Israël en de machten

Maandag, 24 November 2008 06:42
Foto door David Melvin Klik voor ware grootte
Foto door David Melvin

Een geestelijke wereld

Er gebeurt heel wat meer ‘boven onze hoofden’ dan wij beseffen. In een andere, onzichtbare werkelijkheid speelt zich veel af waar wij indirect en ook direct mee te maken hebben. Gebeurtenissen, strijd en ook tekenen die het wereldgebeuren en ook ons leven beïnvloeden. Ondanks het feit dat wij nauwelijks enig besef hebben van wat er zich in die vreemde, geestelijke wereld afspeelt, heeft de Gemeente van de Here Jezus Messias grote invloed op wat daar gaande is. Daarom is het belangrijk dat wij hier bijbels zicht op hebben.

De machthebbers in die ‘vreemde wereld’ zijn momenteel intensief en koortsachtig tegen Israël aan de gang. Voordat we dieper ingaan op deze belangrijke materie kijken we eerst naar het voorbeeld van Job. Dat kan ons veel duidelijk maken. Tijdens zijn leven was Job zich niet bewust van wat er met betrekking tot zijn persoon en de rampen die hem overkwamen in die onzichtbare werkelijkheid, in een ‘hemels gewest’, plaatsvond. Job wist niet dat alles goed zou aflopen. Hij had er geen idee van dat de HERE, Satan en engelen zeer geïnteresseerd meeluisterden toen Job met zijn vrienden en met God in gesprek was. Nog minder kon hij vermoeden dat er een soort ‘weddenschap’ tussen de HERE God en Satan meespeelde in zijn lijden en zware strijd. Misschien is hem na zijn overlijden geopenbaard dat zijn lijden en zijn houding model staan voor het lijden van Israël en ook voor veel persoonlijk lijden dat ons overkomt. Job is geen incidenteel voorbeeld.

Paulus legt ons uit dat er geestelijke machten zijn, en dat ze niet alleen maar toekijken. Wij moeten zelfs “worstelen ... tegen de overheden, tegen de machten tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” - Efeziërs 6:12. Waarschijnlijk is Paulus zelf in zo’n ‘hemels gewest’, het paradijs, geweest. Hij heeft daar ‘onuitsprekelijke woorden’ gehoord - 2 Korintiërs 12:2-4. Ook heeft Paulus heel wat tegenstand en narigheid van die ‘machten’ ondervonden. Zo’n boze geest, een engel van satan, sloeg hem regelmatig - 2 Korintiërs 12:7. Satan belette hem herhaaldelijk om naar de Griekse stad Thessalonica te gaan om daar de gemeente van de Here Jezus te onderwijzen en versterken - 1 Tessalonicenzen 2:18. Hij werd door boze geesten tegengewerkt. Op Cyprus door een tovenaar Elymas (Handelingen 13:5-12) en in een stad in Macedonië, Filippi, door een waarzeggende geest - Handelingen 16:16-18. Paulus was geen onbekende in dat duistere rijk, want “zijn (van satan) gedachten zijn ons niet onbekend” - 2 Korintiërs 2:11.

Wat er gebeurt in het vanuit die ‘hemelse gewesten’ ligt ver buiten het gezichtsveld van veel gelovigen. Begrijpelijk, want het is ook een gevaarlijk terrein.

Er waren zeven zonen van een Joodse overpriester, die zich onbeschermd met een van die ‘boze geesten uit de hemelse gewesten’ bemoeiden en een stevig pak slaag opliepen - Handelingen 19:13-20. Toch hebben we ermee te maken en zal de Gemeente van de Here Jezus in de nabije toekomst steeds meer met die machten te maken krijgen. We kunnen wel zeggen: ‘Daar laat ik me niet mee in’, maar zij bemoeien zich met ons. In onze tijd wordt het wereldgebeuren zeer intensief door die ‘wereldbeheersers’ en door ‘boze geesten in de hemelse gewesten’ beïnvloed. Vooral die ‘wereldbeheersers’ hebben het momenteel speciaal op Israël gemunt. Waarom Israël? Wie zijn die ‘wereldbeheersers’? Wat hebben zij op het oog? Komen zij ook verder in de Bijbel voor? Wat kunnen wij eraan doen? Kan het zijn dat, die ‘wereldbeheersers’ weten, beter weten dan bijvoorbeeld de kerk van Christus, dat de Bevrijder, de Messias op het punt staat te komen? We komen op die vragen terug.

