Het Beest is onderweg

Maandag, 28 Maart 2011 13:42
Daniel interpreteerd Koning Nebuchadnezzar's Droom Klik voor ware grootte
Daniel interpreteerd Koning Nebuchadnezzar's Droom

HET BEEST KOMT ERAAN

Vuistregels

Het is van belangrijk om gebeurtenissen die dit jaar als een tsunami over ons heen jagen, Bijbels te duiden. Want de profetieën uit de Bijbel zijn 100% betrouwbaar gebleken. Voor het analyseren en toepassen van het grote aantal profetieën die op onze tijd slaan, moeten we een paar vuistregels hanteren.

Met deze vuistregels in ons achterhoofd gaan we de onrust, verwarring, opstanden en chaos in veel Moslimlanden vanuit de profetieën van de Bijbel analyseren.

Een reusachtig beeld

Er zijn heel wat profetieën in de Bijbel over dat gruwelijke wereldrijk. Het rijk van het Beest! Vanaf de vroegste oudheid hebben machthebbers geprobeerd een wereldrijk te stichten.

De laatste was Hitler, met zijn ’duizendjarig’ Nazi-rijk.

Een van de eerste machthebbers was Nebukadnezar, de dictator van het grote Babylonisch wereldrijk. Hij droomde, zag een reusachtig beeld met een gouden hoofd, zilveren armen en borst, koperen buik en heup, ijzeren benen en voeten die gedeeltelijk van klei en ijzer waren. Hij probeerde zijn waarzeggers uit door van ze te eisen die droom uit te leggen zonder hen te vertellen wat hij had gedroomd. Dat lukte ze natuurlijk niet want toen al waren die occulte lieden grote leugenaars. Maar Daniël kreeg op gebed wel de droom en de uitlegging. (U leest het hele verhaal in Daniël 2.)

Daniël gaf de koning de volgende verklaring:

A die wereldrijken zijn nu verleden tijd.

Maar voordat het “hemels Koninkrijk” (lees Daniël 2:43-45) komt (het vrederijk van de Here Jezus Messias) staat in die droom van Nebukadnezar het hele beeld weer overeind. Op wankele voeten van ijzer en klei. Dat beeld, dus al die wereldrijken tegelijk, wordt verpletterd door een steen die aan komt rollen. Die ‘steen’stelt het messiaanse Koninkrijk, met Israël als middelpunt en kern, voor. Velen zien daarin het Duizendjarig Rijk dat in Openbaring 20 wordt genoemd.

De vraag is dus of dat “rijk van het Beest” we al aankomt.

Hedendaagse uitleg

Dat rijk van het Beest, moet dus een wereldrijk zijn dat de oude Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse (Turkse?) wereldrijken omvat. Dat rijk zal z’n invloed uitoefenen op de hele wereld.

De kern zal dus bestaan uit het grondgebied van al die oude wereldrijken. Dat betekent in onze tijd de gebieden van de Europese Unie (EU) plus de Moslimwereld van het Midden Oosten. Tegenwoordig spreekt men al van Eurabië. Een paar jaar geleden heeft president Sarkozy van Frankrijk de Mediterrane Unie opgericht. Een los verbond tussen de staten rond de Middellandse Zee. Premier Merkel van Duitsland heeft de Mediterrane Unie aan de EU gekoppeld. Een eerste, belangrijke stap naar het rijk van het beest, die in de Bijbel ook wel de antichrist wordt genoemd. Profetieën geven heel wat details over dat eindtijdwereldrijk en over de religie van dat rijk en de wrede, duivelse heerser ervan.

De afgelopen maand

Wat hebben de opstanden in bijna al de Moslimlanden rond Israël nu te maken met de komst van het rijk van het Beest? Waar lopen die opstanden, rellen en revoluties in het Midden Oosten op uit? Let eens op de volgende punten en conclusies:

