Verkorten van de Eindtijd?!

Maandag, 07 November 2011 14:33
Rellen in Griekenland Klik voor ware grootte
Rellen in Griekenland

Weeën

Iedereen die profetieën uit de Bijbel kent en om zich heen kijkt, weet dat de weeën van de eindtijd al begonnen zijn. Rabbijnen noemen onze tijd dan ook “de weeën van de Messias”. De Here Jezus spreekt over “het begin van de weeën”. Weeën komen steeds sneller en worden feller. Zo gaat het ook met de “weeën van de Messias”, waarvan we nu het begin meemaken.

Jezus noemt er een paar:

Jezus noemt deze verschijnselen in zijn profetieën over de eindtijd: Matteüs 24:5-9 en Lucas 21:10,11. Voor Israël is die benauwde tijd al langer aan de gang en wordt steeds angstiger. De profeet Jeremia “Een tijd van benauwdheid is het voor Israël...” (30:7). En: “...er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op die tijd toe” (Daniël 12:1). Een Amerikaanse rabbijn aarzelt om op aliya naar Israël te gaan vanwege de “weeën van de Messias”. Maar er is hoop voor Israël. Jeremia vervolgt genoemde profetie: “...maar daaruit zal hij (Israël) gered worden”.
Daniël voegt aan zijn profetie toe: “Maar in die tijd (van benauwdheid) zal uw volk ontkomen...”. De weeën over de wereld daarentegen zullen “radeloze angst onder de volken” veroozaken, terwijl de mensen “bezwijmen van vrees en angst over de dingen die over de wereld komen” (Lucas 21:25,26). De eerste weeën zijn al begonnen. We leven in angstige tijden. Wat kunnen we doen?

Gods haast

Weeën komen sneller en worden zoals gezegd steeds feller. Ook dit zien we met de ‘wereld-weeën’ gebeuren. De profetie bevestigt deze tempoversnelling. Een hoofdstuk over Sion’s heerlijkheid eindigt met: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). Het gaat inderdaad allemaal razend snel. Toch wordt Gods haast geremd door zijn grote genade. HIJ wil immers niet dat iemand verloren gaat (zie 1 Timoteus 2:4). Zoals ook Jakobus zegt: Gods “barmhartigheid roemt tegen het oordeel” (2:13). Maar als de emmer van ongerechtigheid vol is dan komt er een ‘zondvloed’ over de wereld. In ons geval de rampen die in openbaring beschreven zijn. Toch wijzen profeten ook nu nog op een uitweg. Als de profeet Zefanja Gods grimmige oordelen aankondigt op de “dag des HEREN”, die “haastig nadert” (Zefanja 1:14-18), klinkt het ineens: “...komt tot inkeer gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt” (Zefanja 2:1). Er is dus ruimte tussen het besluit dat er vreselijke oordelen komen en de uitvoering van dat besluit. In die ruimte staat de Gemeente van Christus. Ook Joël profeteert van de Dag des HEREN, die nabij is (Joël 2:1). Dan klinkt het ineens: “Maar ook nu nog luidt het Woord van de HERE: Bekeert u tot Mij...” (Joël 2:12). Weer die opening van genade. De HERE God geeft ons mogelijkheden om tussenbeide te treden en ook om de tijd van benauwdheid, die zeker een keer komt, te verkorten.

  1. De weg bereiden Johannes de Doper was de wegbereider voor de eerste komst van de Here Jezus. Wij, gelovigen, zijn wegbereiders voor de wederkomst! De gemeente is ‘Johannes de Doper’ in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer. “Bereidt de weg van de Heer” was de opdracht voor Johannes. Hoe geldt dat dan voor ons?
    1. Voordat de Heer komt moeten er nog profetieën worden vervuld. Bijvoorbeeld de terugkeer van Manasse en Efraïm. En het begin van de herbouw van de Tempel. Daar bidden we voor en werken we aan mee.
    2. Alle volken moeten eerst het Evangelie horen. “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn” (Matteus 24:14) De hoofdtaak van de Gemeente is en blijft de verkondiging van het Evangelie. Hoe dan ook, alles moet vervuld zijn voordat de Here Jezus terugkomt. Bij die vervulling zijn wij “wegbereiders”, medewerkers van God.
  2. Bespoedigen Die grote Dag van God en de komst van de Here Jezus kunnen ‘verhaast’ worden. “Gij die verwacht en verhaast de komst van de Dag van God” (2 Petrus 3:12; vertalingen: Luther, Brouwer, NBV, NIV). Hoe ‘verhaasten’(versnellen) ? Niet alleen door Israël te steunen en de evangelieverkondiging aan de volken. Ook door onze ‘heilige wandel’ (SV, NBG). Immers “ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is” (1 Johannes 3:3). Paulus vermaant ons dat het de bedoeling is van de Here Jezus “de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel, zó dat zij heilig is en onbesmet” (Efeze 5:27). De Heer ziet uit naar een gemeente die klaargemaakt is voor Zijn komst.
  3. Verkorten In zijn rede over de laatste dingen beschrijft de Here Jezus kort de vreselijke gebeurtenissen van de eindtijd. Hij vat kort samen: “...er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en er ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden” (Matteus 24:21,22). Dus bidden we aanhoudend en zeer dringend: “HERE, wilt U die komende tijd van weeën van de Messias inkorten en spoedig komen”?.

Vragen

Drie bovenstaande mogelijkheden komen op hetzelfde neer. Wij, gelovigen, hebben invloed op het verloop van de eindtijd en de komst van de Here Jezus. Kan dat? Staat die dag niet vast bij de Vader? Gods tijdsrekening is anders dan de onze. Als de Heer spreekt over inkorten en verhaasten dan kan er ook ingekort worden. Laten we dan daarvoor gaan in onze gebeden en onze steun aan Israël.