Tijdbommen

Donderdag, 19 Mei 2011 16:27
Klik voor ware grootte
Vallei van Josafat (Kidrondal) - Joel 4

Hypes

Een onwaarschijnlijk groot aantal dringende mails waarin aangedrongen werd om te bidden voor Israël in verband met de aangekondigde derde intifada van de Palestijnen begon erg veel op een hype te lijken. Nu is die Palestijnse Nakba (ramp) voorbij.

Weer werden de zogenaamde Palestijnen door een wrede, moordzuchtige Arabische leider misbruikt. Want dat Bashar Assad achter de invasie van Palestijnen op de Golan zat, is duidelijk. Niemand kon daar bij de grens komen omdat alleen het Syrische leger daar toegang heeft. Zonder toestemming van Assad kan niemand erdoor. Zonder de bussen, waarmee de misleide ‘Palestijnen’ als kanonnenvoer naar de grens met Israël werden vervoerd, had die invasie niet kunnen gebeuren.
Assad had echt wel een paar redenen om daar onrust te veroorzaken. De eerste, belangrijkste reden was om de aandacht af te leiden van zijn moordaanslagen op de eigen bevolking in Daraa, Homs, Banias, Damascus en Tel Kehakh.

Een andere doel was om de ‘Palestijnen’ een soort voorpostengevecht te laten voeren tegen zijn vijand Israël. Om de reactie van Israël te testen.
Waarom dan toch te spreken over al die oproepen als een hype? U hebt gelijk, gebed is vooral nu van primair belang in de oorlogen om land dn volk Israël.
Maar er is veel meer aan de hand. Daarbij gaat het allereerst om Israël maar in feite om heel de wereld. Er liggen heel wat tijdbommen die op ontploffen staan. We noemen er een paar.

Explosies

De landbelofte, die de Almachtige met een eed aan Abraham, Izak en Jakob heeft gedaan luidt: “IK zal aan u en uw nageslacht ...het hele land Kanaän tot een altijddurende bezitting geven” (Genesis 17:8). Let op het “hele land Kanaän”.
Sinds 1948 proberen vooral de Moslim Arabieren dit Godswoord ongedaan te maken. Momenteel doet bijna de hele wereld hieraan mee. Die landbelofte koppelt de Bijbel aan waarschuwende oordelen van God: “Hij, de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde” (Psalm 105:7).

Dat zien we nu gebeuren.

De wereld is gewaarschuwd. Dan zijn er de plannen om in september een Palestijnse staat uit te roepen in het hartland van Israël. Als dit gebeurt zal het enorme explosies van Gods toorn veroorzaken. Gods laatste waarschuwingen zijn de afgelopen maanden al over veel moslimlanden rondom Israël gegaan. En gaan er nog steeds. De verwachting is dat die “Palestijnse Staat” onmiddellijk door de Algemene Vergadering van de VN erkend zal worden. Veel landen doen dat nu al.

De wereld is in opstand tegen de God van Israël.

Sommige Joodse kenners van de profetieën verwachten dat deze gang van zaken in januari 2012 zal uitlopen op de vernietigende Gog-oorlog die in Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt beschreven. Dit is een van de ergste tijdbommen die in het Midden Oosten zal kunnen ontploffen.
Anderen denken dat in september dit jaar al een begin van WO III zichtbaar zal worden.
We komen hier nog op terug. Want er is nog heel wat meer gaande.
Eerst wijs ik op vijf andere tijdbommen onder de wereld. Tijdbommen die ook op ontploffen staan.

 1. Een financiëel/economische tijdbom. De schuldenlast van de VS, de financiëel zwakke landen van de EU en de zware slag die Japan (de derde economische macht van de wereld), door de aardbevingen+tsunami en de daarop volgende radioactieve ramp heeft getroffen en de problemen rond de financiële knoeilanden in Europa zullen binnenkort een nieuwe, zware economische depressie veroorzaken.
 2. De tijdbom van de Islam die bezig van Europa, van de Europese Unie, Eurabië te maken. Overal dringen Moslims bestuursorganen binnen. Proberen zij hun religieuze gewoontes aan de meerderheid op te leggen. Verbindingen en verbonden tussen een opkomend Kalifaat onder de Moslim Broederschap en de EU worden snel zichtbaar.
 3. Er dreigen wereldwijd enorme voedseltekorten, die op veel plaatsen hongeropstanden zullen veroorzaken. Denk aan de uitstervende bijenvolken. Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen vruchten. Ook droogtes, hoge olieprijzen en speculaties van grote landbouwbedrijven werken hieraan mee. Nu al zijn er hier en daar voedselopstanden.
 4. Dan zijn er de bezuinigingen, die te vaak en veel teveel over de ruggen van de minst draagkrachtigen en meest kwetsbaren in onze samenlevingen gaan. Rellen komen al regelmatig in de EU voor. Denk aan Athene, Londen enz.
 5. Over andere bijbelse tekenen van “het begin van de weeën”, zoals aardbevingen, ziekten, oorlogen en vervolging kunt u dagelijks de media raadplegen.

