Voortgaande vervullingen

Vrijdag, 13 Maart 2015 15:31
Aanslag op de Twin Towers Klik voor ware grootte
Aanslag op de Twin Towers

1947-heden

Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. De moderne staat Israël was geboren. Een duidelijk profetisch signaal. Omringende moslimstaten probeerden de jonge staat Israël met veel oorlogsgeweld in zee te drijven. Dat was voor Israël de Onafhankelijkheidsoorlog. Maar niemand kan Gods werk tegenhouden. Tot op heden zijn alle pogingen om een Palestijnse staat binnen Israël’s grenzen te stichten op niets uitgelopen. De profeet zegt dan ook namens de HERE, de God van Israël: “IK werk, wie zal het keren?” (Jes.43:13).

De apostel Jakobus citeert in dit verband de profeet Amos en zegt: “Daarna zal IK wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen” (Hand.15:16). Koning David heeft 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart gezet. In de loop van de eeuwen is die ‘hut van David’ volkomen in verval geraakt. 67 Jaar geleden, heeft de HERE een begin gemaakt met de herbouw van die ‘vervallen hut’. De profeet Jesaja heeft ook dat voorzegd: Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen” (66:8).

Anapolis en verder

Eind november 2007, was er weer een vergadering gepland. In de VS, in Anapolis. Wereldleiders, Arabische heersers, als heer verklede terroristen en Israël waren door de VS bijeen geroepen om eindelijk die ‘Palestijnse staat’ van de grond te krijgen. Op grond die de God van Israël herhaaldelijk ‘Mijn land’ noemt. Het land dat Hij onder ede aan Israël heeft beloofd. Terwijl het iedere waarnemer duidelijk is die ‘Palestijnse staat’ al heel snel een hamasachtig terroristenstaatje zal gaan worden. Met als doel de vernietiging van Israël. Dus afbreken van een werk dat de HERE Zelf begonnen is. Dat moet wel verkeerd aflopen. Al jaren horen we bijna dagelijks echo’s van wat Psalm 83 zegt: “Want zie, uw vijanden tieren…zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen” (83:3,4). Het getier van Gods vijanden in de moslimwereld en vanuit bijna de hele wereld tegen Israël gaat door op straat door demonstraties geladen met puur antisemitisme, vergaderingen vol haat tegen Israël en media die gretig leugens over Israël verspreiden. Na Anapolis zijn er voortdurend dergelijke ‘listige aanslagen’ tegen Israël gepleegd. Net als Hitler zijn ze duidelijk: De vernietiging van Israël is hun doel. Het is allemaal zo ‘Bijbels’ wat er in en rond Israël gebeurt. Alles gaat volgens patronen en zelfs volgens directe voorzeggingen in Gods profetische Woord. Al 60 jaar maken we in verband met Israël mee wat Psalm 33:10 zegt: “De HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiës”. Behalve als die ‘raad van de volken’ overeenkomt met de ‘raad van God’. Maar de leiders van de volken volgen de ‘raad’ van hun ‘goden’. Dat zijn machtige, afvallige engelvorsten, zoals bijvoorbeeld Gog uit Ezechiël 38 en 39 (Rusland of Turkije?), Mammon (het Westen) en Allah van de islamitische landen. Deze engelvorsten zijn uit op de macht over de wereld. Zij weten dat de Almachtige de God van Israël is en dat Hij zijn land en zijn volk herstelt om het te kunnen inzetten voor zijn doel: De komst van de Vredevorst en zijn vrederijk op aarde.

2015-…?...

Arabische leiders, leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas, Hezbollah, Iran en anderen hebben gedreigd dat er oorlog komt als de conferentie in Anapolis mislukt. Als er geen Palestijnse staat komt met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. We zijn nu ruim 7 jaar na Anapolis. Momenteel speelt de strijd om het komende Koninkrijk van God zich af via de politiek, leugenpropaganda en terrorisme. Het gaat dus om het hartland van Israël en om het Joodse volk. Het stuk land waar men een Palestijnse staat wil, wordt in de Bijbel genoemd: De ‘bergen van Israël’. De profeten Ezechiël en Jeremia geven ons Gods duidelijke woorden over die gebieden door: “Maar gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël, want nabij is zijn komst” (Eze.36:8). In Israël noemt men die gebieden Juea en Samaria, De Schrift zegt hierover: “Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten” (Jer.31:5). Juist die gebieden worden door de Palestijnse bezetters opgeëist. De hele wereld steunt die bezetters. Wij, het Westen, de EU en de VS steunen de terroristen politiek en vooral financieel. Dat moet wel verkeerd aflopen. Hamas is weer bezig zich tot op de tanden en kleine jongens te bewapenen. Hun raketten kunnen heel Israël treffen. Hezbollah is nog te druk om Assad van Syrië aan de macht te houden. Maar raketten hebben zij meer dan genoeg. God-dank bleek de IJzeren koepel van Israël heel effectief te zijn. Ook tijdens de Gaza-oorlog in augustus vorig jaar bleek dat.

