Zevenmaal “Waarom?” en Eén Antwoord

Vrijdag, 26 Oktober 2012 21:23
Klik voor ware grootte
Catherine Ashton vergeleek eerder dit jaar moordpartijen in Toulouse met dode kinderen in Gaza
  1. Waarom is mevrouw Ashton van de EU zo kwaad als Israël 800 woningen gaat bouwen in de wijk Gilo van Jeruzalem? Waarom maakt de wereld, de VN, zich zo dik over die paar huizen? Waar Israël ook bouwt in het hen rechtens toekomende gebied, dat Judea en Samaria heet maar voor het politieke gemak de Westbank (westbank waarvan?) wordt genoemd, altijd felle protesten vanuit de hele wereld. Waarom? Omdat er geschreven staat: “De HERE bouwt Jeruzalem; HIJ verzamelt de verdrevenen van Israël” (Psalm 147:2). Als de HERE, de God van Israël bouwt, wie zal Hem tegenhouden?
  2. Waarom maakt iedereen zich zo dik over de zogenaamde nederzettingen in het zogenaamde bezette gebied? Men zeurt over “schadelijk voor vredesbesprekingen” die Mahmoud Abbas, de terroristenbaas van de Palestijnse Autoriteit, niet eens wil. Men mekkert over ‘kolonisten’, die een ‘obstakel voor de vrede’ zouden zijn. Waarom? Omdat dit gebied het hartland van Israël is. Een gebied dat onder ede door God aan het volk Israël is toegezegd. Bovendien door internationale verdragen bij Israël hoort. Maar ach, wie luistert er nu naar de Almachtige? Men zal het (helaas) wel merken.
  3. Waarom al die commotie en die felle strijd om Jeruzalem? Waarom? Omdat Jeruzalem “de stad van de Grote Koning” is. In Matteüs 5:35 noemt Jezus Zelf die heilige stad zo. Hij haalt dan Psalm 48:3 aan. Hij, en niet een of andere VN baas, niet de Paus in Rome, niet de Mahdi van de Islam maar Jezus zal regeren vanuit die stad. “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3b en Micha 4:2b). En: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). De Verlosser is 2000 jaar geleden uit Israël gekomen en zal opnieuw uit Israël komen.
  4. Waarom die haat tegen Israël binnen de VN? Als het om Israël gaat verandert de VN ineens van een organisatie die voor recht tussen de (lid)staten staat in een anti-Israël groep waar politiek boven recht gaat. Waarom? Omdat “de volken woelen en de naties op ijdelheid zinnen” (Psalm 2:1). Omdat “de machthebbers samenspannen tegen de HERE en tegen zijn Gezalfde” (Psalm 2:2). Zoals ze nu “een listige aanslag tegen uw volk (Gods volk = Israël) beramen” omdat ze Israël “als volk willen vernietigen” en de “woonsteden van God in bezit willen nemen” (Psalm 83:5 en 13). Dat willen de omringende Moslim landen en die krijgen voortdurend steun van de VN.
  5. Waarom al die haatcampagnes tegen Israël en het toenemende antisemitisme tegen het Joodse volk? De profeet Jesaja maakt dit duidelijk: “Maar jullie, Israël, mijn knecht, Jakob die IK uitverkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham; jullie die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken. Tegen wie Ik zei: Jullie zijn mijn knecht, IK heb jullie uitgekozen en niet versmaad” (Jesaja 41:8,9). Dus omdat Israël dus nog steeds Gods uitverkoren volk is. Een volk dat HIJ nu, in onze tijd, roept “uit de uithoeken van de aarde”. De wereld versmaadt Israël en het Joodse volk, maar God niet. De wereld zal het (helaas) merken.
  6. Waarom die vreselijke burgeroorlog in Syrië, de chaos in Libanon vanwege de moord op Wissam al-Hassan, de pogingen van de Moslim Broederschap en radicale Moslim groepen om Jordanië te destabiliseren, de chaos in Lybië, de voortdurende aanslagen in Irak, de onrust in andere Moslim landen en lijdt Iran onder het fanatieke regiem in dat land? Kortom, waarom die grote verwarring en chaos in de landen rond Israël, die Israël haten? Omdat die landen overheerst worden door een godheid die de God van Israël haat. De strijdmethode van de God van de Bijbel begint met verwarring te brengen onder zijn vijanden. Immers Hij waarschuwt eerst want HIJ heeft liever dat die vijanden zich bekeren dan dat er oordelen komen. “Want zie, uw vijanden, HERE, want zie uw vijanden zullen te gronde gaan” (Psalm 92:10). Zo zal het gaan.
  7. Waarom heeft het Joodse volk 2000 – 2700 jaar ballingschap overleefd als Joden en Israëlieten? Waarom komt de stam Manasse momenteel terug en wordt de stam Efraïm nog verwacht? Omdat God nog een plan heeft met en voor dat volk. En de Almachtige zal tot zijn doel komen.

Eén antwoord: God, de Schepper van hemel en aarde, presenteert Zich aan de wereld als de God van Israël, de God van Abraham, Izak en Jakob. Met dat volk heeft Hij verbonden gesloten. Dat volk noemt HIJ “Mijn volk”. Dat volk heeft HIJ uitgekozen om zijn knecht te zijn en de wereld weer onder zijn heerschappij te brengen.

Tegen dat volk heeft God gezegd:
Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang” (Jesaja 60:1-3)