Alarm om Sion

Antizionistische demonstratie op de Place de la République in Parijs. Het spandoek stelt het zionisme gelijk aan nazisme en toont foto's van het Palestijnse jongetje Mohammed al Dura als voorbeeld hiervan. Israëli's zouden het jongetje tijdens gevechten hebben doodgeschoten. De media besteedden hier veel aandacht aan. Later beek het jongetje nog te leven. Hiervan vertelde de media niet of nauwelijks. Klik voor ware grootte
Antizionistische demonstratie op de Place de la République in Parijs. Het spandoek stelt het zionisme gelijk aan nazisme en toont foto's van het Palestijnse jongetje Mohammed al Dura als voorbeeld hiervan. Israëli's zouden het jongetje tijdens gevechten hebben doodgeschoten. De media besteedden hier veel aandacht aan. Later beek het jongetje nog te leven. Hiervan vertelde de media niet of nauwelijks.

Het gevaarlijkste gif dat de wereld momenteel bedreigt heet antizionisme. Met de daarbij horende leugens over Israël en het Joodse volk.

De financiële crisis, de klimaatcrisis, honger en armoede zijn zeer ernstige problemen. Het zijn tekens van het feit dat de Schepper, de God van Israël, zijn Aangezicht verbergt en zijn beschermende hand aan het terugtrekken is.

Eén van de belangrijkste redenen waarom God zijn Aangezicht verbergt is de houding van de wereld tegenover zijn volk Israël. De Almachtige is in onze tijd "voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand" - Zacharia 8:2. De hele wereld verzet zich collectief en eensgezind tegen deze ijver van God. Om de geestelijke dimensie van het antizionisme goed te begrijpen moeten we de Bijbel bestuderen. Gods Woord leert ons hoe God over Sion denkt en wat zijn plannen met Sion zijn. Dan pas zien we de grote gevaren die onze politieke en geestelijke leiders over ons halen door hun ijveren om Sion aan de Islam te "verkopen" en Israël te dwingen om Oost Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat in Gods land af te staan.

Geschiedenis

In Genesis 14:18-20 lezen we hoe Abraham Melchizedek, de koning van Jeruzalem ontmoette. Daar was "één van de bergen" waar Abraham heen ging om Izak te offeren. Tot op heden heet die heilige berg: "De HERE zal erin voorzien" - Genesis 22:14. Dat was Sion. Het begrip Sion breidde zich in de loop van de eeuwen uit. Eerst was het alleen "de stad van David", die nu iets buiten de muren van de "Oude Stad" ligt. De ark van het verbond werd door Salomo "uit de stad van David, dat is Sion, opwaarts" gebracht - 1 Koningen 8:1. Zo werd tegelijk het begrip Sion uitgebreid naar wat nu de Tempelberg is. Daarna werd heel Jeruzalem met haar inwoners Sion. Profeten spreken over de "dochters van Sion". Zo werden ten slotte land en volk van Israël Sion genoemd: "Laten de kinderen van Sion juichen over hun Koning" - Psalm 149:2. Sion is dus een zeer belangrijk bijbels begrip.

God en Sion

Herhaaldelijk maakt God in de Bijbel duidelijk hoe belangrijk Sion voor Hem is. We noemen een enkele tekst:

  • "... Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die Hij liefheeft" - Psalm 78:68
  • "De HERE heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob" - Psalm 87:2
  • "Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd" - Psalm 132:13,14
  • "Gij zult weten, dat Ik de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg" - Joël 3:17
  • "De HERE zal blijven wonen op Sion" - Joël 3:21
  • "God is bekend in Juda, zijn Naam is groot in Israël. In Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn woning". - Psalm 76:2,3

Daar stonden de Tempels. Daar openbaarde God iets van zijn heerlijkheid. Sion is met recht een heilige plaats voor allen die de God van Israël dienen. Ook voor allen die Hem door de Heilige Geest "aanbidden in geest en in waarheid" - Johannes 4:24.

