Verwisselen van de drinkbeker, Vergiftigde kerken, Verwarring, Mooi Nieuws, Hezbollah, een Psalm

Donderdag, 15 Juli 2010 03:31
Foto via brabosh.com Klik voor ware grootte
Foto via brabosh.com

Verwisselen van de drinkbeker

Militaire en politieke leiders in Israël vrezen dat er een storm van internationale onderzoeken en rechtszaken op Israël afkomt. De Mensenrechtenorganisatie van de VN wil het juridische apparaat in Israël gaan toetsen. Waar en over welk land hebben ze dat ooit gedaan?

Israël moet weer worden weggezet als een schurkenstaat! Verder werkt men aan een vervolg van het notoire en uitvoerig weerlegde Goldstone rapport. Die leugens moeten weer onder de aandacht worden gebracht! Dan staan er nog twee onderzoeken naar de slag op de Mavi Marmara, het vlaggenschip van de trukse ‘vredesvloot' op stapel. Verder onderzoeken juristen in Marokko mogelijkheden om aanklachten te kunnen indienen tegen voormalige en huidige politieke leiders. Het lijkt wel of de wereld, die men tegenwoordig de ‘internationale gemeenschap' noemt, bezig is een serie "Neurenbergprocessen" (de processen waar Nazi-misdadigers na WOII werden veroordeeld) tegen Israël te organiseren. Voer voor antisemieten wordt aangevoerd! Hierover komt een oordeel van de Almachtige. Want "de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding" - Jesaja 34:8. God is een God van recht en zal al die leugens over zijn volk niet over zijn kant laten gaan. De zure wijn van al die leugenprocessen die Israël ter drinken krijgt zullen die landen zelf moeten drinken: "Zo zegt de Here, de HERE uw God, die de rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie IK neem uit uw hand de beker van bedwelming... en IK geef die in de hand van hen die u verdrukken..." - Jesaja 51. Het is angstig te zien hoe de hele wereld naar de afgrond van een oordeel rent.

Vergiftigde kerken

De Methodistenkerk in Engeland en de Presbiteriaanse kerk in de VS houden zich al jaren met het M.O.probleem bezig. In hun benadering leunen deze kerken erg tegen de agenda en de visies van de zogenaamde ‘linkse kerk'. Ze zijn dus anti-globalisering, anti-kapitalistisch en fel anti-zionistisch. Kiezen dus bijna automatisch tegen Israël en voor het ‘arme, onderdrukte palestijnse volk, wiens land Israël bezet houdt'. Deze liberale, protestantse kerken bereiken met hun laatste oproepen om goederen uit Israël te boycotten, om investeringen en steun aan Israël te stoppen en hun steun aan palestijnse (terroristische) groepen, op de weg van de laatste fase naar totale secularisatie. Deze denominaties zien, in tegenstelling tot veel evangelische groepen in de VS, geen rol meer voor Israël in Gods plan met de wereld. De terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land zien zij niet als een ‘onvermijdelijke stap op de weg naar de Verlossing'. De Jerusalem Post adviseert deze kerken hun beleid eens opnieuw te bekijken. Misschien komt men dan tot een meer evenwichtige benadering. ‘Ze zouden zelfs tot de comclusie kunnen komen dat Israël recht heeft op zelfverdediging' eindigt de Post een beetje cynisch in een artikel over deze kerken. Deze kerken staan helaas in de eeuwenoude anti-Judaïstische traditie van de hoofdstromen van de kerken. Erg jaloers zal Israël niet zijn op dit soort Christendom. Jammer voor Paulus, zie Romeinen 11:11 en Romeinen 14. Jammer voor de misleide leden van die kerken. Want de HERE zegt van die anti-zionisten: "Beschaamd zullen worden en terugdeinzen, allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt" - Psalm 129:5 en 6. Dit zien we voor onze ogen gebeuren. Die kerken hebben gewoon geen boodschap voor de wereld meer. De enorme leegloop van de liberale kerken is al jaren niet te stuiten. Hun leiders zijn dermate verblind dat ze niets zien van Gods handelen in deze tijd. Ze zijn stokdoof voor de waarschuwingen van de HERE God. Als de laatste bazuin klinkt zullen hun synodes glimlachten opkijken en zeggen: "Leuk, de fanfare komt voorbij". Dan is het helemaal afgelopen.

