Tien redenen waarom ik Christenzionist ben

Maandag, 10 Mei 2010 06:36

Gevaarlijke secte?

Nu keert ook de regering van de VS zich tegen Israël. Grof werd premier Netanjahu door president Obama behandeld. De VS ziet Israël als een soort vazalstaatje. Veel Europese landen zijn vergeven door antizionismeen zelfs antisemitisme.

De enige vrienden die Israël heeft vindt men onder bijbelgetrouwe Christenen. Maar die vrienden van Israël krijgen vaak de wind van voren als ze Israël verdedigen of iets vriendelijks over Israël zeggen. Volgens sommigen zijn christenzionisten “een gevaar voor de wereldvrede”. Anderen zien christenzionisten als een gevaarlijke secte. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over Sion. Bestaat bijbels zionisme? Welke argumenten hebben wij om ons christenzionisten te noemen?

Sion

“Sion” komt ongeveer 170 maal in de Bijbel voor. In 2 Samuel 5:7 lezen we: “David veroverde de burcht Sion, dat is de stad van David”. Deze heuvel ligt net buiten de muur van de Oude Stad. Daar is de plaats waar de Here Jezus het ‘Laatste Avondmaal’ vierde en waar het graf van David wordt aangewezen.

Toen David naar Jeruzalem verhuisde en Salomo de Tempel bouwde werd de Tempelberg ‘de berg Sion’. De plek waar nu de islamitische Rotskoepel en de al-Aksa moskee staan. Waar (in de nabije toekomst?) de derde Tempel komt.

Nog later werd heel Jeruzalem Sion genoemd. Toen werden de inwoners van Jeruzalem ‘de dochters van Sion’.

Ten slotte kregen land en volk van Israël ook de naam Sion. Want “Sion zal door recht verlost worden” (Jesaja 1:27).

De wereld beschuldigt Israël regelmatig op grond van zogenaamd internationale recht. Zelden wordt erbij gezegd wat men daarmee bedoelt.

Als Gods recht openbaar wordt zal men lelijk schrikken, want: “De HERE houdt ... een jaar van vergelding om Sions rechtsgeding” (Jesaja 34:8).

Al die rechtsgedingen tegen Israël zullen door de Almachtige beoordeeld en veel ervan veroordeeld worden. Nu snel naar het christenzionisme. Professor Shalom Goldman legt in zijn recente boek “Zeal for Zion – Christans, Jews and the idea of the Promised Land” uit dat het christenzionisme ouder is dan de zionistische ideologie van Theodoor Herzl. Er is in alle stromingen van de kerk een onderstroom van liefde en vriendschap voor het Joodse volk geweest ***. De Puriteinen in Engeland zijn daar een sterk voorbeeld van.
***
(Waarschijnlijk kent professor Shalom Goldman niet ‘alle stromingen van de kerk’ en is hij zich nauwelijks bewust hoe sterk de vervangingsleer geworteld is in de meeste takken van het Christendom)

Tien redenen

De bijzondere plaats van Sion in Gods plannen heeft veel aspecten. We noemen er een paar en geven tegelijk tien redenen waarom ik een christenzionist ben.