Machtige wapens

De Here Jezus bestreed die machten uit de hemelse gewesten met gezag en kracht. Vaak lezen we dat Hij onreine geesten uitwierp. Hij “genas allen die door de duivel overweldigd waren” - Handelingen 10:38. We hebben dus een Medestander, een Vriend, die al die machten de Baas is. Deze Vriend heeft ons ook een beschermende wapenrusting (Efeziërs 6:13-17) en drie machtige wapens in de confrontaties met die vijanden gegeven. Het boekje ‘Geestelijke strijd’ van Derek Prince beschrijft de ‘wapens van Epheze 6’ helder, bijbels en praktisch. Hier noemen we alleen de wapens. Het eerste wapen is het Woord van God. Dat wordt het ‘zwaard van de Geest’ genoemd. Dus de Bijbel is het aanvalswapen dat de Heilige Geest gebruikt. Het tweede wapen is een eerbiedig, maar vastberaden gebruik van de Naam van Jezus van Nazareth, de Zoon van God. In die Naam is bescherming, ontzagwekkend gezag en oneindige kracht. De apostelen handelden met groot gezag in de Naam van Jezus. Machten uit die ‘onzienlijke wereld’ onderwierpen zich in Jezus’ Naam aan hen. Gebonden mensen werden bevrijd. De Here Jezus gebruikte het wapen van het Woord in de strijd tegen de Tegenstander, Satan. Met een tekst uit de Psalmen en twee teksten uit Deuteronomium weerde Hij de geslepen aanvallen van Satan af - Matteüs 4:1-11. Het zwaard van de Geest heeft grote kracht omdat het de woorden van de Almachtige draagt en toepast. Het derde wapen is volhardend gebed.

Modellen

In het bijbelboek ‘Openbaring’ krijgt Johannes verschillende keren te zien wat zich in de hemel afspeelt. Ook Mozes, David, Jesaja, Ezechiël, Daniël en Zacharia hebben een glimp van de hemelse werkelijkheid opgevangen en aan ons doorgegeven in de Bijbel. Allen waren zeer diep onder de indruk van de hemelse heerlijkheid en van de majesteit van de HERE en van Jezus Messias. Opvallend is dat veel aardse voorwerpen, gebouwen en ceremonies model blijken te zijn van een realiteit in de hemel. Er was een ‘hof van Eden’, een paradijs, op aarde en er is een ‘Hof van God’, een Eden, in de hemel (Ezechiël 28:13). Er is een aards Jeruzalem en een hemels Jeruzalem (Hebreeën 12:22 en Openbaring 21). De tabernakel was gemaakt naar een model dat Mozes op de berg Sinaï van God had gekregen (Exodus 25:8,40 en Hebreeën 8:5). De Tempel werd door Salomo gebouwd volgens het model dat hij van zijn vader David had ontvangen. David had het model van de HERE gekregen en was “onderricht over de hele uitvoering van het ontwerp” - 1 Kronieken 28:11,12,19. Er is een ark in de hemel en er was er een op aarde - Openbaring 11:19. Er wordt gesproken over een ‘berg Sion in de hemel’ en er is een berg Sion op aarde - Hebreeën 12:22. Er is strijd in de hemelse gewesten en parallel daaraan strijd op aarde. Om de oorlog van de ‘wereldbeheersers van deze duisternis’ tegen Israël beter te begrijpen, nu iets over het ‘model’ van Israël in de hemel. Het woord ‘model’ staat tussen aanhalingstekens omdat het hier om een teken in de hemel gaat. Belangrijk is bij het volgende voortdurend twee dingen voor ogen te houden: Het gaat om tekenen en om gebeurtenissen die in de hemel plaatsvinden.

Een prachtige vrouw

In Openbaring 12 worden twee ‘tekenen’ beschreven. Het eerste wordt ‘een groot teken’ genoemd en het tweede ‘een ander teken’. Het ‘grote teken’ is een hoogzwangere vrouw, die oogverblindend straalt als de zon. De maan is onder haar voeten en 12 sterren zijn op haar hoofd. Deze vrouw stelt Israël voor. Het ‘andere teken’ is een draak. Dus Satan, Lucifer, de ‘overste van deze wereld’, de slang, wiens tegenbeeld op aarde de antichrist, de ‘zoon van het verderf’ is. De vrouw is zwanger van “een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf”. Dit is een duidelijke verwijzing naar Psalm 2, waarin het optreden van de messiaanse Koning wordt voorzegd. Wie is die Koning? De Zoon, waarvan Psalm 2:12 zegt: “Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne”. De Messias is uit Israël voortgekomen. Dat is één van de belangrijkste taken van Israël: Het voortbrengen van de Messias. Die taak is nog niet af. Want Paulus zegt: ”de Verlosser zal uit Sion komen” - Romeinen 11:26.

