PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Donderdag, 31 Januari 2019 19:20

Profetie (3e aflevering)

Oorlogen

Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin hun voorvaders eeuwenlang hebben gewoond, is er oorlog om het land Israël, dat ruim 1800 jaar Palestina heette. Er zijn al zes oorlogen en twee intifada’s sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. In politieke en volkenrechtelijke zin kan Israël zich beroepen op resolutie 181 van de VN. Deze resolutie die op 29 november 1947 is aangenomen, voorziet in het stichten van een Joodse staat.In mijn boek ‘Om Sions wil niet zwijgen’ ga ik diep op de geschiedenis van het ontstaan van de Joodse staat Israël, op de Arabisch-Israëlische oorlogen en op de claims van de zogenaamde Palestijnen in. Helaas ziet het ernaar uit dat de Hezbollah-oorlog, van eind vorig jaar, niet de laatste oorlog om het land zal zijn. In deze artikelenserie gaan we voornamelijk in op de bijbels-profetische aspecten van de situatie in en om Israël. In het vervolg gaat het om het land, dat in de oudheid Kanaän werd genoemd.

Een oude geschiedenis

De geschiedenis gaat helemaal terug op Abraham. Toen deze aartsvader 99 jaar oud was sloot de Almachtige een verbond met hem. In dat verbond stond o.a.: ‘Ik zal aan u en aan uw nageslacht, het land waarin u als vreemdeling verblijft, het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn’ (Genesis 17:9). Dit noemt men de ‘landbelofte’. Deze goddelijke belofte wordt ongeveer 47 maal met een plechtige eed herhaald. Bijna 500 jaar later werd die landbelofte ingelost en veroverde Israël onder leiding van Jozua het land. Het was de bedoeling van God dat Israël in dat land Gods regels en aanwijzingen (Tora) zou volgen om zo tot een voorbeeld voor de wereld te zijn. Dat ging helaas niet goed en daar- om gingen de Israëlieten in ballingschap. Maar de belofte was dat het land ‘een altijddurende bezitting’ zou zijn. Men kan dat vergelijken met een gepensioneerd echtpaar dat begin november hun huis in het natte en koude Nederland verlaat om de winter in Spanje door te brengen. Ze zijn weg uit hun huis maar het huis is nog wel van hen. Zo bleef het Beloofde Land altijd voor Israël bestemd. Al was het Joodse volk in ballingschap. Eerst de Babylonische ballingschap. Ze kwamen terug. Om in de jaren 70 en 135 na Chr. door de Romeinen weer in ballingschap gejaagd te worden. Om aan het einde van de 19e eeuw weer een begin te maken met de terugkeer. Men ging naar Sion en daarom spreekt men van de zionistische beweging. Deze terugkeer kan men terugvinden in het profetische Woord. In het volgende artikel wordt op die terugkeer of Aliya ingegaan. U herinnert zich de sleutel die we gaven om voor onze tijd het profetische Woord uit de Bijbel te kunnen begrijpen. Een sleutel om, bij wijze van spreken, de Bijbel naast de krant te lezen. Die sleutel was: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Als er iets hersteld moet worden, dan is het eerst verwoest of kapot gegaan. We zullen nu eerst de totale verwoesting van het land en enkele profetieën daarover beschrijven. Daarna een aantal profetieën over het herstel van het land, dat op dit moment plaatsvindt. In een volgend artikel gaat het om het volk.

Grote verwoesting

In het jaar 130 was er een grote opstand van de Joden tegen de Romeinse bezetters. De Romeinen stuurden een geweldig leger om de opstand neer te slaan. Pas in 135 haalden ze de definitieve overwinning. Jeruzalem werd totaal verwoest. Grote delen werden zelfs door ploegen met de grond gelijk gemaakt. Een oude profeet had dit ruim 800 jaar eerder al voorzegd: ‘Daarom zal om uwentwil Sion als een akker omgeploegd worden…’ (Micha 3:12 en Jeremia 26:18). Jeruzalem werd een verboden stad voor de Joden. Velen werden omgebracht en velen werden in Alexandrië als slaaf verkocht. Het aanbod van slaven was zo groot dat ze weggeven werden. Ook dit is voorzegd. Ongeveer 1100 jaar eerder had God door de profeet Mozes gezegd: ‘De HERE zal u op schepen naar Egypte terugbrengen….gij zult daar als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn’ (Deuteronomium 28:68). Om alle herinnering aan het Joodse volk in hun land uit te wissen noemden de Romeinen het land Palestina, land van de Filistijnen. In de daarop volgende eeuwen is het land zo verwaarloosd dat er overal dorens en distels opschoten. Verlaten steden en dorpen werden ruïnes en puinhopen. Reizigers, die ongeveer 250 jaar geleden in Palestina op ‘ontdekkingstocht’ gingen, waren verbijsterd over de totale verwoesting van het land. We geven een paar citaten uit hun reisverslagen:

In dat land kwamen de eerste zionisten aan het einde van de 19e eeuw. Zij begonnen ijverig de distels te rooien, de land van stenen te zuiveren en de puinhopen te herbouwen. Laten we nu eens een paar profetieën leggen naast de beschrijvingen van die ‘wereldreizigers’.

