Voortgaande vervullingen

Woensdag, 21 Mei 2008 01:22
... In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen... Klik voor ware grootte
... In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen...

1947-2007

Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. Op grond van deze resolutie werd op 14 mei 1948 de moderne staat Israël een feit. Een nog steviger grond geeft de Bijbel. Toen klonk er een duidelijk profetisch signaal. Jakobus citeert de profeet Amos en zegt: ‘Daarna zal IK wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen’ (Handelingen 15:16).

Koning David heeft 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart van die tijd gezet. In de loop van de eeuwen is die ‘hut van David’ volkomen in verval geraakt. Zestig jaar geleden, heeft de HERE een begin gemaakt met de herbouw van die ‘vervallen hut’. De profeet Jesaja heeft dat ook voorzegd:

'Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen'.

Jesaja 66:8

Eind november 2007, precies 60 jaar nadat de VN het Verdelingsplan aannam, was er weer een vergadering gepland. Weer in de VS, in Anapolis. Wereldleiders, Arabische dictators, als heer verklede terroristen, wereldleiders en Israël waren door de VS bijeen geroepen om eindelijk een ‘Palestijnse staat’ van de grond te krijgen. Op grond die de God van Israël herhaaldelijk ‘Mijn land’ noemt. Het land dat de Almachtige onder ede aan het volk Israël heeft beloofd. Terwijl het iedere waarnemer duidelijk is dat het doel van die ‘Palestijnse staat’ is een springplank te zijn naar het einde van Israël. Afbraak van een werk dat de HERE Zelf begonnen is. Dat moet wel verkeerd aflopen. Vooral nu, juist tijdens en vlak na de vieringen van het 60j. bestaan van de moderne staat Israël, president Bush Israël bijna dwingt een Palestijnse terroristenstaat op Gods land toe te laten. Al jaren horen we bijna dagelijks echo’s van wat Psalm 83 zegt:

‘Want zie, uw vijanden tieren…zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen…wij willen de woonsteden van God in bezit nemen’

Psalm 83:3,4,13

Het getier van Gods vijanden in de Islam en vanuit bijna de hele wereld tegen Israël kunnen we dagelijks horen of lezen. In Anapolis werd de meest recente ‘listige aanslag’ tegen Israël gesmeed. Net als Hitler zijn ook nu Israël’s vijanden duidelijk: De vernietiging van Israël is hun doel. Het is allemaal zo ‘bijbels’ wat er in en rond Israël gebeurt. Alles gaat volgens patronen en zelfs volgens directe voorzeggingen in Gods profetische Woord. Al 60 jaar maken we in verband met Israël mee wat Psalm 33:10 zegt:

‘De HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiën’.

Psalm 33:10

Ook van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten! Behalve als die ‘raad van de volken’ overeenkomt met de ‘raad van God’. Maar de leiders van de volken volgen de ‘raad’ van hun eigen ‘goden’. Dat zijn machtige, afvallige engelvorsten, zoals o.a. Gog van Rusland, Mammon van de VS en Allah van de islamitische landen. Deze engelvorsten zijn uit op de macht over de wereld. Zij weten dat de Almachtige de God van Israël is en dat Hij zijn land en zijn volk herstelt om het te kunnen inzetten voor zijn doel: De komst van de Vredevorst en zijn vrederijk op aarde.

2008-...?...

Arabische leiders, leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas, Hezbollah, Ahmadinejad en anderen hebben gedreigd dat er oorlog komt als de conferentie in Anapolis zou mislukken. Als er geen Palestijnse staat komt met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Die oorlog is er (nog) niet gekomen. Al die spanningen, dreigingen, aanslagen en veroordelingen van Israël maken deel uit van de grote oorlog om het komende Koninkrijk van God. Momenteel concentreert die grote oorlog zich op de strijd om het hartland van Israël. Het gebied dat vroeger de kern, het hart van Israël was. Een groot deel van dat gebied noemt men: ‘de bergen van Israël’. De profeet zegt van dat gebied:

Maar gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël, want nabij is zijn komst’ (Eze.36:8). Om Judea en Samaria, waarvan de Schrift zegt: ‘Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten.

