Zware tijden

Maandag, 05 September 2011 17:28
En weer een Anti-Israel demonstratie. Dit maal in Berlijn, Duitsland ... Klik voor ware grootte
En weer een Anti-Israel demonstratie. Dit maal in Berlijn, Duitsland ...

Hij komt!

Het is opvallend dat binnen veel religies en godsdiensten sterke eindtijdverwachtingen leven:

Apocalyps

Het is ook opvallend dat de eindtijdscenario’s van Joden, Moslims en Christenen zeer zware tijden vlak voor de komst van ‘hun’ messias verwachten. Rabbijnen vrezen “de weeën van de Messias”. Hun visie komt overeen met wat de Here Jezus in zijn eindtijdrede (Mattheüs 24:7,8) noemt ”het begin van de weeën”.
Dat begin maken we nu mee: Opstanden (denk bijvoorbeeld aan de Arabische lente), aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, pandemieën en dergelijke rampen. Meer en zwaardere “weeën” zullen snel volgen. Immers de Here Jezus gebruikt dit beeld niet voor niets en de profeten gebruiken het ook. Weeën komen steeds sneller en worden feller. Dat zien we ook gebeuren met al die rampen die over de wereld komen. De climax heet in de Bijbel de ‘Dag des HEREN”. Verlang daar maar niet naar zegt een profeet: “Wee hun die verlangen naar de Dag des HEREN” (Amos 5:18).

Die vreselijke periode wordt beschreven in het boek Openbaring. Immers Johannes kwam in geestesvervoering op de “Dag des Heren”. Dus zijn geest werd door de tijd ‘vervoerd’ naar die vreselijke eindtijd. Die rampen in Openbaring worden dan ook “weeën” genoemd.

De eschatologie (eindtijdleer) van Moslims leert dat de Mahdi komt in een tijd van rampen en oorlogen. Ahmadinejad verlangt ernaar om met zijn atoombommen de komst van hun 12e Imam, de Mahdi, te versnellen. Daarbij komen angstaanjagende voorspellingen van rampen, bijvoorbeeld door de komeet (asteroïde?) Elenin, die dit najaar tsunami’s, aardbevingen en vulkaanuitbartingen zou kunnen veroorzaken. De dreiging van een oorlog in het Midden Oosten wordt met de dag grimmiger.

Dan komen er nog Durban III, een conferentie van de VN, die de 22e september begint en waar de haters van Israël hun haat, smaad en leugens weer over Israél zullen uitstorten. De 20e september zal de Algemene Vergadering waarschijnlijk met grote meerderheid de Palestijnse Autoriteit van harte als staat verwelkomen. Formeel is dat niet in orde, want de Veiligheidsraad van de VN moet dit eerst goedkeuren. Wel laat de wereld dan zien waar ze staan. In complete opstand tegen God, die dat kleine stukje land voor Israël heeft bestemd.
Ook hier komt een oordeel over.
Een derde gebeurtenis is de derde intifada die Mahmoud Abbas aan het organiseren is. Bij duizenden zullen Palestijnen proberen de grenzen van Israël en de nederzettingen in Judea en Samaria te overlopen. Hoe meer Palestijnse slachtoffers er dan vallen, hoe liever het die goddeloze Palestijnse leiders is. Liefst vrouwen en kinderen, want dan kunnen ze Israël weer in een kwaad daglicht stellen.

Dag des HEREN

We noemden het al kort: De apostel Johannes kwam in ‘geestesvervoering’ op de Dag des Heren. Zijn geest werd in visioenen vervoerd naar die ‘grote verdrukking’ en de dagen erna. Veel bijbelse profeten geven details over deze periode vlak voor de wederkomst van onze Heer. We noemen een paar elementen uit die profetieën: Wereldwijde oordelen over alle volken (Obadja 15); vijanden van God en van Israël worden gestraft (Jeremia 46:10); oordelen over zondaren (Jesaja 13:11); totale verwoesting, medegenloos en met dikke duisternis komt die dag (Joël 1:15; Jesaja 13:9-14). Jezus en Paulus waarschuwen dat het onverwachts komt ‘als een dief in de nacht’ (Mattheüs 24:43 en 1 Thessalonicenzen 5:2). Voor Israël is er hoop: “Nabij is de Dag des HEREN....hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk” (Joël 3:14-17).
En: ”...duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Jesaja 50:1-3). De vrouw (=Israël) vlucht dan naar de woestijn “waar zij een plaats heeft door God bereid” (Openbaring 12:6).
Die vrouw, Israël, krijgt twee “vleugels van de grote arend, (vliegtuigen!) om naar de woestijn te vliegen” (Openbaring 12:14).
Opvallend is dat Israël bij Eilath een groot vliegveld gaat bouwen. Johannes geeft een samenvatting van al die profetiteën: Zegelgerichten, bazuingerichten en schaalgerichten (Openbaring 6-16). Zo’n vreselijke tijd is er nog nooit geweest! Het zal zo erg zijn dat Jezus aangeeft dat die tijd ‘ingekort’ kan worden (Mattheüs 24:22). Laten we waakzaam zijn en daar dagelijks voor bidden. Ter wille van Israël, maar ook ter wille van vervolgde Christenen en van de redding van veel mensen voordat het te laat is.

Ruimte

Ook Zefanja spreekt over die ´dag van verbolgenheid... van benauwdheid en angst...van vernieling....en krijgsgeschreeuw....ja een verschrikkelijk einde zal HIJ alle inwoners van de aarde bereiden´ (Zefanja 1:14-18).
Maar er is hoop: “Komt tot uzelf, ja komt tot inkeer gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt”. Het besluit is gevallen: De Dag des HEREN is nabij! Maar er is ruimte tussen het besluit en de uitvoering ervan. In die ruimte staat de Gemeente van de Heer. Ook Ezechiël profeteert over die mogelijkheid: “Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis van Israël opdat het op de Dag van de HERE zou kunnen standhouden in de strijd” (13:5).
Dit geldt allereerst voor Israël. Maar ook voor Nederland, want God is ook de God van de heidenen (Romeinen 3:29,30). Denk aan de redding van Nineveh (Jona). Ook over ons volk dreigt het oordeel. Het is een groot wonder van Gods genade dat we er tot heden gespaard zijn. Waarom? Wie staan er in de ruimte tussen besluit en uitvoering van oordeel? Wie staan er op de bressen?
Voor Israël en ook voor Nederland?

Kerk en gelovigen

Jezus zegt tegen ons: “Gij zijt het zout der aarde” (Mattheüs 5:13). Hoe zijn wij zout voor de HERE? Als de gemeente als goede knecht van de Heer Hem dient, staat en werkt in de prioriteiten van God. Waar is de Heer mee bezig? Met het herstel, de terugkeer van Israël. Daar bidden we voor en daar werken we aan mee. Wat is Gods prioriteit? Redding van zielen. Dus evangelieverkondiging. Breng de Boodschap van de Verlosser en zegen Israël voordat de nacht valt. En bidt dat de Heer de tijd van grote benauwdheid en verdrukking die eraan komt, zal verkorten.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- September 2011