Wereld in Beroering (1)

Maandag, 16 November 2015 13:30
De “echte vluchtelingen”, de “goeden”, moet weer eens onder de kwaden lijden. Klik voor ware grootte
De “echte vluchtelingen”, de “goeden”, moet weer eens onder de kwaden lijden.

In een duizelingwekkende vaart vliegen gebeurtenissen en ontwikkelingen langs en over ons heen. De meeste mensen hebben het opgegeven om er iets van te begrijpen, laat staan om er enige greep op te krijgen. Onbewust denkenen soms zeggen ze ook: “We zullen wel zien”. Of: “Het zal mijn tijd wel uitzingen”. Een ander probleem is de informatiestroom die ons in de war brengt. Vooral doordat veel informatie vergiftigd is door leugen, halve waarheden (erger dat leugen!) en door politieke en economische belangen die de informatie (ver)kleuren (ook al leugen).

In dit artikel zullen we proberen enig inzicht te krijgen te krijgen in wat er gaande is. Twee van de belangrijkste zaken die ons zouden moeten verontrusten komen ter sprake. De eerst hangt samen met de vloedgolf van vluchtelingen/migranten/asielzoekers/jihadisten. Zoekt u zelf maar een geschikte naam uit voor die volksverhuizing van meest Moslims die Europa binnendringen. De omvang van deze tsunami is verbijsterend en voor velen zelfs schrikaanjagend.

De reacties van veel mensen spelen zich af tussen twee polen: 1a. De reacties van veel goede Christenen en linksmensen: “Het is onze plicht die arme vluchtelingen te helpen”. 1b. We moeten deze derde overval van de Islam op ons vrije Westen krachtig en zo snel mogelijk stoppen.
Een tweede ontwikkeling die gaande is: De toenemende rol van Rusland in het wereldgebeuren. Gelijk hiermee opgaand is de toenemende Koude Oorlog. Als onze politieke leiders niet oppassen kan dit makkelijk op WO III uitlopen. Momenteel schijnbaar op de achtergrond, speelt Israël in al die politieke, economische, sociale en dus menselijke turbulenties een heel belangrijke rol.
Twee problemen:
1. Wie of wat kunnen we geloven?
2. Hoe kunnen we in al die chaotische ontwikkelingen Gods machtige hand zien?
We zullen dit duiden door het hier en daar citeren van de Heilige Schrift.

Vier historische ontwikkelingen

Graag wil ik vier gebeurtenissen en ontwikkelingen die van historisch belang zijn kort behandelen. Ze zijn mijns inziens zo belangrijk dat ze in geschiedenisboeken (als er nog “geschiedenis” komt) vermeld en geanalyseerd zullen worden. Het zijn ingrijpende veranderingen die de afgelopen maanden in gang gezet en duidelijk aan het licht gekomen zijn. In elk geval zullen ze onze levens ingrijpend beïnvloeden. Wat Israël betreft is dat zeker het geval. In grote lijnen en vaak ook in opmerkelijke details staat de toekomst van Israël vermeld in het profetische Woord van de Bijbel. Dat is vast en is het gebleken dat het ook uitkomt. Altijd. Want Bijbelse profetie betekent: “Zo spreekt de HERE”. Want Gods plannen gaan door. Hij heeft nu eenmaal Israël uitgekozen als Zijn volk. Israël is toetssteen voor Gods zegen of vloek over volken die Israël haten en benadelen. Israël is toetssteen voor de morele integriteit van veel volken. Israël is toevluchtsoord voor het over de hele wereld verstrooide en steeds meer bedreigde Joodse volk. Ten slotte zal Israël steeds meer “zwaard van de Messias” (Psalm 149: 6-9) blijken te zijn. De vier onderwerpen zijn:

  1. De wereldmacht gaat over van de VS, misschien via Rusland, naar Machten van de Chaos.
  2. De derde overval van de Islam en het komende kalifaat.
  3. De dans om WO III en Israël.
  4. Het mislukte EU experiment

In dit artikel behandelen we alleen de punten 1 en 2. In een volgend artikel waarschijnlijk iets mee rover 1 en 2; het gaat allemaal zo snel!

