Een groot gevaar voor de wereldvrede

Zaterdag, 26 Januari 2019 12:50

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem,

over de zegen van genoeg, zelfs veel regen over het Bijbelse
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en Zijn koningschap, over Zijn komst enz

Nu een profetie over een groot gevaar voor de wereldvrede. Een gevaar dat steeds groter en angstiger wordt. Het gaat over onrustbarende toename van het antisemitisme, de haat tegen alles wat Jood en of Israël. Ook het antizionisme hoort daarbij. In Zacharia 2:8 en 9 lezen we: “Op, op! Vlucht uit het Noorderland! Luidt het Woord van de HERE, want naar de vier windstreken van de hemel heb IK u uiteengedreven…. Op, redt u naar Sion…. Want zo zegt de HERE der heerscharen, die u uitgeplunderd hebben – WANT WIE AANRAAKT, RAAKT ZIJN OOGAPPEL AAN - : voorwaar IK beweeg Mijn hand tegen hen…

Even nog vier opmerkingen over deze opvallende profetie:

  1. Israël wordt ernstig te vluchten naar Sion, naar Israël dus. Niet alleen uit Rusland, maar uit heel de wereld. De God van Israël heeft Zijn volk een veilige plek aangeboden: Het volk van Israël, het land van Israël en de God van Israël horen nog steeds onlosmakelijk bij elkaar.
  2. In het laatste boek van Mozes, in Deuteronomium 32 staat een belangrijk, profetisch lied van Mozes. In vers 10 van dat hoofdstuk zegt God over Zijn volk: “Hij beschutte hem, lette op hem (op Israël dus), ALS ZIJN OOGAPPEL”.
  3. Iedereen die aan Israël komt krijgt met de God van Israël te maken. Farao wilde Israël niet laten gaan en ging ten onder. Zo verging het veel van de vijanden, die Israël of het Joodse volk kwaad doen.
  4. Maar Israël, en het Joodse volk, zijn ook de toetssteen van Gods zegen of vloek. Lees maar me in Genesis 12:3, Genesis 27:29 en Numeri 24:9: “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken”. Deze uitspraak van de HERE wordt driemaal herhaald en opvallend vaak in de geschiedenis bevestigd. In mijn boeken staan voorbeelden van landen en volken die de Joden haatten en vervolgden. Zijn gingen ten onder. Maar landen, vorsten, die Joden welgezind waren kregen Gods ging het wel. Zegen van de Schepper dus!

Interessant is hoe veel Afrikaanse landen, landen ten zuiden van de Sahara, vriendschap het Israël sluiten. Een recent voorbeeld is het islamitische Chad. Zij profiteren van de grote kennis van Israël van het vruchtbaar maken van woeste gronden en woestijnen. Ook de technologische kennis en vaardigheid van Israël komt vooral die landen ten goede.

Een ernstig feit is dat de VN voortdurend duidelijk hun haat tegenover Israël laat blijken. Een van de grootste uitvoerproducten van de VN en de met de VN verbonden organisaties (bv. de UNESCO). Waarschijnlijk speelt hierbij jaloersheid een grote rol. 
Even nog een voorbeeld van de boosaardige vooringenomenheid van de VN tegen Israël.

“Half november 2018 schoot Hamas uit Gaza 460 raketten af op steden en burgerdoelen in Israël. Miljoenen Israëlische burgers moesten in ‘bomvrije’ schuilkelders  het leven redden. Een paar dagen later reageerde de VN. Er werd een resolutie aangenomen met een overweldigende meerderheid. Israël werd krachtige veroordeeld. 152 Landen voor, 14 onthoudingen en twee tegen. De Hamas ging vrijuit. Een paar dagen later werden nog negen veroordelende resolutie tegen Israël aangenomen. Een van de moderne voorbeelden van het Middeleeuwse kwaad over ‘de slechte Joden’. Over deze zaken komt er een oordeel over de VN en de wereld.

Nog één opmerking: Het is een groot wonder dat en bij de vele aanvallen (de messenintifada, de aanvallen van Hezbollah en Hamas de dreigingen van Iran, de zelfmoordaanslagen van misleide jihadisten) nog zo weinig dodelijke ‘ongelukken’ voorkomen!
Dan is er nog de kwestie Jeruzalem. De “eeuwige ongedeelde hoofdstad van Israël”. Hierover en volgende keer.

Shalom

JvB