Home Artikelen Geestelijk Kerken kunnen nog kiezen

Kerken kunnen nog kiezen

President Barack Obama geeft zijn speech aan de Moslimwereld in Cairo (Gerald Herbert/Associated Press) Klik voor ware grootte
President Barack Obama geeft zijn speech aan de Moslimwereld in Cairo (Gerald Herbert/Associated Press)

De rede die president Barack Hoessein Obama de 4e juni '09 in Caïro heeft gehouden is een markant keerpunt in de geschiedenis.

Veel commentatoren spreken van een teken van hoop. Anderen vrezen een sluwe streek van de komende antichrist (Daniël 8:25).

Israël voelt zich verraden.

Momenteel schijnt de storm wat geluwd te zijn. Niet alleen de tijd, maar ook de chaos na de verkiezingen in Iran en de atoomdreiging van Noord Korea spelen hierbij een rol. Een tijdelijke rol want de trend is gezet.

Obama stak een vriendelijke hand uit naar keiharde, repressieve Moslimlanden en stelde harde, onredelijke eisen aan een trouwe vriend, aan Israël, de enige democratie in het gewelddadige Midden Oosten. Pittige en harde druk op Israël en begrijpende, troostende woorden voor Palestijnse Moslim terroristen. Een vriendelijke hand naar de vijanden van Israël en een krachtig vermaan aan het adres van Israël. Zijn eis om zelfs natuurlijke groei van Israëlische dorpen in Judea en Samaria te verbieden is te dwaas en te arrogant om over te praten. Joodse mensen, in hun eigen thuisland, Judea en Samaria, zouden niet eens een kinderkamer mogen bouwen. Of een speelzaal voor de peuters van de snel groeiende gezinnen in de nederzettingen, die slechts 1,7% van het grondgebied bewonen dat door de internationale gemeenschap voor een Palestijnse staat bestemd is. Grondgebied dat Israël volgens Gods besluiten, die Hij met dure eden bevestigd heeft, aan Israël toekomt. Over deze geestelijke achtergrond van het probleem maken politieke machthebbers zich niet druk. Zelfs historische en volkenrechtelijke claims van Israël interesseren deze machthebbers niet. Ze zullen het wel merken. Wat zullen de meeste machtigen van deze aarde nu nog hard lachen als ze horen dat zij, of hun opvolgers eens tot eer van de God van Israël zullen meezingen in een koortje: "Alle koningen van de aarde zullen U, o HERE, loven,.... zij zullen zingen van de wegen van de HERE" (Psalm 138:4,5). Dat is wat anders dan "de wegen van de HERE" dwarszitten, zoals Obama, Sarkozy en hun collega’s van de G8, de EU en in de VN op dit moment doen. De tijd komt dat "alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen in aanbidding" (Psalm 86:9 en Openbaring 15:4). Dan staat Israël in het centrum want "Hij brengt volken onder ons..." (Psalm 47:4). De machthebbers van die volken zullen het wel merken! Maar het probleem is dat ook wij, gewonde burgers ‘het zullen merken’. Maar zover is het nog niet. Wel heeft Obama een duidelijke keuze gemaakt. En met hem zogoed als de hele wereld. Dat is angstig spannend. En niet alleeen voor Israël. Een historisch keerpunt.

De geestelijke dimensie van deze ontwikkeling is eenvoudig samen te vatten. We zitten op dit moment middenin een harde strijd om de doorbraak van het Koninkrijk van de Here Jezus Messias. Immers "de Verlosser zal uit Sion komen" (Romeinen 11:26). Het herstel van land en volk van Israël is het voorwerk van de komst van de Messias en zijn rijk. De wereld verzet zich tegen dit machtige werk van de Almachtige. Maar kerken en volken kunnen nog kiezen. Voor hen allen is het bijbelwoord: "Kies dan heden wie u wilt dienen" bijzonder actueel. Rabbijnen noemen deze tijd "de weeën van de Messias". Het levensbelang van een goede keuze lichten we toe vanuit een enkel voorbeeld uit de Heilige Schrift. Altijd als Israël op weg is naar het Beloofde Land vindt er een diepe, zeer belangrijke geestelijke gebeurtenis plaats.

