Paulus en het herstel van Israël

Vrijdag, 12 April 2013 18:27
Klik voor ware grootte
Onafhankelijkheidsfeest in Tel Aviv

Israël smacht al 65 jaar naar vrede. Al vanaf de Onafhankelijkheidsoorlog (1948) tot vandaag is de islamitische, Arabische wereld bezig aan een meedogenloze vernietigingsoorlog tegen Israël.
Tot nu toe is alles mislukt. Vier oorlogen, gruwelijk terrorisme, intifada’s, boycotacties, internationaal isoleren van Israël en nog veel meer is gebeurd om Israël kapot te maken. De Bijbel zegt: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17).
De wereld demoniseert Israël als een wrede bezetter van “arme Palestijnen”. Politieke leiders van Israël worden met Nazi-moordenaars vergeleken. Israël wordt getekend als een apartheidsstaat. Een plaatje van gesluierde Arabische vrouwen winkelend en rustig en veilig wandelend in Israëlische winkelcentra zien we zelden in de westerse pers.
Intussen is Israël al 65 jaar “een en al vrede”. Maar als Israël zich verdedigt nadat het een paar duizend raketten als ‘loon’ voor de ontruiming van Gaza (2005)heeft gekregen of zelfs zich alleen verbaal verdedigt “zijn zij uit op strijd” (zie Psalm 120).
Het is zo “Bijbels” wat er in en rond Israël gebeurt. De wereld en vooral de politieke wereld ziet dat niet.
Intussen is op 30 maart het eerste gas uit het Tamarveld bij Haifa gepompt en wordt gebruikt. Binnenkort is Israël onafhankelijk van het buitenland voor de energievoorziening. Men zal genoeg over hebben voor de export. De profeet zei het al: “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden” (Jesaja 60:5). De Eeuwige gaat gewoon door met het herstel van Israël, Zijn volk.
Waar zal dit op uitlopen?

Blinde leiders

Het politieke leiderschap van de wereld heeft hier helemaal geen kijk op en ook geen boodschap aan. Men gaat door met het financieel en politiek steunen van Palestijnse terroristen. Vooral het Westen, (de EU, ons land, VS) houdt al decennia het Palestijnse terrorisme in stand door de financiële steun. Vandaar dat de vloek van Genesis 12:3 over ons komt.
Daar staat: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”.
De vloek van het terrorisme wordt door ons gesteund. Dus staat de EU te waggelen op z’n lemen voeten en zal als een rijpe, nee rotte vrucht vallen in de handen van een vernieuwd islamitisch kalifaat.
Ook deze ontwikkeling zou wel eens voorzegd kunnen zijn uit profetieën in Daniël 2, Ezechiël 38 en de profeet Joël. Toch, toch leven we nog in de tijd van genade van God. Maar hoe lang nog?
Toch zijn bijvoorbeeld Bijbelgetrouwe Christenen een teken van hoop. Opmerkelijk is dat veel leden van de Knesset goed door hebben dat onwankelbare steun en bemoediging, behalve van de HERE, van Bijbelgetrouwe Christenen komt. De directeur van het KCAC (Knesset Christen Bondgenoten Comité) Josh Reinstein, schreef onlangs in de Jerusalem Post: “Terwijl geopolitieke en economische factoren veranderen is (parlementaire) steun, gebaseerd op de Bijbel onbreekbaar en gaat door, wat de Joodse staat ook overkomt”.
Daarom is Bijbels onderwijs met betrekking tot Israël zo belangrijk. Dus volgt nu een stukje “Bijbels onderwijs”:

Een groot geheim

Paulus besteedt in zijn onderwijs aan ons, gelovigen-uit-de-volken, veel aandacht aan Israël. Hij ontdekte wat het geestelijke geheim van de “gedeeltelijke verharding” (Romeinen 11:25) van Israël inhoudt. God Geest toonde hem hoe lang die “gedeeltelijke verharding” zou duren. Ook de hoogmoed en eigenwijsheid van velen van de op de “edele olijf geënte takken” gelovigen-uit-de-heidenen voorzag Paulus.