 1. Er is in die Moslimlanden een roep van zeer veel jongeren om meer vrijheid, democratie en eerlijke verdeling van de welvaart. Deze kreten worden enthousiast door westerse leiders ontvangen. Maar de Islam kent geen democratie en vrijheid. Die kent alleen totale onderwerping aan de Koran, de sharia en aan Allah. Islam betekent dan ook ‘onderwerping’.
 2. Er komen verkiezingen in die landen. Neem Egypte als voorbeeld. Slechts twee groepen zijn klaar voor die verkiezingen. Die hebben de organisatie en ervaring, voor verkiezingen en om de regeren. Dat is de partij van Mubarak, die men beslist niet wil. En de Moslim Broederschap. Die een sharia-staat wil en op den duur de hele wereld onder een kalifaat. Ook in andere Moslimlanden steekt de Moslim Broederschap de kop op. In Iran en Libanon is dat niet meer nodig. Die ontwikkeling gaat razend snel. Als de Moslim Broederschap in die landen de macht krijgt, is de komst van een kalifaat niet zo’n probleem. Er is dan een gemeenschappelijke ideologie, een gemeenschappelijke eindtijdvisie en een groot islamitisch doel. Die eenheid zal snel komen als er, bijvoorbeeld in Turkije, een krachtige Moslimleider opstaat.
 3. Intussen gaat de islamisering van Europa en de VS ook al in een snel tempo door. Dit hoort bij de voorbereiding om Eurabië, of, om bijbels te praten, het beeld van Nebuhadnezar te realiseren. Voor de EU zit er dan niets anders op om een soort verbond of alliantie met dat kalifaat te sluiten. De Arabische olie en het gas zullen daar wel een stevig duwtje aan geven.
 4. De dreiging voor Israël wordt dan wel erg groot. Want een van de belangsijkste doelen van de orthodoxe Islam is het verdwijnen van de Joodse staat Israël en de verovering van Jeruzalem. De Heilige Stad moet immers de hoofdstad van de Moslim messias, de Mahdi worden! Waarschijnlijk zal er voordat Euarbië compleet wordt, nog wel een oorlog in het Midden Oosten uitbreken. Rabbijnen denken aan de oorlog van Gog, die door de profeet Ezechiël wordt beschreven in de hoofdstukken 38 en 39. Anderen denken aan een oorlog zoals die in Psalm 83 wordt beschreven
 5. De Moslim jeugd in die landen zal erg teleurgesteld zijn door deze ontwikkeling. Zij hebben hun leven gewaagd voor vrijheid en democratie en krijgen de sharia. Net als in Iran zal veel jeugd hun geestelijk heil ergens anders zoeken. Velen zullen, bijvoorbeeld door de tv of radio, het geloof in de Here Jezus Messias vinden.
 6. Ten slotte iets over de voeten van klei en ijzer. We kunnen dat op een aantal manieren uitleggen. Daniël wijst erop dat klei en ijzer niet mengen. Dat gaat inderdaad op voor de westerse en arabische culturen. IJzer kan ook duiden op de hardheid van de sharia en de klei op de halfzachte cultuur van het westen en het slappe optreden van onze politieke leiders.
 7. Zo zijn dan de beelden van het Herstelde Romeinse rijk (de EU) en het herstelde Ottomaanse rijk (het Turkse kalifaat), samengevoegd tot het beeld van Nebukadnezar en het beest uit Daniël 7 en Openbaring 13 waarover hieronder meer.(Bovenstaande is een korte samenvatting van mijn boek “eindtijd, Israël en de Islam)

Gruwelijke beesten

De huidige onrust in de Moslimlanden wordt nog duidelijker geïllustreerd door een visioen dat Daniël later kreeg over het eindtijdrijk. U leest dat in Daniël 7. Daniël zag “de grote zee in beroering en vier grote dieren stegen uit de zee op”. Die vier dieren stellen dezelfde vier wereldrijken voor als bij het beeld van Nebukadnezar.

Uit het vervolg van Daniël 7 (lees de verzen 15-27) blijkt dat het vierde dier meer is dan het oude Romeinse rijk. De profetie loopt door naar de eindtijd. Dat rijk brengt Israël in het nauw. Dat zien we nu al aankomen. De Europese Unie wordt steeds meer een bedreiging voor Israël. De Arabische landen willen niets liever dan Israël vernietigen.

Een vreselijk beest

Die vier dieren kwamen uit een woelige, onrustige zee. De zee staat in de Bijbel vaak voor de volken rondom Israël. Die zijn momenteel inderdaad als heel onrustig zeewater terecht gekomen.

Wat komt daaruit voort?

Kan het Beest daaruit komen?