Verlossing voor Sion

Het moderne antizionisme bereidt een oorlog voor van "alle volken" (een leger van de VN?) tegen Sion. Het is een duivelse leugencampagne, waardoor de wereld tegen God en zijn volk wordt opgezet. Die dreiging brengt uiteraard benauwdheid over Israël. Voor de volken zullen deze leugenpropaganda en die oorlog tegen het Sion van de Here God catastrofaal aflopen. Want "dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden... Zijn voeten zullen in die tijd staan op de Olijfberg" (zie Zacharia 14:1-7). De rest van die legers zal verbijsterd afdruipen (zie Jesaja 29:1-8). "Maar als Verlosser komt Hij voor Sion" (Jesaja 59:20). Dan zal de HERE Israël troosten en genezen "omdat men u, Sion de verstotene noemt (dat doet het antizionisme!), degene naar wie niemand vraagt" (zie Jeremia 30:17, Jesaja 61:3). In die tijd zullen "verlossers de berg Sion bestijgen... en het koningschap zal zijn aan de HERE" (Obadja:21). Dan zullen de dochters van Sion juichen omdat "uw Koning tot u komt" (Mattheüs 21:5). De Here Jezus zal dan eindelijk zijn glorieuze intocht in Jeruzalem afmaken. Moge dat moment spoedig anbreken!

Hoofdstad

Gods plan met Sion gaat veel verder dan alleen verlossing, troost en genezing. Sion is uitgekozen om hoofdstad van de wereld te worden. Want "nog zal de HERE Sion troosten. Jeruzalem nog verkiezen" (Zacharia 1:17). Ondanks alle tegenstand en alle machten van deze wereld die Jeruzalem willen bezitten. "Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3). Niet vanuit den Haag, maar vanuit Sion zal recht gesproken worden over en tussen de volken onderling (Jesaja 2:4). Dan pas zal er vrede op aarde zijn. Dan zullen de volken naar "de berg van de HERE" gaan om Gods heilbrengende wetten te leren. Dan zal "de HERE vanuit Sion zijn machtige scepter uitstrekken" (Psalm 110:2) en Jeruzalem en de berg Sion zullen eindelijk "de stad van de Grote Koning" zijn (Psalm 48:3 en Mattheüs 5:35). Het komende Koninkrijk zal vanuit Jeruzalem met als centrum de berg Sion, geregeerd worden.

Tegenstand

Het antizionisme is een laatste poging van de wereldmachten om Gods Koninkrijk tegen te houden. Om een eigen koninkrijk te stichten. Zoals Hitler’s "Derde Rijk". Nu concurreren de Islam, de VN, de EU en het Vatikaan om de wereldheerschappij, om Jeruzalem. Ook het Vatikaan speelt steeds krachtiger mee. Let op het bezoek van de Paus deze week. Al tien jaar is het Vatikaan met Israël in onderhandeling over grote stukken land. Zie het artikel "Oorlog en de Paus". Het gaat voornamelijk om de berg Sion, de zaal van het Laatste Avondmaal, die het Vatikaan wil hebben. President Peres wil een en ander graag geven, maar vanuit Israël is er krachtige tegenstand. Momenteel zien al die wereldmachten dat het niet lukt. Over enige tijd zullen ze proberen samen op de trekken tegen Sion. Dit streven past precies in het plan van de antichrist. Maar al die antizionisten zijn gewaarschuwd. Want de HERE zal "al het kwaad vergelden, dat zij Sion hebben aangedaan" (Jeremia 51:24).Over de antizionisten staat er geschreven: "Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten" (Psalm 129:5-8). Alle antizionisten zullen verdorren en weggegooid worden lezen we in het vervolg van genoemde psalm. Helaas zien we dat die "verdorring" al bij veel kerken uitgebroken is. Want "het oordeel begint bij het huis van God" (1 Petrus 3:17). Angstig spannende tijden. Wie bidden kan, laten hij of zij bidden.

Dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Mei 2009

3 Reactie(s)

 
 
Ooit zal het zo zijn, dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad
Dat de vader onze tranen wist

Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dichtbij U en mij geven in aanbidding
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag
Dag David,

Bedankt voor de bemoedigende mail.
Ook ik zie uit naar dat moment.
We zijn onderweg. "De Heer heeft ons een veilige aankomst beloofd", zei Corrie ten Boom, maar de boot kan wel eens in zwaar weer terecht komen. Bovendien, we reizen niet in een luxe trouringcar naar die stad.Onderweg is nog een en ander te doen. Werk voor de Heer, gebed, evangelieverkon diging. Er is tegenstand maar ook overwinning, er is nood, maar ook gebedsverhoring . Steun aan de armen en ook aan Israël. Het hoort er onderweg allemaal bij. Maar het uitzicht op die toekomst van de Heer geeft ons telkens weer goede moed. Met een hartelijk shalom.
jvb
 
 
En Jan hebben deze Palestijnen wat gedaan ja al 58 jaar in hetzelfde huis gewoond en nu op straat gezet.Ga je hier ook aandacht aan schenken of is het weer allemaal smerige propaganda!!

Israël is niet bereid om Barack Obama snel zijn zin te geven. Het zet zijn omstreden nederzettingenp olitiek verder.

4-8-2009
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil het spel hard spelen. Op een vroege ochtend vorig weekend werden negen Palestijnse families in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem uit hun huis gezet. Hun plaats werd meteen ingenomen door Joodse kolonisten. De verontwaardigin g aan Palestijnse zijde en onder Britse en Amerikaanse diplomaten was groot. Maar de boodschap was duidelijk: Israël beschouwt Jeruzalem als zijn ondeelbare hoofdstad waar Israëli's kunnen wonen waar ze willen.

Daarmee botst de Israëlische regering opnieuw frontaal met de Amerikaanse president Barack Obama. Die eist van Netanyahu dat hij een einde maakt aan de nederzettingenp olitiek, waarbij steeds meer Palestijns land door Joodse kolonisten wordt ingepalmd. Obama stuurde vorige week niet minder dan drie van zijn topmedewerkers naar het Midden-Oosten om een vredesinitiatie f voor te bereiden. Speciaal gezant George Mitchell, defensieministe r Robert Gates en veiligheidsadvi seur Jim Jones voerden gesprekken in de regio, maar veel resultaat hadden die blijkbaar niet. Alles hangt ook aan elkaar. Syrië zet geen stap in de richting van Israël, zolang dat land zijn wurggreep op Hamas en de Gazastrook niet lost. Dat zal Israël niet doen, zolang Hamas de voorwaarden niet accepteert om met Israël aan tafel te gaan. En zo verder.

Een eerste stap kan zijn dat Israël ermee stopt zijn areaal aan nederzettingen in bezet Palestina uit te breiden. Elk vredesvoorstel bevat toch het idee dat Israël zich achter zijn grenzen van 1967 terugtrekt, maar dat het enkele grote nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever houdt. Het land maakt graag een subtiel onderscheid tussen soorten nederzettingen en gaat ervan uit dat bestaande kolonies mogen worden uitgebreid. Het internationale recht is formeel: artikel 47 van de Vierde Conventie van Genève en het charter van de Verenigde Naties verbieden de annexatie van land dat door het gebruik van geweld in bezit is genomen.

Israël kan zo rustig het internationale recht met voeten treden - tot voor kort met de instemming van de Amerikaanse president - omdat het aan de overkant toch geen geloofwaardige gesprekspartner heeft. De Palestijnse Autoriteit blijft hopeloos verdeeld tussen Fatah en Hamas. De kans is klein dat er voor de Palestijnse presidents- en parlementsverki ezingen in januari in die situatie verandering komt.

Westerse diplomaten vrezen dat Netanyahu de agenda zolang door de extremisten in zijn regering kan laten bepalen. Het geeft hem ook de tijd om te testen hoever Obama wil gaan om Israël in de pas te dwingen. Tegelijk gaan er Joodse stemmen op die zeggen dat de Amerikaanse president, na zijn toespraak voor de Arabische wereld in Caïro, nu maar eens op dezelfde manier aan de Israëli's moet uitleggen waarom een Palestijnse staat nodig is. En hoe hij die tot stand ziet komen. Obama moet, met andere woorden, concreet worden. Concreet is de situatie in ieder geval voor de Palestijnse gezinnen die uit hun huis werden gezet. Zij slapen op straat.