Al deze tijdbommen kunnen elk moment exploderen. De “Arabisch verwarring en chaos” zal ook over Europa en zelfs over de hele wereld losbarsten. Die tijdbommen breiden de komst van de antichrist voor. De roep om een wereldregering/leider en een bijbehorende wereldmunt neemt toe.

Tenslotte noemen we de toenemende en zware vervolgingen van bijbelgetrouwe Christenen. De Here Jezus Zelf heeft dit als één van de tekenen van de ‘weeën van de eindtijd’ aangekondigd. Als gemeente van Christus in Nederland moeten we de ruimte en vrijheid die God ons in deze angstige tijd nog geeft, goed gebruiken. Gebed voor en steun aan Israël in deze tijd van benauwdheid, krachtige verkondiging van het Evangelie in deze bijna-eindtijd en hulp aan onze vervolgde broeders en zusters horen eerste prioriteiten te zijn van uw gemeente. Maar tegelijk moet de gemeente zich voorbereiden op explosies die zeker ook over onze samenleving zullen komen.

Gog en de Palestijnse staat

Israëlische bijbelkenners buigen zich ook over profetische aanwijzingen en waarschijnlijke ontwikkelingen. Vooral naar aanleiding van de algemeen verwachte “Palestijnse staat”. Wat verwacht men?

 1. In september wordt er een Palestijnse staat uitgeroepen met als hoofdstad Oost Jeruzalem. Binnen de wapenstilstandsgrenzen van 1948. Israël noemt die staat al Fatahamastan (Fatah + Hamas).
  Israëlische leiders proberen, helaas vergeefs, de internationale gemeenschap te overtuigen dat dit nationale zelfmoord is voor Israël. Die grenzen zijn Auschwitzgrenzen. Een staat met leiders die consequent herhalen en demonstreren dat hun doel de vernietiging van Israël is. Waarvan meer dan 50% van de inwoners de gruwelijke moord op de vader en moeder Fogel en drie van hun kinderen uit Itamar toejuichen. Waarvan Fatahleiders openlijk verkondigen dat ze het met Hamas eens zijn. Waarin de kinderen worden opgevoed tot felle Israël-haters.
 2. Dan: Oost Jeruzalem als hoofdstad. Een onaanvaardbare eis voor de meerderheid van de Israëli’s. Dat wordt een van de aanleidingen voor een komende oorlog, met een ingrijpen van de NAVO, de VN, of zelfs de VS van Obama.
 3. De nieuwe regering van die “Palestijnse staat” zal onmiddellijk twee eisen stellen.
  Allereerst de verwijdering van de 650.000 Israëli’s die nu wonen in zogenaamde Palestijnse gebieden. Als echte antisemieten willen die Palestijnen hun gebied “Judenfrei” maken. Vervolgens zal men een groot aantal van de 7,5 miljoen “Palestijnse vluchtelingen” in hun (terroristen)staatje verwelkomen. We zagen afgelopen zondag hoe die ‘vluchtelingen’ nu al via de grenzen van Libanon, Syriën en Gaza probeerden Israël binnen te vallen. Een echte invasie, waarbij Israël het volste recht heeft de indringers te verhinderen Israëlisch grondgebied binnen te vallen.
 4. Eisen die voor Israël onaanvaardbaar zijn. 650.000 mensen uit hun huizen verdrijven? Waarheen? Werk en levensonderhoud voor al die mensen? Omdat de Palestijnse Autoriteit de laatste maanden geleerd heeft dat weigeren met Israël te onderhandelen de beste resultaten oplevert, zal men ook dan (oktober/november) weigeren met Israël te praten en de Hamastaktiek volgen: Terreur over Israël: raketten, zelfmoordaanslagen enz. Temeer doordat Hamas nu ook en enthousiast meedoet.
 5. Een angstig teken is dat premier Netanjahu liet doorschemeren dat enkele nederzettingen ontruimd zullen moeten worden terwille van die Palestijnse terroristenstaat. Zijn opmerkingen hierover worden door sommige Israëlische leiders fel tegengesproken. Bidt ook voor Netanjahu dat hij zijn rug recht houdt en op de HERE, de God van Israël, die trouw is, bouwt en niet op de onbetrouwbare Obama of de EU.
 6. De vraag is wat er gebeurt als Israël blijft weigeren aan al de eisen van de nieuwe “Palestijnse staat” toe te geven. Zij zullen niet nalaten hun beklag te doen bij de VS, de VN en de EU.
  De wereld laat zich dan overtuigen dat de Israëlische bewoners van de nederzettingen inderdaad hèt struikelblok voor de vrede zijn en zullen Israël dwingen met de bijbehorende beloftes (=leugens) voor een (valse) vrede. Dat zal zo escaleren dat de G4 of de NAVO zullen besluiten om die ontruiming militair af te dwingen.
  Het ingrijpen in Lybië van de NAVO + enkele landen van de Arabische Liga ziet men als een vooroefening van die inval in januari 2012 in Israël. Dat zal, volgens Israëlische uitleggers van de profetie, de aanval van Gog (zie Ezechiël 38 en Ezechiël 39) zijn. Tot zover het angstaanjagende scenario uit Israël.

