Het SANHEDRIN en TRUMP

Maandag, 30 Januari 2017 20:38

President Trump is druk bezig zich aan zijn woord te houden. 
De muur tussen Mexico en de VS wordt aanbesteed. De Obamacare, het ziekenfonds van Obama, wordt grondig herzien. Het afscheidscadeau van ex-president Obama van $ 221 miljoen voor Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit wordt ingetrokken. Planned Parenthood, de bij veel pro-lifers beruchte abortus-organisatie, verliest de regeringssubsidie die ze onder Obama kregen.

Voor de VS ongunstige handelsverdragen worden herzien. Organisaties of VN afdelingen die een Palestijnse staat erkennen, verliezen hun steun van de VS. De positieve houding tegenover Israël werpt vruchten af.

De Democraten in de VS blijken slechte verliezers te zijn. Samen met allerlei linkse groepen wordt alles uit de kast gehaald om het president Trump lastig te maken. Media in de EU blijven ‘lelijk doen’ tegenover de nieuwe machthebber in Washington. Wat is er toch aan de hand met Trump? Veel van zijn plannen en voornemens wekken woede op van kleine, gevaarlijke, linkse machthebbertjes. Zelfs als het gaat om maatregelen die ook al door de presidenten Obama en Clinton waren genomen. Om dat beter te begrijpen moeten we naar Israël kijken. Er staan belangrijke zaken op het spel. Zaken van levensbelang.

Jeruzalem

Jeruzalem wordt steeds meer een loodzware steen, waar veel landen zich aan vertillen en zich lelijk zullen verwonden (zie Zacharia 12:3). Meer dan ooit wordt de eenheid van Oost- en West Jeruzalem bestreden. Pas in 1967 heeft Israël, tijdens de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd. Op 30 juli 1980 aanvaardde de Knesset de Jeruzalemwet waarin het hele, ongedeelde Jeruzalem tot ‘eeuwige’ hoofdstad van Israël werd verklaard. Mag een land een van de eigen steden tot hoofdstad kiezen? Als reactie verhuisden alle ambassades op twee na naar Tel Aviv. Die twee dappere uitzonderingen volgenden ruim 20 jaar later. Het is normaal dat een ambassade in de hoofdstad is gevestigd. In die hoofdstad zetelt de regering. Trump heeft herhaaldelijk gezegd en na zijn inauguratie bevestigd, dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem gaat. Zeer tot woede van niet alleen de Palestijnse Autoriteit, maar van de hele islamitische wereld. Uiteraard ook van de VN, die op 23 december 2016 door middel van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad de Joodse wijk van Oud-Jeruzalem, de (Klaag)Muur en de Tempelberg tot (door Israël) ‘bezet gebied’ verklaarde. Deze resolutie was een verlengstuk van een resolutie van de UNESCO (de VN organisatie voor educatie en wetenschap) die in november 2016 deze historische plekken voor Israël tot Palestijns erfgoed verklaarde. Waar Israël geen band mee zou hebben. De aanwezigheid van de Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem zou de Joodse claims op Jeruzalem krachtig onderstrepen. Grimmige dreigementen van bloedbaden en geweld van Moslims haalden veel koppen en joegen hier en daar zelfs schrik aan. De VS kent een Jeruzalemwet van 1995. In die wet wordt de regering van de VS groen licht gegeven de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Tot nu toe hebben alle Amerikaanse presidenten de uitvoering van de Jeruzalemwet door een zogenaamde waiver uitgesteld. De laatste waiver heeft Obama uitgevaardigd vlak voordat Trump president werd. Het lijkt dat Trump echt wel wil, maar dat er aarzelingen zijn. Maar hoe dan ook, Jeruzalem is de “stad van de Grote Koning” en zal de hoofdstad niet alleen van Israël, maar ook van de wereld worden. Wanneer? Als Messias komt. Om Zijn komst draaien alle tegenwoordige problemen en strubbelingen. De Koning komt om recht en gerechtigheid op aarde te brengen.

Positief

De positieve houding van Trump tegenover Israël heeft al resultaten geboekt. Netanyahu deelde mee dat er in Oost Jeruzalem 567 huizen gebouwd kunnen worden. Vlak na de inauguratie van President Trump kwam het bericht dat in Judea en Samaria 2500 huizen gebouwd worden. Van Trump geen protest, hoogstens een vriendelijk knikje. Deze week zal de Knesset waarschijnlijk de  legalisatiewet aannemen. Door die wet worden 4.000 woningen, gebouwd op privégrond in de zgn. Palestijnse gebieden, gelegaliseerd. Met uiteraard een flinke vergoeding voor de eigenaren als die gevonden worden. 
In de Psalmen 60, 80 en 83 gaat het over die “Palestijnse Gebieden” die in werkelijkheid Judea en Samaria zijn. De aanvallen op Israël worden in de Psalmen beschreven. Deze gebieden zullen in de nabije toekomst weer tot Israël gaan behoren. Elke stap in die richting is een stap dichterbij het komende Koninkrijk.

Jeruzalem draagt een grote, symbolische waarde. Er is geen Zionisme zonder Jeruzalem. “Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand…als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde” (Psalm 147:5 en 6). Dit baden Joodse mensen tijdens de eeuwen ballingschap.

Ook de Islam roept om al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Volgens de Hadith, een verzameling van verhalen en uitspraken van Mohammed, die op de Koran na het hoogste gezag hebben in de Islam, wordt Jeruzalem de hoofdstad van de islamitische messias, de Mahdi. Hier gaat het om: Het Koninkrijk van de God van de bijbel, de God van Israël of het koninkrijk van Allah, de godheid van de Islam.