Uit Egypte

Nadat God zijn volk Israël uit Egypte bevrijd had vond er een machtige, voor heel de wereld belangrijke gebeurtenis plaats. Op de Sinaï vertrouwde de Schepper zijn Torah toe aan Israël. Waaronder de Tien Geboden. Daarna trok Israël, gewapend met Gods Woord en onder veel tegenstand door de woestijn naar het Beloofde Land. Drie partijen speelden onderweg een rol:

  1. Vijanden, zoals Egypte, Amalekieten en andere volken. Zij gingen te gronde.
  2. Onverschillige en bange volken, zoals de Ammonieten en Moabieten. Zij waren nakomelingen van Lot, dus familie van Israël. Zij steunden Israël niet.
  3. Vrienden, zoals de Kenieten en de Kanaänitische stad Gibeon met omliggende plaatsen.

Uit Babel

Toen een deel van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap terugkeerde waren er:

  1. Vijanden, zoals Haman de jodenhater en de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes (die model staat voor de antichrist). Zij gingen te gronde.
  2. Overschillige en soms vijandige omstanders.
  3. Een aantal vorsten die sympathiek stonden tegenover het Joodse volk.

Ook toen kwam er een machtige, geestelijke gebeurtenis in verband met het komende Koninkrijk van God. De Here Jezus, het Levende Woord van God, Jezus Messias, kwam. Hij "bracht de reiniging van de zonden tot stand" (Hebreeën 1:3). Het beloofde Koninkrijk van recht en gerechtigheid kwam toen (nog) niet.

Heden

Nu brengt God voor de derde keer "de Joden thuis", naar het land dat Hij onder ede beloofd heeft. Weer zijn machtige vijanden uit op het vernietigen van Israël. Denk de Holocaust en de dreiging die nu boven Israël hangt. Weer is er "familie van Israël" die het af laat weten of zich vijandig opstelt. Die familie bestaat uit een groot deel van de kerken. Bij deze moderne tocht van Israël naar het Beloofde Land hoort ook een machtige, geestelijke gebeurtenis. Dat is de doorbraak van het Koninkrijk van God met de wederkomst van de Here Jezus, die op het punt staat plaats te vinden. Vandaar dat de "wereldbeheersers van deze duisternis" (Efeze 2:2) politieke en geestelijke leiders opzetten tegen Israël. Die ‘wereldbeheersers’ zijn woeste, vernietigende geestelijke machten van de duisternis. Israël staat in die strijd om het Koninkrijk zo goed als alleen. De heiden-profeet, Bileam, die door het angstig-vijandige Moab ingezet werd tegen Israël, zag het al: "Zie, een volk dat alleen woont" (Numeri 23:9). Hoe waar is Gods Woord! Wat staat Israël alleen! Maar waar blijven de vrienden van Israël? Waar blijven de kerken? De geschiedenis van de uittocht uit Egypte geeft een profetische aanwijzing. Wie zijn de vrienden, de "Kenieten"? Wie zijn de "Moabieten", de onverschillige ‘familie van Israël’ in deze tijd?

Kenieten

De Kenieten waren een nomadenstam waar Mozes toen hij uit Egypte moest vluchten, gastvrij werd ontvangen. Deze stam werd geleid door de stampriester Jetro. Hij werd de schoonvader van Mozes. Jetro werd geweldig gezegend. Niet alleen met een goede partner voor één van zijn zeven dochters, maar hij kwam tot geloof in de ware God, de God van Israël. De zoon van Jetro heette Hobab. Hij trok met een aantal stamleden met Israël door de woestijn en kreeg een deel in het Beloofde Land. Eeuwen later werden de Kenieten nog gezegend om hun weldaad aan Israël. De moderne Kenieten zijn de vrienden van Israël, waaronder de christenzionisten. Zij bidden voor israël en steunen Gods volk dat op weg is naar Gods doel, naar het messiaanse Koninkrijk.

