de VN, de EU en door de haat van de wereld. Pijn door het web van leugens waarin Israël wordt gevangen. Allemaal geboorteweeën van de komende Verlosser en van Zijn messiaanse vrederijk. Deze periode van weeën over Israël zal niet lang duren. Immers:

‘Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde kinderen. Zou Ik ontsluiten en niet doen baren, zegt de HERE?’

Jesaja 66:8,9

Het zal dus snel gaan. Ook zegt de profeet namens God: ‘Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22). De ontsluitingsweeën zijn begonnen en de Koning staat op het punt te komen. Hij komt met haast (Openbaring 22:12,20).

Opvallend is ook dat rabbijnen deze tijd noemen: De weeën van de Messias.

De drinkbeker omgewisseld

Eeuwenlang zijn weeën over het Joodse volk en nu over Israël gekomen. We zien dat nu de tijd is aangebroken waarover de HERE zegt:

‘Ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem; gij die uit de hand van de HERE de beker van zijn grimmigheid hebt gedronken... Zie, Ik neem uit uw hand de beker van de bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult gij niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken...’

Jesaja 51:17,22,23

In de periode van het verwisselen van de drinkbeker zijn we nu aangekomen.

‘Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar het u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen’

Jeremia 30:11

We zien dit voor onze ogen in de wereld gebeuren. We zullen dit ook in ons land ondervinden. We zien de waarschuwende oordelen in een steeds sneller tempo over de aarde gaan. We zien ook steeds duidelijker dat veel van die weeën verband houden met de houding van een land tegenover Gods oogappel, Israël. Irak en Afghanistan dreigen op een mislukking voor de VS en bondgenoten uit te lopen. Problemen met Iran, Noord Korea en Syrië lijken onoplosbaar. De torenhoge buitenlandse schuld van de VS. Helaas worden die ‘weeën’ niet goed geïnterpreteerd. Zeer tot schade van de VS en ook van de rest van de wereld.

Redding?

Een te somber beeld? Maar gebeurtenissen en ontwikkelingen van de laatste decennia, passen duidelijk in de twee beelden die Jezus ons schetst in zijn “Rede over de laatste dingen”. God gaat door met zijn werk aan de vijgenboom, aan land en volk van Israël. De Negev in Israël wordt tot ontwikkeling gebracht. Nog steeds komen Joden terug. De weeën van de eindtijd zijn aan de gang. Sterkere weeën zullen in 2010 komen. Toorn komt over de volken, ook over ons land. Maar er is hoop op genade en redding. Want oordeelsprofetieën zijn voorwaardelijk (Jeremia 18:7,8). In die profetie van Jeremia lezen we dat God zijn oordeel intrekt als een volk zich bekeert. Net als hij deed toen Jonah in de stad Nineveh riep: “Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden”. De stad bekeerde zich massaal en werd gered. God hoopt altijd op bekering. Hij ziet uit naar iemand die ‘tussenbeide treedt’ (Jesaja 59:16) en bidt. De Gemeente van de Here Jezus is het enige Lichaam dat tussenbeide kan treden. Als de Gemeente, als de kerken in ons land niet snel wakker worden, is er geen hoop meer.

Als de Gemeente niet snel ‘het zout van Nederland’ (Mattheüs 5:13) voor de HEER wordt zal bederf ons lot zijn. Hoe worden we zout? Dat begint op de bidstonden. Dus: Op naar de bidstond!

Mijn wens voor 2010 is dat het het jaar van gebed wordt.

Dit is een geactualiseerd artikel. Het originele artikel verscheen eerder in 'De Oogst' - December 2005.