De hele contekst van dit hemelteken uit Openbaring 12 duidt op Israël. De ark van het verbond in de hemel wordt weer zichtbaar - Openbaring 11:19. Dus God pakt zijn verbonden met Israël weer op. Bijvoorbeeld zijn verbond met David. Het koningsverbond. Dat betekent aandacht voor de troon van David, die als de zon voor Hem is - Psalm 89:36. Opvallend is dat de vrouw ‘straalt als de zon’. Het gaat in dit hemelteken om de ‘geboorte-in-de-hemel’ van de Koning-Messias, de Bevrijder.

Nu het tweede teken. Hij wordt hier ‘de draak’ genoemd. Een gruwelijk, angstaanjagend wezen. In Ezechiël 28 krijgen we een ander beeld van die ‘draak’. Hij wordt getekend als een machtige en schitterende engel, die een vooraanstaande positie als ‘beschuttende cherub’ op de ‘berg der goden’ vervulde. Deze engel kwam in opstand tegen God. Hij wilde zich zelfs ‘aan de Allerhoogste gelijk stellen’ - Jesaja 14:14, dus als God zijn. Hij staat voor de vrouw en wil het Kind verslinden. Hier wordt de oorsprong en het begin van alle antisemitisme en antizionisme onthuld. Opstand tegen de Almachtige en verzet tegen zijn plan om de wereld te verlossen. Een verlossing waarbij ‘de vrouw’, Israël, ingeschakeld wordt. In de hemel wordt de Zoon naar het hoogste ‘hemelse gewest’, naar de troon van God gebracht. Op aarde vervolgt de draak de vrouw. Deze vervolgingen van het Joodse volk duren nu al zo’n 3.500 jaar. Sinds de ‘geboorte’ van Israël, tijdens de Uittocht uit Egypte. In de eindtijd, als de draak uit de hemel gejaagd is, zal ‘de vrouw’, Israël, gedurende 1260 dagen (3,5 jaar) in de woestijn door God worden beschermd. Het teken van de draak onthult ook de oorsprong van al die ‘boze geesten in de hemelse gewesten’, die de mensheid op aarde trachten te overheersen en te vernietigen. De draak sleepte een derde van de engelen mee in zijn val. Binnenkort zullen al die boze machten uit dat hemelse gewest gejaagd worden. In de tijd van Job waren ze er nog, want Satan verscheen voor Gods troon. In de tijd van de profeet Zacharia (omstreeks 500 v.Chr.) waren ze er ook nog, want we lezen dat Zacharia in een visioen zag dat de hogepriester Jozua voor de Engel van de HERE stond, “terwijl de satan aan zijn rechterzijde stond” - Zacharia 3:1,2. In de tijd van Paulus zaten ze er nog, immers hij spreekt over “de boze geesten in de hemelse gewesten”, waartegen we moeten worstelen. Pas na een grote oorlog in de hemel tussen de draak en zijn engelen en de aartsengel Michael en zijn engelen worden ze eruit gegooid en op de aarde geworpen - Openbaring 12:7-9. Als Satan, de slang, op aarde is gegooid komt er een enorme vervolging van Israël en van mensen die “het getuigenis van Jezus hebben”. Gelovige Joden en bijbelgetrouwe Christenen worden dan zwaar vervolgd.

De eerste tekenen van deze situatie zijn al zichtbaar. Satan begint dan zijn laatste poging om de aarde onder controle te krijgen. Immers in Openbaring 13:1 lezen we dat, direct nadat de draak op aarde is gegooid ‘het beest’ uit de zee verschijnt. Het rijk van de antichrist en zijn profeet breekt dan aan.

