Het BEEST in BRUSSEL

Dinsdag, 05 Juni 2012 17:06
Europees parlement Klik voor ware grootte
Europees parlement

Dwaasheid?

Veel Nederlanders zijn terecht ongerust over de toekomst. Ons gezin gaat er in 2013 minstens 3,25% op achteruit. Het einde van de recessie is nog lang niet in zicht. Iets minder Nederlanders, maar toch nog veel, kijken verbaasd naar ons parlement dat volgend jaar 4,7 miljard euro in het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) gaat storten en zich voor totaal 40 miljard euro garant stelt.

Volgend jaar kost dat per Nederlander nog eens 300 euro. Wat bezielt onze volksvertegenwoordigers? De burgers worden in een tijd die toch al niet makkelijk is op kosten gejaagd voor de EU. Waarom? Noem maar op: Om de gammele EU overeind te houden. Vanwege het financiële wanbeleid van sommige landen. Vanwege de corruptie in die landen. Waarom gaven maar een paar partijen tegengas? PVV, CU, SGP, Pvd Dieren en SP. Waarom de EU bijna blanco volmacht geven over zo’n 700 miljard euro? Dus ongelooflijk veel meer macht voor “Brussel”! Er is nog meer aan de hand. Er moeten EU-obligaties komen. “Om de lasten eerlijk te verdelen” roepen EU landen met wanbeleid. Anders en duidelijker gezegd: “Geef ons via de EU jullie geld”. Bondskanselier Angela van Duitsland wordt onder druk gezet, zeg maar gerust gechanteerd door premier Mario Monti van Italië en president François Hollande van Frankrijk om (toe) te geven. “Anders gaan we eruit” dreigt Monti. Ach, mocht dat eens gebeuren! Wat een genade zou het zijn als de EU zou instorten.

Wat is er aan de hand? Waarom noemen we de EU “het Beest in Brussel”? Wat is er gaande en wat zit er geestelijk achter?

Argumenten

Ruim een jaar geleden heb ik via contacten een notitie aan dhr. Wilders gestuurd. Met drie redenen waarom we liever vandaag als morgen uit de EU zouden moeten stappen. De drie argumenten zijn:

  1. De EU wordt steeds meer een dictoriale staat die vanuit Brussel (en Straatsburg) veel in de lidstaten regelt. Hoe vaak lezen we niet dat een of andere maatregel of wet niet kan door- gaan of gewijzigd moet worden vanwege “de regelgeving in Brussel”. “Brussel”trekt steeds meer macht naar zich toe en werkt naar de “Verenigde Staten van Europa”. En naar een éénhoofdige leiding! De landelijke regeringen mogen alleen nog beslissen welke boom we mogen kappen en waar we kunnen plassen. Even erg is dat er van onze eigenheid als Nederlandse volk niets meer mag overblijven. We worden “europeanen” of liever zelfs wereldburgers. Alleen voetbal blijft over...
  2. Wij, de burgers van Nederland en Duitsland draaien op voor het wanbeleid van Griekenland en meer landen van (Zuid)Europa. Dat werkt de recessie in de hand. Onze pensioenfondsen zullen nog meer leeggeroofd worden. Ons spaargeld is niet veilig voor de grijpgrage handen van regering en EU.
  3. De top van de EU is anti-Israël. Dat komt voor een deel omdat de EU zich verbonden heeft om de Arabische politiek en de Palestijnen te steunen. Dat proces is al sinds 1973, de oliecrisis, aan de gang. U leest daar meer over in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”. De vierde druk is bijna uitverkocht. Wij financieren met zo’n miljard euro per jaar de Palestijnse Autoriteit en dus ook de Hamas. Dus automatisch de terreur, de raketten en de antisemitische propaganda tegen israël. Want wie betaalt is medeverantwoordelijk. Ik leg nog uit waarom dit zo gevaarlijk is.

Waarom “zien” onze volksvertegenwoordigers dit niet? Waarom lopen ze als makke schapen achter het Beest in Brussel aan? Logisch, want in Brussel ligt hun toekomst. In Nederland hebben ze niet veel meer te zeggen. Alleen goedkope praatjes die geen gaatjes vullen, maar alleen gaatjes in onze inkomens veroorzaken. Mocht het wonder eens gebeuren dat de EU doordat Griekenland failliet gaat en met hun drachme doorsjokt, of doordat niet alleen Wilders en de kleine christelijke partijen hun rug recht houden en wij uit de EU stappen, of doordat premier Monti van Italië niet alleen bluft maar echt de EU verlaat, wat zou dat een zegen zijn. Want de EU rent in een snel tempo naar het rijk van het Beest in de eindtijd.