Moabieten en Ammonieten

De Moabieten en Ammonieten waren nakomelingen van Lot, een neef van Abraham. Dus nauwe familie van Israël. Wat zegt de Torah over hen? "Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente van de HERE komen; ... ... omdat zij u bij uw uittocht uit Egypte niet met brood en water tegemoet gekomen zijn en omdat zij tegen u Bileam ... gehuurd hebben om u te vervloeken" (Deuteronomium 23:3,4). Wie is de ‘familie van Israël’ in onze tijd? Israël is "onze oudere broeder". Wij zijn "geënt op de edele olijf", door het geloof ook "zonen van Abraham"en "medeburgers van de heiligen". Paulus is het die deze drie beelden gebruikt om de verbondenheid van ons, gelovigen-uit-de-volken, met Israël te duiden. De Here Jezus zegt Zelf: "nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder" (Johannes 10:16). De meeste kerken gedragen helaas zich als de Moabieten en Ammonieten in de tijd van Mozes. Geen brood of wijn, alleen een ondraaglijke onverschilligheid als het op Israël aankomt. Geen geestelijke steun maar meedoen met de "vervloekingen" van de wereld over Israël. De grote afval en dorheid van die kerken is het gevolg van deze houding. Kerken kunnen nu nog kiezen. Het is afval en oordeel of opwekking. Het is een afglijden naar de eindtijdkerk van het Beest, of solidariteit met en voortdurende voorbede voor Israël. Het keerpunt van Obama heeft deze keuze wel zeer urgent gemaakt. De tijd is kort!

10 Reactie(s)

 
 
Geachte Hr.Van Barneveld
Naar aanleiding van het lezen van Uw boek ben ik er niet rustiger op geworden.al heb ik een vast vertrouwen in mijn Heiland zie ik in de wered om me heen zoveel dingen gebeuren en het slappe beleid ven de zelfs(christeli jke regering doen daar geen goed aan.Zoals giteravond voor het TV programma "Netwerk ër de veel besproken iman een betoog gaf over een voor de Moslim eigen sjaira,aangezie n hun wetgeving niet strookt met de nederlandse.Ze hebben eigen moskeen,kleding ,scholen etc. nu moet de sjaira er door gedrukt en de argeloze ministers zullen dat wel weer toelaten.Het komt m.i.z.omdat ze Gods woord niet (Meer) lezen en zodoende geen kennis hebben.Ik denk dat alleen gebed hier iets aan kan veranderen,want dat zet de hand van de Here in beweging.Bovendien houd God van alle mensen.ook ven de boedist,moslim en ga zo maar door.En wil dat niemand verloren gaat.Nog even over Uw boek dat veel duidelijkheid geeft over de Geestelijke strijd om Israel en t.a.z.van de wered en de islam.Israel komt helemaal alleen te staan zoals nu eigenlijk al is.Ze moeten het nu van de Christenen hebben die ze niet laten zakken ,maar voor ze bidden voor hun beloofde verlossing.Hopenlijk dat die spoedig mag aan breken!Min vraag aan U is,Mogen kindern van God bang zijn in deze tijd, die de profetien verstaan en weten wat er allemaal nog over de aarde komen zal,er staat geschreven dat als we dit zien gebeuren ons moeten verheugen,want onze verlossing genaakt .Maar in Uw boek lees ik daar niets over,U houd het in het midden,al zal U daar Uw reden voor hebben?
met een H.groet L.Pasterkamp
met een H.groet mevr.L.Pasterkamp
Beste mevr.Pasterkamp,

U brengt helder en duidelijk onder woorden wat ook mijn zorgen zijn. Mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam" brengt de ideologische en religieuze achtergronden van het streven van de Islam aan het licht. Dat verstrekt uw (en mijn) zorgen ook nog eens.