De grove, exegetische fout die men eeuwenlang in de theologie gemaakt heeft en nu nog maakt, is dat men de nadruk legt op “verharding” terwijl Paulus het “gedeeltelijk” benadrukt.
Immers wat is er allemaal nog voor Israël?
“Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:2). Voor hen zijn de beloften (we zullen er een paar noemen), de verbonden (denk aan de landbelofte aan Abraham), de wetgeving, de eredienst enz. (Romeinen 9:4,5). Alleen de Identiteit van de Messias is Israël als natie nog onthouden. Waarom? Voor ons, gelovigen-uit-de-heidenen. Want hij zegt: “Zij zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil” (Romeinen 11:28).
En:
“Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen” (Romeinen 11:11). Zij kunnen en mogen het nog niet zien opdat wij het wel kunnen zien. Voor ons dus. Paulus zag ook dat alles uiteindelijk goed komt voor Israël, heel Israël. Tweemaal proclameert Paulus die machtig mooie afloop: “Aldus zal heel Israël behouden worden” (Romeinen 11:26). En: “God zal zich over hen allen ontfermen” (Romeinen 11:32). Hij verbaast zich buitengewoon over de “rijkdom en kennis van God”. En verheugt zich over Gods “ondoorgrondelijke beschikkingen” (Romeinen 11:33,34).
Ook wij verbazen en verheugen ons als wij Gods machtige hand zien over Israël.

Allen?

“Heel Israël”? Herhaaldelijk reageert men: “Daar bedoelt Paulus toch alleen de messiaanse Joden mee?”
Of, als de vraagsteller wat ruimer denkt: “Waarschijnlijk inclusief de gelovige Joden?”. Rebecca de Graaf, een messiaans Joodse gelovige, reageerde op dergelijke opmerkingen met een wedervraag: “Zou u er bezwaar tegen hebben als God inderdaad “heel Israël” bedoelt als Hij “heel Israël” zegt?”
Interessant is wat profeten hierover zeggen. “Echter in de HERE zal gerechtvaardigd worden... heel het nageslacht van Israël” (Jesaja 45:25).
En: “Op mijn heilige berg… spreekt de Here HERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen” (Ezechiël 20:40). Dus geen verbod meer voor Joden om te bidden op de heilige berg. Geen Rotskoepel of al-Aksa moskee meer te zien. Wel biddende Israëlieten. En Levieten die de HERE loven. Niet alleen daar, maar “in het hele land”. Dus zonder Palestijnse staat. We zullen ons nog verbazen! Hoe dit zal gaan leggen we nog wel eens uit in een ander artikel. Want ook dat staat in de heilige Schriften. Gods volgorde

De HERE is momenteel krachtig bezig met het herstel van Israël. Het verwoeste land is en wordt hersteld. Israëlieten komen nog steeds terug: “Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde van de aarde” (Jesaja 43:6). Dat gebeurt nu. De geestelijke genezing volgt nog: “Laat het volk dat blind is al heeft het ogen en doven, al hebben zij oren, uittrekken (=terugkeren)” (Jesaja 43:8). Inderdaad, een “gedeeltelijke verharding” ligt nog op het volk. De Identiteit van de Verlosser is nog verborgen. Vandaar dat we Israëlische vrienden zo vaak horen zeggen: “We zullen wel zien Wie Hij is als hij komt”. Hij is “de duif in de rotskloof” waarvan zij de Gedaante nog niet zien (Hooglied 2:14).

Het massagraf

In Ezechiël 37 laat de HERE ons zien hoe Israël tot leven komt. De profeet ziet een enorm massagraf. Als hij profeteert komen de “dorre beenderen” bij elkaar. “Maar er was geen geest in hen”. (Ezechiël 37:8). Dan moet Ezechiël weer profeteren en Israël komt tot leven: “een zeer, zeer groot leger” (Ezechiël 37:10). Let op Gods toelichting: “Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël” (37:11). U herinnert zich wat Paulus voorzag: “En zo zal heel Israël zalig worden” (Romeinen 11:26). Daarna zal “de Verlosser uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Eerst komt Hij “naar Sion” (Jesaja 59:20) en dan “uit Sion”. Eerst wordt Sion verlost en dan de wereld. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods werk voor en aan zijn volk. Immers er staat: ”Breng mijn zonen van ver...” (Jesaja 43:6)

Medewerkers

Ezechiël 37:15-21 voorzegt ook dat de “Verloren Tien Stammen” weer bij Juda gevoegd zullen worden. We zien momenteel de stam Manasse terugkeren. De stam Dan is bijna helemaal terug uit Ethiopië. Nu ook de hoofdstam Efraïm nog. Met de stammen die daarbij horen. Vandaar dat Christenen voor Israël rabbijn Michael Freund, die zich enthousiast inzet voor het opsporen en terugbrengen van de “verloren stammen”, steunt. En dat Christelijke Ambassade te Jeruzalem de terugkeer van Manasse financiert. Zo werken we mee aan het door Paulus en de profeten voorziene herstel van Israël. Als Nederland zo tegen Israël aankijkt en zo meewerkt aan Gods plan zal men verbaasd staan over de genade en de zegen van God. Zelfs voor ons volk.