Bron
Beste Jan Usheit, of hoe je heten moge,

Dank voor je reactie.

Een goed voorbeeld van de Palestijnse propaganda. Een fel verhaal vol losse en loze kreten en beschuldigingen aan het adres van Israël.
Een verhaal dat mensen zonder veel kennis van de feiten op een verkeerd en anti-Israël been zet, waardoor Israël nog meer in een isolement komt. Het probleem wordt er nog meer onoplosbaar en glijdt snel af naar een catastrofe die wereldwijd gevoeld zal worden. Ik kom terzake en zal een paar van je kreten noemen en daar wat commentaar op geven.

1. "Op straat gezet na 58 jaar". "Slapen op straat". Die mensen hebben dus 58 jaar in huizen gewoond die hen niet toekwamen. Gewoon krakers. Als ze inderdaad op straat slapen, wat ik niet geloof, dan is dat een schandaal van hun Arabische broeders. Waarom wordt er dan niet een klein deel van de miljoenen die wij steken in de hulp aan de Fatah en zelfs aan de Hamas voor die mensen besteed? Het is gewoon beleid van de Arabische landen om het leed van de vluchtelingen uit de buiten om Israël zwart te maken. Dat hebben ze al zo'n 60 jaar zo gespeeld. De Arabieren die in 1948 en 1967 uit Israël vluchtten zijn al die jaren in ellendige kampen vastgehouden. Ze zijn verjaagd uit Saoedi Arabiën en uit /golfstaten. Egypte moet ze niet en heeft een muur gebouwd aan de grens met Gaza. Heb je daar al tegen gedemonstreerd of geprotesteerd? Terwijl Israël meer dan 600.000 Joodse mensen die uit Arabische landen zijn verjaagd, heeft opgenomen en geïntegreerd in hun samenleving.

2. Je gromt tegen Joodse mensen die in Oost Jeruzalem willen wonen. Waarom niet? Arabieren kunnen toch overal in Israël wonen. Waarom zou Oost Jeruzalem en zou de Westbank 'Judenfrei' aan de Hamas of aan de Fatah moeten worden overgedragen? "Für Juden verboten" schreven de Nazi's op diverse wijken in allerlei steden. De Arabieren en jij doen hetzelfde. Alleen jullie schermen met wat meer politiek correcte termen, zoals 'nederzettingenp olitiek', als Joodse mensen grond die niet van Arabische mensen is, dus op zogenaamde staatsgronden, willen ontwikkelen en vruchtbaar maken.

3. Stoppen met alle bouw. Tjonge, waar bemoeit Obama zich mee? En de wereld? Met al die zeurende diplomaten die elkaar politiek correct napraten. Over een peuterspeelzaal in een dorpje? Belachelijk. Bovendien, dat geroep om te stoppen werkt contraproductie f. Want Abbas en de zijnen denken en zeggen: "Laat Obama het maar voor ons opknappen. Wij wachten wel totdat hij de druk op Israël zover opvoert dat wij onze zin krijgen. Zo praten ook de Arabische staten. En,ach, wie compenseert de tienduizend Palestijnse arbeiders die ene goed loon verdienen met die bouw? Wie heeft de duizenden Palestijnse gezinnen in Gaza, die een goed loon verdienden in de Joodse bedrijven en die Allah op hun blote knieën baden dat de Joden zouden blijven? De Hamas? Kom nou!

4. Wurggreep op de Hamas. Weer zo'n kreet. Weer zo'n omkeerleugen. Israël zit in een wurggreep tussen 40.000 Hezbollahrakett en, de zelfmoordaansla gen van de Hamas en hun beschietingen, de dreiging van Ahmadinejad en de druk van de wereld.Ga eens na hoeveel hulp Israël heeft doorgegeven aan de burgers in Gaza. Of heeft doorgelaten.