Wereldrijken

In alle eeuwen zijn er wereldrijken geweest. Een recent, groot wereldrijk was het islamitische Turks-Ottomaanse kalifaat, dat heerste over het hele Middenoosten, het grootste deel van Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa. Meteen na de dood van Mohammed in 632 begon de jihad, de veroveringstocht van de Islam. In 638 was Jeruzalem al veroverd. Zo ging het verder. Het hele Middenoosten, een deel van de Balkan en zo goed als heel noord Afrika werden veroverd. In het noorden was het Rusland die de jihadistische strijders tegenhield. Via Spanje trok de Islam op naar het noord Westen. In 722 werden ze door Karel Martel bij Poitiers gestopt. Maar toen het Turks-Ottomaanse kalifaat sterk werd kwamen de Turkse, islamitische legers naar het westen. Wenen werd in 1529 belegerd maar door de invallende winterse kou moest sultan Suleiman de Prachtlievende zich terugtrekken. In 1683 werd Wenen weer belegerd en bijna ingenomen. Koning Jan Sobieski van Polen redde toen de belegerde stad. De tweede overval van de Islam op het Westen was mislukt. Maar het Turks-Ottmaanse wereldrijk heerste nog steeds over een groot deel van de toenmaals bekende aarde. Totdat begin van de 20e eeuw (1918, na WOI) niet alleen Duitsland maar ook Turkije door de Geallieerden verslagen werden was het grote Turks-Ottmaanse kalifaat verdwenen van de wereldkaart. Nu pakt de Islam die bijna 15 eeuwen oude, door Koran en Hadith opgelegde veroveringsdrang weer op: Wij maken de derde overval van de Islam mee.

In de tweede helft van de 17e eeuw kwam Engeland onder de Puriteinse (Protestantse) leiders Oliver Cromwell en na hem Willem van Oranje (William III) tot grote bloei. De grote sympathie voor Israël en het Joodse volk van die vorsten en hun Puriteinse aanhang maakte Engeland tot een groot wereldrijk. Op het hoogtepunt van de macht van Engeland kwam de beroemde Balfour-verklaring tot stand. Na WOI werd het Joodse volk in het toenmalige Palestina een nationaal tehuis beloofd. Door de Volkenbond (de voorganger van de VN) is deze Balfourverklaring overgenomen en geldt nog steeds als internationale rechtsgrondslag voor de Joodse staat, die in 1947/1948 voor de VN werd erkend.

Engeland was dus ongeveer 2,5 eeuw een grote wereldmacht. Maar toen Engeland in de twee decennia vóór en vlak na WO II Israël liet vallen liet de HERE God Engeland vallen. De macht van Engeland stortte in. Toen de VS Engeland en Frankrijk in 1956 dwong op te houden met hun oorlog tegen Egypte, kon de Engelse premier niet anders doen dan een telegram naar de Amerikaanse president sturen met als veelbetekende inhoud: “Over to you”. De scepter van de wereldmacht lag ineens bij de VS. Weer was Genesis 12:3 realiteit geworden. Zolang Engeland Israël en het Joodse volk gunstig gezind was, was er zegen. Zodra UK Israël liet vallen, liet de HEER van heelal Engeland vallen.

Inderdaad werd de VS steeds machtiger. Militair, politiek, economisch en financieel steunde de VS Israël. Vooral in de VN tegen de opdringende massa islamitische landen, die pas onafhankelijk waren geworden. Door de oliemacht konden zij de “menigte” jonge, onafhankelijke lidstaten van de VN aan zich binden. Elke anti-Israël resolutie, hoe zot of leugenachtige ook, werd aangenomen. Steeds was het de VS die door een Veto zo’n resolutie blokkeerde. Maar sinds president Obama aan de macht is, is de relatie met Israël steeds slechter en de houding van de VS tegenover Israël steeds moeilijker en negatiever geworden. De val van de VS als wereldmacht trad niet plotseling in. Signalen hiervan zijn: Geleidelijk verloor de VS vertrouwen van met name Arabische moslimlanden. In augustus dit jaar nam Rusland de regie van de chaos en ellende in Syrië over van de VS. De Russen stuurden grondtroepen om ISIS (IS, Islamitische Staat) te bestrijden. De Russische luchtaanvallen op IS en andere terroristische groepen, die elkaar en Assad bestreden, bleken veel efficiënter dan die van de coalitie onder leiding van de VS. De VS verloor het vertrouwen meer bij een oude bondgenoot Saoedië Arabië. De ‘gewone man’ in Israël heeft geen enkel vertrouwen meer in president Obama.

