De weeën van de Messias

Donderdag, 18 Maart 2010 09:30
Verlaten stad Qunaitra, Syrië, bergen op de achtergrond is Israël. Klik voor ware grootte
Verlaten stad Qunaitra, Syrië, bergen op de achtergrond is Israël.

Jezus en rabbijnen

We leven in een bijzonder spannende tijd.

Grote gevaren bedreigen de mensenheid. Bijna dagelijks leest of hoort u ‘geruchten van oorlogen’.

Voor Israël is het echt een benauwde tijd.

Omringd door tienduizenden raketten van Hezbollah en Hamas. Syrië dat bezig is zijn troepen naar de Golan te verplaatsen. Ahmadinejad die de hele wereld voor de gek houdt en koortsachtig bezig is aan zijn islamitische bom, waar zelfs Egypte en Saoedi Arabië bang voor zijn.

Erger nog is het gevaar van een toenemend antisemitisme en de pogingen door smaad en leugencampagnes Israël tot een schurkenstaat te degraderen. Zelfs kerken doen eraan mee!

Rabbijnen noemen deze tijd: “De weeën van de Messias”. Bij veel gelovige Joden leeft een intense hoop op de komst van de Messias.

Laten we eerst even 2000 jaar terug gaan. Toen leefde er ook een intense messiasverwachting. In die tijd zuchtte het Joodse volk onder een zware bezetting van de Romeinen. Inderdaad kwam, na een paar valse messiassen, de Messias en heeft toen “de reiniging van de zonden tot stand gebracht” en daarna “Zich gezet aan de Majesteit in de hoge” - Hebreeën 1:3. De grootste gebeurtenis uit de geschiedenis van het heelal! Ook toen leed het Joodse volk onder de “weeën van de Messias”. Denk aan de moord op jongetjes in Bethlehem. Meer zware weeën kwamen in de jaren 70 en 135. Jeruzalem en de Tempel werden verwoest. Een groot deel van het Joodse volk werd vermoord. De grote ballingschap onder alle volken begon.

U reageert misschien: “Weeën jaren na de geboorte?” Ook dat is voorzegd in de Bijbel. Want de profeet zegt: “Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen heeft zij een Zoon ter wereld gebracht” (Jesaja 66:7). Profetie wordt nauwkeurig vervuld!

Jezus spreekt over weeën in de tijd vlak voor zijn terugkomst. Hij noemt de rampen die voordat de eindtijdgebeurtenissen over de wereld zullen razen, “het begin van de weeën” - Matheüs 24:8). Die weeën zijn hongersnoden, grote aardbevingen, binnenlandse onlusten, oorlogen, geruchten van oorlogen, pandemiën, vreselijke dingen en tekenen van de hemel. Dat zien we nu gebeuren. Die tekenen zullen, net als weeën, in 2010 steeds sneller achter elkaar komen en steeds feller worden. “Op dit moment doen zich duidelijk meer natuurrampen voor dan enkele jaren geleden” schreef de Volkskrant vorig jaar januari. Rabbijnen en rabbi Yeshua hebben wat dit betreft dus dezelfde visie.

Hoop

Een bekende Amerikaanse rabbijn aarzelt om in Israël te gaan wonen. Vanwege de “weeën van de Messias”. Joodse wijzen zijn het erover eens dat die tijd vreselijk zal zijn. Zij hopen die periode niet te hoeven meemaken. Het probleem is echter dat de weeën over de wereld nog erger zullen zijn dan wat er over Israël komen gaat. De profetieën in het bijbelboek Openbaring zijn hier duidelijk over. De weeën van de bazuingerichten en de zegelgerichten (Openbaring 9:12 en Openbaring 11:14) zijn onvoorstelbare rampen.

Voor Israël is er echter hoop. Lees Openbaring 12. Johannes zag een teken in de hemel. Een prachtige, zwangere vrouw, met “de zon bekleed (de Zon der gerechtigheid, Maleachi 4:2), met de maan onder haar voeten (Islam), en twaalf sterren op haar hoofd” (twaalf stammen van Israël). Deze vrouw stelt Israël voor. Zij was hoogzwanger van een zoon, de Messias. Haar weeën worden verergerd door de dreiging van een draak, Satan. Die dreigt het Kind te doden. Als het Kind gered wordt valt hij de ‘vrouw, Israël, lastig. Maar ook voor de vrouw, voor Israël, is hoop, want zij krijgt drieëneenhalf jaar een schuilplaats in de woestijn. Ook voor ons, gelovigen-uit-de-volken is er hoop: “Omdat jullie het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure van verzoeking die over de hele wereld zal komen” zegt de Heer tegen de gemeente van Filadelfia (Openbaring 3:10).