5. Extremisten..... Ook zo'n scheldwoord. Het is extreem om jonge mensen als zelfmoordbommen op weg te sturen. Het is extreem om kinderen vanaf 4 jaar te voeden met ordinaire jodenhaat. Het is extreem om elke uitgestoken hand van Israël weg te slaan.

6. Een Palestijnse staat. Olmert bood ze een staat aan. Barak bood ze een staat aan. Sharon bood ze een staat aan. Steeds geweigerd en beantwoord met geweld.

7. Artikel 47 van de Conventie van Geneve verbiedt annexatie van land dat door geweld is verkregen. Er is geen sprake van annexatie. Behalve de kwestie (Oost)Jeruzalem , waar israël al meer dan 30 eeuwen diepe en sterke banden mee heeft en door de Arabieren meer dan 13 eeuwen is verwaarloosd, maar na 1967, toen de stad in Israëlische handen kwam, ineens heilig is geworden voor de Islam en ineens geclaimd werd als hoofdstad van een palestijnse staat, die nooit heeft bestaan. Het land is veroverd in 1948 door Jordanië. Tot 1967 toen het door Israël werd veroverd op Jordanië. En Jordanië wil niets weten van de Palestijnen, net als de meeste Arabische landen.

8. De hele wereld roept om een Palestijnse staat.De enige groep die dat niet wil, eigenlijk twee groepen, is het Palestijnse leiderschap zelf. Ze zeggen luid en duidelijk: Wij willen heel Israël. Ze ontkennen dat in het Engels maar benadrukken dat in het Arabisch.

9. Die arme Obama heeft weinig succes. Zijn uitgestoken hand naar de Arabische Moslimwereld wordt weggeslagen. In de VS loopt het ook niet lekker. Hij wil koste wat kost successen behalen. Wat kost het dan? Het gaat ten koste van de veiligheid van Israël.

Er is nog veel meer. Je moet gewoon de geschiedenis eens bestuderen.

De religieuze dimensie, die het meest onoplosbaar is, laat ik nu maar even buiten beschouwing.

Een vriendelijk en welgemeend shalom,

Jan van B.

 
 
Puik! Die Raadsplan van EloHIM(YHWH SE KOSMOS) is geaddresseer net aan Sy uitverkorenes,o orblyfsel, geliefde, vrygekooptes verseelde volk naamlik Yisrauel(hele huis 2stamme Yudah en 10 stamme Yisrael) oor wie Hy Sy ERENAAM YAHuWeH uitgeroep/kinders van die vrye het voor die grondlegging van die wereld nl.(oikoumene-satan-Vicarius Filli Dei-Pous-hoer van
Babillon/verwarring-onkruid-distels en dorings)kinders van die vlees. Laasgenoemde veroorsaak groot WRYWING teen die SAAD VAN YAHUWEH. Dit is hoekom laasgenoemde die Woord bly verander deur by te voeg en uit te haal en daardeur te probeer om die GROOTHEID/ALMAGTIGHEID VAN YAHUWEH TE VERNIETIG. VADER OPENBAAR DIE VERBORGENEHEDE VAN SY WOORD DEUR SY KRAG NET AAN SY UITVERKORENES.
Beste Rina Soeis uit Zuid Afrika,

Dank voor je reactie.

Inderdaad wordt het raadsplan van de Eeuwige, de God van Israël, steeds meer openbaar en ook volvoerd.
Het gaat steeds sneller en Satan wordt steeds bozer en steeds meer gehaast, want hij weet dat hij 'weinig tijd' meer heeft voor zijn plannen. Midden in die strijd zitten wij en Israël zit in de vuurlinie. Daarom bidden we voor Gods uitverkoren volk en de HERE is een God die antwoordt op gebeden. Ook wordt zijn raadsplan steeds meer duidelijk en worden bijbelse geheimenissen onthuld. Inderdaad zal Efraïm net de stammen die daarbij horen terugkomen. Manasse staat al klaar. "Onze God is een groot God" zegt Psalm 95 en wij zeggen AMEN!

Ik hoop dat je ons Nederlands net zo goed kunt lezen als wij jou Afrikaans.De HERE zegene je.

Jan van Barneveld
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven