Onverwachts Onheil

Maandag, 19 April 2010 05:24
Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland Klik voor ware grootte
Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland

Opvallend

Onze tijd is vol onverwachtse en plotselinge gebeurtenissen en ontwikkelingen. De uitbarsting van de Eyjafjallajökull op IJsland heeft het luchtverkeer in een heel werelddeel platgelegd. Zou deze opvallende gebeurtenis naast economische en sociale consequenties ook een geestelijke betekenis hebben?

Als we uitgaan van de stelling dat de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël in deze tijd “in vurige, gloeiende ijver voor Jeruzalem en Sion is ontbrand” (zie Zacharia 1:14 en Zacharia 8:2) en als we inzien dat we heilshistorisch leven in de “TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL” dan moet deze gebeurtenis ook een geestelijke betekenis hebben, met name voor heel Europa.

Welke betekenis?

Het is een treurig en tragisch feit dat het antisemitisme en de haat tegen volk en land van Israël razend snel toenemen en zelfs erger is dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dan is de boodschap dat God tegen Europa en de VS zegt: “Blijf af van mijn land en mijn volk Israël!”.

Vanaf 1948 zijn er heel wat zeer opvallende gebeurtenissen geweest. Na de vreselijke Holocaust voor het Joodse volk werd op 14 Mei 1948 de staat Israël uitgeroepen. Een onverwachtse gebeurtenis in de geschiedenis van planeet aarde! Jesaja zei ongeveer 2670 jaar geleden: wordt een land op één dag voortgebracht... maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gehad of het baarde kinderen’ (Jesaja 66:8). Tot verbazing van de toekijkende wereld kon de jonge staat Israël de overval van vijf goed bewapende Arabische legers van zich afhouden. Volkomen onverwachts werden in 1967 in twee dagen vier Arabische legers verslagen. Judea, Samaria, Gaza en Jeruzalem kwamen onder het gezag van Israël. Alweer profetische gebeurtenissen. Want: “Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld zijn” - Lucas 21:24.

Toen, in 1967 is begonnen met het aflopen van de ‘tijden van de heidenen’. We slaan een groot aantal van dergelijke onverwachtse gebeurtenissen over en gaan naar deze eeuw. Tot verrassing van velen werd in oktober 2004 het Sanhedrin weer opgericht. Profetieën werden en worden ook nu plotseling vervuld: ‘Vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd... plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen’ (Jesaja 48:3). Onverwachts en plotseling kwam 11 September, het onheil van de ‘Oorlog tegen het terrorisme’ over de wereld. Het is opvallend hoe snel profetische patronen de laatste jaren zichtbaar worden en tot ontwikkeling komen. De Europese Unie. groeit in een snel tempo naar het ‘Herstelde Romeinse rijk’, het rijk van de antichrist. Steeds meer groeit de EU naar het gevreesde Eurabië, een combinatie, wellicht verbond, tussen de islamitische staten en de EU. De Mediterrane Unie is daar een recent voorbeeld van. In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” leest u meer hierover. Gods waarschuwingen jagen steeds sneller en steeds feller over heel de wereld. ‘In wervelwind en storm is Zijn weg’ - Nahum 1:3.

Door orkanen en aardbevingen waarschuwt de HERE volken en hun machthebbers. Over de VS joeg een tsunami van rampen als waarschuwing. Maar helaas, president Bush en zijn adviseurs wilden niet luisteren. En president Obama laat steeds duidelijker zien dat hij beslist geen vriend van Israël is. De VS blijft druk op Israël uitoefenen om toe te geven aan eisen van de Palestijnse Autoriteit, terwijl het terrorisme ‘gewoon’ doorgaat. Israël wordt steeds meer behandeld als een vazalstaat van de VS, waarbij mevr. Clinton optreedt alsof zij de koningin van Israël is. Waarnemers merken op dat het Witte Huis bezig is premier Nethanjahu te ondermijnen en hem te vervangen door iemand uit de Kadima-partij, die bereid zou zijn nog meer concessies te doen.