En wij, wij zitten er middenin.

Geestelijk

Het is belangrijk de geestelijke achtergrond van deze ontwikkelingen te zien. Dan zien we hoe Bijbelse patronen zich razend snel voor onze ogen ontwikkelen. Patronen die via het verschrikkelijke wereldrijk van “het Beest” uitlopen op de komst van het messiaanse vredesrijk. Om u niet teveel in één keer te geven gaan we kort in op de profetie uit Daniël 2, het beeld waarvan de machtige vorst van het Babylonische wereldrijk, Nebukadnezar, droomde. We gaan ook in op de situatie in het rijk van het Beest, zoals die beschreven wordt in Openbaring 6:1-8. Als u een Bijbel hebt, pak die even en lees dan mee. U zult dan gaan inzien hoe kritiek de situatie momenteel is.

Maar er is hoop.

Daniël 2

Koning Nebukadnezar droomde en zag een groot en schrikwekkend beeld. Die droom had betrekking op de nabije en de verre toekomst. Daniël legde het aan Nebukadnezar uit: Het hoofd van goud stelde het Babylonische wereldrijk voor (Irak en een deel van Syrië). De borst en de armen van zilver waren het Medo-Perzische (Iran) wereldrijk . De buik en de lendenen van koper waren het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. De twee benen van ijzer waren het West en het Oost Romeinse rijk. Ten slotte de voeten en tenen die van ijzer en klei waren, stoffen die niet mengen.

Al die rijken zijn geweest en waren precies zoals de profeet Daniël het beschreef.

In de eindtijd staat dat hele beeld weer overeind op die wankele voeten van klei en ijzer. Dat lezen we in vers 34. Dan komt er een grote steen, die de voeten, dus het laatste wereldrijk, treft en zo het hele beeld verplettert (lees Daniel 2:34,35). Nog even iets over die wankele basis van ijzer, (dat het Romeinse rijk voorstelt) en van klei (waarin ik de Islam zie). Zo zien we de EU + OIC (een koepel van 56 islamtiscjue staten plus de Arabische Liga) die samen geografisch het hele beeld van uit Daniël 2 omvatten.
Vandaar dat de EU steeds meer gaat lijken op wat Bat Ye’or Eurabië (een combinatie van de EU met de islamitische, voornamelijk Arabische landen) noemt.

Verder in het boek van de profeet Daniël en in het boek Openbaring wordt het beeld van Nebukadnezar nog eens voorgesteld en nu als vier vreselijke dieren. Lees Daniël 7. Die beesten stellen dezelfde wereldrijken voor als die van het beeld. Die vier dieren komen terug in Openbaring 13, maar dan in een combinatie van één dier. Dus al die landen die Eurabië omvatten. Daar blijkt inderdaad heel duidelijk dat het hier gaat om het eindtijdrijk van het Beest. Een gruwelijke, totalitaire, gecontroleerde (666) samenleving met één wereldreligie waaraan iedereen zich moet onderwerpen. Een wereldleider (de antichrist ofwel het Beest) en een religieuze collega, die zo’n beetje de profeet van het Beest uithangt en zo goed als heel de wereld onder controle houdt.

Nu begrijpt u waarom alle macht naar “Brussel’ wordt getrokken. U ziet in waarom nationale landen en volken moeten worden uitgeblust. De NWO, Nieuwe Wereld Orde, werkt hier met alle macht aan. Deze processen worden nu door de recessie en door het ESM versneld. Straks krijgt de EU een eenhooofdige leider met veel macht. Hoeft nog niet meteen de antichrist te zijn. Wellicht een opvolger.

De Bijbel vertelt nog veel meer over de aard en het optreden van die antichrist. Nu begrijpt u ook waarom de islam steeds meer invloed krijgt in de landen van de EU. De voeten van het beeld hebben klei, dat wil zeggen, de Islam. Wellicht komt de religieuze machthebber uit de Islam. Of eerder een combinatie van het Vaticaan + de Wereldraad van kerken met een islamitisch kalifaat onder de Moslim Broederschap. Allemaal trends en mogelijkheden waar we op moeten letten en die momenteel in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Openbaring 6:1-8.

