Medicijn tegen een kwaadaardig virus

Donderdag, 25 Februari 2010 04:10
Een student in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad met op zijn hoofdband de leus 'dood Joden'. (Foto Corbis) Klik voor ware grootte
Een student in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad met op zijn hoofdband de leus 'dood Joden'. (Foto Corbis)

Het grote kwaad

De atoombom van Ahmadinejad is een groot gevaar dat Israël en ook de hele wereld bedreigt. De geruchten dat Israël het nodig vindt binnenkort de atoomfabrieken van Iran te vernietigen voordat het te laat is, worden met de dag sterker. De regio gaat zwanger van oorlogstaal.

Een groter gevaar bedreigt de wereld. Dat is niet de zogenaamde klimaatcrisis. Dit gevaar voor de wereldvrede is groter dan de islamitische tsunami waarvan de eerste golven al over ons jagen. Het is een onuitroeibaar, kwaadaardig virus dat bezig is bijna de hele mensheid te besmetten. Een irrationele, onverklaarbare ondeugd die de mensheid sedert het bestaan van Israël, dus al 35 eeuwen, teistert. U begrijpt het al. Het gaat om het razend snel om zich heengrijpend antisemitisme. Gevoed door antizionisme en door een voortdurende stroom van smerige leugens wordt de wereld weer een angstig-onveilige plek voor het Joodse volk en de staat Israël. Over dat antizionisme kunnen we kort zijn. De Eeuwige zegt over al die kerkelijke, politieke en andere antizionisten: “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt” (Psalm 129:5,6). Ze komen uiteindelijk terecht op één of andere vuilnisbelt.

Kerken

Veel van de bijbelgetrouwe Christenen horen tot de kleine groep van vrienden die Israël nog heeft. Deze groep beschikt over het machtigste wapen dat bestaat in de strijd om het volk en het land van Israël. Dat wapen is gebed. Immers “het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend” Jakobus 5:16. Gebed voor Israël maakt kracht uit de hemel los voor Gods volk. De boze, Israël-vijandige machten weten dat beter dan menig Christen. Dus komen er nu felle aanvallen op christenzionisten. Bijvoorbeeld de grote Presbiteriaanse Kerk in de Verenigde Staten is daar al een tijdje mee bezig.

Onlangs werd er weer een rapport geproduceerd waarin de VS werd opgeroepen militaire en financiële steun aan Israël te stoppen. Israël, als Joodse staat is volgens deze kerk racistisch. Men sluit zich aan bij het beruchte Kairosdocument, een schotschrift van palestijnse christenleiders, dat onlangs aan Nederlandse kerken is gepresenteerd. Dat Kairosdocument roept op om Israël te boycotten, geeft Israël de schuld van alle problemen in de regio en is een stuk leugenpropaganda zoals we die gewend zijn van de Hamas en de moslim-palestijnse leugenmachine. Bovendien wordt de oude vervangingsleer gepropageerd. Dit alles overgiet men met een vroom sausje en met af en toe een noodkreet. De PKN leiding heeft zich voor een groot deel bij dit ouderwets antisemitische document aangesloten in een vermanende brief aan de Israëlische regering. De bedoeling is uitteraard om dat leger van biddende vrienden van Israël af te zwakken door een anti-Israël theologie en door Israël in een kwaad daglicht te zetten. Het gruwelijke gif van het antisemitisme krijgt de steun van heel wat kerken.

Leugens

Arabische agressie, oorlogen en de intifada’s konden Israël niet vernietigen. Want God is bezig met het herstel van Israël. Het meest effectieve wapen dat momenteel tegen Israël wordt ingezet is de leugen. Een stroom van leugens en valse, oneerlijke aantijgingen tegen Israël die gretig door (ook christelijke) media worden verspreid. Satan zelf is de ‘vader van de leugen’. Vandaar dat dit wapen effectief blijkt in de verspreiding van het antisemitische virus. Die leugens worden geslikt als lekkernijen die ‘wegglijden naar de schuilhoeken van het (zondige) hart’ (Spreuken 26:22). Er blijft altijd wat van hangen. Daarom smeekt Israël: “HERE, red mij van de leugenippen” (Psalm 120:2) en “Laten de leugenippen verstommen...” (Psalm 31:19). Er zijn twee medicijnen tegen die leugens over Israël.

  1. De waarheid. We moeten proberen zoveel mogelijk achter de feiten zien te komen als er weer allerlei beschuldigingen over Israël verspreid worden. Maar dat is niet eenvoudig. De krant van Christenen voor Israël, bladen als het Zoeklicht en de Oogst willen u graag daarbij helpen.
  2. Het Woord van God, want “Uw Woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Daarom is het zo belangrijk te weten wat de Bijbel zegt over Israël. Wat de profetieën leren over Gods plan met en de toekomst voor Israël. Wat de Bijbel leert over Wie de HERE is: De God van Israël.

Haman

Binnenkort viert Israël Purim. Dat feest gaat over een zekere Haman, een jodenhater, zoals we nu zoveel tegenkomen, ook in kerken! Hij was een antisemitische machthebber in het Medo-Perzische wereldrijk. Zo’n 25 eeuwen geleden probeerde hij het hele Joodse volk uit te roeien. Tegenover koning Ahasveros (Darius 521-486) hanteerde ook hij de leugen als wapen. Hij zei over de Joden: “...de wetten van de koning volbrengt het niet” (Esther 3:8). Dus werd het hele Joodse volk ter dood veroordeeld. De door Haman geplande genocide leest u in Esther 3:13. Het is belangrijk te letten op de tijd waarin toen deze frontale antisemitische aanval plaatsvond. De Joden waren pas terug in het Beloofde Land. De tempel was zo goed als klaar. God was bezig met zijn plan: De komst van de Messias. Dus kwam die reactie uit het rijk van de duisternis.

Ook nu bezig is God bezig met zijn plan. Immers ‘De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Dus ook nu wordt Israël hersteld. Dus weer de dreiging van genocide door de vorst der duisternis. Door Mordechai en Esther kwam er redding. Weinig bekend is dat ook niet-Joden meewerkten aan die redding. Want Esther zei tegen haar oudere neef Mordechai: “Ook ik en mijn dienaressen zullen vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod. Kom ik om dan kom ik om” (Esther 4:16). Ook haar dienaressen, waarschijnlijk Perzische meisjes, werkten mee. Er kwam uitkomst en verlossing voor de Joden. Zelfs een grote overwinning. Dat viert Israël tijdens het Purimfeest. Zoals de Perzische meisjes met Esther meewerkten, werken ook wij mee! Het was voor Esther een riskant om ongevraagd naar de koning te gaan. Wij mogen door Gods genade vrijmoedig naar de Koning over alle koningen gaan en bidden om de ‘Vrede van Jeruzalem’. Wie weet of wij “niet met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid”, het kindschap Gods, verkregen hebben (naar Esther 4:14). Want het is wel heel spannend

Remedie

De tweede, zeer effectieve remedie tegen de huidige golf van antisemitisme en haat tegen Israël is het Woord van God. We kunnen u helaas maar een theelepeltje van dit Medicijn toedienen. De rest kunt u zelf uit de Bijbel halen. God zegt van Israël:

Zo was het, zo is het en zo zal het zijn. Want “de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Romeinen 11:29).

Dit is een sterk uitgebreide versie van het artikel zoals eerder verschenen in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Februari 2010