Oude en moderne geschiedenis

Op aarde is de strijd van de draak tegen de vrouw, tegen Israël, al 3.500 jaar aan de gang. In alle oorlogen tegen Israël en bij alle pogingen om het Joodse volk tot afgoderij te verleiden of uit te roeien zijn geestelijke machten, volgelingen van de draak, betrokken. Bij de uittocht uit Egypte streed de HERE niet alleen tegen Farao, maar Hij “oefende gerichten tegen alle goden van Egypte” - Exodus 12:12. Achter het verzet van Farao tegen de uittocht stonden dus geestelijke machten. Dat was ook het geval bij Babel. Niet alleen op wereldlijk, menselijk vlak worden Babel en Assyrië gestraft om wat ze Israël hebben aangedaan. Ook hun ‘goden’, die ook wel ‘engelvorsten’ worden genoemd, worden te schande gemaakt (Jesaja 46:1 en Jeremia 50:2). De profeet Daniël kreeg ook te maken met dergelijke ‘wereldbeheersers’. Dat waren de engelvorsten van het toenmalige wereldrijk Perzië en van Griekenland, het wereldrijk dat Perzië opvolgde. De aartsengel Michael, die trouw is aan de HERE God, is de engelvorst die voor Israël strijdt (Daniël 10:21 en Daniël 12:1). Hij voerde oorlog tegen die ‘vorsten van Perzië en van Griekenland’ - Daniël 11:20. Er is heel wat gaande ‘boven onze hoofden’. Momenteel zijn die ‘wereldbeheersers’ zeer actief. Wie zijn die ‘wereldbeheersers’? Het woord zegt het al: Machten die de wereld willen beheersen. Ook sterke, geestelijke machten die over een land willen heersen. Ook boze geesten die mensen willen overheersen. Over die engelvorsten heeft de Eeuwige aan Mozes het volgende geopenbaard:

Die afgoden en hun beelden mag Israël beslist niet aanbidden want “die heeft de HERE, uw God toebedeeld aan alle volken onder de hele hemel – terwijl de HERE u heeft genomen... om voor Hem te zijn tot een eigen volk” - Deuteronomium 4:16-20.

De goden van de volken, die ‘engelvorsten’, zijn afgoden. Die worden door veel volken ‘verbeeld’ door beelden Alleen de HERE, JHWH, de God van Israël is de ware, ENE God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. “Want alle goden van de volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt” - Psalm 96:5. De Here Jezus noemt de leider van die engelvorsten ‘de overste van deze wereld’ (Johannes 12:31, Johannes 14:30, Johannes 16:11). Paulus noemt ze ‘de beheersers van deze eeuw’ - 1 Korintiërs 2:8. Deze machten proberen Israël te vernietigen en zetten de wereld op tegen Gods volk. Dat hoeft ons geen angst aan te jagen, want aan het kruis heeft de Here Jezus al die machten overwonnen. “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd” - Kolossenzen 2:15. Jezus is Overwinnaar! Door zijn overwinning aan het kruis, heeft de Here Jezus de macht overgenomen van de ‘overste van deze wereld’ Maar “nu zien wij nog niet dat alle dingen Hem onderworpen zijn... maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond” - Hebreeën 2:8,9. Nu is er nog strijd. Binnenkort worden die machten uit de hemel geworpen en zal de strijd nog zwaarder worden. Totdat Koning Jezus komt! Maar nu en ook tijdens de verdrukking als satan op aarde geworpen is, geldt: “Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood” - Openbaring 12:11.

Machten tegen Israël

Welke ‘wereldbeheersers’ manifesteren zich in onze tijd? Wie verzetten zich nu fel tegen Israël en welke ‘engelvorsten’ zitten er achter?

Wat gaan we doen?

We leven in een heel spannende tijd. Satan weet dat hij weinig tijd heeft. De ‘wereldbeheersers van deze duisternis’ werpen zich op Israël. Echter niet alleen op Israël maar ook op alles wat bijbelgetrouw wil zijn. Op alle evangeliewerk. Aan de andere kant zien we machtige werken van de HERE, de God van Israël. Hij komt tot zijn doel met Israël en het Evangelie gaat met grote kracht en grote snelheid over de wereld. Individuele gelovigen, vooral zij die zich inzetten voor Israël en voor Gods Koninkrijk, worden ook niet met rust gelaten door die machten. In het midden van die strijd staat de Gemeente van de Here Jezus. Door Hem en in zijn Naam hebben wij toegang tot de Troon van de Allerhoogste. Gebed is het machtigste wapen dat Hij ons heeft gegeven. Wij bidden voor Israël, steunen de verkondiging van het Evangelie en staan voor elkaar op de bres. Tegelijk gebruiken we het tweede wapen dat ons is gegeven: Het Woord van God. Wij proclameren Gods woorden over Israël en staan zo als wachters op de muren van Jeruzalem. Wij brengen Gods Woord van verlossing aan een verloren wereld. En wij proclameren Gods Woord als satan ons aanvalt. Zo overwinnen wij door “het bloed van het Lam en door het woord van hun (ons) getuigenis” - Openbaring 12:11.

Dit artikel verscheen eerder in Profetisch Perspectief