Acht argumenten voor u

Donderdag, 14 November 2013 10:29
Jeruzalem vanaf de Olijfberg Klik voor ware grootte
Jeruzalem vanaf de Olijfberg

Dit is een artikel vol Bijbelse argumenten. De Bijbel wordt met de dag actueler. Leest u maar rustig door. En lees de Bijbel. In dat Boek spreekt God tot u.

De ouderwetse geest van het antisemitisme heeft zich nu vermomd in het gewaad van antizionisme en oneerlijke, ongerechtvaardigde kritiek op Israël. Natuurlijk staat Israël niet boven kritiek. Er is geen mens en ook geen land die niet struikelt (zie Jakobus 3:2). Maar bij alle kritiek op Israël moeten twee voetnoten worden gezet.
Ten eerste: Veel kritiek op Israël is gebaseerd op leugens en in elkaar gezette drama’s van de Palestijnen. Voorbeelden zijn de ‘humanitaire ramp’ in Gaza en het politiek correcte maar feitelijk leugenachtige gezeur over ‘bezette gebieden of Palestijnse gebieden’.
In de tweede plaats geldt juist bij kritiek op Israël het woord van de Here Jezus: ‘Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt’ (Mattheüs 7:1).
Paulus zegt: ‘Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt,doet dezelfde dingen’ (Romeinen 2:1). Als u de geschiedenis een beetje kent, weet u dat volgens deze Bijbelwoorden bijna alle kritiek op Israël keihard terugslaat op de critici.
De medaille van kritiek heeft ook een andere kant. Er zijn wel acht bijbelse argumenten waarom Christenen door gebed en steun naast Israël horen te staan.

 1. Israël is in groot gevaar.
  Israël wordt omsingeld door fel hatende vijanden. Zelfs duidelijker dan Hitler hebben zij gezworen Israël te zullen vernietigen. De geschiedenis heeft het Joodse volk geleerd die dreigementen serieus te nemen. Intussen bindt de wereld (de G5 + 1 en de publieke opinie) Israël de handen op de rug, zodat effectief verdedigen bijna onmogelijk is. Wij bidden met Israël: ‘Bevrijd en red mij uit de macht van vreemden, wier mond leugen spreekt’ (Psalm 144:11, NBG).
  En: ‘Red mij van mijn vijanden, HEERE’ (Psalm 143:9)
 2. De God van Israël staat achter zijn volk
  Wij zien met onze eigen ogen hoe God bezig is met het uitvoeren van zijn verlossingsplan voor Israël. Hij brengt de Joden thuis. De stam Manasse is onderweg. We zien uit naar Efraïm en de stammen die daarbij horen. Hij herstelt het land en de Negev woestijn wordt steeds ‘groener’. Hij heeft de staat Israël in de afgelopen 65 jaar van het bestaan vele malen gered. De HEERE zegt ’Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en Sion’ (Zacharia 1:14).
  God wil gebeden zijn. Zijn beloften en hulp ontvangt Israël (en ontvangen ook wij) door gebed.
 3. God Zelf gebiedt ons voor Israël te bidden
  Alleen twee teksten: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem... om wille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!’ (Psalm 122:6,9). En: ‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen. Heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de HEERE doet denken gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en het gesteld heeft tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6,7). Laten we dat doen. Ook omdat de vrede van de wereld samenhangt met de “Vrede van Jeruzalem”!
 4. Koning van Israël
  De Heere Jezus is heengegaan als Koning van de Joden. Dat stond boven het kruis. Hij komt terug als Koning van Israël. Want de engel Gabriël zei tegen Maria: ‘God, de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid’ (Lukas 1:32,33).
  Paulus onderstreept dit want hij voorzegt: ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). Hij komt als Verlosser voor Sion (Jesaja 59:20) en om de wereld te redden komt Hij uit Sion. Zoals bij Zijn eerste komst Herodus, probeert nu bijna de hele wereld die Komst tegen te houden. Nu Israël de barensweeën van de komende Koning en zijn Koninkrijk ondergaat, horen wij hen te bemoedigen en te troosten.
  Alle strijd tegen Israël is in wezen strijd tegen het komende Koninkrijk van God.
 5. Vijanden van Israël
  Zelfs als iemand, om wat voor reden ook, weinig sympathie voor Israël heeft verwacht de HERE dat u barmhartig bent tegenover Israël. Bewijs? Het oude Babylonische wereldrijk werd door God gebruikt om Israël te straffen.
  Maar God zei: ‘Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand; maar u bewees het geen barmhartigheid’ (Jesaja 47:6).
  De profeet Zacharia zei iets dergelijks: ‘...Maar Ik ben zeer toornig op die overmoedige heidenvolken. Ik was een beetje toornig maar zij hebben geholpen het erger te maken’ (1:15).
  Dus de kwetsende kritiek van bijvoorbeeld de Wereldraad van Kerken, de EU, de VN en ook van ons land brengt toorn van God over hen/ons.
 6. Wij staan bij Israël in de schuld
  Paulus zegt tegen ons, gelovigen-uit-de-volken: ‘Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil’ (Romeinen 11:28; NBG). Het ‘om uwentwil’ heeft twee betekenissen.
  Ten eerste: Om onze redding. Daarom heeft God Israël ‘een geest van diepe slaap’ (Romeinen 11:8) gegeven.
  Ten tweede: Het is onze schuld dat door het eeuwenoude kerkelijke antisemitisme en anti-judaïsme bij een deel van Israël vijandschap tegen het Evangelie is.
 7. Zegen
  ‘Gezegend wie u zegenen, en die u vervloeken, vervloekt’ (Numeri 24:9 en Genesis 12:3). Dit is een eeuwenoude Bijbelse wetmatigheid. De heiden-profeet Bileam, die deze profetie uitsprak, heeft dat zelf ondervonden. Nadat hij een vijandig volk, de Midianieten, had geadviseerd hoe Israël kapot te maken, werd hij zelf ‘met het zwaard gedood’ (Numeri 31:1-8). Wie Israël zegent door voorbede, steun of bemoediging, zal op een of andere manier door God worden gezegend. De vijanden van Israël zullen ondergaan.
 8. Dankbaarheid
  Wij hebben veel aan het Joodse volk te danken. Onze Verlosser is uit Israël gekomen. Het Woord van God is via Israël tot ons gekomen. Zonder Israël geen oudvaders, geen profetieën, geen apostelen en zelfs geen verlossing. Immers als er geen Israël, geen Messiaans volk was geweest, zou er ook geen Messias geweest zijn.

Daarom zijn we christenzionisten, steunen Israël en bidden we dagelijks voor Israël. Vooral nu het voor Israël zo spannend is. Nu Iran bijna vrij spel krijgt verder te gaan met het ontwikkelen van een atoomwapen. Nu de VS, de EU en de VN proberen Israël een Palestijnse staat door de strot te persen.
Obama, die eindelijk ook eens een succesje wil boeken en dit doet over de rug van Israël. De VN en de EU die ‘van nature’ negatief staan tegenover Israël.