Begin van een nieuwe intifada?

Onverwachts onheil brachten ook de rellen die oktober 2005 honderden Franse steden teisterden. Media en regeringsleiders willen ons laten geloven dat die rellen niets te maken hebben met de Islam en de ideologie van de Koran. Maar de meeste relschoppers waren wel islamitische jongeren. De kreet ‘Allah Akbar’ (Allah is groter) klonk luid en duidelijk. Een foto van islamitische jongelui in gebed voordat ze hun verwoestende tochten begonnen, haalde zelfs de pers. ‘Intifada’ werd tijdens de rellen en het stenen gooien ook geschreeuwd. Er zijn teveel aanwijzingen dat de rellen meer waren dan uitingen van ontevredenheid van achtergestelde jongelui uit achterstandsbuurten. De Franse Officier van Justitie, Yves Bot, ontdekte dat er organisatie achter de rellen zat. Een organisatie, die door sommige waarnemers ‘een islamitisch netwerk’ werd genoemd. Franse Joden voelen zich onveilig in Frankrijk en hebben hun koffers al gepakt. Politieke en geestelijke leiders suggereren dat door vriendelijk dialoog met gematigde Moslims en met financiële injecties voor die jongeren een grotere ramp kan worden voorkomen. Maar die jongeren trokken zich zelfs van een fatwa van de Unie van Islamitische Organisaties op 6 november 2005, niets aan.

Maart 2010 brak er in Jeruzalem bijna een derde intifada uit. Ditmaal naar aanleiding van de opening van de beroemde Hurva synagoge in Jeruzalem. Opvallend is de religieuze achtergrond van die rellen in Jeruzalem. De vrees dat de Tempel herbouwd gaat worden. Israëlische bussen met reclame voor die tempel reden een poosje in Jeruzalem rond. Maar de reclame werd snel weggehaald. Overeenkomsten met de situatie in Israël, die al zo’n 20 jaar duurt, maken de vrees dat rellen een voorbode zijn van meer (islamitisch) onheil, angstig reëel. De stelling van Paulus, ‘Eerst de Jood, maar(en) ook de Griek’ (Romeinen 1:16 en Romeinen 2:9,10), is ook hier van toepassing. Wat Israël overkomt, komt ook over de wereld. Hoe ging het met Israël de afgelopen decennia? Na de intifada-rellen pleegden Palestijnse moslimterroristen gruwelijke (zelfmoord)aanslagen. Zogenaamd gematigde Palestijnen veroordeelden die aanslagen en gingen onderhandelen met Israël. In werkelijkheid steunden ze die terroristen en haalden zij de politieke oogst binnen van het terrorisme van de Hamas, Jihad enz... Hun doel was en blijft: “Heel Israël moet een Palestijnse moslimstaat worden”.

De tactiek van (dreigen met) geweld en dan onderhandelen werkt nog altijd.

Zo gaat het ook in Europa gebeuren. Immers het doel van de Islam is nog altijd om Europa om te zetten in een kalifaat, een moslimstaat (zie mijn boek!). Een analyse van een Israëlische schrijfster, Naomi Ragen zal helaas profetisch blijken te zijn:

‘De geschiedenis zal aantonen dat de dag waarop Israël door de VS, de EU en door eigen domheid gedwongen werd aan terrorisme toe te geven en zelfs te helpen, de dag was waarop de vrede van de wereld werd vernietigd’.
De recente rellen zijn een bewijs! Een het stilleggen van het Europese luchtverkeer is een waarschuwing van de Allerhoogste, de God van hemel en aarde.

Onverwachts onheil

Ook andere waarschuwende oordelen komen als onverwachts onheil over ons. Dit is een profetisch, bijbels patroon. Ondanks waarschuwingen van Noach en de profeet Henoch kwam de zondvloed onverhoeds over de mensen. Dat was ook het geval toen vuur en zwavel uit de hemel Sodom en Gomorra verwoestte. Immers ze gingen gewoon door met eten en drinken en met kopen en verkopen, in plaats van dat ze zich, net als de inwoners van Nineveh, bekeerden en gered werden. Babylon zal plotseling verwoest worden (Jesaja 47:11; Jeremia 51:8 en Openbaring 18:8, Openbaring 10, Openbaring 16, Openbaring 19).

