Israël, de volken en het Koninkrijk

Dinsdag, 08 April 2008 17:50
Vergaderzaal van de VN Veiligheidsraad. Klik voor ware grootte
Vergaderzaal van de VN Veiligheidsraad.

Een explosie van antisemitisme

De Commissie van Juristen voor Mensenrechten in New York heeft eind augustus 2002 de Europese regeringen al ernstig gewaarschuwd. Zij doen veel te weinig om het oplaaiende antisemitische geweld in te dammen. In hun verslag merkt de Commissie op dat er in Europa ‘een voortdurende golf van gewelddadige bedreigingen en aanvallen op personen en instituten plaatsvindt, alleen omdat deze Joods zijn’.

Nu, in 2008, is deze golf van antisemitisme alleen maar toegenomen. In veel gevallen komt dit kwaad vermomd in het gewaad van antizionisme. Niet alleen in Europa maar ook in de V.S. en in de meeste andere landen waait anti-Joodse wind, die aangewakkerd wordt door de anti-Israël propaganda in veel internationale media. Het nest van dit goddeloze, antisemitische monster bevindt zich nu niet in Duitsland, maar bij Palestijnen en in Arabische landen. Het wordt gevoed door de Islam en door felle, leugenachtige anti-Israël propaganda. Een ander centrum van vijandschap tegen Israël is de Verenigde Naties (VN). Elk jaar neemt de Algemene Vergadering van de VN een kleine twintig resoluties tegen Israël aan. Elke anti-Israël resolutie kan rekenen op een ruime meerderheid. Begrippen als waarheid, eerlijkheid en evenwichtigheid spelen geen enkele rol. Van de ongeveer 200 leden van de VN zijn er tussen de 130 en 140 automatisch tegen Israël. ‘Iedereen haat ons’ klagen sommige Israëli’s. De situatie in en rond Israël lijkt sterk op wat Jesaja profeteert:

‘Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde’

Jesaja 60:15

Inderdaad ziet het ernaar uit dat alle landen Israël ‘verlaten’. Maar er is hoop van de Almachtige: ‘Vreugde en eeuwige praal’.

Profetische indicaties

Oswald Chambers schreef al in 1930: ‘De uitverkiezing van de natie (Israël) door God was niet voor de redding van individuen; het uitverkoren volk zou een instrument moeten zijn van redding voor de hele wereld’. De Bijbel zegt het zo:

‘Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang’

Jesaja 60:3

Zover is het nog niet. Nu zien we ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob’ (Jeremia 30:7) aanbreken. We zien ‘boze naburen’ die op Israël losslaan’ (Jeremia 12:14) en volken die voorbereid worden voor de door de Bijbel voorzegde strijd tegen Jeruzalem (Zacharia 12:1-3 en Zacharia 14:1-7). We zien hoe de Islam voortdurend en al jaren oproept tot een Jihad (Heilige Oorlog), waarover geprofeteerd is:

‘Roept het uit onder de volken: ‘Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan’

Joël 3:9

De volken van de aarde en de machthebbers worden geconfronteerd met Israël en via Israël met de God van Israël. De houding van de volken tegenover Israël is een kwestie van leven of dood! Voor die volken, wel te verstaan. Immers de geschiedenis vertelt ons dat alle machtige wereldrijken en kleine volkjes rond Israël, die aan Gods volk kwamen, te gronde zijn gegaan.

Oude wereldmachten

Het machtige Egyptische rijk in de tijd van de Uittocht onderdrukte de Israëlieten en ging na veel waarschuwende rampen ten onder. De wereldrijken van Assyrië en van Babylonië hebben Israël (het Tienstammenrijk in 722 v.Chr.) en Juda (in 586 v.Chr.) onderdrukt en zijn te gronde gegaan:

‘Daarom zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb…’

Jeremia 47:6

Zelfs van deze instrumenten van Gods toorn wordt verwacht dat zij barmhartig met Israël omgaan: De HERE zegt:

‘Ik ben tegen Mijn volk toornig geweest, Ik heb Mijn erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven; gij hebt het geen barmhartigheid bewezen’

Jesaja 47:6

Wereldrijken zijn over Israël gevallen en nu dreigt de hele wereld, ook ons land, over Israël te vallen. En die val zal groot zijn! Het kan ook anders. Er waren in de oudheid ook vorsten en wereldrijken die het Joodse volk welgezind waren. Denk aan de Perzische vorst Arthasastha (Artaxerxes) die in 458 v.Chr. aan Ezra toestemming gaf om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Of aan Kores (Cyrus II) die de deur opende voor de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Ook koning Darius speelde een positieve rol in de tijd van Nehemia. In de loop van de geschiedenis hebben veel volken en hun vorsten de waarheid ondervonden van: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken’ (Genenis 12:3 en Numeri 24:9).

De moderne tijd

We zien in onze tijd een onrustbarend toenemen van het antisemitisme. Tegelijk is de ‘Verenigde Volken’ (VN) tot een anti-Israëlgroep verworden. De wereld vervloekt Israël en daarom gaat er een vloek over de wereld. De waarschuwende oordelen van God jagen over de wereld. Het is hier water en daar een oorlog, hier de vloek van toenemende immoraliteit en geweld en daar natuurrampen. In het begin van de twintigste eeuw was Engeland de grote wereldmacht. Twee november 1917 gaf het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken de zogenaamde Balfourverklaring uit. Het Joodse volk kreeg recht op een nationaal tehuis in het Beloofde Land, dat toen Palestina heette. Dat was een goede, bijbelse zaak. Maar zo’n 10 jaar later ging Engeland de Joodse immigratie beknotten en zelfs tegenwerken. Engeland maakte een duidelijke keus voor de Arabieren. Langzaamaan maar zeker verloor Engeland de wereldmacht en in 1956 seinde de Britse premier naar de president van de V.S.: ‘Over to you’.

Tot voor kort was de V.S. de wereldmacht, die Israël de hand boven het hoofd hield. De V.S. heeft een hoofdrol gespeeld bij de bevrijding van de Ethiopische Joden in 1991. In die tijd woedde er een burgeroorlog in dat land. De Ethiopische Joden zaten in Addis Ababa klem tussen de strijdende partijen. De Heer gebruikte president Bush Sr. om de burgeroorlog een weekend te stoppen, zodat de 15.000 Falasha’s konden ontsnappen. De profeet zegt in dit verband: ‘de HERE zal wederom Zijn hand opheffen om los te kopen de rest van Zijn volk… in Ethiopie’. De loskoopsom bedroeg US$ 35 miljoen! Ook bij de bevrijding van de Syrische Joden speelde de V.S. een grote rol.

Een derde voorbeeld is Rusland. Vele jaren weigerde deze grootmacht de Russische Joden te laten gaan. Toen sprak God Zijn machtswoord: ‘Ik zeg tot het Noorden: Geef!’ (Jesaja 43:6). Dus viel in 1989 de Berlijnse muur en kort daarop stortte het Russische wereldrijk in. Daarna zijn er meer dan een miljoen Joden uit Rusland naar Israël gegaan. Op dit moment valt zo goed als heel de wereld over Israël. De V.N. en het Internationale Strafhof veroordeelden Israël. De E.U. helt steeds meer over naar de Arabieren en naar de terroristen van Arafat. Deze keus houdt automatisch een keuze tegen Israël in. Nu de V.S. Israël loslaat, door een Palestijnse staat in Judea en Samaria erdoor te drukken, ontstaat er een situatie die snel kan uitlopen op de in de Bijbel voorzegde oordeelstijden. Gods waarschuwingen gaan nu al over de wereld, ook over de V.S.

De afloop

Het profetische Woord is duidelijk over de afloop en het uiteindelijke doel van de ontwikkelingen die nu in volle gang zijn. Ten slotte zullen ‘alle volken (een V.N.leger?) ten strijde trekken tegen Jeruzalem’ (Zacharia 14:1-7 en Zacharia 12:1-3; Jesaja 29:1-8). De HERE Zelf zal, in de Persoon van de Messias ingrijpen. Gods oordeel zal komen over allen die nu zo bezig zijn het Beloofde Land (aan Israël!) te verdelen (zie Joël 3:1-3). Het antisemitisme zal blijken het ultieme kwaad te zijn waardoor oordelen over de wereld losbarsten. Want wie Gods volk aanraakt, raakt de oogappel van de Hoogheilige Zelf aan! (zie Zacharia 2:8). Op dit moment ondergaat Israël de barensweeën van het komende Koninkrijk. De ontwikkelingen gaan zeer snel: ‘Ik de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22). Deze haast van de HERE houdt verband met het herstel van Israël. Nu komt het er voor de volken op aan. ‘Want het volk en het koninkrijk dat u niet wil dienen, zullen te gronde gaan’ (Jesaja 60:12). Het zal erop uitlopen dat de HERE Israël ‘zal stellen tot een hoofd en niet tot een staart’ (Deuteronomium 28:12). Israël zal tot een zegen worden temidden van de volken. Daarheen is de HERE op weg. De gemeente van Christus ziet al deze ontwikkelingen en weet deze profetisch te duiden. Biddend en bemoedigend en ondersteunend staat de Gemeente achter Gods volk dat op weg is naar Gods machtige doel met Israël en de volken. Als de kerk dit doet zal er, juist in deze tijd, nog een zegen overblijven.

Dit artikel is verscheen eerder in 'De Oogst' (jaar 2002)
Artikel is recent aangepast aan de actualiteit.