Mogen we bang zijn, als gelovigen die hun volle vertrouwen hebben gevestigd op de Here Jezus, de komende Verlosser? Lees de psalmen maar eens. "In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen" (121:1). En "Uit de diepte roep ik tot U, o HERE" 130:1). En: "Wanneer ik wandel temidden van benauwdheid" (138:7). Veel psalmen meer. Denk aan de angst die de Here Jezus Zelf overviel toen Hij bad in de Hof van Gethsemane. Altijd als er angst is rtoepen wij tot de HERE en als u die psalmen opslaat, dan zult u zien: "Hij heeft mij geantwoord" of: "Hij heeft mij bemoedigd met kracht in mijn ziel". Dat is de weg die Israël gaat en die ook wij gaan. Inderdaad, gebed van het allergrootste belang. Als meer gelovigen eens samen gingen roepen naar de HERe in deze noodsituatie, zal de Heer uitkomst geven.

H.Gr.
Jvb
 
 
Geachte hr.van Barneveld,
Ben vol lof over uw laatst geschreven boek..'Eindtijd Israël en de Islam'..Heb het boek nog niet uitgelezen;de hedendaagse tijdsperiode komt prachtig naar voren.En inderdaad het bezorgd je ook angstperikelen! ! Het hedendaagse leven is een bikkelharde strijd naar de Waarheid,de Waarheid zal zeker overwinnen.Er is nog een lange weg te gaan;helaas?/!
Mijn vraag is eigenlijk al beantwoord in uw reactie naar mw.Paterkamp.We mogen bang zijn,als Gods kinderen;vlg.andere christenen(uit de kennissenkring) zou men dan niet een overtuigd christen zijn. Ben hierover niet meer in discussie gegaan.
Een HGr.van mw.Van der Zalm.
Beste mevr. Van der Zalm,

"Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zit, overnacht in de schaduw van de Almachtige" (Psalm 91:1). In de nacht of in de donkere schaduw is een schuilplaats bij de Allerhoogste. De Toegang tot die Schuilplaats in de Heer Jezus Messias.

Met een hartelijk shalom,

Jan van b.
 
 
Beste Jan hartelijk dank voor je schrijven,heb inmiddels ook je boek ontvangen via Zoeklicht.
Ben ook weer begonnen voor de 5e keer in Israel onze oudste broeder(het pakt je in je ziel).
Helaas is mijn angst of bezorgdheid,dat nederland afglijd naar het komende rijk (gelukkig korststondig) v,d anti-christ.
Israel komt steeds meer alleen te staan ,ook door schuld van zgn christenen die recht in de leer zijn zoals zij zelf zeggen,
Wat mij veel verdriet doet is de zelfgenoegzaamh eid en de onbewogenheid van vele van deze brs,die met droge ogen vertellen en leren ,dat dit Israel nog door vele oordelen heen moet omdat sinds Golghotha DE EEUWIGE zich niet meer bemoeit met Israel ,dat gebeurt pas zo zeggen zij ,na de opname,,tot dan is aslles wat met en in Israel gebeurt niet van GOD.
Momenteel heb ik dus wat contacten op dat vlak en ik heb ze dan ook aangeraden jouw boeken (naast de Bijbel te gaan lezen.
En heb hen gewezen op de gevaren die zij over zichzelf gaan halen door niet op de bres te gaan staan.
Heel lang geleden in de 60er jaren heb ik Bijbel studies mogen volgen van stichting morgenrood.
Later ben ik vanwege dezelfde dingen waar ik nu over mail gestopt.
Inmiddels is het bijna 2010 en nog steeds vinden deze gedachten bij velen plaats ,dat is om te huilen,daar ben ik bang voor ,hoelang blijven de christenen nog van veraf onbewogen toekijken naar de opvoering van het wereld drama Israel,ondergan g?

Verder dank ik je hartelijk voor alles wat je doet. God zegene je.

Shalom .Lou Sandifort.
Beste broeder Sandifort,

Een hartelijke groet uit Cothen,

Ds.Schouten, de directeur van Het Zoeklicht, mailde me vorige week dat het boek goed loopt. Als de boodschap maar overkomt. Het is my onlangs ook weer opgevallen dat velen zo zonder enige emotie en zonder veel sympathie schrijven over Israël en eindtijdgebeurt enissen. De HERE zegt dat Hij "In al hiun benauwdheden benauwd was" (dus intens meeleeft met de nood en het verdriet van Israël) en Jezus weende over Jeruzalem, dan moeten wij toch ook intens betreokken zijn en, zoals Paulus ons vermaant, ontferming tonen.

H.Gr. en shalom.
 
 
Geachte heer J v Barneveld,
Na wat gesprekken met medechristenen over Israël is gebleken dat er binnen onze kerk nogal wat visieverschil is. Ook zijn er veel die door onbekendheid weinig hebben met Israël. Het blijkt dat sommigen moeite hebben met het feit dat het Israel na 1948 een vervulling is van oude profetische beloften en nog meer moeite heeft men met het Israël van na 1967. Israel als staat is volgens sommige bezit van grond dat afhangt van politieke en militiare omstandigheden. Verbondenheid met het Joodse volk wordt gezien geestelijke verbintenis met iedere Israëliet die de God van Abraham aanroept en in het bijzonder de Messiaansbelijd ende. Dit even in grote lijnen geschetst. Deze visie is van Christenen met een gedegen bijbelkennis die het kunnen onderbouwen. Daarbij ging men uit van de gegevens van Mordechai Cogan (historicus Joodse geschiedenis)en 1 kon 9:11-13 waarin Koning Salomo om zijn schuld af te lossen heel west Galilea opleverde aan een koning die geen lid is v/h Israëlisch volk. Dit zonder kritiek v/d kroniekschrijve r.
Verder ga ik maar niet. Er zijn wat bergripsverwarr ingen en het roept alleen maar meer vragen op. En intussen tikt de tijd maar door. We zullen op ons knieën moeten om te bidden om de Geest van onderscheid te ontvangen. Zou je me wat tips kunnen geven hoe hieme om te gaan? Bvd.
Hartelijke groeten Simon
Hallo Simon,

Veel dank voor je interessante vragen.
Ik heb wat commentaren nagepluisd over deze ingewikkelde kwestie.
Voorop staat het feit dat "het land" van de HERE is. Gods land kan en mag niet
verkwanseld worden. En Salomo dan? Zonder kritiek van de schrivers van Koningen en Kronieken. Zie de paralleltekst in 2 Kronieken 8:1-4.
Een commentaar denkt dat het gaat om twee verschillende acties betreffende die steden.
Het waren inderdaad onooglijke dorpen, waar nauwelijks of geen Israëlieten woonden. Steden die Salomo aan Hiram als onderpand wilde geven voor de schulden die hij gemaakt had voor alles wat Hiram hem had gestuurd. Vooral die 180 talenten goud...= 180 x 49 kg goud! Die steden waren inderdaad "Kabul" = mishagend in de Phenisische taal. Nu geef ik je het commentaar van Mathew Henry:
"Salomo van zijn kant, is de overeenkomst (met Hiram) ongetwijfeld ook trouw nagekomen. Hij gaf aan Hiram spijze voor zijn huis, zoals overeen was gekomen (5:9). Maar hier wordt ons gezegd dat hij hem, behalve dat nog 20 steden gegevens heeft ....in het land Galilea. Het schijnt dat deze (steden) aan geen van de stammen van israël waren toegewezen (want de grens van (de stam) Aser naderde ernaar toe, zie Jozu 19:27, dat aangeeft dat zij er niet bij inbegrepen waren) maar in de ,macht van de inheemsen zijn gebleven todat Salomo zich er meester van heeft gemaakt en toen aan Hiram ten geschenke heeft gegeven......Hiram kwam om deze steden te bezien, maar ze bevielen hem niet, vers 12,"zij waren niet recht in zijn ogen". .....Daarom gaf hij ze terug aan Salomo (zie 2 Kr.8:2) die ze herstelde en toen "de kinderen van israël erin deed wonen, hetgeen aanduidt dat zij er vroeger niet hadden gewoond. Lees 2Kronieken 8:1,2. Mathew Henri mijmert nog wat verder over deze zaak, maar dit is toch wel het belangrijkste.

