Eindtijdpredikers

Zaterdag, 05 September 2009 05:10
Bijbelboek Openbaring Klik voor ware grootte
Bijbelboek Openbaring

21 December 2012

Er is heel wat gaande rondom de eindtijd. Discussies om het tijdstip van de opname van de Gemeente. Een wachtkamer vol kandidaten voor de functie van de antichrist. Wie is Gog, de grootvorst van Mesech en Tubal, die in de eindtijd Israël zal overvallen? Is hij de antichrist, een Turkse kalief of een Russische machthebber?

Vaak droevig ongevoelige voorspellingen over de 'grote benauwdheid' die over Israël gaat komen. Sensationele berichten op websites. Een visioen van een messiaanse Jood Maurice Sklar over de "Poort van genade" die bijna gesloten is. Geruchten over een reusachtig object dat naar de aarde raast en hier eindtijdrampen veroorzaakt. Uit oeroude, griezelige heidense bronnen wordt 21 December 2012 aangewezen als de dag van het "einde van de wereld".

Vrijmetselarij en mariaverschijningen Nostrodamus en de Moslim Mahdi dragen hun woordje bij aan de eindtijdkoorts. Dan zijn er de profetieën en visioenen over de val van de VS plus de bijbehorende rampen. Politieke leiders die schokkende uitspraken doen over rampen en crises die binnenkort komen.

Visioenen van David Wilkerson en profetieën van Jan Willem van der Hoeven over zware oordelen.

Dit alles veroorzaakt onrust en soms onverschilligheid.

"We zullen wel zien".

Hele kerkgenootschappen negeren het profetische Woord van de Bijbel over onze tijd en de eindtijd. Anderen merken op: "We moeten ons beperken tot de verkondiging van het Evangelie. Dat is de Grote opdracht van de Here Jezus".

Vaak wordt gezucht: "Ik word hier zo moe van".

Wat dan? De Bijbel geeft ons niet voor niets "tekenen der tijden". Israël komt niet zomaar terug uit de ballingschap naar het Beloofde Land. Het gaat allemaal volgens de bijbelse profetieën. Bovendien, is het een bijbelse regel dat de weg van de Heer bereid moet worden. Daarom moeten we allereerst aandacht geven aan de Bijbel waarin scherpe en onthutsende eindtijdboodschappen staan. Ook moeten we uiterst voorzichtig zijn wat betreft de bron waaruit bepaalde visies of profetieën komen.

Als het uit occulte bronnen komt, moeten we daar geen aandacht aan schenken. Want alles wat de duivel zegt is leugen, ook al zegt hij ware dingen.Voordat we naar echte bijbelse eindtijdpredikers en hun adviezen gaan luisteren, drie korte illustraties van de urgentie van vragen rond de eindtijd.

Drie illustraties: een oude profetie, een rabbijn en Ahmadinejad:

Een meer dan 2000 jaar oude profetie van een rabbijn:

Rabbi Yitzhak zei: "Het jaar (de periode) dat de Messias zal worden geopenbaard zullen de vorsten van de naties elkaar uitdagen. De koning van Perzië (Iran) zal de koning van Arabië (Saoedi Arabië) bedreigen en daarom zal de koning van Arabië de koning van Edom (de westelijke wereld) om advies (hulp) vragen. Daarna zal de koning van Perzië (Iran) de wereld grotendeels vernietigen ... En de Heer zal tegen hen (Israël) zeggen: Vrees niet mijn kinderen ... De tijd van uw Verlossing is gekomen.

Een aardig actuele profetie als we letten op de atoombom en de houding van Ahmadinejad van Iran.

De in Israël en de VS bekende rabbijn Esther Jungreis constateert dat bijna alles in de wereld op instorten staat. Natuurrampen en pandemieën teisteren de aarde. Sociale en politieke structuren wankelen. Vrees in de VS en in heel de wereld over de dingen die komen gaan. "Dit is de Chevlei Mashiach, de geboorteweeën van de komende Messias", zegt rabbijn Jungreis. Dat zal een verschrikkelijke tijd zijn. "Al onze (Joodse) wijzen zijn het erover eens dat ze die geboorteweeën niet willen meemaken". Opvallend is dat haar visie op onze tijd overeenkomt met wat de Here Jezus "het begin van de weeën" noemt - Matteüs 24:8. De vreselijke eindtijdrampen worden in Openbaring ook "weeën" genoemd.

Ten slotte de pas ontwikkelde islamitische eschatologie, die leert dat de komst van de Mahdi, de Moslim messias, zal plaatsvinden in een tijd van chaos, oorlog en rampen. Daar werkt Ahmadinejad van harte aan mee. Zie hierover mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam".

