Verdriet: “De landbelofte geldt niet meer” kopt het Nederlands Dagblad op 1 Juli '11

Vrijdag, 01 Juli 2011 18:19
“De landbelofte geldt niet meer” kopte het Nederlands Dagblad op 01 juli 2011. Dit naar aanleiding van een nieuw schotschrift van de Nederlands-gereformeerde (emeritus) predikant ds. H.de Jong. Het ND besteedt een hele pagina (waar een zekere bewondering uitstraalt) aan zijn brochure “De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp”. Klik voor ware grootte
“De landbelofte geldt niet meer” kopte het Nederlands Dagblad op 01 juli 2011. Dit naar aanleiding van een nieuw schotschrift van de Nederlands-gereformeerde (emeritus) predikant ds. H.de Jong. Het ND besteedt een hele pagina (waar een zekere bewondering uitstraalt) aan zijn brochure “De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp”.

Vervangingsleer

Juist in deze tijd nu de HERE, de Schepper van hemel en aarde, zo scherp duidelijk maakt dat het land Israël nog steeds Gods land is en dat het volk Israël nog steeds Gos volk is halen verschillende theologen de verfoeilijke vervangingsleer weer uit meer dan 1800 jaar oude kerkelijke folianten.

Het lijkt wel of deze verderfelijke leer in de genen van de kerk is gaan zitten. De God van Israël, het land van Israël en het volk van Israël plus de “stad van de Grote Koning” horen onlosmakelijk bij elkaar. De laatste stelling is een directe afleiding van één van de belangrijkste eigenschappen, die de HERE van Zichzelf heeft geopenbaard: God is TROUW. HIJ, de HERE verandert niet, blijft trouw aan zijn beloften en zijn woord. “Voorwaar, IK, de HERE, ben niet veranderd en gij kinderen van Jakob bent niet verteerd” (Maleachi 3:6).

Toch vinden theologen steeds weer nieuwe jasjes waarin ze de vervangingsleer vermommen. Jasjes die ze over de Bijbel heenleggen en daarmee het werk en de raadsbesluiten van de Almachtige verduisteren.

Wat is er nu weer aan de hand?

Landbelofte

“De landbelofte geldt niet meer” kopte het Nederlands Dagblad op 01 juli 2011. Dit naar aanleiding van een nieuw schotschrift van de Nederlands-gereformeerde (emeritus) predikant ds. H.de Jong. Het ND besteedt een hele pagina (waar een zekere bewondering uitstraalt) aan zijn brochure “De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp”. We citeren wat kreten die het ND uit de brochure aan ons overbrengt:

Ds. de Jong ontkent wel dat hij de vervangingsleer in een nieuw jasje brengt, maar als (bijvoorbeeld) een dier precies lijkt op een hond, blaft als een hond en zaken voortbrengt als een hond, dan mag je toch wel aannemen dat dat dier (ik heb het niet over een mens) een hond is. Ach, misschien had ik beter het beeld van een koe kunnen gebruiken.

Om aan te duiden hoeveel pijn die vervanginsleer bij Joodse gelovigen veroorzaakt en veroorzaakt heeft en hoeveel verdriet en verwarring het veroorzaakt bij en in Christenen die volgens het Bijbelse gebod dagelijks bidden voor Israël, heb ik ook een paar pijnlijke opmerkingen verzonnen. Niet dat ik het meen, of een discussie wil aangaan over mijn ‘stellingen’, maar om aan te geven hoeveel geestelijk zeer al die opmerkingen van de Jong veroorzaken:

Ik begrijp best dat ik nu de woede van heel de Gereformeerde gezindte over mij heen haal. De bedoeling van deze kort-door-de-bocht opmerkingen is alleen maar om aan te geven hoeveel pijn de herleving van de vevangingsleer veroorzaakt bij gelovige Joodse mensen, vooral bij veel messiaanse Joden en bij de vele gelovigen-uit-de volken die zich met heel hun hart aan Israël verbonden weten.

De Jong is niet de enige die de vervangingsleer opgraaft uit het kerkhof van de theologie en in een nieuw jasje de gewone gelovigen in de war brengt. Dr. A.v/d Beek gaat uit van de ‘spirituele gedachte’. Hij vergeestelijkt het heil in Christus en werkt zo de landbelofte en Israël uit Gods plan voor de eindtijd en het komende Vrederijk. Dan is er nog dr. B.Reitsma die zijn nieuwe jasje voor de vervangingsleer een universeel kleurtje geeft. Het Heil is in Christus universeel geworden en zo is, via christus alles naar de Gemeente van Christus gegaan.

