Angstige Actualiteit

Donderdag, 11 November 2010 15:56
Altijd op de hoede ... Gabi Ashkenazi bij de grens met Libanon Klik voor ware grootte
Altijd op de hoede ... Gabi Ashkenazi bij de grens met Libanon

Wij Nederlanders klagen graag. Wees gerust, want dit artikel is geen klaaglied over de toestand in ons land. Het gaat over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Veel Christenen hebben geen zicht op Gods machtige daden in deze tijd. De Bijbel zegt: “Groot zijn de werken van de HERE, na te speuren voor allen die er behagen (zin, plezier) in hebben”.

Er moet dus wel gespeurd worden. Waar speuren? “Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis (gedenkboek=de Bijbel) gesticht”. Zie Psalm 111:2 en Psalm 4. Om zicht te krijgen op Gods grote werken in onze tijd is een sleutel nodig. Ook moet je enige kennis hebben van het Woord van God. Deze sleutel is: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Zelfs in de eindfase van deze periode. Daar is God mee bezig! Want de “weeën van de eindtijd” (Matteus 24:8) zijn begonnen. Bijna de hele wereld verzet zich fel tegen Gods ‘herstelwerkzaamheden’ voor Israël. Van de VNG tot de VN. Van de Islam tot een groot deel van de Christenheid. Van wereldleiders, die beter kunnen weten tot door leugens vergiftigde buurlanden van Israël en andere wereldburgers. Dat is de angstige kant van de profetische actualiteit. Want de rage tegen Israël en het toenemende, felle antisemitisme laten de emmer van Gods Toorn overlopen. Waarschuwende oordelen razen nu al over de wereld. Dagelijks lees je over deze ‘weeën van de eindtijd’. Ik noem nu enkele terreinen waarop de actualiteit van Gods profetieën duidelijk zichtbaar is.

 1. Bouwen
  Het bouwen van één huis in Judea en Samaria, de ‘bergen van Israël’, het land dat God onder ede aan Israël heeft beloofd, wordt afgewezen als ‘gevaar voor de vrede’. Ook Nehemia ondervond 2500 jaar geleden dergelijke tegenstand. Maar de Bijbel zegt: “Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen” - Amos 9:14. En over ‘de bergen van Israël’, het gebied waar men een jodenvrije Palestijnse staat wil vestigen: “Maar gij bergen van Israël zult... uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël... de puinhopen zullen herbouwd worden” - Ezechiël 36:8-10. De wereld roept “Wat doen die machteloze Joden... zullen zij de stenen... weer tot leven wekken?” - Nehemia 4:2. God zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2. Angstig actueel want God zegt: “Ik werk, wie zal het keren?” (Jesaja 43:13. Hevige protesten tegen het voornemen van Netanjahu om 1300 huizen te bouwen in Joodse wijken van Jeruzalem. “In bezet gebied” kletsen de media. Bezet, van wie dan? Jeruzalem is nooit van de Palestijnen geweest. Maar de Bijbel zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2. Als de Almachtige bouwt, dan kan de wereld protesteren zoveel ze willen, maar Zijn plan gaat door. Het is wel riskant voor die wereld: Zij zullen zich lelijk verwonden aan die “steen” zoals de profeet Zacharia (Zacharia 12:2 en Zacharia 3) Jeruzalem noemt. Angstig actueel is de profetie. Je ‘ziet’ de oordelen aankomen.
 2. Smaden
  Israël is binnen een paar jaar het meest verachte en gehate land van de wereld geworden. Je bent tegenwoordig niet normaal als je geen felle kritiek op Israël hebt. Dit anti-Zionisme van leiders is vergroeid tot fel en snel toenemend antisemitisme. In ons land is het antisemitisme momenteel erger dan vlak voor WOII. Deze moderne vormen van jodenhaat zijn het grootste gevaar voor de wereldvrede en brengen rampen over ons land en over heel de wereld. De VN benoemt zelfs commissies om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Binnen het EU-leiderschap heerst een boosaardige anti-Israël stemming. Israël klaagt: “Mijn vijanden smaden mij de hele dag, wie tegen mij razen gebruiken mijn naam als vloek” - (Psalm 102:9.