In Openbaring 6 opent de Here Jezus een boekrol waarin gebeurtenissen in de eindtijd worden onthuld. Eerst komen er vier paarden na elkaar aandraven. Een wit, een rood, een zwart en een vaal paard. De ruiter op het witte paard is de antichrist, die een schijnvrede op aarde brengt. De man waar de EU op hoopt en die alle problemen “oplost”. De recessie en onderlinge problemen hier en bijvoorbeeld de eeuwige oorlogen tussen de islamitsche hoofdstromingen, de Shiïten in Iran en de Soennieten die in Saoedi Arabië hun basis hebben. Let op dat de antichrist al eeuwen bezig is om zijn rijk op aarde te vestigen.
Zijn laatste poging was het zogenaamde duizendjarig rijk van Hitler in Nazi-Duitsland. Toen hij aan de macht kwam, was Duitsland economisch failliet en politiek had het land niets meer te betekenen. Hitler was het die welvaart bracht en Duitsland politiek weer tot een grootmacht maakte.
Zo zal de komende antichrist de problemen in Europa en de Arabische landen knap oplossen. Zoals in de dertiger jaren val voor Wereldoorlog II Duitsland, ook de meeste kerken, achter Hitler aanliepen en hij in de wereld bewondering oogstte, zo zal de hele wereld aanvankelijk achter de antichrist, de ruiter op het witte paard in openbaring aanlopen.
Gebeurtenissen in de islamitische wereld en de recente machtovername van de EU zijn duidelijke hoefslagen van het witte paard, dat er snel aankomt. Maar dan komt het rode paard. Hij “neemt de vrede van de aarde weg”. Oorlogen en opstanden. Overal onlusten vanwege de keiharde bezuinigingen.

Ook de Here Jezus spreekt in zijn “rede over de laatste dingen” over onlusten (zie Lucas 21:9). Als het voedsel niet meer te betalen is, komt het zwarte paard. “Een maat tarwe voor een schelling” voorzegt de Bijbel. Een schelling is een dagloon in die tijd. Dus een brood voor een dagloon, ergens tussen de tachtig en honder euro! Overvleod voor de rijken: “Breng geen schade toe aan de olie en de wijn”. Dat leidt tot gewelddadige protesten, burgeroorlog en broodopstanden. We zien die dingen al gebeuren op verschillende plaatsen in de wereld. In die tijd zal “de grote leider” in Brussel, of wellicht verplaatst naar Babel, keihard alle macht aan zich trekken. Daar is “Brussel” nu al hard mee bezig. De overheid “weet” alles van u en ons gaan en staan wordt door satellieten begluurd.

Het besluit staat vast

Het gaat met een razend tempo. De Boze heeft haast, omdat de Eeuwige, de God van Israél ook haast heeft. “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” zegt de God van Israël nadat Hij in jesaja 60 over de nieuwe heerlijkheid van Israël gesproken heeft.
HIJ gaat door met zijn herstelplan voor Israël. Na een tijd van benauwdheid, waar nu een voorspel van gaande is, komt de Messias, de Verlosser. Voor Israël, want “de Verlosser zal uit Sion komen” zegt de apostel Paulus in Romeinen 11:26.
Israël is het grote struikelblok voor het rijk van het Beest. Zelfs de agnost Wilders ziet dat. Daarom is “het Beest” uit op de vernietiging van Israël. Daarom is het zo gevaarlijk om achter “het Beest” aan te lopen.
Dat doen wij, want wij betalen de vijanden van Israël. Zijn dus medeverantwoordelijk want wie de vijanden van Israël betaalt zal dat in de eigen beurs voelen.
Dat noemt men tegenwoordig recessie. Want de Bijbel zegt dat “wie onrecht doet zal zijn onrecht terug ontvangen” (Collosenzen 3:24).
En:
“Gezegend die u (Israël) zegenen en wie u vervloekt, is vervloekt”. Dit is een van de waarschuwingen van de HEER, de God van Israël die over ons komen.
Het gaat allemaal snel, lieve bezoekers.
Wees bereid, let op de tekenen van de tijd en zoek de HEER, nu Hij Zich nog laat vinden.