 1. Sion is de plaats die God Zelf heeft uitgekozen om:
  • Daar te wonen (Deuteronomium 12:5). “De naam van de stad zal voortaan zijn: De HERE is aldaar” (Ezechiël 48:35)
  • Om de offers van Israël in ontvangst te nemen (Deuteronomium 12:14).
  • Om daar zijn volk driemaal per jaar te ontmoeten en de feesten met hen te vieren. (Deuteronomium 16:16)
  • Sion zal de hoofdstad van de wereld worden. Immers “uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3). En alle volken die oorlog tegen Jeruzalem hebben gevoerd zullen verplicht worden elk jaar naar Jeruzalem te trekken om “zich daar voor de Koning, de HERE der heerscharen neer te buigen” (zie Zacharia 14:16-19).
 2. Vanuit Sion zal God in de Persoon van de Messias over de wereld regeren. De volken zullen vanuit Jeruzalem Gods wetten leren en de bevelen van God te horen krijgen (Psalm 2:6 en Jesaja 2:2). Sion wordt de hoofdstad van de wereld. Zie ook punt 1.
 3. Wij zijn christenzionisten omdat “de HERE Sions poorten liefheeft” (Psalm 87:2). Omdat “Gods Heil in de poorten van Sion verkondigd zal worden” (Psalm 9:15). Heel Jesaja 60 gaat over de toekomstige heerlijkheid van Sion.
 4. Wij bidden om “de vrede van Jeruzalem” (Psalm 122:6) omdat dit een opdracht is. Ook omdat de HERE “als Verlosser voor Sion komt” (Jesaja 59:20). Gods beloften worden gerealiseerd door gelovig gebed van rechtvaardigen (Jakobus 5:16)
 5. Wij zijn christenzionisten omdat Paulus ons, gelovigen-uit-de-heidenen, duidelijk maakt dat de “Verlosser uit Sion zal komen” (Romeinen 11:26).
 6. De Heer bevestigde dit toen Hij op een ezeltje Jeruzalem binnentrok. De profeet Zacharia voorzag deze gebeurtenis: “Jubel luid, gij dochter van Sion; juich gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, Hij is rechtvaardig, en rijdende op een ezel, ... en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden van de aarde” (9:9,10). Dat Koninkrijk en die Messias verwachten wij. Sion speelt dus een belangrijke rol in de uiteindelijke verlossing van de wereld. De Koning komt!
 7. Wij zijn christenzionisten omdat we “om Sions wil niet zullen zwijgen ... totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel” (Jesaja 62:1). Zegen en heil voor Sion brengen uiteindelijk ook heil voor de wereld - Psalm 67:2,3,8.
 8. Wij zijn christenzionisten omdat God in Sion een “kostbare, beproefde Hoeksteen” heeft gelegd (Jesaja 28:16). Hiervan getuigen ook Paulus (Romeinen 9:33) en Petrus (1 Petrus 2:6). De Here Jezus zei het duidelijk tegen de Samaritaanse, niet-Joodse vrouw: “Het Heil is uit de Joden” - Johannes 4:23.
 9. Wij zijn christenzionisten en ijveren voor Zion omdat de Here God Zelf “voor Jeruzalem en Sion in grote ijver is ontbrand - Zacharia 1:14. Ja, de HERE is “voor Sion in vurige ijver ontbrand” - Zacharia 8:2. We zagen die ijver van God toen Israël in 1967 op een wonderlijke wijze de Oude Stad en het oostelijke deel van Jeruzalem op Jordanië (dus niet op de Palestijnen) veroverde. We zien premier Netanjahu in Ramat Shlomo bouwen en burgemeester Barkat roept dat hij wel 50.000 huizen wil bouwen. De Bijbel zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2. Als de HERE bouwt, wie zal het keren. Wee de machthebbers die zich verzetten tegen de voornemens van de HERE.
 10. God roept ons op om Sion te troosten. “Troost, troost mijn volk, zegt uw God” - Jesaja 40:1. “De HERE troost Sion” - Jesaja 51:3. Israël staat helemaal alleen in een vijandige wereld. God wil ons christenzionisten gebruiken om Israël te bemoedigen en te troosten. Juist nu antisemitische vijanden met een nieuwe holocaust dreigen.

En de antizionistische wereld en kerken? “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen, allen die Sion haten” - Psalm 129:5.

Deze psalm legt uit wat er met die antizionisten gebeurt: “Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt”.

Twee fasen van het oordeel:
Eerst worden ze vruchteloos doordat ze geestelijk verdorren. Er komt niets goeds meer uit.
Daarna worden ze uitgetrokken. Waarschijnlijk komen die kerken terecht in de kerk van de antichrist, die met het Babylon uit Openbaring 17 en Openbaring 18 te gronde zal gaan. Dit te schrijven doet zeer en benauwt mij.