Meer tijdbommen

Egypte zal in september waarschijnlijk een parlement/regering krijgen waarin de Moslim Broederschap, de grootste vijand van Israël, de hoofdrol speelt. Nu al is meer dan de helft van de bevolking van mening dat het vredesverdrag met Israël geannuleerd moet worden. Dat betekent oorlogsdreiging voor Israël! De vraag is of de verwoesting van Egypte en de veertigjarige “ballingschap” die in Ezechiël 29 en Ezechiël 30 en Jesaja 19 worden voorzegd, binnenkort plaatsvindt.
Israël heeft al eerder gedreigd in geval van levensgevaar de Assoeandam in de Nijl te zullen bombarderen. Als het enorme Nassermeer, achter die dam, leegloopt komt er een enorme vloedgolf die heel Egypte zal wegspoelen. Het is best mogelijk dat de oordelen en de veertigjarige ballingschap die over Egypte voorzegd zijn binnenkort zullen plaatsvinden.

Ook Damascus zal worden verwoest. De wrede, moorddadige president Bashar Assad is tot gekke sprongen in staat en kan door een oorlog met chemische wapens en met behulp van Hezbollah Israël tot wanhopige verdedigingsacties dwingen. Hoe Israël reageert en die verwoesting van Damascus zal gaan leest u in Jeremia 49:24-27.

Intussen zullen de waarschuwende oordelen en de “beginweeën” (zie Matteüs 24:5-8) over de wereld krachtig doorgaan. De tijd is kort. Het gaat nu wel erg snel.

Het is heel goed mogelijk dat de HERE profetieën net iets anders vervult dan onze scenario’s. Toch waag ik het erop: Ik denk dat eerst de lokale oorlog uit Psalm 83 zal losbarsten. Enkele teksten uit die Psalm tonen de actualiteit van die Psalm en ook de genade van God aan.

 1. “Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen” (83:5) Dat wordt bijna dagelijks duidelijk gemaakt door de Moslim vijanden van Israël.
 2. Wie zij die ‘zij’? De islamtische volken rond Israël plus Hamas en Hezbollah (83:7-9).
 3. Wat willen zij? “Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God” (83:13). Ook dit leest u regelmatig uit de uitspraken van Fatah en hamasleiders.
 4. Wat bidt Israël: “Dat zij schaamrood worden... en uw Naam zoeken HERE” (83:17-19). Dus dat de Islam te schande wordt gemaakt en veel Moslims zich tot de HERE bekeren.

Na een totale overwinning van Israël in die ‘Psalm 83-oorlog” komt voor korte tijd een “valse vrede”. Israël komt dan tot grote welvaart (olie en gas is er dan volop). Dan komt opeens de overval van Gog op een “land dat zich hersteld heeft van oorlog ....op vreedzame lieden die in gerustheid leven” (Ezechiël 38:8,11). Er komt dus een korte tijd van (valse) vrede heerst na een oolog. Israël wordt welvarend en zeer rijk. Want de profetie zegt: “Die have en goed heeft verworven” (38:12). Dan komt Gogmet zijn leger uit heel wat moslimlanden “om buit te maken” (38:13).
Gods oordeel over deze Gog, zijn troepen en over de rest van de wereld is verschrikkelijk (38:18-23). Sommigen denken dat dan de islamitische heiligdommen op het Tempelplein vernield zullen worden en er een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Tempel.

En wij?

Tegen onze geestelijke leiders zegt de Geest: “WEES WAKKER, en versterk het overige dat dreigt te sterven!” En wij worden krachtig opgeroepen om waakzaam te zijn, om de macht van het gebed die we van de HERE hebben gekregen toe te passen en zolang het dag is te werken want “er komt een nacht waarin niemand werken kan” (Johannes 9:4).