Dankbaar

Donderdag, 27 Juni 2013 17:25
Oude stad van Jeruzalem - alleen gedurende joodse beheersing van Jeruzalem is er voor alle religies vrijheid tot hun heiligdommen. Klik voor ware grootte
Oude stad van Jeruzalem - alleen gedurende joodse beheersing van Jeruzalem is er voor alle religies vrijheid tot hun heiligdommen.

Dankbaarheid wordt zelden geoogst. "Wees dankbaar" zegt de Bijbel.

Waarom zouden we juist het Joodse volk dankbaar zijn?

Waarom dankbaarheid bewijzen aan Israël?
Waarom deed de apostel Paulus zijn best om geld te collecteren voor "de armen onder de heiligen in Jeruzalem"? (Romeinen 15:25-27). Hij drong er bij de gemeente in Korinte op aan om elke zondag iets opzij te leggen voor een gift voor Jeruzalem (1 Korinte 16:1-4). Wanneer was er in uw kerk een collecte voor een project van Israël? Wat is onze band met het Joodse volk? Voor veel kerken en kerkleiders bestaat Israël nauwelijks. Ds.Plaisier, de ‘baas' van de PKN heeft niet veel met Israël. Hij is niet dankbaar voor het feit dat Israël het enige land in het Middenoosten is waar Christenen vrij en veilig hun geloof kunnen beoefenen en belijden. Tijdens een conferentie in Libanon merkte hij op dat Libanon onderhand het enige land in het Middenoosten is waar Christenen veilig zijn. Israël bestaat zeker niet voor ds. Plaisier.
Toch zegt Paulus dat er heel wat redenen zijn om het Joodse volk dankbaar te zijn.

De Samaritaanse vrouw

Jezus had weinig contact met niet-Joden. Hij was immers "alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël" (Matteüs 15:24). Hij maakte voor twee niet-Joodse vrouwen een uitzondering. Een vrouw uit Libanon. Hij genas haar dochter. Met de andere, uit Samaria had Hij een belangrijk gesprek. Jezus zei tegen haar: "U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid (heil) is uit de Joden" (Johannes 4:22). Allereerst valt op dat de Heer tweemaal "wij" zegt. Het "u" slaat op niet-Joden en het "wij" betreft Zijn eigen, Joodse volk, waarmee de Heer Zich duidelijk identificeert. "Jezus wordt niet ‘los verkocht'" zei de Joodse Rebecca de Graaf vaak. Hij kwam als Koning van de Joden (Lucas 1:32; Matteüs 2:2). Tegenover de Romeinse stadhouder Pilatus verklaarde Hij duidelijk dat Hij de Koning van de Joden is. Hij stierf onder de titel: "Jezus, de Nazarener, de Koning van de Joden" (Johannes 19:21). Hij komt terug als Koning van Israël (Ezechiël 37:24; Sefanja 3:15; Zacharia 14:4-8 enz.). Wie opent, vlak voordat de eindtijd begint de boekrol, het scenario van die eindtijd? "De Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen" (Openbaring 5:5). Jezus was, is en blijft verbonden met Zijn volk Israël. In en door Hem zijn ook wij met Gods volk Israël verbonden. Wij horen deze verbondenheid te laten zien door onze solidariteit.

Zonder Israël?

Nu volgt een korte opsomming van Gods zegeningen die via Israël tot ons zijn gekomen.

Zo hebben we heel wat aan Israël, als knecht van de HEER, te danken.

Voor ons

Ook het geestelijke geheimen van de "verharding voor een deel over Israël" (Romeinen 11:25) brengt ons tot diepe dankbaarheid aan Israël. Waarom zijn sommigen in Israël vijanden van het Evangelie? "Vanwege u" zegt Paulus. Allereerst door de zware schuld die op de Christenheid rust vanwege onze slechte houding tegenover het Joodse volk. Ook "terwille van ons". Immers "door hun val is de zaligheid (het heil) tot de heidenen gekomen" (Romeinen 11:11). En "hun verwerping betekent de verzoening van de wereld" (Romeinen 11:15). Zij zijn blind wat betreft het heil in Jezus Messias opdat wij mogen zien. Zij moeten wachten omdat er nog veel heidenen tot geloof moeten komen (zie Matteüs 24:14). Het lijden van het Joodse volk is vooral een deelhebben aan het messiaanse lijden. Samengevat: Israël moet, terwille van de redding van ons, gelovigen-uit-de-volken wachten op de openbaring van het Heil, van Yeshua. Wachten op de vervulling van wat Paulus zegt: "Zo zal heel Israël zalig worden" (Romeinen 11:26). Een diep reden voor ons om Israël dankbaar te zijn. Let ook op het "heel Israël". Niet maar een paar messiaanse of orthodoxe joden, maar God zal "Zich over hen allen ontfermen" (Romeinen 11:32)

Dankbaarheid

Dankbaarheid moet ook betoond worden, zichtbaar worden. We noemden de collectes voor Jeruzalem die Paulus zo dringend aanbeveelt. Hij argumenteert dit scherp.

  1. Omdat wij deel hebben gekregen aan hun geestelijke goederen, moeten wij delen op het materiële vlak (Romeinen 15:27).
  2. Door hun (Israël's) ongehoorzaamheid hebben wij ontferming verkregen opdat zij door ons ontferming zouden krijgen (Zie Romeinen 11:30,31). Een belangrijke opdracht is gebed voor Israël. Op vele plaatsen en op veel manieren raadt de Schrift ons aan voor Israël te bidden. Vervolgens mogen wij door het tonen van een stuk oprechte liefde en warme solidariteit Israël troosten en bemoedigen. "Troost. Troost mijn volk" zegt God.

Geachte kerkleiders, het is hoog tijd uw collecteschema's, uw bijbelstudieprogramma's en de onderwerpen van uw preken te herzien onder de schijnwerper van onze dankbaarheid aan Israël en Gods plannen met Zijn eigen, uitverkoren volk.