Er zijn verschillende profetische indicaties die op zo’n oorlog kunnen duiden. “Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen” (Jes.11:14). Dat betref dus oorlog om Gaza. Vliegen kan een aanwijzing zijn dat de luchtmacht erbij betrekken zal zijn. Ook de profeet Obadja voorzegt zo’n treffen met omringende Arabische volken en met Palestijnen: “Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen... zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen” (17,19). Het ‘veld van Efraïm” is voor een groot deel het stamgebied van Efraïm. Die verwachten we dus ook terug uit een ballingschap van 27 eeuwen.

Dan is er een oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven. Belangrijk is wat Israël dan bidt: “Overdek hun aangezicht met schande ... Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden... Opdat Uw Naam zoeken, o, HERE ... Opdat zij weten dat alleen Uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde” (83:17-19). Een nederlaag van islamitische landen is geestelijk van groot belang. Immers als de afgod van de Islam te schande wordt gemaakt, komt er ook een geweldige kans voor het Evangelie in die islamitische landen. Alleen onderwerping aan de God van Israël en Zijn Messias brengt hoop voor de Palestijnen. Want Zacharia profeteert: “IK zal de trots van de Filistijnen (Palestijnen) uitroeien... dan zal ook hij overblijven voor onze God’ (9:6,7).

Waarschuwingen

Intussen gaan de waarschuwende oordelen over de hele wereld. Toen een paar jaar geleden Condo Rice druk doende was Israël tot nog meer concessies aan de terroristen te dwingen, stond Zuid Californië in brand. Toen de VS in september 2001 tijdens een vergadering van de VN de Palestijnse staat wilde aankondigen, kwam 9/11 (11 september 2001, de zelfmoordaanslag op de Twin Towers. In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen. God zegent wie Israël zegenen en er komt een vloek of oordeel over landen of volken die Israël aanvallen, bedreigen of proberen kapot te maken. Dit is een geestelijke wet die sinds het bestaan van Israël regel is. Wat zal er voor vreselijks gebeuren als de wereld en Israël de plannen doorzetten om Judea en Samaria met geweld ‘Judenfrei’ (zoals Mahmoud Abbas wil) te maken voor een staat voor Gods vijanden? Maar hoe dan ook, alles gebeurt volgens lijnen, uitgezet in het Woord van God. Na de strijd om het land komen de Jeruzalemoorlogen. Alles verkondigt luid en duidelijk: De Koning komt!

Gods haast

Het profetische Woord zal in de tijd die aan ‘Sions heerlijkheid’ voorafgaat, in een snel tempo vervuld worden. Immers er staat geschreven: “IK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren” (Jes.60:23). We lezen dan ook in het laatste hoofdstuk van Openbaring driemaal: “Zie, IK kom spoedig” (7,12 en 20). ‘Haastig’ vertaalt de Statenvertaling. Met spoed, met haast. Profetische gebeurtenissen zullen zich in 2015 in een razend tempo voltrekken. Naast de heilige haast van de HERE spelen ook de houding van Israël en onze gebeden een grote rol in deze bijna-eindtijd. Immers na de openbaring van God op de Sinaï had Israël direct Kanaän kunnen binnentrekken. Door ongehoorzaamheid kostte hen dat 38 jaar zwerven en narigheid in de woestijn. Onze bijdrage ligt in het feit dat Gods beloften door gebed en in geloof worden ontvangen. Vandaar dat het zo’n positief teken is dat er in meer dan 150 landen tientallen miljoenen Bijbelgetrouwe Christenen zijn die trouw voor Israël bidden en van harte achter Israël staan.

Verkiezingen

Aanstaande dinsdag, de 17e maart zijn er verkiezingen in Israël. De laatste poll geeft 25 zetels in de Knesset voor het centrumlinkse blok van Isaac Herzog en 21 zetels voor de Lukud van Benjamin Netanjahu. President Obama heeft er alles aan gedaan om de verkiezing van Netanjahu te verhinderen. Hij heeft zelfs de bekwame leider van zijn eigen campagneleider, Jeremy Bird naar Israël gestuurd om links Israël te helpen om Netanjahu uit de regering te werken. Centrumlinks is voor onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit voor het stichten van een Palestijnse staat op de ‘bergen van Israël’ in Judea en Samaria in Gods land. Netanjahu zei vorig weekend dat hij zoals het er nu voorstaat, geen Palestijnse staat wil in die gebieden. De bidders onder de gewaardeerde bezoekers van onze site vragen we te bidden. Enkele onderwerpen:

Zo gaan we verder, van profetie naar profetie en zal de HERE, de God van Israël tot Zijn doelen komen.