Jeremia 31:5

Juist die gebieden worden door de Palestijnse bezetters opgeëist. De hele wereld steunt die bezetters. Dat moet wel verkeerd aflopen. Hamas is tot de tanden bewapend en getraind. Algemeen secretaris van de VN, Ban Ki-moon rapporteerde aan zijn ‘bazen’ dat Hezbollah weer volledig bewapend is. Voornamelijk via Syrië door Iran. Hun raketten kunnen zelfs Tel Aviv treffen. Dit alles in strijd met resolutie 1701 van de VN, die een einde maakte aan de Libanonoorlog van 2006. Israël is de enige die zich aan die resolutie heeft gehouden! Er zijn verschillende profetische indicaties die op zo’n oorlog kunnen duiden.

‘Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen’

Jesaja 11:14

Ook de profeet Obadja voorzegt zo’n treffen met omringende Arabische volken en Palestijnen:

‘Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen... zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen’

Obadja 1:17,19

Dan is er een oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven. Belangrijk is wat Israël in die oorlogsdreigingen bidt:

Overdek hun aangezicht met schande... Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden... Opdat Uw Naam zoeken, o, HERE... Opdat zij weten dat alleen Uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde

Psalm 83:17-19

Een nederlaag van Islamitische landen is geestelijk van groot belang. Immers als de afgod van de Islam te schande wordt gemaakt, komt er ook een geweldige kans voor het Evangelie in islamitische landen. Alleen onderwerping aan de God van Israël en Zijn Messias brengt hoop voor de Palestijnen. Want Zacharia profeteert:

‘IK zal de trots van de Filistijnen uitroeien... dan zal ook hij overblijven voor onze God’

Zacharia 9:6,7

Waarschuwingen

Intussen gaan de waarschuwende oordelen over de hele wereld. Dat is al lang aan de gang. Toen Condo Rice druk doende was Israël tot nog meer concessies aan de terroristen te dwingen, stond Zuid Californië in brand. Toen de VS in september 2001 tijdens een geplande vergadering van de VN de Palestijnse staat wilde aankondigen, kwam 9/11, de zelfmoordaanslag op de Twin Towers. In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen. Wat zal er voor vreselijks gebeuren als de VS, de wereld en en ook Israël de plannen doorzetten om Judea en Samaria met geweld ‘Judenrein’ te maken voor een staat voor Gods vijanden? Maar hoe dan ook, alles gebeurt volgens lijnen, uitgezet in het Woord van God. Na de strijd om het land komen er oorlogen om Jeruzalem. En dan komt het Koninkrijk! Alles verkondigt luid en duidelijk: De Koning komt!

Gods haast

Dan breekt er een tijd van vrede en rust voor Israël aan. Dan worden de grote beloften die voor Israël nog openstaan, vervuld. Het profetische Woord zal in de tijd die aan ‘Sions heerlijkheid’ voorafgaat, in een snel tempo vervuld worden. Immers er staat geschreven:

‘IK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren.’

Jesaja 60:23

We lezen dan ook in het laatste hoofdstuk van Openbaring driemaal: ‘Zie, IK kom spoedig’ (Openbaring 22:7,12 en Openbaring 20). ‘Haastig’ vertaalt de Statenvertaling. Met spoed, met haast. Profetische gebeurtenissen zullen zich dit jaar nog in een razend tempo voltrekken.

Naast de heilige haast van de HERE spelen ook de houding van Israël en onze gebeden een grote rol. Dat is in de geschiedenis telkens weer gebeurd. Een voorbeeld: Na de uittocht uit Egypte en Gods openbaring op de berg Sinaï had Israël direct Kanaän kunnen binnentrekken. Door ongehoorzaamheid kostte hen dat 38 jaar zwerven en narigheid in de woestijn. Gods plannen werden vertraagd door ongehoorzaamheid. Onze bijdrage aan het herstel van Israël en het komende Koninkrijk ligt in het feit dat Gods beloften door gebed en in geloof worden ontvangen. Vandaar dat het zo’n positief teken is dat er in meer dan 150 landen tientallen miljoenen bijbelgetrouwe Christenen zijn die trouw voor Israël bidden en van harte achter Israël staan. Dat geeft hoop.

Israël Actueel
December 2007