Gevaarlijk Thuis?

Maandag, 31 Januari 2011 14:25
'Onder een groot percentage van de Christenheid is veel “politiek en maatschappelijk correct’ gepraat over “bezette gebieden”, over “arme onderdrukte Palestijnen” of over “Israël dat het internationaal recht met voeten treedt” ... ' - 'Rosenthal boos over geldsteun ICCO aan anti-Israëlclub': http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/282730/Rosenthal-boos-over-geldsteun-ICCO-aan-antiIsraelclub.htm Klik voor ware grootte
'Onder een groot percentage van de Christenheid is veel “politiek en maatschappelijk correct’ gepraat over “bezette gebieden”, over “arme onderdrukte Palestijnen” of over “Israël dat het internationaal recht met voeten treedt” ... ' - 'Rosenthal boos over geldsteun ICCO aan anti-Israëlclub': http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/282730/Rosenthal-boos-over-geldsteun-ICCO-aan-antiIsraelclub.htm

Profetische wonderen

De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land en het herstel van het land is één van de grootste wonderen van God in onze tijd. Het is een profetisch gebeuren: “IK zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en IK zal u brengen naar uw eigen land” - Ezechiel 36:4). Deze terugkeer gaat nog steeds door. De rest van de Joden uit Ethiopië (de stam Dan) is onderweg.

Van de stam Manasse zijn er al een kleine 2000 terug en eenngrote groep wacht nog in NO India op toestemming om ‘op aliya’ te gaan. Veel Joodse Nederlanders hebben hun koffers al gepakt. Een feit waarvoor ik mij diep schaam. Ze gaan terug naar “het hele land Kanaän” (Genesis 17:8) dat de HERE onder ede (Genesis 24:7, 50:24) als een “altoosdurende bezitting” (Genesis 17:8) heeft toegezegd. Het was en is een opdracht voor Israël “het land in bezit te nemen” (Exodus 23:30; Numeri 33:53; Deuteronomium 9:23; Psalm 105:8-11). Zoals de profeet Obadja voorzegd heeft: “Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen” (17). Dat zien we nu gebeuren want straks zal ook Efraïm terugkomen en “zij zullen het veld van Efraïm en het veld van samaria in bezit nemen” (19). We zien tegelijk hoe bijna de hele wereld zich tegen het plan van God verzet. Voor ons, gelovigen-uit-de-volken, is het een voorrecht en een eer om aan dit grote werk van God te mogen meewerken: “In hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden” - Jesaja 49:22). Breng de Joden thuis!

Verwarrende verwijten

Het huidige herstel van Israël geeft duidelijke illustraties en vervullingen van bijbelse profetieën. De machtige hand van de God van Israël is zichtbaar in zijn handelen in en rond Israël. Toch worden er verschillende bezwaren tegen het “thuis brengen” van Israël opgeworpen. We noemen er een paar:

Politiek boven het Woord

Onder een groot percentage van de Christenheid is veel “politiek en maatschappelijk correct’ gepraat over “bezette gebieden”, over “arme onderdrukte Palestijnen” of over “Israël dat het internationaal recht met voeten treedt”. Men praat, vaak zonder kennis van zaken van internationale verdragen en van de geschiedenis, met de wereld mee. Even doorvragen levert dan meestal een brommerig zwijgen op. Deze, vaak goedwillende Christenen, stellen de politieke visie van de wereld en de gangbare media-leugens over Israël boven de realiteit van het Woord van God en de waarheid van de feiten. Zij zullen niet graag meewerken aan het ‘thuis brengen van de Joden’.

Variant van de vervangingsleer

Sommige Christenen, die de Bijbel als onfeilbaar Woord van God belijden, hangen tegelijk een moderne variant van de vervangingsleer aan. Kort samengevat is hun visie de volgende: Nadat “de Joden” (let op de valse generalisatie “de” Joden) Christus verworpen hebben, heeft God een ander volk uitverkoren, de Kerk van Christus. Pas als de Joden Jezus hebben aangenomen zijn ze weer “Gods volk” en kunnen ze terug naar het Beloofde Land en voldoen aan hun aardse roeping. Toegegeven, deze visie is erg kort samengevat. Toegegeven, onder hen zijn velen die het Joodse volk liefhebben. Maar ze zullen niet meewerken aan het thuisbrengen van het Joodse volk.

Eerlijke bezorgdheid

Een derde bezwaar komt van bezorgde vrienden van het Joodse volk. Zelfs een aantal rabbijnen aarzelen om ‘thuis te komen’. Zij vrezen “de tijd van de weeën van de Messias”. Vlak voor de komst van de Messias, de wederkomst van de Here Jezus, zal er een tijd van “benauwdheid voor Jakob” - Jeremia 30:7) komen. Daniël spreekt zelfs van “grote benauwdheid” (21:1). De Here Jezus noemt die tijd “de grote verdrukking” - Matteus 24:21,22). Daarom is het, volgens deze medegelovigen, onverantwoord de Joden nu al thuis te brengen. Het is te gevaarlijk in Israël en het wordt nog gevaarlijker. Er zit veel waars in dit bezwaar. Daarom gaan we er wat dieper op in.

Afrekening

De Bijbel is duidelijk. De “eindtijd” is een verschrikkelijke tijd. De verdrukking van de antichrist en zijn profeet zal zeer zwaar zijn. De bazuingerichten en de schaalgerichten die in het boek Openbaring beschreven worden zijn vreselijk en komen over heel de aarde. Israël zal lijden onder de “weeën van de Messias”. Maar de weeën die over de aarde komen zullen nog veel erger zijn. Voor Israël is er hoop. Er komt “een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden”. (Jeremia 30:7). Ook in de tijd van “grote benauwdheid ....zal uw volk ontkomen” Daniel 12:2). Die tijd van “de grote verdrukking” kan “worden ingekort” - Matteus 24:22. De apocalyps is inderdaad een afrekening want de Heer zegt: “IK zal met alle volken waaronder IK u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u (Israël) zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen” - Jeremia 30:11. Dus hoop voor Israël.

Een schuilplaats voor Israël

De vrouw uit Openbaring 12 stelt Israël voor. Zij krijgt een schuilplaats in de woestijn als de antichrist achter haar aanzit. “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen (=3,5 jaar) onderhouden zal worden” - Openbaring 12:6. Een voorbeeld van zo’n schuilplaats voor Israël uit de verre geschiedenis dateert ongeveer 3.400 jaar terug. Tijdens de tien plagen die over Egypte kwamen werd Israël in het land Gosen gespaard voor de ergste plagen. Het land Gosen, waar Israël toen woonde, werd gespaard. Iets dergelijks zal ook in de eindtijd gebeuren. Nog één tekst over Gods beschermende hand over Israël in de eindtijd: “want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Zie Jesaja 60:1,2). Dus we gaan krachtig door met de actie “breng de Joden thuis”. Want het land van Israël en het volk van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar. Daar is Gods bescherming over zijn volk. Daar zullen zij hun (en onze) Verlosser ontmoeten. Moge Hij spoedig komen.