Israëlzondag ?!

Maandag, 27 September 2010 13:24
Klik voor ware grootte
Holocaust Memorial, Baltimore - foto Mark Peters

Twee recente publicaties

In de Jerusalem Post van 18 augustus 2010 stond een artikel dat mij diep heeft getroffen. Het gaat over het antisemitisme dat in ons land wild en woest om zich heengrijpt. Ook in Israël valt het op! Het antisemitisme is nu erger dan vlak voor WOII. “je kunt niets vriendelijks over Israël zeggen, want dan krijg je de wind van voren” klagen sommige bezoekers van onze site. Over alle antisemitisme komt een oordeel! Want God zegtover Israël: “Vervloekt, wie u vervloekt”.

Als men antisemitisme vermomt als antizionisme dan zegt God in de Bijbel: “Beschaamd zullen worden en teurgdeinzen zullen worden allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt” - Psalm 129:5,6.

Ook voor antizionisten is er geen toekomst. Dat mogen de aanhangers van de vervangingsleer zich wel eens aantrekken. Als ze geen toekomst voor Sion zien, is er voor hen geen toekomst! De tweede publicatie is een in april 2010 uitgekomen boek van Gabriel Wilenski. De titel is: “Six Million Crucifixions” (Zes miljoen kruisigingen). De ondertitel vat de inhoud van deze studie (390 bladzijden) samen: “Hoe Christelijke leerstellingen over de Joden de weg naar de Holocaust baanden”.

Eén citaat uit het voorwoord: “Zonder Christendom zou de Holocaust niet hebben plaatsgevonden”. Alleen al die twee citanen doen pijn! Het boek beschrijft de weg vol venijnige anti-Joodse uitspraken van kerkvaders en kerkelijke leringen vanaf het jaar 150 tot de Holocaust in WOII. Het lezen over het wangedrag van de kerk tegenover het Joodse volk doet inderdaad pijn. Nog meer pijn doet de volgende conclusie van Wilenski: “Alleen al de Evangeliën en de Handelingen van de apostelen in de Christelijke Bijbel bevatten samen 450 expliciet antisemitische verzen” (P.130). Leringen en de houding van de kerk hebben ons zover van onze oudere broer Israël afgedreven dat wortels van het antisemitisme in het NT worden gezocht. Waar ik het beslist niet mee eens ben. U zegt misschien: Dit wisten we toch al? Het monumentale boek van dr. Hans Jansen “Christelijke theologie na Auschwitz” en het ontroerende boek van de messiaanse Jood dr. Michael Brown “Bloed aan onze handen” onthulden veel van de feiten die Wilenski geeft. Ds. Jaap de Vreugd merkte in dit verband op: “...Is de theologie (na Auschwitz) veranderd? Ik ben er verre van gerust op... straks zal blijken dat alle ‘na Auschwitztheologie’ slechts een rimpeling is gebleken in de ...vijver van de eeuwenoude vervangingstheologie...”.

We heben niets geleerd! Het “Nooit weer” dat verontwaardigd klonk toen de vreselijke Holocaust bekend werd, dreigt in onze tijd een “Nu weer” te worden. In de woordverkondiging en de liturgie tijdens de komende Israëlzondag zou hieraan diepe aandacht gegeven moeten worden. Het is nog niet te laat om in het reine te komen met onze oudere broer Israël. Dit is urgent want ons land bevindt zich in een stroomversnelling naar de afgrond van een “plotseling verderf” (zie 1 Tessalonicenzen 5:3 en verschillende profeten).

Israëlzondag

Ons kerkelijke jaar kent speciale zondagen. Die maken op mij de indruk van “O, ja, we moeten ook nog wat doen voor vervolgde Christenen, voor de zending, voor armen of voor Israël”. Na een collecte gaan we dan weer over tot de ‘gewone’ kerkelijke besognes. Volgens onze leraar Paulus zouden zeker 14 zondagsdiensten per jaar onderwijs over Israël moeten bevatten. Want ongeveer 25% van zijn onderwijs in de Romeinenbrief gaat over Israël. Zo’n losse Israëlzondag is tenminste iets maar komt tegelijk wat laatdunkend over: “We moeten wat aan Israël doen”. Terwijl van Genesis 12 tot en met Openbaring 22 Israël een belangrijke rol speelt in de Schrift. De Here Jezus was een Joodse rabbijn. Hij ging heen en komt terug als Koning van de Joden. Jeruzalem wordt het geestelijk en politiek centrum van de wereld in het komende messiaanse rijk. De HERE God herstelt nu land en volk van Israël. De “tien mannen uit de volken” die “de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen”, omdat “zij gehoord hebben dat God met u is” - Zacharia 8:23, grijpen niet de slip van een gereformeerd ouderling of een pinkstervoorganger, maar van een Jood! Het is een urgente zaak dat wij onze theologie en (vaak onbewuste) onbijbelse, foute opvattingen over Israël vanuit Gods Woord corrigeren. Dat we proberen onze verbondenheid met Gods volk na bijna 19 eeuwen weer op te pakken door onze voorbede, onze liefde, steun en liefdegaven. Moge komende Israëlzondag daar in veel gemeenten een begin mee maken.

Veel zaken

Tijdens de gesuggereerde 14 “Israëlzondagen” per jaar staat zoals het hoort de Here Jezus centraal. Wat Israël betreft slechts suggereer ik een paar onderwerpen:

Israëlzondag zou een stap moeten betekenen op de weg terug naar onze oudste broer Israël.