  God hoort het en Hij zegt: “zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest ... zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden, vreest niet, laten uw handen sterk zijn” - Zacharia 8:13. Verder spreekt de HERE: “...wie u vervloekt zal IK vervloeken” - Genesis 12:3. En wij bidden: “HERE, wees ons land genadig”. Want Nederland stemt bijna altijd mee in de regelmatige stroom van anti-Israël resoluties van de VN.

  Ook de profeet Ezechiël (Ezechiël 36) spreekt over het smaden van de bergen van Israël, dus wat men noemt de Westbank en wat de pers en de wereld noemt “bezet Palestijns gebied”. God zegt over Israël: “IK zal ze (Israël) midden uit de volken doen uittrekken (wat nog steeds aan de gang is, de stam Manasse bijvoorbeeld is onderweg) ...en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël” - Ezechiël 34:12. God zet eeuwen van tevoren wat HIJ gaat doen en HIJ doet ook precies wat HIJ heeft gezegd. Israël, “het huis van Jakob, zal zijn bezittingen weer in bezit nemen” - Obadja:17.
 3. Strijd om het land
  Het lijkt erop dat Israël onder druk van de G4 (VN, VS, EU, Rusland) en het intens verlangen naar ‘eindelijk vrede’ van de Islaaëli’s, de strijd om het hartland van Israël, om Judea en Samaria, heeft opgegeven. Weer worden vergaande concessies gedaan aan de aartsvijand, de Filistijnen (Palestijnen) om tot een overeenkomst, een verbond te komen. De HERE zegt: “Neem u in acht dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land... opdat zijn niet tot een valstrikin uw midden worden” - Exodus 34:12.

  Israël heeft door het terugtrekken uit Gaza en uit Zuid Libanon geleerd wat die ‘valstrik’betekent. Raketten en nog meer haat en een sterkere vijand. De G-4, de volken, de VN, zullen voelen welke oordelen zullen komen over hen die “Mijn (=God’s) land verdelen” - Joël 3:1,2.

  De strijd om een Palestijnse staat is al meer dan 60 jaar aan de gang. Diverse malen was het heel dichtbij doordat Israël bijvoorbeeld aan Arafat, zo’n staat aanbood. Maar het werd geweigerd. Ook nu dreigt Abbas eenzijdig zo’n staat uit te roepen. God de HEER regeert!
 4. Geruchten
  Een van de “weeën” die de eindtijd aankondigen heet: “Geruchten van oorlogen” - Matteus 24:6.

  In Israël gonst het dagelijks van die geruchten. Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran moeten aanvallen? Wanneer zal de woeste hond Hezbollah op Israël worden losgelaten? Israël zou plannen hebben wapenopslagplaatsen en trainingscentra van Hezbollah in Syrië aan te vallen. Allemaal voorboden van oorlogen voorzegd in Psalm 83 en de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Oorlogen die ook ons zullen treffen. “Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar het u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen...” - Jeremia 31:11).
 5. Intern
  De interne tegenstellingen waar Israël mee worstelt vinden we terug in Daniël 11:30:35. Daar spreekt de profetie over twee groepen in Israël. Zij die “het heilig verbond verzaken” en aan de andere kant “het volk dat zijn God kent”. Ook in Israël zien we een onheilig verbond tussen links en de Islam. Dit gaat door tot de HERE “met het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen” (Jeremia 31:31 en Hebreeën 8:8): De Torah in hun harten en verstand.

Nu, in afwachting van Gods verlossing en zijn Heil, zien we biddend uit naar wat de HERE verder gaat doen voor en in zijn volk. We mogen Israël in deze tijd bemoedigen door onze, ook al door de Bijbel voorzegde “kleine hulp” (Daniël 11:34) in deze voor Israël zware tijden.

Dit is een uitgebreide versie van het artikel zoals eerder verschenen in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- November 2010