We zien nu hoe Putin van Rusland rustig en bijna geruisloos (op de explosies van hun bommen na), de regie van de strijd tegen IS in Syrië heeft overgenomen. Zelfs grondtroepen inzet. Een enorm militair machtscentrum en de Syrische havenstad Lataki opbouwt. Met moderne S300 en S400 gevechtsvliegtuigen. Rusland lijft de Krim in. Wie doet er iets tegen? De onmachtige EU en NATO niet. Alleen maar boycots met veel machteloos gegrom. Rusland nestelt zich in het stervende Syrië. Rusland is in de Oekraïne. En Obama doet niets. Rusland ondermijnt samen met China de economische positie van de VS. De dollar als wereldmunt wordt ondergraven.

Dus, na de VS, wat nu? Vermoedelijk richt Rusland op het herstel en de verdediging van de vroegere Sovjet Unie. En Rusland houdt de opkomende radicale Islam nauwkeurig in de gaten. Het land heeft in Tsjetsjenië genoeg ellende gehad met de jihadisten. Ik denk dat Putin zich ook ergens ziet, als lid van de Russische Orthodoxe kerk, als beschermer van de christelijke waarden. Vooral nu het Westen het christendom en de Joodse christelijke cultuur grondig vaarwel heeft gezegd. In elk geval heeft hij de ‘zegen’ van de Russisch Orthodoxe patriarch in de strijd tegen de Islam. Zoals in vroegere eeuwen Rusland de opmars van de Islam naar het noorden tot een halt heeft gebracht. Israël heeft met Rusland een overeenkomst elkaar in Syrië niet “in de weg te vliegen”

Dus weer: Wat nu? De VS raakt uit beeld, de NAVO en de EU ziek, zwak en in elk geval misselijk. Waarschijnlijk zal, na een periode van chaos in het westen, de beruchte antichrist de kop opsteken. Hierover meer in punt 4, het vervolgartikel. Hier alleen kort: Chaos vanwege de rare financiële sprongen die de EU gaat maken om overeind te blijven. Kosten, noch burgers, noch de pensioenfondsen, noch uw spaargeld zullen daarbij gespaard blijven. Helaas moet ik vrezen dat veel van de regeringen van de 28 EU staten gretig met “Brussel” meeroven. Bovendien chaos vanwege de jihadistische moslims die we hebben geïmporteerd hebben en die nog zullen binnenvallen onder de “zegen en de druk” van Turkije. Gewone burgers in de EU zullen, en dat zien ze nu al gebeuren, “het niet meer pikken”. De manier waarom Pediga wordt aangepakt en de radicale Islam tot op grote hoogte vrij baan krijgt, moet ons grote zorgen baren. Het zal niet lang meer duren of de lang verwachte en nog meer gevreesde antichrist, zal vanuit de chaos opduiken en aanvankelijk vrede stichten. In Openbaring 6:2 wordt hij de “ruiter op het witte paard” genoemd.

2. De derde overval van de Islam

In het voorgaande hoofdstuk hebben we al iets verteld over de “politieke ideologie” van de Islam. De opdracht om de wereld te veroveren en onder de sharia te brengen. Hoe we nu de derde overval van de Islam in de EU landen meemaken. Men noemt dat de biologische jihad. De eerste fase van deze jihad was de stille jihad. Stilletjes wordt een land of een gebied overstroomd met Moslims. Als ze een bepaald percentage van de bevolking hebben bereikt komen ze naar de oppervlakte van de samenleving en stellen op zeer duidelijke, ook gewelddadige manier hun eisen. Zo wordt een samenleving geïslamiseerd. Dit proces is eind september in een enorme stroomversnelling gekomen. Noem het gerust een tsunami. De resultaten zijn al zichtbaar in Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. In grote steden zijn er no-go wijken waar autochtone Zweden niet kunnen komen. Waar de sharia heerst. “Vluchtelingen” die niet snel genoeg naar hun zin ‘bediend’ worden komen in opstand. Hier moet wel even worden opgemerkt dat een oud drama zich afspeelt. De “echte vluchtelingen”, de “goeden”, moet weer eens onder de kwaden lijden. Dit is een onverteerbaar maar helaas onvermijdelijk bijverschijnsel van de reusachtige volksverhuizing van grote groepen Moslims uit Afrika en het Middenoosten. Het lijkt erop dat sommige regeringsleiders de ogen een beetje open gaan en deze migrantenstroom proberen in te dammen.

Volgende week verder.

Jvb