 

Profetieën (verwoesting)

Als Israël niet naar God luistert en Zijn geboden niet opvolgt, dan:

Dit is maar een kleine selectie van de vele oordeelsprofetieën over het land. Profetieën die loop van de eeuwen in vervulling zijn gegaan. Letterlijk, precies zoals ze door Gods profeten zijn uitgesproken. 
Toen een aantal rabbijnen na de verwoesting van Jeruzalem klagend en huilend over de puinhopen liep, was er een van hen die lachte. Verontwaardigd zeiden de anderen zich om en zeiden: ‘Hoe kunt u lachen bij het zien van zo’n grote verwoesting. Zo’n zware straf van onze God! Alles wat Hij hierover in de Tenach gezegd heeft is uitgekomen’. De ‘lachende rabbijn’ antwoordde: ‘Daarom juist moet ik lachen. De oordeelsprofetieën zijn precies uitgekomen. Daarom zullen de profetieën van herstel en heil ook precies uitkomen’. 
Dat was ‘taal van het geloof’. Bijna 1800 jaar heeft het Joodse volk moeten bidden om dat herstel en eind 19e eeuw is het begonnen.
Nog een paar profetieën over de verwoesting van het land.

Jesaja 1:7; 6:11; 49:19; Leviticus 26:33; Micha 7:13
Jeremia 4:7 en 27; 6:5; 7:14; en Ezechiël 12:20; 14:15-18; 25:3 en 33:28.

 

Profetieën (herstel)

Omstreeks 1890 kwamen de eerste zionistische pioniers in het verwoeste en voor een groot deel verlaten Palestina. Met een enorme ijver en grote liefde voor het land begonnen deze, voor het merendeel seculiere Joden, het land van stenen en dorens te zuiveren. Overal kwamen collectieve nederzettingen, kibboetsiem en
moshav. Het land bloeide op. Letterlijk en figuurlijk. Aangetrokken door de relatieve welvaart kwamen ook arme Arabieren het land binnen. De voorvaders van de meeste Arabieren in Israël die zich nu Palestijnen noemen. Intussen begon steeds meer woestijn te bloeien en ook de profetieën over het beloofde herstel kwamen uit. We noemen er een paar:

Bomen in plaats van dorens en distels. Dat is precies wat er de afgelopen eeuw in Israël is gebeurd. Tot eer van de God van Israël.

Over de hele wereld wordt Jaffa fruit gegeten. Israël heeft de grote knowhow van de fruitteelt overgebracht naar landen in de zgn. Derde Wereld, die nu ook Jaffa’s produceren. Een half jaar geleden heeft Israël een nieuw soort citrusvrucht geproduceerd en daarvan containers vol naar Japan geëxporteerd.

Ook dit is in onze tijd gebeurd. De HERE God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Alleen…de volken zijn nu hard bezig met pogingen om Israël ‘uit de grond te rukken die God hen gegeven heeft’. Dat zal niet lukken!

Heel het 36e hoofdstuk van de profeet Ezechiël gaat over het herstel van Israël. Een herstel waar de HERE God nu mee bezig is en dat door vijanden wordt bestreden. We noemen nog twee teksten van de tientallen die over het herstel van Israël gaan.

Interessant is op te merken dat die ‘bergen van Samaria’ het hartland van Israël zijn. Daar wil men nu een Palestijnse staat vestigen. Daar wil ongeveer 250.000 Joodse mensen uit deporteren, omdat de Palestijnen het land ‘judenfrei’ opgeleverd willen krijgen. Joodse nederzettingen die daar wijngaarden hebben geplant en erop rekenen dat de HERE, de God van Israël, Zijn woord waar zal maken: ‘Zij zullen van de vrucht genieten’.

Het bomenprogramma van het Joods Nationaal Fonds (Jewish Agency) is wereldberoemd. Honderden miljoenen bomen zijn geplant in Israël. Men is nu bezig de Negev woestijn klaar te maken voor minstens 250.000 Joodse mensen, nieuwe immigranten (oliem) en andere Israëli’s. Onder de Negev is een grote watermassa. Brak water, maar wel geschikt voor visvijvers. Een aantal is al aangelegd.

De Schepper van hemel en aarde heeft voor Zijn plan om de aarde weer onzer Zijn heer- schappij te brengen een volk en ook een land gekozen. Daarom is Hij de ‘God van Israël’. 
DE GOD VAN ISRAËL, HET VOLK ISRAËL EN HET LAND ISRAËL ZIJN NIET TE SCHEIDEN. ZE HOREN BIJ ELKAAR