Verschillende agenda's, verschillende doelen en verschillende tactieken

De zogenaamde vredesbesprekingen in het Midden Oosten leveren al jaren niets op. Dat heeft een aantal oorzaken.

  1. De beiden partijen hebben verschillende agenda's. Israël heeft ‘vrede' als punt 1 en punt 2 op de agenda staan. Punt 3 is veiligheid. Bij de Palestijnen en de Arabische landen staat vrede helemaal niet op de agenda. De veiligheid van Israël interesseet ze helemaal niet. Voor hen is punt 1 niet eens een Palestijnse staat. Het gaat hen om he verdwijnen van de ‘zionistische entiteit'. De partijen praten gewoon langs elkaar heen. Voor de Arabieren zijn de besprekingen onderdeel van de oorlog. En in ‘besprekingen' zijn ze handiger dan Israël. Het Westen denkt ook al dat het om vrede gaat. Ze letten niet op de feiten.
  2. Men heeft ook duidelijk verschillende doelen. Ik noemde al: Voor Israël gaat het om vrede en veiligheid. De tegenpartij zoekt in elke serie onderhandelingen via handige discussietechnieken voordeel dat moet leiden tot het einde van Israël.
  3. De tactieken verschillen ook. De Palestijnen en ook bijvoorbeld de Arabische Liga komen meteen met een stel keiharde eisen. Die eisen worden pittige, voor israël onaanvaardbare voorwaarden genoemd. Dat zijn voor hen minimuvoorwaarden en men komt daar niet op terug. Israël wordt zo gedwongen concessies te doen. Het antwoord van de tegenpartij is dan steevast: "NEE!" of "TE WEINIG". Dan loopt men weg of de VS dwingt Israël tot gevaarlijke concessies en de Palestijnen naar de onderhnadelingstafel. Dan begint het spel opnieuw. De druk van de zogenaamde ‘internationale gemeenschap' doet dan verde het werk voor de Palestijnen en de Arabische Liga.

De bekende Israëlische professor en Nobelprijs winnaar, Robert Aumann, is van mening dat Israël gewoon dezelfde tactiek moet volgen als de arabieren. Een harde opstelling.

Verwarring

Gods oorlogvoering brengt vaak de tegenstanders in verwarring. Het leger van Farao werd in verwarring gebracht toen ze de Israëlieten achtervolgden na hun Uittocht uit Egypte. De Kanaänieten verder in verwarring gebracht tegenover het leger onder aanvoerig van Jozua. Gideon zag hoe de vijanden verward wegvluchtten en onderweg elkaar te lijf gingen. Zo gaat het in deze tijd ook. Fatah en Hamas gingen elkaar bestrijden in plaats van samen tegen Israël één front te maken. Obama, die Netanjahu voor schut zetten werd in verwarring gebracht door de olieramp en door zeer slechte opiniepeilingen zodat hij bang werd voor de komende verkiezingen. Hij ontving Netanjahu onlangs wel erg vriendelijk. Nu is niet alleen Israël bang voor de bom van Ahmadinejad. De Arabische landen zijn blijkbaar nog banger. Het islamitische kamp tegen Israël is verdeeld. Zelfs laat Egypte Israëlische oorlogsschepen door het Suezkanaal varen en staat Saoedi Arabië Israëlische gevechtsvliegtuigen op hun grondgebied toe. De vernietiging van Israël is voor de Arabische Liga punt 2 op de agenda geworden. Punt 1 is nu voor hen de vrees voor de atoombom van Iran. Ik moet denken aan het gebed van Israël dat staat in Psalm 55:10 "Verwar hen HERE, verdeel hun spraak..."

Mooi nieuws

Het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv behandelt per maand ongeveer 100 patienten uit Gaza. In dat ziekenhuis worden ook veel patienten uit andere Arabische landen behandeld. Landen die geen diplomatieke betrekkingen met Israël (willen) hebben. Vaak komen familieleden van de patienten mee. Zij krijgen bij het ziekenhuis maaltijden en slaapplaatsen. In Israël zijn er nog meer ziekenhuizen zoals het Ichilov ziekenhuis, die patienten uit het Hamas-Gaza en uit vijandige Arabische landen behandelen. Wat zou het aardig zijn als Hamas één keer deed alsof ze nog menselijke gevoelens hebben en iets voor Israël wilden doen. Bijvoorbeeld Gilad Shalit, die nu al meer dan vier jaar gevangen zit vrij laten. Maar zelfs medische hulp en bezoek van het Internationale Kruis wordt hem geweigerd.

Hezbollah

De voorhoede en stoottroepen in de oorlog van Iran tegen Israël worden gevormd door Hamas en Hezbollah. Deze terrroristische organisatie die Zuid Libanon onder controle heeft, heet "Leger van Allah". En politici maar roepen dat het niet gaat om een godsdienstoorlog. Zwaar bewapend graven ze zich in. Bij voorkeur vlakbij huizen en andere civiele objecten. Met hun naar schatting 40.000 raketten wachten ze vol ongeduld op het signaal uit Teheran dat ze kunnen beginnen met het afschieten van hun dodelijke vuurwerk op Israël. Ze weten dat Israël niet veel terug kan doen. Israël is te bang voor de kritiek van de zogenaamde wereldgemeenschap. Te bang om een burgerslachtoffer te maken. Desnoods zorgt hezbollah daar zelf wel voor. De meest recente fase van de voorbereidingen voor een oorlog is dat Hezbolah bezig is tunnels onder de grens tussen Israël en Libanon te graven. Met als doel de legerposten van het IDF (Israëlische leger) te ondermijnen en om gijzelaars te ontvoeren. We hopen dat Libanese burgers uit die regio op tijd kunnen vluchten voordat de bom barst. Waarschijnlijk zullen velen van hen dan naar Israël vluchten.

Een tweede probleem voor het arme Libanon wordt gevormd door de ongeveer 400.000 palestijnse "vluchtelingen" die daar al 60 jaar, zonder enige rechten in kampen wordt vastgehouden. In die kampen hebben misdaad, corruptie en gewapende bendes vrij spel. Onlangsd hebben 6.000 van hen een protestdemonstratie voor het hoofdkantoor van de VN in Beiroet gehouden. Walid Jumblatt, de leider van de Druzen heeft in Libanon een debat aangekaart over de wenselijkheid om deze mensen meer rechten te geven. Bijvoorbeeld op werk, medische zorg, sociale zekerheid en recht op bezit van onroerend goed. Dit probleem had al lang opgelost kunnen worden met oliedollars en in de enorme lege ruimtes in bijvoorbeeld Jordanië en Saoedi Arabië.

Een Psalm

Ook bijbelse psalmen bevatten veel profetie. Laten we even naar Psalm 83 kijken.

2 "O, God, houd U niet stil.Zqijg niet en blijf niet werkeloos, o God
3 "Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op
4 "Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk; beraadslagen tegen uw beschermelingen
5 "Zij zeggen: Komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht
6 "Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten
7 De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten
8 "Gebal, Ammon en Amalek, Filistea en de inwoners van Tyrus
9 "Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun

Psalm 83

Laten we eerst even naar bovenstaande acht verzen kijken. "Uw vijanden tieren": Wat gaan de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten niet tekeer tegen Israël. Van hun felle antisemitisme konden de Nazi's nog wat leren. "Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk": Daar zijn ze al sinds 1948, de stichting van de moderne staat Israël mee bezig. Oorlogen, intifada's, boycotten, leeugencampagnes enz. "Komt laten wij hen als volk verdelgen": Heeft u Achmadinejas al eens gehoord in zijn tirades tegen Israël? Of de terroristenleiders van Fatah, Hezbollah en Hamas? Wie zijn dan die vijanden? Arabische volken, zoals Ammon en Moab, die in het moderne Jordanië woonden, Gedal en Hagrieten in andere arabische landen. Assur in een stuk van Syrië. Filistea= Hamas in Gaza. Tyrus in Zuid Libanon=Hezbollah. Hoe actueel is Gods woord. We kijken verder:

13. "die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God
17. "overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw Naam zoeken, o. HERE
18. "Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan.
19. "Opdat zij weten, dat alleen uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde.

Psalm 83

Zeer opmerkelijk zijn twee zaken. Ten eerste: Het gaat om de ‘woonsteden van God'. Dus een oorlog van de godheid van de Islam tegen de God van Israël. Vervolgs verzoek ik u even te letten op wat Israël bidt: Schande over hun vijanden. Dat is het ergste wat een arabier kan overkomen. Te schande gemaakt worden. Waarom dan? "Opdat zij uw Naam zoeken....en de God van israël erkennen als de Allerhoogste". Israël bidt dus om bekering van hun vijanden! Moge de HERE dit gebed spoedig verhoren.