Angstige Actualiteit

Vrijdag, 13 December 2013 15:39
Luchtafweergeschut beschermt de Nucleaire faciliteit in Natanz, Iran Klik voor ware grootte
Luchtafweergeschut beschermt de Nucleaire faciliteit in Natanz, Iran

Het gaat in dit artikel over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Waarbij veel om Israël draait. Teveel Christenen hebben nauwelijks zicht op Gods machtige daden in deze tijd. Zij hebben de sleutel naar dat inzicht niet. Van niet-Christenen kun je niet verwachten dat ze de Bijbelse profetieën kennen. Wel mag je verwachten dat ze hun gezond verstand gebruiken en dat ze open staan voor argumenten en feiten.
De sleutel om deze tijd te begrijpen is: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Zelfs in de eindfase van deze herstel-periode. Want de “weeën van de eindtijd” (Matteüs 24:8) zijn begonnen.

Bijna de hele wereld verzet zich fel tegen Gods ‘herstelwerkzaamheden’ voor Israël. Van de VNG tot de VN. Van de Islam tot een groot deel van de Christenheid. Van wereldleiders die beter kunnen weten tot onze door leugens van de media vergiftigde buren en andere wereldburgers. Van Vitens tot grote internationale firma’s.
Dat is de angstige kant van de profetische actualiteit. Want de rage tegen Israël en het antisemitisme laten emmers van Gods Toorn overlopen.
Waarschuwende oordelen razen nu al over de wereld. We noemen enkele terreinen waarop de actualiteit van Gods profetieën duidelijk zichtbaar is.

 1. Bouwen
  Het bouwen van één huis in Judea en Samaria, de ‘bergen van Israël’, het land dat God onder ede aan Israël heeft beloofd, wordt afgewezen als ‘gevaar voor de vrede’. Of in strijd met het “internationale recht”. Maar Turkije wordt zelfs gesteund in hun onwettige activiteiten in het bezette deel van Cyprus. En Marokko kan rustig doorgaan met zijn roverijen in bezet West Sahara. Maar Israël wordt aangevallen over Joodse nederzettingen en over bouwen in land dat hun volgens internationale verdragen is toegewezen. Vaak gaat de kritiek over plannen die voordelig zijn voor Arabieren die daar wonen.
  De Bijbel zegt over Israël: “Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen” - Amos 9:14. En over ‘de bergen van Israël’,waar men een Palestijnse staat wil vestigen zegt God: “Maar gij bergen van Israël zult... uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël... de puinhopen zullen herbouwd worden” - Ezechiël 36:8-10.
  Mahmoud Abbas wil dat gebied jodenvrij opgeleverd krijgen. Niemand van de G4, G5+1 of G10 van de EU of de VN maakt daar bezwaar tegen het duidelijk antisemitische karakter van deze eis van Abbas.
  De wereld roept “Wat doen die machteloze Joden... zullen zij de stenen... weer tot leven wekken?” - Nehemia 4:2.
  God zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2.
  Angstig actueel want God zegt ook: “Ik werk, wie zal het keren?” - Jesaja 43:13.
  Het bouwen en de oordelen over de opstandige wereld zullen doorgaan.
 2. Smaden
  Israël is binnen een paar jaar het meest verachte en gehate land in de wereld geworden. Je bent niet normaal als je geen felle kritiek op Israël hebt. Dit anti-Zionisme van leiders vergroeide tot fel en snel toenemend antisemitisme. In ons land is het antisemitisme momenteel erger dan vlak voor WOII. Deze moderne vormen van jodenhaat zijn het grootste gevaar voor de wereldvrede en brengen rampen over ons land en over heel de wereld. De VN, onlangs hebben ze weer vier anti-Israël resoluties aangenomen, benoemt commissies om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Binnen het EU-leiderschap heerst een boosaardige anti-Israël stemming.
  Actueel is de volgende klacht van Israël: “Mijn vijanden smaden mij de hele dag, wie tegen mij razen gebruiken mijn naam als vloek” (Psalm 102:9). God hoort het en Hij zegt: “zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest.....zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden, vreest niet, laten uw handen sterk zijn” (Zacharia 8:13). Verder spreekt de HERE: “...wie u vervloekt zal IK vervloeken” (Genesis 12:3).
  En wij, wij bidden: HERE, wees ons land genadig. Ook deze situatie is angstig actueel.
 3. Strijd om het land
  Het lijkt erop dat velen in Israël onder druk van de G5+1 en hun intens verlangen naar ‘eindelijk vrede’ de strijd om het hartland van Israël, om Judea en Samaria, hebben opgegeven. Weer zullen in januari 2014 vergaande concessies aan de aartsvijand de Filistijnen (Palestijnen) van Israël geëist worden. Weer zal Kerry, met een zak vol beloften en leugens naar het Middenoosten reizen en namens Obama Israël onder druk zetten. Met als doel een “Palestijnse staat” in het hartland van Israël. Dus om tot een overeenkomst, een verbond (vredesverdrag) te komen. De HERE zegt tegen Israël:
  “Neem u in acht dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land... opdat zijn niet tot een valstrik in uw midden worden” -Exodus 34:12.
  Israël heeft door het terugtrekken uit Gaza in 2005 geleerd wat die ‘valstrik’ betekent. Ook de Oslo-Akkoorden (1993), waardoor Arafat en de zijnen macht kregen over een deel van Judea en Samaria, hebben Israël niets dan ellende gebracht. De G5+1, de volken, zullen voelen welke oordelen zullen komen over hen die “Mijn land verdelen” - Joël 3:1,2.
  De VS krijgt z’n portie nu al.
  Ook de verraderlijke EU zal merken dat de actuele gebeurtenissen en de negatieve houding tegenover Israël de Almachtige niet ontgaan. Zijn waarschuwende oordelen gaan over de hele wereld. Zie Psalm 105:7. Het is allemaal zo Bijbels, zo voorzegd, wat er gaande is.
 4. Verraad
  De 24e november 2013 zal de geschiedenis ingaan als, zoals Netanjahu het noemde, een ‘historische fout’.
  Toen kwamen de G5+1 juichend uit Geneve: Er was eindelijk een akkoord gesloten met Iran. “De wereld was veiliger geworden”, juichte Obama. Maar Iran juichte om de overwinning. Zij kregen een vrijbrief om door te gaan met hun atoomprogramma. Met de bom dus.
  Israël, maar ook Saoedi Arabië voelden zich door de VS verraden. De parallellen tussen Geneve 2013 en München 1938 zijn treffend.
  De Engelse premier Neville Chamberlain kwam eind september 1938 juichend terug uit Duitsland en zwaaide enthousiast met een verdrag met Hitler. “Vrede in onze tijd” zei hij.
  Binnen een jaar brak WO II uit.
  De Joden werden verraden.

  Obama en zijn G5+1 kameraden wisten dat Iran even onbetrouwbaar als Hitler was. Hitler haatte de joden en wilde hen uitroeien. Al-Khamenei, de hoogste baas van Iran verkondigt regelmatig dat de vernietiging van Israël het eerste doel is. In het januari nummer van het Zoeklicht geef ik zeven overeenkomsten tussen München 1938 en Geneve 2013. En een opvallende profetie over Iran.
  Wat gaat er nu binnen het halve jaar gebeuren?
  Als Iran de eerste bom test?
  Wat gaat Israël dan doen?
  WO III?
  We gaan angstig spannende tijden tegemoet.
 5. Wereld zonder politie
  Wereldmachten komen en gaan. Zolang Engeland, eeuwenlang een grote wereldmacht, Israël steunde bleef hun wereldrijk bestaan. Engeland heeft Israël verraden. Dus in de tweede helft van de vorige eeuw nam de VS de rol van wereldmacht en politieagent van de wereld over.
  Maar Obama’s Islam-vriendelijke beleid is een van de oorzaken dat de VS deze belangrijke rol kwijt raakt.
  De VS heeft geen gezag en helemaal heen respect meer in het Middenoosten.
  Ze hebben hun bondgenoot Mubarak van Egypte laten vallen. Ze kozen voor Morsi, maar ook die laten ze letterlijk zitten.
  Ze hebben Khadaffi van Libië laten vallen en dit land in een grote chaos achtergelaten.
  Ze hebben, samen met de EU, Saddam Hoessein van Irak weggejaagd en het land is in een voortdurend bloedig slachtveld tussen Soennieten en Shiïeten veranderd.
  Ze kozen tegen Bashar Assad in Syrië en bewapenden de rebellen met de Christen en Joden en elkaar hatende jihadisten.
  Toegegeven, al die dictators waren boeven. Maar burgers in de betreffende landen zijn het in elk geval eens dat het onder die “boeven” beter was dan na het ingrijpen van de VS en de EU.

  Profetisch is de val van de VS duidelijk. Ze hebben Israël laten vallen en vallen nu zelf. Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt of beschadigt wordt zal zichzelf ernstig verwonden. Een voor de hele wereld ernstige situatie. De VS heeft geen respect meer omdat is gebleken een onbetrouwbare bondgenoot te zijn.

  Vooral Israël heeft dat goed begrepen en zoekt andere bondgenoten. De VS heeft niet de macht en het gezag om in die regio orde op zaken te stellen. De wereld is nu zonder ‘politie’. Een angstige actualiteit. Het gevolg is overal chaos en opstanden. Of een wereldleider die een valse vrede zal brengen. De ruiter op het witte paard uit Openbaring 6 heeft zijn voeten al in de stijgbeugels.
 6. Geruchten
  Een van de “weeën” die de eindtijd aankondigen heet: “Geruchten van oorlogen” (Matteüs 24:6). In Israël gonst het dagelijks van die geruchten. Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran moeten aanvallen? Wanneer zal de woeste hond Hezbollah op Israël worden losgelaten? Wat gaat Hamas doen? Israël heeft al verschillende wapentransporten van Syrië voor Hezbollah aangevallen. Allemaal voorboden van oorlogen voorzegd in Psalm 83 en de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Oorlogen die ook ons zullen treffen. “Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar het u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen....” (Jeremia 31:11)

Slot

Mijn excuses voor dit niet erg bemoedigende artikel.
Maar we moeten waarschuwen.
Voor de kerken is en blijft het: Opwekking of oordeel.
Voor regeringen is en blijft Israël de toetssteen voor Gods zegen of vloek: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”. Deze Bijbelse en historische wetmatigheid is nog steeds van kracht. De zegen is nog beschikbaar voor landen die Israël durven steunen in deze tijd vergiftigd door anti-zionisme en antisemitisme.
Het uiteindelijke oordeel komt als “alle volken tegen Israël oorlog gaan voeren”.
In deze angstige actualiteit geldt voor Israël en voor ons: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91:1).