De pogrom van de eindtijd

Dinsdag, 08 April 2003 17:23
Hep-Hep rellen in Frankfurt, 1819. On the left, two peasant women are assaulting a Jewish man with pitchfork and broom. On the right, a man wearing spectacles, tails, and a six-button waistcoat, holds another Jewish man by the throat and is about to club him with a truncheon. A contemporary engraving by Johann Michael Voltz. Klik voor ware grootte
Hep-Hep rellen in Frankfurt, 1819. On the left, two peasant women are assaulting a Jewish man with pitchfork and broom. On the right, a man wearing spectacles, tails, and a six-button waistcoat, holds another Jewish man by the throat and is about to club him with a truncheon. A contemporary engraving by Johann Michael Voltz.

Verdriet en grote schrik

Het is meestal een diepe vreugde te mogen schrijven over Gods machtige daden in en voor Zijn volk Israël. Belangrijke profetische patronen en vervullingen van aloude profetieën zien we in onze tijd duidelijk oplichten. De Here God heeft in zijn Woord gezegd wat Hij gaat doen en Hij doet wat Hij heeft gezegd. Als heilsgeschiedenis kunnen we de vorige en deze eeuw ‘de tijd van het herstel van Israël’ noemen.

We zien we hoe de Eeuwige, de God van Israël demonstreert dat het land Israël, het volk Israël en de God van Israël onlosmakelijk bij elkaar horen. Het plan van God om de wereld weer onder Zijn heerschappij te brengen, neemt duidelijke, door Israël’s profeten voorzegde vormen aan. ‘Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem.’ Daar gaat het heen. De wereld schijnt dat beter aan te voelen dan de meeste Christenen. Waarom zou ‘de wereld’ anders zo fel anti-Israël zijn? Welke andere reden zou er anders kunnen zijn voor de onrustbarende toename van het anti-semitisme wereldwijd razend snel toe? De haat tegen alles wat Joods is, is nu erger dan in de tijd vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse antisemitisme van de eerste helft van de vorige eeuw bracht Europa in de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Het wereldwijde antisemitisme van nu zal de wereld in eindtijdrampen ten onder doen gaan. Honderden anti-Israël resoluties zijn al door de V.N. aangenomen. Begin November heeft Israël voor het eerst in de geschiedenis zelf een resolutie in de V.N. ingediend. In die resolutie vraagt Israël bescherming voor de Israëlische kinderen tegen de Palestijnse zelfmoordaanslagen. Israël ziet dit als een test, waardoor de naties kleur moeten bekennen. Overal in de wereld, ook in ons land, wordt Israël door een bevooroordeelde pers gedemoniseerd. Precies zoals de Joden in de tijd voor de Tweede Wereldoorlog door de antisemitische propaganda gedemoniseerd, daarna geïsoleerd in getto’s en kampen en ten slotte vermoord werden. In de kerkelijke wereld vindt dit proces plaats onder het mom van ‘de arme onderdrukte Palestijnen’. In de politiek en de pers spreekt men over de ‘bezetting’ en over de ‘spiraal van geweld’ als Israël zich voorzichtig verdedigt. Christelijke pers wauwelt gretig de politiek en de medialeugens na en helpt de hele de wereld rijp te maken voor een laatste pogrom tegen Gods uitverkoren volk. De ontwikkelingen die in het vervolg van dit artikel beschreven worden doen verdriet, en jagen ook schrik aan. Verdriet, niet alleen om Israël, maar ook over ons land en over de kerk van Christus. Schrik om de oordelen van de HERE die komen over ieder die zijn oogappel aanraakt.

Een angstige analyse

Hebt u al gemerkt dat als u iets goeds over Israël zegt dat vaak felle reacties opwekt? Boosheid, wrevel en soms zelfs antisemitische uitlatingen. Het lijkt wel alsof de naam Israël bij ongelovigen en zelfs ook bij Christenen meer reactie, wrevel en tegenstand oproept dan de naam van onze Here Jezus! Een vriend schreef mij over deze ontwikkeling:

‘Ik heb hierover lopen nadenken en kom tot geen andere conclusie dat Jezus een gepasseerd station is. We leven in een donker (Gods)verduisterd, niet-christelijk, bijna volledig geseculariseerd land. We zijn de moslims en Arabieren gelijk geworden.
Afvallig.
Wie geen rekening houdt met de HERE en zijn Gezalfde, houdt ook geen rekening met zijn volk. De naam van ‘Jezus’ is uitgewerkt in dit land, de kandelaar is verwijderd, er is geen licht meer… logisch dat dan de houding tegen Israël is zoals die is’.

Het erge is dat veel Christenen, veelal door gebrek aan kennis van het Woord, ook passen in deze droeve analyse.

Ver van huis → USA

Laten we eerst even ver van huis, naar de V.S. kijken. De V.S. is de wereldmacht van deze eeuw. De houding van een supermacht tegenover Israël is van belang voor de hele wereld. Dat gold in bijbelse tijden en dat geldt ook nu. De V.S. is door God gekozen om Israël te beschermen tegen de woeste volken rond Israël. De steun die de V.S. Israël geeft is wordt gedragen door de grote Joodse en evangelische groepen in dat land. Onder de evangelicals dreigt die steun af te brokkelen. De Evangelische Alliantie van de V.S. (N.A.E.) heeft een brief van evangelische hulporganisaties aam president Bush mede ondertekend. In die brief wordt hij gevraagd evenwichtiger te zijn in zijn beleid in het midden Oosten, Israël meer onder druk te zetten en meer aandacht te geven aan (het lot van) de Palestijnen. Dit is een veeg teken.