Er zijn wel voorwaarden.

Allereerst een intens verwachten van de wederkomst van de Here Jezus. Ook waken en bidden om “in staat te mogen zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren” (Lucas 21:36). De weeën van de Messias zijn al enkele jaren in in volle gang. Belangrijke kernwoorden voor ons geestelijk leven in 2010 zijn dus: Waken, bidden en actief uitzien naar de komst van onze Heer. Dan is er hoop, die niet beschaamd zal worden.

Eerst de Jood

Een bekende stelling van de apostel Paulus geeft ons ook aanwijzingen over onze tijd. “Eerst de Jood en ook de Griek” zegt hij in Romeinen 1:16 en Romeinen 2:9,10. Deze stelling geldt voor zegen en voor vloek. Dat zien we nu gebeuren.

Terrorisme, eerst over Israël. Nu over heel de wereld.

De plaag van de Islam, eerst over Israël. Nu, als een tsunami over de Westerse wereld.

“Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek” - Romeinen 2:9.

Nu een paar voorbeelden van zegen. Pas als er vrede is in Jeruzalem, kunnen we zonder gêne zingen “Vrede op aarde”. Pas als de HERE “de vervallen hut van David weer heeft opgebouwd” zal de “rest van de mensen de Heer gaan zoeken” (Handelingen 15:16,17). Pas als “de aanneming van Israël” een heilshistorisch feit is geworden, zal er “leven uit de doden” (Romeinen 11:15) zijn. Dus een grote, wereldwijde opwekking.

Nog één voorbeeld. We zingen graag Psalm 117: “Looft de HERE alle gij volken...”.

Waarom zouden alle volken en natiën Hem gaan loven?

“Want zijn goedertierenheid is machtig over ons”. Wie is “ons”? In de eerste plaats Israël, want de Psalmen zijn liederen van Israël. Dus pas als God zijn goedertierenheid en trouw aan Israël bevestigt, is er reden voor de volken de Heer te loven en te prijzen. Het is dus in belang van de hele wereld dat God spoedig tot zijn doel komt met Israël. De ongelooflijke tegenstand en haat die momenteel over Israël spoelt wekt geen zegen maar Gods Toorn op over de wereld. Dat geldt ook voor de brief die de PKN onlangs aan Israël stuurde. Ook de stompzinnige en arrogante Jeruzalem-resolutie van de EU werkt eerder oordeel en vloek dan zegen. De enige vrienden die Israël heeft zijn te vinden onder bijbelgetrouwe Christenen. Door onze vriendschap, bemoediging, voorbede en steun aan Israël kunnen we voor Gods Aangezicht nog een zoutend zout zijn in onze samenleving.

Het begin van de weeën

De weeën zijn al jaren bezig. Waarschijnlijk gaan die weeën dit jaar over in de ontsluitingsweeën en de persweeën. Dat is de tijd van de beruchte antichrist. “Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen...” waarschuwt een arend die in die eindtijd over de aarde vliegt (Openbaring 8:13).

Wat te doen? Ook hier geeft de Here Jezus ons een advies. “Wij moeten werken de werken van Hem die Mij gezonden heeft zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan” - Johannes 9:4. We kunnen nog werken, dus het is nog geen nacht. Welke werken? Wat zijn de prioriteiten? Uiteraard is en blijft de verkondiging van het Evangelie de eerste prioriteit van de Gemeente van Christus. De volgende prioriteit is Israël. Een beeld maakt dit duidelijk. Toen Maria in Bethlehem weeën kreeg was Jozef er om haar bij te staan. Nu Israël de weeën van de Messias ondergaat is er alleen de Gemeente, dat wil zeggen bijbelgetrouwe christenen die Israël steunen en helpen. Laten we dat dan ook doen.

Openbaring geeft ons een laatste en zeer belangrijke aanwijzing. Vlak voordat de rampen, de weeën van de eindtijd beginnen brengen de 24 oudsten en een engel in de hemel gouden wierookvaten met uw gebeden voor de troon van God. Alsof de Almachtige nog even wil kijken of er nog gebeden verhoord moeten worden voordat de hel van de eindtijd losbreekt. Dus volhardt in uw gebeden. Alleen een periode van intens gebed kan nog uitkomst geven voor ons land. En kan de tijd van de benauwde weeën over Israël en over de wereld verkorten. Gebed is het machtige wapen dat de HEER aan ons heeft gegeven. Laten we dat dan goed gebruiken.