De WEEËN van de EINDTIJD en de G-0

Vrijdag, 18 April 2014 09:12
Obama en Putin Klik voor ware grootte
Obama en Putin

Profeten, discipelen van Jezus en de Eerste Gemeente waren ook druk bezig met de Wederkomst en het einde van de wereld. De apostel Paulus en ook Jezus Zelf kregen heel wat vragen over de eindtijd, de antichrist en alles wat daarmee samenhangt. In Zijn rede over de “tekenen van het einde van de wereld” (Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21) noemde Jezus enkele verschijnselen die het einde aankondigen en waar we op moeten letten.
Die verschijnselen noemde Hij “het begin van de weeën”. Paulus kreeg vragen van de kerk in de stad Tessalonica over de vreselijke “Dag van de HERE” en de komst van de antichrist. Over die tijd gaat het in dit artikel. Want heel wat recente gebeurtenissen en ontwikkelingen wijzen op een razend tempo waarmee onze tijd op die “weeën” en die “Dag van de HERE” op ons afkomen.

Weeën

Weeën horen bij de komst van een kindje. Maar ook bij de komst van Jezus. Weeën komen steeds sneller en worden almaar feller. Dan komen de ontsluitingsweeën en de persweeën. Jezus gebruikt dit beeld niet voor niets. Hij zegt: “Dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:8). Ik noem:

Evangelie

“Het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken” (Marcus 13:10). “Dan zal het einde komen” (Matteüs 24:14). Door moderne communicatiemiddelen en door de heilige ijver van veel blote-voeten-evangelisten horen veel onbereikte mensen en volken het Evangelie. Dat gaat zeer snel. Want “Hij zendt zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel” (Psalm 147:15). Het moeilijkste en minst bereikte volk zijn de Moslims. In Iran, Egypte en andere islamitische landen komen de laatste jaren veel Moslims tot geloof in Isa, zoals Jezus in de Koran heet. Het Evangelie onder de Islam is de laatste fase van de weg van het Evangelie over het rond van de aarde. En een teken van onze goede en barmhartige God, die ook Moslims liefheeft.

Schrik niet

Oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden en onlusten (Matteüs 24:6,7, Marcus 13:7,8 en Lucas 21:9) zijn tekenen waarvan we dagelijks op de hoogte worden gehouden door de media. Mensenmassa’s die steeds vaker hun ongenoegen uiten op pleinen in wereldsteden. Kranten in Israël melden bijna dagelijks “geruchten van oorlog”. Een paar voorbeelden: Gaat Netanjahu de kerncentrales van Iran bombarderen? Wanneer begint Hezbollah zijn enorme arsenaal raketten van tussen Libanese burgers afvuren? Wanneer lanceert Mahmoud Abbas de volgende intifada? Ook wereldwijd nemen deze tekenen toe in aantal en intensiteit.

Vervolgingen en valse profeten

Deze wee betreft de gelovigen in de Here Jezus. Open Doors meldt meer en fellere vervolgingen. Het Middenoosten wordt door de Islam Christen-vrij gemaakt. Valse profeten en valse messiassen zullen veel wonderen doen en velen misleiden (Matteüs 24:4,5,11 en Matteüs 23-26). Zeg nu niet: “Dat zal mij/ons niet overkomen”. Als Jezus zegt: “velen misleiden” dan bedoelt Hij velen. Deze ernstige eindtijdwaarschuwing noemt Jezus wel drie keer. Belangrijk is dat we het Woord goed kennen en geloven. Zo zal de Geest ons waarschuwen.

Natuurverschijselen

Over aardbevingen, tsunami’s, pandemieën, hongersnoden en tekenen aan de hemel (bloedmanen) lezen we dagelijks in de media. Ook deze volgen elkaar in een versneld tempo op.

De vijgenboom

Het belangrijkste teken dat de eindtijd snel nadert, is Israël. We zien dat de HEER “hen terugbrengt naar het land dat IK hun vaderen gegeven heb en zij zullen het in bezit nemen” (Jeremia 30:3). We zien hoe de HEER sinds 1948 (de stichting van de moderne staat Israël) bezig is “de vervallen hut van David weer op te bouwen” (Handelingen 15:16). De wereld probeert dit machtige werk van de HEER af te breken. Iedereen roept al 65 jaar vergeefs: “Palestijnse staat!” Dat is al 46 jaar mislukt. Oordelen komen over de wereldwijde steun aan Palestijnse terroristen. Ook over Israël kwamen en komen er weeën. Een tijd van benauwdheid... toch zal hij daaruit verlost worden” (zie Jeremia 30:6,7).

