HOE LANG ? De leugen regeert ...

Dinsdag, 14 Februari 2012 16:51
Een demonstatie tegen Israel ... Klik voor ware grootte
Een demonstatie tegen Israel ...

De leugen regeert

Eind deze maand, de 26e februari, begint op veel universiteiten in de VS de Israël Apartheid Week (IAW). Het doel van de IAW is “het publiek voor te lichten over de aard van Israël als apartheid systeem”. De vijanden van Israël weten niet wat voor leugens ze allemaal moeten verzinnen om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Het achterliggende doel van de IAW is om de campagnes om Israël te boycotten en de staat Israël te delegitimeren (onwettig maken).

Daar achter ligt het uiteindelijke doel, namelijk de vernietiging van Israël. Ahmadinejed, Hamas, Hezbollah en heel wat imams zijn hier openlijk en duidelijk over. De Arabische wereld al rijp gelogen voor een laatste jihad tegen Israël. Vanaf Mohammed heeft onder die volken die boodschap geklonken. De profeet Joël heeft dit al voorzegd:

“Roept het uit onder de volken: HEILIGT DE OORLOG (=Jihad!!), doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken. Smeedt uw ploegscharen om tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt u op alle volken van rondom en verzamelt u”

Joël 3:9-11

Israël zucht: “Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? (Psalm 13:2). En: Ja, hoe lang zal de tegenstander honen, o God, zal de vijand uw Naam voor altijd versmaden?” (Psalm 74:10). De Islam maakt duidelijk wat de politiek in het Westen systematisch en tegen beter weten in ontkent, namelijk dat het gaat om een godsdienstoorlog. De Bijbel is het in dit opzicht eens met de vijanden van Israël. Het gaat om de godheid van de Islam tegen de God van Israël! Alleen over de afloop zijn ze het niet eens. De Bijbel is duidelijk over wat er gebeurt met al die leugenlippen: “HERE, redt mij (= Israël) van de leugenlippen.... Wat zal HIJ u geven...... gij bedrieglijke tong....gescherpte pijlen van een held en gloeiende kolen van brem” (Psalm 120:2-4). Dus oorlog, en naar wij hopen en bidden weer een beschamende nederlaag voor de Islam (zie Psalm 83:16-19)

Hoe lang nog, Nederland?

Het Westen is nog niet zover dat men openlijk aanstuurt op de vernietiging van Israël. Maar het verraad van Obama en zijn regering en van de top van de EU gaat sluipend verder. De EU had ‘beloofd’ de Hamas, die op de lijst van terroristische organisaties stond, niet te financieren. Maar nu Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) samen verder gaan, blijft de EU doorgaan met deze terroristen, die openlijk uit zijn op de vernietiging van Israël, te financieren. Hierdoor stellen wij hen in staat door te gaan met hun aanslagen tegen Israël. We zijn dus medeverantwoordelijk, zelfs medestrijders in de jihad tegen Gods volk. Het spreekt bijna vanzelf dat wij, die door onze bijdragen de jihad tegen Israël financieren, in een financiële crisis terecht zijn gekomen.
Netanjahu probeert bijna wanhopig de steun van de VS vast te houden. De VS doet bijna krampachtig z’n best om Israël van een preventieve aanval op de kerncentrales van Iran af te houden. De minister van Defensie van de VS, Panetta, deelde onlangs mee dat “als Israël Iran aanvalt dit in het voorjaar (2012) zal gebeuren”.
Dat heet verraad.
Want zo wordt Iran gewaarschuwd en kan zich beter voorbereiden. Amerikaanse vrienden waarschuwen Israël Obama niets te vertellen wanneer en hoe zij de atoombom van Ahmadinejad buiten hun grenzen willen houden.
“Verraders plegen verraad, ja verraders handelen verraderlijk” (Jesaja 24:16) zucht Israël in deze benauwde tijd. De vraag is wel hoe lang de HERE, de God van Israël ons, het Westen, blijft waarschuwen. In de VS traint een jihadistische groepering terroristen in maar liefst 35 kampen door heel de VS heen. Waarschuwende “oordelen van God gaan over de hele aarde” (Psalm 103:7).

Want “Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond...... toen Hij zei: U zal IK het land Kanaän geven als het u toegemeten erfeeel” (Psalm 105:7). Ieder die dit verbond, de landbelofte, tegenwerkt door de zogenaamde Tweestatenoplossing te steunen, komt onder een oordeel. Dit zal uitlopen op een wereldwijde catastrofe.

Hoe lang nog?

Het kwaad van het antizionisme, de haat tegen Israël en het antisemitisme zijn blijkbaar nog niet ver diep genoeg doorgedrongen in de westerse samenlevingen. De internationale media zullen nog meer, nog intenesiever en nog gemener de berichtgeving een anti-Israël kleur geven. Een teken aan de wand is dat CNN in januari vier Joodse journalisten heeft ontslagen. Alleen de Arabische journalisten werden gehandhaafd. De leugen regeert en zal nog intensiever als wapen tegen Iraël worden gebruikt. Wanneer zal het publiek rijp zijn voor die laatste jihad tegen Israël? Het heeft eeuwen van antisemitische propaganda geduurd voordat Nazi-Duitsland de moordaanslag op het Joodse volk kon uitvoeren. Klaar was voor de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog. Het kerkelijke anti-judaïsme en de vervangingstheologie hebben in dit proces een grote, zondige rol gespeeld. We bevinden ons nu in de laatste fase van een dergelijk proces. Dit proces gaat veel sneller! Veel kerken zijn weer onverschillig. De vervangingsleer steekt in veel vormen weer de giftige kop op. Hoe lang nog voordat “......de maat van de ongerechtigheid” (zie Genesis 15:16) van het Westen, van ons land, vol is bij de HERE God?

Het gaat niet alleen om Israël. Het kwaad in onze streken wordt met de dag erger. Denk aan de abortuspraktijken. Denk aan een laatste conclusie uit het eindtijdboek, uit Openbaring: “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is hij worde nog vuiler” (22:11). Dit tekent, helaas, helaas, ook onze samenleving. Rechteloosheid en onrecht tot in de hoogste regionen. De vuilheid maakt ons land onveilig voor onze kinderen en stinkend voor de Eeuwige. Juist nu is de houding tegenover Israël, de toetssteen voor Gods zegen of vloek over een land, nog belangrijker dan ooit in de geschiedenis. Israël staat helemaal alleen in de wereldsamenleving. Daarom is het zo belangrijk dat we Israël door onze vriendschap en bemoediging steunen.

Nu kan het nog.

Wat Israël betreft nog één citaat, één klacht over de vijandschap en de haat die over hen komt: “Hoelang zult gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden” (Psalm 62:4). Zo zal het gaan! De HERE, de God van Israël is een werk in en aan zijn volk Israël begonnen en zal daarmee doorgaan. Mede dank zijn onze steun en onze gebeden.