Ook de Paus heeft een oogje op de Heilige Stad. Uiteraard vanwege de vele heilige plaatsen. De RK kerk en alle Orthodoxe kerken weten goed dat Jeruzalem de stad van de komende Messias is. Willen die kerken meedoen aan de komende regering van het Godsrijk, moeten we wel een grote rol spelen in Jeruzalem. Door Jeruzalem  zijn verreweg de meeste gelovigen en geloofsgemeenschappen betrokken bij Jeruzalem. Vandaar dat we ook aandacht geven aan wat het Sanhedrin in deze situaties inbrengt.

Poetin en Jeruzalem

In 2012 was Poetin in Jeruzalem. Op een avond bezocht hij de Kotel, de Muur. Een paar minuten stond hij stil bij de Muur en bad. Daarna las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek. Een Israëlische man die bij hem stond, heette hem in het Russisch hartelijk welkom. Volgens een Orthodox-Joodse nieuwssite reageerde Poetin: “Dat is de reden waarvoor ik hier gekomen ben: Om te bidden dat de Tempel weer gebouwd wordt.” We zijn nu 15 jaar verder. Poetin en Trump zijn per brief benaderd door het Sanhedrin met het verzoek om samen mee te werken aan de herbouw van de Tempel. Een mooi project om samen te doen.

Sanhedrin

Vlak na de inauguratie op 20 januari jl. schreef het Sanhedrin weer een brief aan Trump. Het is een oude, Joodse gewoonte dat het Sanhedrin een brief met zegenbedes stuurt naar een nieuwe wereldleider. In de tijd van de Babylonische ballingschap schreef de profeet Jeremia een brief aan de Joodse ballingen. Belangrijk is het volgende gebed dat Jeremia de Joden opdroeg om te bidden:

“Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).

In de Trump-brief van het Sanhedrin wordt de Amerikaanse president gevraagd de waarden van het gezin weer terug te brengen in de samenleving en de oorlog tegen de radicaal islamitische terreur te leiden. Ook wordt Trump dringend aangeraden de “Zeven Noachitische Geboden” te volgen. Deze zeven regels zijn door God gegeven als wetten voor heel de mensheid. Een stel regels die tot zegen van alle mensen kunnen zijn. Beknopt weergegeven luiden die wetten:

  1. God niet verloochenen of vervloeken
  2. Geen Godslastering
  3. Geen moord
  4. Geen verboden seksuele relaties
  5. Niet stelen
  6. Niet eten van een levend dier
  7. Opzetten van wettige, rechtvaardige systemen.

Iemand die de Bijbel een beetje kent zal hierin veel van de Tien Geboden herkennen. Voor Israël is dat de Torah.

Trump en Cyrus de Grote

God gebruikt altijd wereldleiders voor Zijn doel. Bijvoorbeeld Engeland dat in 1917 de beroemde Balfour Verklaring uitgaf. In dat historische document wordt aan de Joden een Nationaal Tehuis in het toenmalige Palestina toegezegd. Die Balfour verklaring is toen door de Volkenbond overgenomen en daarna door de Verenigde Naties. 
Hij gebruikte Karel de Grote om de Joden te beschermen tegen het antisemitische venijn dat van de bisschoppen uitging en uitliep op gruwelijke vervolgingen van de Joden. 
In de tijd dat de 70 jaren Babylonische ballingschap voor de Joden op een eind liepen, werd Cyrus koning van Perzië. De Bijbel noemt deze koning Kores. In het boek Ezra lezen we hoe Kores in het eerste jaar van zijn regering een proclamatie en oproep door zijn hele rijk stuurde. Verkort geef ik de inhoud weer:

….de HERE, de God van de hemel heeft mij opgedragen…voor Hem een huis te bouwen te Jeruzalem in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk hoort—God zij met hem. Hij trekke op naar Jeruzalem en bouw het huis van de HERE, de God van Israël

In het Bijbelboek Ezra leest u de geschiedenis van de terugkeer van Joden uit het grote Perzische rijk en van de herbouw van de door Nebukadnezar verwoeste Tempel. Cyrus de Grote (576-530) staat bekend als een groot man. Hij respecteerde de gewoontes en religies van de overwonnen volken en wordt erkend voor wat hij voor mensenrechten gedaan heeft en voor zijn invloed op Westerse en Oosterse beschavingen. De profeet Jesaja, die een kleine 150 jaar eerder leefde, heeft het optreden van Cyrus (Kores) voorzegd. 

“Zo zegt de HERE tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand IK gevat heb om volken voor hem neer te werpen….IK, de HERE ben het die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van Mijn knecht Jakob en van Israël, Mijn uitverkorene, riep IK u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende”. (Lees de hele profetie over Cyrus in Jesaja 45:1-8.

Trump en Kores?!

Het is zo belangrijk dat Trump doet wat hij gezegd heeft. Met name over Israël. Dan is er nog toekomst voor de VS. “Make America great again!” In Israël was enige tijd geleden een grote poster langs de weg te zien: “Make Israël great again.”
God zegt ”Gezegend wie u zegent en wie u vervloekt zij vervloekt.” Daar gaat het in deze tijd om. Zegen of vloek. Zo spannend, zo ongelooflijk spannend. De VS, de EU en andere naties staan onder het oordeel. Maar de weg naar zegen voor de volken ligt open. En Israël is de toetssteen voor zegen of vloek van de Almachtige. Begrijpt u nu waarom de strijd rondom Trump en ook al jaren om Israël zo zwaar is. Helpt ook u Israël?