Bijbelse eindtijdpredikers.

De Bijbel zegt veel over de eindtijd, de laatste dagen. De vreselijke dag, die als een "verwoesting van de HERE komt" - Jessja 13:6. Wat adviseren bijbelse eindtijdpredikers ons? Dat is pas echt belangrijk!

Petrus: "Het einde van alle dingen is nabij gekomen" - 1 Petrus 3:11,12.
Vier adviezen: Nuchter worden, bidden, een heilig leven leiden en op dwaalleraren letten.

Jacobus:"De komst van de Heer is nabij" - Jacobus 5:8.
Adviezen: Niet tegen elkaar zuchten en geduldig volharden in je geloof.

Johannes: "Kinderkens, het is de laatste ure" - 1 Johannes 2:18.
Advies: Let op de antichrist(en) als teken.

Joël beschrijft uitvoerig rampen en oorlog op de "dag van duisternis en donkerheid", de Dag des HEREN. Het zal vreselijk zijn: "Wie zal hem verdragen?". Meteen na zijn angstaanjagende profetie zegt de HERE: "Maar ook nu nog, luidt het woord van de HERE: Bekeert u tot Mij met uw hele hart en met vasten en wenen" (Zie Joël 1 en Joël 2).
Adviezen: Bekering, berouw en vasten. Zodat er nog genade overblijft voor ons land.

Sefanja profeteert: "Komt tot uzelf, ja komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt – als kaf gaat een dag voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HERE ..." Sefanja 2:1,2. Er is dus ruimte tussen een besluit over een oordeel en de uitvoering van dat besluit.
Advies: Inkeer, dus bekering. Inkeer en omkeer.

Jesaja waarschuwt dat er een "verschrikking van de HERE komt... wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken" - Jesaja 6:10-22.
Advies: "...verberg u in de grond voor de verschrikking van de HERE". Dus ook een stuk voorbereiding op wat er kan komen.

Openbaring 9–19 geeft veel details over de eindtijd. De vreselijke rampen die beschreven worden komen overeen met de Gevlei Mashiach, die rabbi Jungreis noemt.
Adviezen: Tweemaal worden de gebeden van de heiligen onder Gods aandacht gebracht. De eerste keer voordat de zegelgerichten beginnen - Openbaring 5:8. De tweede keer voordat de bazuingerichten miljoenen doden veroorzaken (8:3). Hoe belangrijhk is het dus dat we bidden voor onze kinderen, voor elkaar, opdat de Here God vlak voordat die rampen losbarsten aan hen denkt voor wie wij bidden. Daarom worden onze gebeden vlak voordat de rampen losbarsten voor God gebracht.Het tweede advies is bekering. Tweemaal constateert de Heilige Geest diep ontroerd "en zij bekeerden zich toch niet..." (Openbaring 9:20,21 en Openbaring 16:9). Oordelen hebben tot doel bekering.

Conclusies

Bij de profeten Joël en Sefanja valt iets bijzonders, iets hoopvols op. "Maar ook nu nog" zegt Joël. Er is nog hoop. Sefanja zegt: "Voordat het besluit tot uitvoering komt".

Er is dus ruimte (tijd) tussen het besluit en de uitvoering van dat besluit. Zou rabbijn Jungreis gelijk hebben als ze zegt dat "elke negatieve profetie veranderd kan worden"?

Een aanwijzing vinden we bij Jeremia: "Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak , dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen; maar bekeert zich dat volk... van zijn boosheid, dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen" - Jeremia 18:7,8. Denk aan het afgelasten van de "40 dagen en Nineveh zal verwoest worden" van de profeet Jona!

Als we tenminste de adviezen van de eindtijdpredikers opvolgen!

Advies van Jezus

Minstens driemaal heeft de Here Jezus zijn eindtijdrede uitgesproken. Er is veel overeenkomst met wat Johannes uitvoeriger beschrijft in Openbaring. We geven alleen het advies dat Hij aan het einde van zijn rede over de laatste dingen in Lucas geeft:

"Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen"

Lucas 21:36

Vier korte opmerkingen:

Samenvattend: Bekering, berouw, gebed, attent zijn op de tekens van onze tijd en een heilig leven zijn sleutelwoorden die onze houding in deze bijna-eindtijd moeten bepalen. "Bereidt de weg van de HEER" is de profetische boodschap die na bijna 2000 jaar weer en zeer indringend klinkt. Voor Israël, voor de Gemeente en in ons eigen leven.

Dit artikel verscheen eerder in 'de Oogst' (Stichting tot Heil des Volks )
- September 2009