Voortgaande Vervullingen

Zaterdag, 02 Maart 2013 13:11
Voorpagina van de New York Times Klik voor ware grootte
Voorpagina van de New York Times

1948-2013 - Israel 65 jaar

Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. De moderne staat Israël was geboren. In mei viert Israël de 65e verjaardag. 65 jaren vol profetische signalen.

De apostel Jakobus citeert de profeet Amos en zegt: 'Daarna zal IK wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen' (Handelingen 15:16).
Koning David heeft 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart gezet. In de loop van de eeuwen is die 'hut van David' volkomen in verval geraakt. Vijfenzestig jaar geleden, heeft de HERE een begin gemaakt met de herbouw van die 'vervallen hut'.
De profeet Jesaja heeft dat ook voorzegd: 'Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen' (66:8). Die barensweeën waren de vreselijke Holocaust van WO II.

Vergadering na vergadering

Eind november 2007, ruim 60 jaar na mei 1948 was er een vergadering gepland. In de VS, in Anapolis. Wereldleiders, Arabische heersers, als heer verklede terroristen en Israël waren door de VS bijeen geroepen om eindelijk die 'Palestijnse staat' van de grond te krijgen.
Op grond die de God van Israël herhaaldelijk 'Mijn land' noemt.
Het land dat Hij onder ede aan Israël heeft beloofd.
Terwijl het iedere waarnemer duidelijk was en is dat het doel van die 'Palestijnse staat' is een springplank te zijn naar het einde van Israël. Afbraak van een werk dat de HERE God Zelf begonnen is. Dat moest wel verkeerd aflopen. Al jaren horen we, vergadering na vergadering echo's van wat Psalm 83 zegt:

'Want zie, uw vijanden tieren…zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen' (83:3,4).

Het getier van Gods vijanden in de Islam, de VN en vanuit bijna de hele wereld tegen Israël kunnen we dagelijks horen of lezen.
Net als Adolf Hitler waren ze duidelijk: Het is allemaal zo 'bijbels' wat er in en rond Israël gebeurt. Alles gaat volgens patronen en zelfs volgens directe voorzeggingen in Gods profetische Woord.
Al 65 jaar maken we in verband met Israël mee wat Psalm 33:10 zegt:
'De HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiën'.
De 'raad van de volken' horen we het duidelijkst in de VN.
Resolutie na resolutie schreeuwt 'weg met Israël'.
De leiders van de volken volgen niet de Raad van God, maar de 'raad' van hun 'goden'.
Dat zijn machtige, afvallige engelvorsten, zoals o.a. Gog van Rusland, Mammon van de Westelijke wereld en Allah van de islamitische landen. Deze engelvorsten zijn uit op de macht over de wereld. Zij weten dat de Almachtige de God van Israël is en dat Hij zijn land en zijn volk herstelt om het te kunnen inzetten voor zijn doel:
De komst van de Vredevorst en zijn vrederijk op aarde.
Want
"De Verlosser zal uit Sion komen" (Romeinen 11:26).

Geen Palestijnse staat.

"Als er geen Palestijnse staat komt met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, krijgen jullie oorlog" dreigde men in Anapolis. Die dreiging horen we nog regelmatig. Vandaar de leugenconstructie "vredesproces". Anapolis mislukte en veel conferenties daarna.
Nu zijn Obama met zijn knecht John Kerry aan de beurt. Hij, Kerry, wil tijdens deze tweede ambtsperiode van Obama, een Palestijnse staat gerealiseerd zien. Het aantal mislukte pogingen gaat van president tot president steeds voort. De oorlog om het komende Koninkrijk van God concentreert zich momenteel op het hartland van Israël.
Dat zijn de 'bergen van Israël' waarvan het Woord zegt:
'Maar gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël, want nabij is zijn komst' (Ezechiël 36:8).
Wel, God gaat door alsof er geen wereldmachten zijn.
"Die in de hemel zit lacht, de Here spot met hen".

De stam van Manasse is momenteel onderweg naar Israël. Israël noemt dat hartland Judea en Samaria, De Bijbel zegt van dat gebied:
'Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten' (Jeremia 31:5).
Daar komt de stam Efraïm te wonen. U zult het zien.

Onlangs nog riep de EU de 27 lidstaten tot een boycot tegen producten uit, want men noemt "de bezette gebieden". De hele wereld steunt de zogenaamde Palestijnen. Aangemoedigd door anti-Israël resoluties en rapporten van de VN. Intussen zijn er twee Libanon-oorlogen tegen de agressie van de Hezbollah en twee militaire pogingen van Israël om de rakettenregen in Gaza te stoppen geweest. Die gaven de VN, internationale organisaties en NGO's weer stof voor nieuwe uitingen van hun vijandigheid en haat tegenover Israël en het Joodse volk.