Ook Paulus heeft het eindtijdpatroon van onverwachts onheil voorzegd: ‘Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hen, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf’ - 1 Thessalonicenzen 5:3. Plotselinge onheil halen de volken, ook ons volk, over zich heen door twee oorzaken. Door aanhoudende goddeloosheid en zonden. En door hun slechte houding tegenover Israël. Want God zegt over Israël: ‘wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8).

Wie aan Israël komt roept de Toorn van de God van Israël over zich af. Bovendien wordt hij blind voor Gods bijbelse waarheden doordat hij/zij de ook de eigen oogappel beschadigt. De EU en de VS steunen de Palestijnen jaarlijks met honderden miljoenen euro’s en traint terroristen en de Palestijnse politie. Daardoor is het Westen medeverantwoordelijk voor het Palestijnse moslimterrorisme dat over Israël komt. Met gouden koorden trekken onze leiders onverwachts onheil naar ons toe.

Gods machtige hand

Dwars door al die angstig-gevaarlijke dreigingen blijft Gods machtige hand duidelijk zicht- baar. Zijn plan gaat door! Het Evangelie vindt krachtig ingang speciaal in onbereikte volken. Ook onder de Islam komen velen door visioenen, dromen en verschijningen tot het inzicht dat de Here Jezus werkelijk de Zoon van God is, de Verzoener van onze zonden en de komende Koning. De Bijbel wordt in een snel tempo vertaald. Gods Woord loopt zeer snel (Psalm 147:15). De betrouwbaarheid van de Schriftwordt ook herhaaldelijk bewezen door archeologische vondsten.

Voorbeelden: Het zegel van een minister van koning Zedekia en een indicatie over het optreden van Jozef in Egypte. ‘Juchal de zoon van Selemja’ staat op dat zegel. Hij was een van de vorsten die door Zedekia naar Jeremia werden gestuurd. Juchal wilde Jeremia doden (Jeremia 37:3 en 38:1).

Interessant is ook de archeologische vondst van de restanten van het paleis van David in Jeruzalem. In Jeruzalem was op 6 november 2005 een conferentie van het een jaar geleden opgerichte Sanhedrin. Zelfs seculiere Joden waren geïnteresseerd in een ontwikkeling naar een meer bijbelse situatie in Israël. Deze Raad van 70 stamt uit de tijd van Mozes - Numeri 11. De oprichting wordt gezien als een antwoord op een gebed dat eeuwen lang door vrome Joden dagelijks is gebeden: ‘Herstel onze rechters als in het begin en onze raadsheren, zoals het aanvankelijk was’ (Siddoer blz. 46).

Velen in Israël zien in deze onverwachtse ontwikkelingen een direct verband met het aanstaande herstel van het messiaanse Koninkrijk in Israël. Maar voordat de Messias komt zal er een tijd aanbreken die de rabbijnen noemen: “De weeën van de Messias”. De here Jezus noemt de tekenen van zijn komst: “De tijd van het begin van de weeën” Matheüs 24:8). Daar horen aardbevingen, hongersnoden (op dit moment lijden ongeveer een miljard mensen honger!), pandemiën, oorlogen en opstanden bij. Vaak komen die rampen als ‘onverwachts onheil’.

Onverwachts

Paulus en heel wat profeten waarschuwen ons dat het onheil, de toorn van God, onverwachts over de wereld zal komen. “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf...” - 1 Thessalonicenzen 5:2. Dit ondanks het feit dat de waarschuwingen van de Heer en de tekens van de eindtijd duidelijk over ons heenkomen. Ook wij horen over al die bergen van dreigend onheil. Wij bidden voor ons land en ons volk. Voor onze geliefden. Voor Israël. En wij horen door al dat onverwachtse onheil de voetstappen van de Geliefde, de komende Messias.