Wat te doen?

Als de HERE bezig is aan het voltooien van zijn plan komt er altijd tegenstand. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Het enige wat we kunnen doen is de Schrift aanhalen en geloven. We noemen maar een paar teksten over Gods verbonden met Israël, over de profetieën en over de verwachting van Paulus. Voor de rest verwijs ik naar mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” waarin veel profetieën, Gods plan met Israël en het geheimd van de gedeeltelijke verharding van Israël diepgaand worden besproken.

Het land is Gods land (Leviticus 25:23; Ezechiël 36:5; Joël 3:2). In Ezechiël 38 wordt een oorlog van een zekere Gog tegen Israël voorzegd. Dus toekomst. Dan zegt de HERE tegen die Gog: “....gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen (in de ‘laatste der dagen’ zegt de Statenvertaling) zal het geschieden dat IK u doe optrekken tegen Mijn land.....” (Ezechiël 38:16). Dus: ‘Mijn volk’ en ‘Mijn land’, ook in de ‘laatste dagen’).

Dan het verbond, dat ook wel de landbelofte wordt genoemd: “IK zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. IK zal aan u en uw nageslacht waarin gij als vreemdeling vertoeft, het hele land Kanaän tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik al hun tot een God zijn” (Genesis 17:7,8). Deze belofte wordt vele malen in de Bijbel herhaald en door een eed van God bevestigd. Het is een onvoorwaardelijk verbond. Het land is een altoosdurend bezit voor Israël. Ook als Israël er tijdelijk uit moet, dan blijft het voor Israël. Net als bejaarden die voor de winter naar Spanje ‘verhuizen’. Dan blijft hun huis in Nederland hun bezit. Maar de meest kostbare belofte is dat de Schepper van hemel en aarde tegen Israël zegt: “IK zal hun tot een God zijn”.

HIJ is en blijft de God van Israël, bij Wie wij in de Here Jezus ook mogen horen. “Want deze God is onze God”.

Ook in de ballingschap blijven Gods verbonden met Israël geldig: “Maar ook wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad IK hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat IK hen zou vernietigen en Mijn verbond met hen zou verbreken: Want IK ben de HERE hun God. Maar IK zal hun ten goede gedenken, het verbond met hun voorvaderen....” (Leviticus 26:44,45).

Ook Psalm 105:9-11, een Psalm die vroeger graag bij het dopen van kindertjes werd gezongen, gaat over de landbelofte: “HIJ. De HERE, is onze God.....Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond........toen HIJ zei: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel”. Paulus bevestigt dit als hij in Athene zegt dat de HERE voor hen “de grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald” (Handelingen 17:26).

Dat geldt dus ook voor Kanaän in verband met Israël. Wat betreft de profetieën is het verbazingwekkend te zien hoe de vervangingsleer niet eens de moeite neemt om zich in de nodige bochten te wringen al de profetieën die vandaag in verband met Israël uitkomen weg te verklaren. Denk aan het wonderlijke herstel van het verwoeste land, de terugkeer van miljoenen Joden/Israëlieten naar het Beloofde Land en aan de wonderlijke redding van God in verschillende oorlogen.

Dat wordt in de brochure van predikant ds. H.de Jong gewoon genegeerd. Maar het zijn wel de bewijzen van Gods grote trouw en van de waarachtigheid van zijn Woord.

Nog twee actuele profetieën

“Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die IK verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken.....IK heb u verkoren en u niet versmaad....’ (Jesaja 41:8,9). Dus niet het Israël dat God uit Egypte of uit de Babylonische ballingschap heeft geroepen, maar “uit de uithoeken van de aarde”. Prezies wat we nu zien gebeuren. Zo gaat God door met zijn volk Israël. En in Jesaja 43:5-8 voorziet de profeet hoe Israël uit het Noorden, het Zuiden, Oosten en Westen terugkomen.
Dit is precies wat nu gebeurt.
Jesaja voorziet ook hoe het volk in blinde en dove toestand zal terugkomen en toch zegt de HERE: “breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden der aarde”. Zo moet het ook wel gebeuren want Paulus zegt “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26).
De eerste keer kwam de Here Jezus uit Sion en Zijn wederkomst zal ook vanuit Sion zijn. Vandaar dat het volk Israël naar Sion teruggaat.
Want HIJ komt.
Al deze beloften, eden, profetieën die momenteel uitkomen en heel Gods plan, dat alles wordt door de propagandisten van de vervangingsleer zeer tot schade van de kerk van Christus, weggegooid.

Verdrietig, heel verdrietig.