Gods land voor Israël

Uiteindelijk zal Israël weer het hele gebied bezitten. De profeet Obadja zegt in dit verband: 'Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen... zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen' (17,19).

Nog duidelijker is het volgende citaat: "Want op mijn heilige berg,... daar zal het hele huis van Israël, in zijn geheel Mij in het land dienen" (Ezechiël 20:40).
Let op de volgende saillante punten:

  1. "Op mijn heilige berg". Dus op de tempelberg. Dus weg met de islamitische onheiligdommen, met de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. U zult het zien.
  2. "Mij dienen". Israëlieten zullen op de tempelberg de HERE, hun God aanbidden
  3. "Het hele huis Israël". Dus ook de andere stammen, zoals Efraïm, zullen dan terug zijn.
  4. "In het land". Dus geen Palestijnse staat in Gods land.

Misschien speelt de oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven een rol bij de actuele vervulling van die profetieën.

Belangrijk is wat Israël dan bidt: 'Overdek hun aangezicht met schande... Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden... Opdat Uw Naam zoeken, o, HERE ... Opdat zij weten dat alleen Uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde (83:17-19).

Een nederlaag van islamitische landen is geestelijk van groot belang. Immers als de afgod van de Islam te schande wordt gemaakt, komt er ook een geweldige kans voor het Evangelie in islamitische landen. Alleen onderwerping aan de God van Israël en Zijn Messias brengt hoop voor de Palestijnen.
Want Zacharia profeteert: 'IK zal de trots van de Filistijnen uitroeien... dan zal ook hij overblijven voor onze God' (9:6,7).

Waarschuwingen

Intussen gaan Gods waarschuwende oordelen over de hele wereld.

Toen de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken van de VS Condo Rice druk doende was Israël tot nog meer concessies aan de terroristen te dwingen, stond Zuid Californië in brand.
Toen de VS in september 2001 tijdens een vergadering van de VN de Palestijnse staat wilde aankondigen, kwam 'nine eleven', de zelfmoordaanslag op de Twin Towers.
In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans.
Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen.

Wat zal er voor vreselijks gebeuren als de wereld nieuwe "vredesplannen" doorzet om Judea en Samaria met geweld 'Judenfrei' te maken voor een staat voor Gods vijanden?
Maar hoe dan ook, alles gebeurt volgens lijnen, uitgezet in het Woord van God.

Wat zien we nu gebeuren?

Chaos en verwarring in de meeste landen rond Israël. Ook dit is een zaak die we in de Bijbel terugvinden. Ik doel op de Arabische lente die in verwarring, opstanden en chaos is uitgelopen.

Luister naar de volgende uitspraak van God: "Ik zal in verwarring brengen, elk volk waarmee jullie in aanraking komen" (Exodus 20:27). Dat is door de eeuwen heen Gods strijdmethode geweest.
De Egyptenaren onder Farao kwamen in verwarring toen ze nar de Uittocht uit Egypte Israël achterna joegen.
Tijdens de Zesdaagse Oorlog kwamen de Egyptische tanks en de legerleiding in volkomen verwarring.
De richter Gideon bracht met 300 man een groot leger in verwarring.
Nu is er verwarring in bijna alle landen rond Israël. Waarschuwingen van de Almachtige.
En dan de EU die gretig de Palestijnse terroristen al dan niet in streepjespak financiert. Logisch dat er een recessie over Europa komt en blijft.

Gods haast

Het profetische Woord wordt in een snel tempo vervuld.
Immers er staat geschreven: 'IK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren' (Jesaja 60:23).
We lezen dan ook in het laatste hoofdstuk van Openbaring driemaal: 'Zie, IK kom spoedig' (7,12 en 20).
'Haastig' vertaalt de Statenvertaling. Met spoed, met haast.

Profetische gebeurtenissen hebben zich tussen 1948 en nu in een versnellend tempo voltrokken. Naast de heilige haast van de HERE spelen ook de houding van Israël en onze gebeden een grote rol.
Een voorbeeld licht dit toe.

Na de openbaring van God op de Sinaï had Israël direct Kanaän kunnen binnentrekken. Door ongehoorzaamheid kostte hen dat 38 jaar zwerven en narigheid in de woestijn.

Onze bijdrage ligt in het feit dat Gods beloften door gebed en in geloof worden ontvangen. Vandaar dat het zo'n positief teken is dat er in meer dan 150 landen tientallen miljoenen bijbelgetrouwe Christenen zijn die trouw voor Israël bidden en van harte achter Israël staan. De Knesset in Israël heeft dat goed in de gaten. Steun aan Israël die op de Bijbel is gebaseerd, is de meest houdbare en standvastige steun voor Israël. Vandaar dat we op deze website voortdurend Gods betrouwbare Woord aanhalen.

De God van Israël is een trouwe God en werkt volgens profetische lijnen uit zijn betrouwbare Woord, de Bijbel.