Een nog ernstiger teken zijn de ervaringen van de Israëlische minister Natan Sharansky. Hij heeft in zes dagen dertien Amerikaanse universiteiten bezocht. Op de Rutgers Universiteit werd hij begroet door een luidruchtige demonstratie van studenten (Palestijnen en Joden!) met borden waarop ‘Racistisch Israël’ en ‘Oorlogsmisdadigers’. Hij kreeg ook nog een taart in zijn gezicht terwijl hem werd toegesnauwd: ‘Maak een eind aan de bezetting’. In Boston was er zelfs een bommelding. Overal merkte hij vijandigheid tegenover Israël bij studenten, dus bij de toekomstige leiders van de V.S. Een tweede observatie joeg hem zelfs schrik aan. Bijna 90% van de Joodse studenten durfde niet voor Israël op te komen. Uit angst voor discriminatie, lage cijfers en vijandschap. De steun voor Israël in de V.S. brokkelt af en binnen niet al te lange tijd zal president Bush de druk vanuit machtige kringen binnen zijn regering, vanuit Europa en de Arabische landen niet meer weerstaan en Israël laten vallen.

(Dit is helaas in 2007 gebeurd, toen president Bush en zijn regering zich sterk gingen maken voor een Palestijnse (terroristen)staat in Gods land. De val van de dollar en de andere rampen die de VS treffen zijn alleen nog maar waarschuwingen. Aan waarschuwingen komt een einde. Als niet geluisterd wordt komt oordeel).

En dit is juist het grootste gevaar voor de wereldvrede. Dan barst het geweld wereldwijd pas goed los.

Dichterbij → Europa

De enquête van de Europese Commissie wees uit dat 59% van de 7.500 ondervraagden in 15 landen Israël het grootste gevaar voor de wereldvrede vindt. Israël, de E.U., het CIDI en vele anderen probeerden ieder op hun eigen wijze, deze uitkomst te bagatelliseren. ‘We zijn geen antisemieten’ werd regelmatig en vurig geroepen. Inderdaad vinden we echt, ouderwets, middeleeuws antisemitisme nu voornamelijk in de Arabische landen. In onze streken heeft het onder andere titels de kop opgestoken. Anti-zionisme, anti-Israël, oneerlijke en ongerechtvaardigde kritiek op Israël, steun aan de terroristen enz. vormen nu de aanvallen op Israël en het Joodse volk. Die 59% is het resultaat van vele jaren medialeugens over Israël. De leugens over de Joden van de Duitse propagandaminister Goebbels in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog maakten het Duitse volk klaar voor de moord op 6 miljoen Joodse mensen. Zo wordt Israël nu gedemoniseerd en de enquête is een peiling die laat zien hoever we op weg zijn naar een laatste pogrom, een laatste aanval op Israël en op het Joodse volk. Een laatste aanval, want dit keer zal de Here, de God van Israël Zelf ingrijpen. Daarom is deze situatie inderdaad een groot gevaar voor de wereldvrede. Maar anders dan die 59% denkt.

Nog dichterbij → Een Nederlands voorbeeld

De enquête gaf aan dat het percentage onder de Nederlanders zelfs 74% is.

Verbaast het u nog dat het in ons land zo slecht gaat?

Er staat immers met betrekking tot Israël geschreven: ‘Gezegend, die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!’ Al die leugens en halve waarheden over Israël, al die tendentieuze berichtgeving, die venijnig-vrome kerkelijke vermaningen, dat alles heeft een vloek over ons land gehaald. Ons Genesis 12:3 krediet’ bij de Almachtige lijkt op te zijn. ‘Wegblokkades Israëlisch legers kosten veel levens’ was een grote kop op de voorpagina van het Nederlands Dagblad van de 6e November. Een paar maanden geleden gaf hetzelfde gereformeerde dagblad een spotprent, waarin de Amerikaanse minister Powell wat verdrietig met een half verbrande ‘routekaart naar de vrede’ naast een grijnzende premier Sharon met een aansteker stond. De boodschappen die het Nederlands Dagblad suggereert zijn duidelijk. Bij de spotprent: Israël, struikelblok op de weg naar vrede. En bij de kop van de 6e November: ‘Die Israëli’s zijn ook geen lieverdjes’. Ook het Nederlands Dagblad en zo goed als de hele Nederlandse pers, doen bewust mee aan het demoniseren van Israël. Wat is het erg dat te moeten constateren en te schrijven. Ontkennen, bagatelliseren en tegenspreken helpt niet. De 74% van de enquête en de droeve geschiedenis van het antisemitisme zijn de feiten die niet ontkend kunnen worden. Het doet intens verdriet en jaagt mij schrik aan te zien hoe de wereld, inclusief ons land wordt rijp gemaakt voor een laatste aanval op Gods volk. ‘Alle volken zullen tegen Jeruzalem strijden’.

Bijbelse notities en hoop

Egypte probeerde ongeveer 3500 jaar geleden Israël te vernietigen en ging ten onder. Er was een volkje dat Israël steunde, de Kenieten. Tot in verre geslachten werden die Kenieten door God gezegend. In de tijd na de opstanding van de Here Jezus was het de eerste Gemeente in Jeruzalem die het zout vormde waardoor Gods oordelen nog zo’n 35 jaar werden opgehouden. Laten we bidden dat de Heilige Geest nog een opwekking geeft en de Gemeente van Christus in ons land nog tot een zoutend zout maakt. Dan kan er nog uitstel van Godswege zijn. De tijd is kort. Ook van orthodox Joodse kant worden we gewaarschuwd. Victor Mordecai schreef een boek ‘Christian Revival for Israël’s Survival’ (Een opwekking van de Christenen voor het overleven van Israël). Die opwekking is net zo hard nodig voor het overleven van ons land en van de Nederlandse kerk.

Dit artikel is verscheen eerder in 'De Oogst' (jaar 2003)