Laten we eerst even kijken naar het boek Openbaring. Het laatste boek, het eindtijdboek van de Bijbel. Daar ziet Johannes in een visioen een beest uit de zee opkomen. Zeer opvallend is dat dit beest een combinatie is van de vier beesten die Daniël zag. Dus een duidelijke bevestiging dat de kern van het wereldrijk van ‘het Beest’ bestaat uit het grondgebied van de EU en de Moslim landen in het Midden Oosten. Hetzelde verhaal als over het beeld van Nebukadnezar. Dit is het wereldrijk van 666 met een wereldreligie die aan iedereen wordt opgedrongen.

Weer een paar conclusies vanuit onze tijd:

 1. Uit de onrust in de Moslimlanden rond Israël kan en zal zeer waarschijnlijk de fundamentalistische Islam als winnaar tevoorschijn komen. In een rap tempo zal er in veel van de landen een soort Hamas regime tevoorschijn komen. Hamas is overigens een dochter van de Moslim Broederschap. Zo krijgen we het begin van een wereldwijd Moslim kalifaat.
 2. De profetie zegt dat de mensen verbaasd en bewonderend naar dat Beest zullen kijken omdat het genezen is van een dodelijke wond. Dat geldt voor het Ottomaanse (Turkse)rijk, dat na 400 jaar machtig geweest te zijn, in 1918, na WO I ten onder is gegaan en nu weer de kop opsteekt. Dat geldt ook voor de EU dat door velen gezien wordt als het herstelde Romeinse rijk. De leider zal als een soort godheid worden vereerd.
 3. Het getal 666 kan duiden op een merkteken, dat de mensen op hun rechterhand of op hun voorhoofd geïmplanteerd krijgen. Waarschijnlijk een chip. Zonder die chip kan niemand kopen of verkopen (Openbaringen 13:16-18). Zo krijgt het Beest controle over de mensheid.
 4. De strijd om Israël en Jeruzalem zal in de laatste 3,5 jaar van dat rijk heel hevig worden. Israël zal gered worden door de komst van de Messias, van Yeshua (de Joodse naam van Jezus).
 5. Het Beest zal twee groepen mensen vervolgen: Het Joodse volk en bijbelgetrouwe Christenen. Want die staan, door hun verwachting van de echte Messias en zijn Koninkrijk, hem in de weg. Ook die ontwikkelingen werpt de schaduwen vooruit. Denk alleen maar aan het angstwekkend toenemend antisemitisme en ook aan de weerstand tegen bijbelgetrouwe Christenen.

Veel meer tekens

De ontwikkelingen passen allemaal in het profetische plaatje dat de Bijbel ons geeft.

Er is nog veel meer.

We noemden al kort de rampen van de tijd van ‘het begin van de weeën’. Jezus Zelf noemt aardbevingen Nieuw Zeeland, Japan), hongersnoden (stijgende voedselprijzen, voedselrellen) opstanden en pandemiën die nu hier en dan daar voorkomen. Die komen, net als weeën steeds sneller na elkaar en worden steeds feller. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen?

 1. In zijn rede over de eindtijd adviseert Jezus ons: “Waakt altijd en bidt dat jullie in staat zullen zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en gesteld zult worden voor het Aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21:36).
  Een eerste woorwaarde om voor het Aangezicht van de Heer te kunnen verschijnen is dat je bij Hem hoort. Dat je Jezus als Verlosser en Redder hebt aangenomen. Vervolgens moet je dan waakzaam zijn, dus letten op de tekens, zoals we in dit artikel noemden. Vervolgens bidden om te mogen ontkomen.
 2. Zolang we hier zijn en zolang de nacht waarin niemand iets meer kan doen nog niet is aangebroken, hebben we een paar belangrijke taken. Allereerst het Evangelie van de redding door de Here Jezus brengen. Want juist in deze tijd geldt het woord van God, dat zegt: “Ieder die de Naam van de Heer aanroept zal behouden worden”.
  En reken er maar op dat die tijd van ‘roepen’ niet verweg meer is. Maar we staan vooral biddend achter Israël dat als bijna altijd de klappen van de aanstormende boosheid op moet vangen.
 3. Zo werken we mee aan de bijbelse oproep: “BEREIDT DE WEG VAN DE HEER”.