Je andere 'klacht' is dat men zo weinig kennis heeft van het Woord van God. Ja, wat men niet weet kan men niet zien. Als men het Woord niet kent, kan men ook niet zien wat de HERE God aan het doen is in deze tijd.

Een hartelijke groet.

Jan van b.
 
 
Hallo Jan,

Hartelijk dank voor de toelichting op dit bijbelgedeelte. Een heel interessante opmerking waar je wat mee kan.


Mvrgr Simon
 
 
Beste meneer van Barneveld,
Zoals mevr.Pasterkamp het zegt dat God van alle mensen houdt, ga ik accoord, maar om bij God te komen , moeten wij wel de Here Jezus aannemen als onze Verlosser, dan houdt God van ons, want wij noemen Hem ook Vader, verder wil ik u complimenteren met al die uitleggen, ik bestudeer de Bijbel en bidt voor het volk Israël , maar voordat ik zo'n kennis mag verkrijgen over het Woord is voor mij nog een lange weg, ben blij dat God uitleggers en leraren op de wereld heeft gezet om een ieder die het Woord van God wil geloven door de Here Jezus om het te kunnen verstaan de kans krijgen om het te bestuderen.
Mijn vriendelijke dank en ik wens u Gods Zegen toe.
Beste Armand

Hartelijk dank voor je reactie.
God houdt van alle mensen, want er staat geschreven:
"Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft"
Dus God heeft iedereen lief, maar niet iedereen beantwoordt die liefde. Gods toorn
heeft ook te maken met onbeantwoorde liefde. Wij beantwoorden zijn liefde door het aanvaarden
van zijn liefde doordat het dankbaar aannemen van de Here Jezus als Verlosser.
Ga door met het bestuderen van de Bijbel. Mijn bijbelleraar zei eens: "Jan geloof mij niet,
geloof het Woord van God". Blijf studeren. Het Woord van God is zo diep en zo rijk dat je, al heb je
een stuk al 100x gelezen, je toch telkens weer nieuwe dingen ontdekt.
Wat Israël betreft zijn onze gebeden van groot belang. Want God handelt op de gebeden van zijn kinderen.
Vanochtend las ik nog: "Mozes en Aäron waren onder zijn priesters, Samuël onder hen die Hem aanriepen;
Zij riepen tot de HERE en Hij antwoordde hen" (Psalm 99:5). Wij hebben een God die hoort en antwoordt.
Shalom.

jvb
 
 
Geachte heer Barneveld,

Dankbaar ben ik voor de uitzendingen van family 7.
Met veel interesse volg ik de serie Eindtijd en Profetie. Dagelijks lees ik in mijn bijbel. Uw uitleg is opbouwend en bijzonder interessant, waardoor ik in mijn dagelijks gebed Israel niet zal vergeten mee te nemen. We moeten waakzaam zijn en blijven bidden voor de wereldleiders en regeringen.

Keep up the good work for our Lord.