Zo zal het gaan! In Openbaring worden die drie fasen (begin van de weeën, ontsluitingsweeën en persweeën) van de weeën genoemd. Na de zegelgerichten (Openbaring 6) komen de bazuingerichten (Openbaring 8 en Openbaring 9). Dan roept een engel: “Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen”. Driemaal “wee” vanwege de overige oordelen die over de aarde zullen komen (Openbaring 8:13). Het eerste wee betreft demonische schorpioenen, die de mensen vijf maanden vreselijke pijnen bezorgen (Openbaring 9:3-12). Het tweede wee is een zware aardbeving (Openbaring 11:13,14). Het laatste wee zijn de zeven schaalgerichten (Openbaring 16). Dat zijn oordelen die aan de plagen van Egypte doen denken. Dan, na het oordeel over Babylon, komt de Here Jezus in grote heerlijkheid terug. Daarna pas het Duizendjarig Vrederijk. De weeën uit Openbaring komen in de tijd van de antichrist. Wij leven in de tijd van “het begin van de weeën”.

Paulus en de antichrist

We noemden al dat de kerk in Tessalonica vragen had over die vreselijke eindtijd, de “dag van de HERE”. U leest zijn antwoord in 1 Tessalonicenzen 2:2-12. Eerst komt er een afval en de “mens van de wetteloosheid”, zoals Paulus die antichrist noemt. Deze wereldheerser zal zelfs naar Jeruzalem reizen en in de herbouwde tempel van God gaan zitten om zich daar als godheid te laten vereren. Paulus legt uit dat er in zijn tijd iets en iemand was “dat” (het rijk van het Beest en die de komst van die antichrist tegenhoudt. Blijkbaar tot op de dag van heden. We weten ook uit een profetie van Daniël (Daniël 7:2-8) en Openbaring 13:1-8) dat het Beest (zo worden die antichrist en zijn eindtijdrijk genoemd) tevoorschijn komen uit de zee, uit een wilde, woelige zee die vanuit de hele aarde onstuimig stormt). De zee is in de Bijbel vaak symbool voor de volkenmassa. Het gaat dus om chaotische toestanden in de gemeenschap van de volken. We moeten nu zien wie of/en wat die weerhouder is.

De weerhouder en de G-0

Paulus noemt de antichrist dus de “wetteloze”. Iemand die zich niets aantrekt van de wetten van God of van goede wetten in een staat of van een wereldmacht. Hij is zichzelf tot wet. Wie of/en wat bracht orde en rust in de tijd van Paulus? Het Romeinse wereldrijk met de keizer. Hier heb je de “Wat, die hem weerhoudt” (een wereldrijk met wetten en regels) en de “hij die op het ogenblik nog weerhoudt” (de keizer of in deze tijd een sterke wereldmacht). Nu naar onze tijd. Er spelen heel wat “grote G’s” een rol: De G-3, G-4. G-20, G-7, G-8, G-24, de VN en de Europese Commissie. Maar allemaal machteloze praatclubs. Honden die niet kunnen blaffen en helemaal niet bijten.

In Paulus tijd hadden was er de Pax Romana. Lange tijd was het in onze tijd de Pax Americana. De politieagent van de wereld, de VS, die hier en daar brandjes bluste in onze wereld.
Nu is de VS weggevallen.
Er blijft alleen de G-0 over; niemand die wat orde handhaaft in deze wereld. Als er geen wetten zijn en er niemand is die de internationale wetten handhaaft kan iedere aspirant machthebber of terrorist zijn gang gaan. Deze G-0 situatie is een recept voor chaos over heel de wereld. Chaos en wetteloosheid zijn tweelingen. Het is een sfeer waarin de antichrist door de mensheid welkom zal worden geheten. In die sfeer van wetteloosheid kan hij zijn eigen demonische wetten doordrukken. We zien hoe in dit tijdperk van G-0 de chaos wereldwijd toeneemt en “de bedrijvers van ongerechtigheid bloeien” (Psalm 92:8). Let op de grootgraaiers, stelende grote organisaties en overheden, op de drammerige homolobby en op gruwelijke abortus praktijken. Voorbereiders voor de antichrist.

Israël in de tijd van G-0

In deze angstige tijd is de Almachtige bezig met het herstel van Zijn volk Israël. Opvallend is hoe HIJ vanaf de stichting van de moderne staat Israël het stichten van een Palestijnse staat in het hartland van Israël, in Judea en Samaria, tegenhoudt. Altijd als er een overeenkomst klaar ligt om te tekenen, trok Arafat en trekt Abbas zich terug en begint een ander nieuw offensief tegen Israël. Maar de terugkeer van het volk Israël gaat in een snel tempo door. De wereld probeert Israël te gronde te richten door bijvoorbeeld de massale steun aan de zogenaamde Palestijnen en de BDS campagne. God zorgt voor de “rijkdom van de zee” (gas en olie) en “het vermogen der volken” (Jesaja 60:5) In al die chaos gaat de HERE door met zijn herstelplan voor Israël. En wij? Ik bid dat wij van de HERE het voorrecht krijgen van een regering die niet als een blind en kreupel paard achter het Beest in Brussel aansjokt, maar staat voor wat recht is en tegelijk en daardoor Israël bemoedigt. Dan is er nog hoop voor ons land in een wereld waar G-0 toeslaat.