Shalom

Merian and GBY
 
 
Meneer van Barneveld, ik ben nl. ook voor Israël, zeker zijn wij geënt op de edele olijf, ben ook blij dat u zo prachtig preekt over dit volk wat van God is.
Maar waarom waarschuwen de mensen die dit weten over Israël , Amerika niet , wij zijn toch ook verbonden met hun kerken, Obama , wat heeft hij voor geloof, volgens mij is hij moslim, alleen bedekt,want dat mogen zij doen hè, hun eigen geloof verloochenen, daarom denk ik dat hij ook op de hoogte gebracht moet worden over het feit dat Israël recht heeft op het beloofde land.
Dus Obama moet voor Israel op komen, anders vecht hij tegen God , lijk mij niet verstandigd.
Wel , ik groet u en wens u Gods Zegen toe.
Hallo Armand,

Dank voor je reactie.

Inderdaad loopt Amerika groot gevaar. Waarschuwingen zijn er al heel wat geweest. Telkens als de VS gevaarlijke druk op Israël uitoefende kwam er een grote ramp.

Een boek als "Israël the blessing or the curse"van Ternan en Koenig geeft heel wat
treffende voorbeelden van dergelijk samenvallen van druk op Israël en dan ramp/oordeel/waarschuwing.
Mannen als John Hagee zijn heel duidelijk in hun waarschuwingen.
Jaren geleden heb ik herhaaldelijk tegen Franklin Graham gezegd: "The moment America drops Israël, the
Lord will drop America". Hij was het hier mee eens. Helaas zien we dit nu gebeuren. Een probleem is dat, net als in onze land, de
grote,tradition ele kerken hier nauwelijks oog voor hebben. Vaak geven ze meer aandacht aan de leugens van de Palestijnen en de media dan aan het eeuwige Woord van God. Ook hier: Helaas! Maar we moeten blijven waarschuwen.

En ook verkondigen! Want het gaat allemaal wel erg snel.

Een hartelijk shalom,

Jan van B.
 
 
Hallo Jan,
al enige tijd ben ik zeer geinteresseerd in de eindtijd. Ben sinds een jaar ook lid van het blad 'Zoeklicht' waar ik nog geen moment spijt van heb gehad. Nu is het zo dat ik graag wil gaan bidden voor Israel omdat ik weet, en heb gelezen, dat dit heel belangrijk is. Op het journaal van vandaag zie je weer dat de tijd dat alle landen zich tegen Israel gaan keren, dichterbij komt.
Ik weet echter niet goed wat ik precies kan gaan bidden. Is er misschien een speciaal, digitaal, dagboek waar gebedspunten opstaan?
Graag zou ik van u horen.
vriendelijke groet,
Ageeth
Dag Ageeth,

Bidden voor Israël is het belangrijkste wat je kunt doen.
In Israël klaagt men wel eens dat zegeen vrienden meer hebben in de wereld.
De weinige vrienden die ze hebben zijn te vinden onder bijbelgetrouwe Christenen.
Die hebben wel het machtigste wapen in de strijd om Jeruzalem en om Israël.
Dat wapen is het gebed.
Ik zal je separaat een klein stuk sturen: "Zeven redenen waarom een Christen dagelijks
voor Israël zou moeten bidden.
Verder adviseer ik je om je te abonneren op de gebedsbrief van Pieter Bénard van
Christenen voor Israël. Je kunt hem bereiken via de site van Christenen voor Israël.\Shalom

Jvb
 
 
Als Obama zo doorgaat wordt hij straks NIET herkozen!!!Dag Joop,Je weet nooit.

Maar je hebt gelijk als je aan Genesis 12:3 denkt.

Daar zegt de HERE God: “IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”.

Dit is een waarheid die al heel wat eeuwen van kracht is.

Maar misschien wordt Obama gebruikt om ook een vloek voor de VS te zijn als men doorgaat met het

laten vallen van Israël.

Maar laten we ook ons land niet vergeten...daar zitten we middenin.

ShalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven