Home Artikelen Geestelijk Gods Tweede Knecht

Gods Tweede Knecht

'Heil' is in het Hebreeuws 'Yeshua'. Klik voor ware grootte
'Heil' is in het Hebreeuws 'Yeshua'.

De Eeuwige werkt dikwijls met en door mensen. Denk bijvoorbeeld aan profeten en de apostelen. Vandaar dat de Bijbel vaak spreekt over Gods knechten.

De meeste Christenen weten wel dat de Messias in het boek Jesaja "de Knecht van de HERE" wordt genoemd. Maria profeteert over een andere, tweede knecht van God: "Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken" (Lucas 1:54). Dat gebeurt in onze tijd. Wij hebben het voorrecht dit geweldige werk van God mee te maken, mee te beleven en eraan mee te mogen werken. God trekt Zich Israël zijn knecht aan.

Hoe weten we dat?

"Maar gij, Israël mijn knecht, Jakob, die Ik uitverkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham; gij die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tegen wie Ik zei: Gij zijn mijn knecht, Ik heb u uitverkoren en niet versmaad" (Jesaja 41:8,9). Inderdaad, in onze tijd is en wordt Israël geroepen en gegrepen. Niet uit de Babylonische ballingschap, of uit Egypte maar uit alle uithoeken van de aarde. Precies zoals de profeet Jesaja ruim 2.700 jaar geleden heeft voorzegd. Tweemaal benadrukt de Eeuwige in deze profetie dat Israël zijn uitverkoren knecht is. Tot op de dag van heden. Ook de laatste zin van die profetie zien we voor onze ogen uitkomen.

We horen en zien bijna dagelijks hoe de wereld Israël veracht en versmaadt.

Maar de HERE, de God van Israël niet!

Vrome smaadwoorden

Door een smerige stroom van leugens en laster wordt Israël besmeurd. Gods volk is een paria onder de naties geworden. Op die historische, politieke en humanitaire leugens gaan we hier niet in. In dit stuk alleen iets over de godsdienstige, 'vrome' smaad die over Israël uitgegoten wordt. Niet alleen overblijfsels van en variaties op de achterhaalde vervangingsleer en 'vroom' schelden op 'dit ongelovige Israël', maar ook serieuze, exegetische opmerkingen vragen onze aandacht. Ik noem een paar opmerkingen die vaak worden gehoord.

  • De Joden hebben Christus gedood/vermoord
  • De Joden hebben hun Messias verworpen en zijn daardoor niet meer Gods volk. De 'ware kerk' heeft Israël vervangen
  • Zolang Israël hun Messias verwerpt leven de Joden onder Gods toorn. Ze moeten eerst de Here Jezus aannemen. Anders komen er nog meer vreselijke dingen over het Joodse volk
  • Israël is nu niet Gods volk. Pas als de Gemeente is opgenomen is Israël weer aan de beurt
  • Israël is nu Lo-Ammi (niet Gods volk) en wij, de ware kerk, zijn Ammi (Gods volk). Zie Hosea 1:8
  • De Joden zijn vijanden van God
  • Dit ongelovige en zondige volk Israël is nog lang niet waar het zijn moet

Geheim

Het verwijt dat Israël als volk Yeshua niet als Messias aanvaardde is door de Christenheid vaak als een zwaard tegen het Joodse volk gebruikt.

De Christenheid heeft zelden of nooit begrepen dat hier een groot en diep geestelijk geheim achter zit. Een geheim dat Paulus in zijn brief aan de Romeinen onthult. In de brief aan de gemeente te Efeze legt hij uit dat dit geheim door openbaring van God aan hem is duidelijk gemaakt. De Christenheid heeft dit in de loop der eeuwen meestal verkeerd gezien.

Luther was aanvankelijk vriendelijk tegenover het Joodse volk. Hij hoopte dat ze daardoor tot inzicht zouden komen dat Jezus de beloofde Messias was. Toen dat niet gebeurde en Luther het geheim dat achter dit ongeloof zit, niet pakte, werd hij woedend en heeft zich in felle, antisemitische termen over de Joden uitgelaten. Zelfs de Nazi's citeerden hem met vreugde.

Ook oude, eerbiedwaardige kerkvaders ergerden zich enorm aan wat men zag als de hardnekkigheid van de Joden. Ook zij hebben zich vaak buitengewoon lelijk tegenover de Joden uitgelaten.

Dit onbegrip van de diepere reden waarom het Joodse volk als geheel Yeshua niet als Messias heeft aanvaard en de boosheid hierover , heeft duizenden Joden het leven gekost. Dit feit rust nog steeds als zware schuld op ons.

"Maar" zal iemand opmerken: "Israël als natie heeft Christus toch niet aanvaard?". "Bovendien" merkt men dan op, "is er bij sommige Joodse orthodoxe groepen veel vijandschap".

Blijkbaar kende de apostel Paulus deze vragen/verwijten. Of het is hem door openbaring van God duidelijk gemaakt dat dit zou gebeuren. Daarom schreef hij aan de gemeente te Rome: "Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil" (Romeinen 11:28).

Dus "vijanden van het Evangelie". Niet van God en ook niet van andere bijbelse zaken. Waarom? "Om uwentwil".

Dat "om uwentwil" heeft twee betekenissen.

Eerst, we noemden het al, betekent het "door uw schuld". Door de "christelijke" vijandschap en vervolgingen. Door kerken die achter de leugens over Israël aanlopen.

Ten tweede betekent het: "Terwille van u". Paulus legt dat uit: "Door hun val is het Heil tot de heidenen gekomen". En: "Betekent hun val rijkdom voor de heidenen..." Doordat zij over Yeshua gestruikeld zijn, is het Heil tot ons gekomen en zijn wij rijk geworden in Hem (zie Romeinen 11:11,12).

Voor ons, gelovigen-uit-de-volken gaf God zijn tweede knecht Israël een "geest van diepe slaap" (Romeinen 11:9). Gingen de diepe betekenis van het optreden van de Here Jezus en zijn verzoenend sterven aan hen voorbij omdat zij wat het Evangelie betreft, 'sliepen'. Door God in slaap gebracht waren.

Er is nog meer bewijs voor deze stelling!

Jezus sprak expres in gelijkenissen "opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen" (Lucas 8:9,10). Daarom "konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders heeft gezegd: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard" (Johannes 12:39,40).

Terwille van ons, van onze redding en ons behoud.

Deze 'verharding' hoort dus bij het geheim van de roeping van ons heidenen. Daarom ging Paulus met "dit Heil van God" naar de heidenen (Handelingen 28:28). 'Heil' is in het Hebreeuws 'yeshua'! Dit geheim is zeer groot.

Ontroering

God werkt door knechten. Zijn eerste Knecht, de Here Jezus, heeft Hij gegeven voor onze zonden. Hij heeft de verzoening van de zonden tot stand gebracht. Dat is het Evangelie. Daarom danken wij telkens weer: "Dank U voor het kruis, Here Jezus".

Zijn tweede knecht, Israël, heeft Hij een 'geest van diepe slaap gegeven', blind en doof gemaakt, opdat wij, heidenen, "medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God" (Efeziers 2:19) zouden worden. Dit ontroert mij diep. Het is heel wat anders dan het harde, en zondige verwijt: "De Joden verwerpen hun Messias".

'Is dit dan niet waar?' zal iemand opmerken. Paulus reageert op dit 'heidens' verwijt: "Wie bent u dat u eens anders knecht oordeelt?" (Romeinen 14:4). Als natie is Israël slapend, blind en doof langs de bediening van de Here Jezus, langs Golgotha en de opstanding gegaan. Leeft dus nog onder de termen van het Eerste Verbond. Diep ontroerd zullen zij Hem herkennen en erkennen als zij "Mij zien Die zij doorstoken hebben" (Zacharias 12:10, SV). Dan geldt het: Eind goed, al goed! Want Paulus zegt: "Zo zal heel Israël behouden worden" (Romeinen 11:26). Want "De Verlosser zal uit Sion komen".

Moge HIJ spoedig komen.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Oktober 2009

13 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,

Wat is het een vreugde om de waarheid te lezen. Het maakt mij soms moedeloos en kwaad als ik al die smadelijke leugens hoor over Israël. Maar wat mij het meeste steekt is de vijandschap van sommige Christenen tegenover Israël. Dan denk ik: "Zij lezen toch dezelfde bijbel als ik doe? Zien ze het dan niet?"
Ik heb je site gelinkt op mijn hyves zodat ik zeker weet dat mijn vrienden deze belangrijke info ook tot zich (kunnen) nemen. Ik denk dat het belangrijk is voor ons Christenen om deze waarheid te verspreiden en verkondigen samen met het evangelie, want van de media hoeven we niets te verwachten.....
De schrift zegt immers:
Joh 8,32
U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Een vurig Shalom en de zegen van de HEER!

Stefan
Beste Stefan,

Een hartelijk shalom.
Bedankt voor je bemoediging.
Dat had ik net even nodig.
Ook bedankt voor het linken van one site op je hyves.
Zo help je mee aan het verspreiden van de waarheid en ook het bestrijden van de leugen.
JvB
 
 
Beste Jan,

Door de Bijbel en boeken te lezen, heb ik gelukkig ook ontdekt hoe het werkelijk in elkaar steekt, wat betreft Israël en de gemeente en hierdoor ervaar ik steeds meer liefde voor de Joden.
Ik kom oorspronkelijk uit één van de Geref. Kerken, en ben dus opgegroeid met de vervangingsleer .
Heel veel christenen zijn infeite gehersenspoeld en hangen een valse leer aan.
Hervorming is nodig, maar hoe krijg je dat voor elkaar, want hun hoofden zijn keihard en nemen het niet aan.
Op Gods tijd zal deze noodzakelijke hervorming steeds meer voeten in de aarde krijgen, omdat het denk ik nodig is om de Bruid van Christus te complementeren.

Er is een verlangen bij mij om christenen Gods waarheid te vertellen wat betreft Israël en de gemeente, maar ook hiervoor geldt denk ik, dat het zal gebeuren op Zijn tijd.

Veel zegen voor je werk voor de Heer.

Hartelijke groet,

Henk.
Beste Henk,

Hartelijk dank voor je openhartige een eerlijke reactie.

Iemand zei eens tegen mij:

"Wat maak je je toch druk over Israël? Toen ik tot bekering kwam kreeg ik vanzelf liefde voor Israël en het Joodse volk in mijn hart".

Dat is eigenlijk wel logisch.

Want Wie komt er dan in je leven bij de bekering en de daarop volgende wedergeboorte? Dat je Jezus Messias, de Koning der Joden!

Dat stond op het kruis en mocht er niet af.

Zo is Hij heengegaan en zo komt hij terug.

Waarom is die liefde er dan niet bij veel Christenen?

Heel eenvoudig. Als er geen hout op het vuur gegooid wordt, gaat het vuur uit. Als er niet over Israël op bijbelse wijze gepreekt wordt en geen onderwijs wordt gegeven, dan dooft die liefde. Jij leest de Bijel, en ziet hoe God van zijn volk houdt en trouw blijft aan zijn verbonden met zijn volk. Jij leest daar boeken over en wordt zo geestelijk gevoed, waardoor je geestelijk groeit. Als de liefde gedoofd wordt komt er vaak iets anders voor in de plaats. Onverschillighe id groeit zelfs soms naar haat. Bovendien heeft de kerk Israël vaak blindheid en hardheid van hart verweten. Nu zijn ze zelf blind voor het handelen van God in en met zijn volk Israël en worden hun harten steeds meer verhard en komt die kerk waarschijnlijk terecht in de kerk van de antichrist. Diep tragisch is dat.

Ga gewoon door en wees attent op de weg die God met je gaat. Het zal niet makkelijk zijn want in de oorlog (WOII) was het riskant om Joden te verbergen. Het zal ook steeds riskanter worden om Israël te steunen.


Shalom! 
 
Jan,

Mijn vurige wens is dat de christelijke wereld zich afkeerd van hun zondige antisemitische wegen. En ik ben dankbaar dat God nog mensen stuurt die hierin vooroplopen.

Wat zou het gaaf zijn als onze reformatische broeders zich afkeren van de dwalingen die nog steeds (door de roomse kerk) aanwezig zijn (doop, zondag, zeg maar vervangingsleer geschoeide zaken, enz..)

Wat zou het gaaf zijn als wij evangelischen ons eens beseften dat Israel Gods tweede knecht is. En dat wij net als onze reformatorische broeders voor 100% achter Israel moeten staan. Want wie hen zegent.... immers...

Wat kunnen we veel van elkaar leren! Mijn vurige wens is dat wij weer terug mogen keren naar de bron.

Ga door met je goede werk Jan , ik lees je publicaties met genoegen en geef het aan iedere christen die ik ken door.

Shalom,
Willem
Beste Willem,

Dank voor je reactie.

Je hebt mooie dromen en vurige wensen.

Kwamen je dromen maar uit en werden die wensen maar vervuld.

Derek Prince, de bekende bijbelleraar, had ook zo'n droom.

In de inleiding op zijn boek "De toekomst van Israël en de kerk" schrijft hijj:

"Een van de meest fascinerende gebeurtenissen in onze tijd is het feit dat de wegen van Israël en de kerk weer samenkomen. Uit deze 'samenloop' zullen de meest dramatische en belangrijke ontwikkelingen uit de geschiedenis van de mensheid voortkomen'.

Pauls zegt: '"Wat zal hun (Israël) aaneming anders wezen dan leven uit de doden" (Rom.11:15).
Als de 'gedeeltelijke verharding' (Rom.11:25) van Israël wordt weggenomen, als wij gelovigen-uit-de-heidenen Israël eindelijk als broeder aanvaarden (Rom.15:7) dan komt er 'leven uit de doden'. Dat betekent een geweldige opwekking.

Ik zou zo zeggen: Bidden maar, Willem!

JvB
 
 
Beste Jan,

Bedankt voor uw bijzondere en duidelijke artikelen. Wanneer ik uw artikelen lees word ik blij en ook bedroefd, met name bedroefd om onze voorganger.
Afgelopen zondag was het Israel zondag. Onze voorganger preekte tegen de vervangingsleer en tweewegenleer, prachtig.En toch... naar aanleiding van Matteus 21 over de valse pachters, preekte onze voorganger dat de kerk/christelijke leiders de nieuwe pachters zijn van Israel. Er werd niet over de messias belijdende joden gesproken. Ook werd de gemeente niet op geroepen om te bidden voor Israel, wat je toch van 'Geestelijke leiders' zou verwachten. Ik ben verontrust over deze theorie. Is er weer een nieuwe ( missleidende )theologie de kerk in geslopen?

Gods Zegen en Wijsheid toegewenst bij uw werk.

In Christus verbonden,

Marijke
Dag Marijke,

Dank voor je reactie.

Het is al een wonder dat jullie voorganger aandacht aan Israël heeft gegeven tijdens Israëlzondag. Dat gebeurt lang niet overal.

Wat een doorzichtige handigheid van jullie voorganger.

Eerst de vervangingsleer bestrijden. OKE, de kerk is dus niet in de plaats van Israël gekomen.
Dan beweren dat de kerk de nieuwe pachters zijn van Gods wijngaard. Dus de kerk heeft als pachters de wijngaard overgenomen....

de pachters (Israël)zijn vervangen door de kerk.

Ik denk niet dat er een nieuwe theologie binnengeslopen is. De oude vervangingsleer is nog springlevend. Men ziet niet of wil niet zien dat Gods genadegaven en roeping onberouwelijk zijn. God kiest geen andere knecht. Zelfs in de ballingschap was God nog trouw aan zijn verbond met Israël. Lees in Leviticus 26:44,45) waar de HERE zegt: "Zelfs als zij in het land van hun vijanden zijn......zal IK mijn verbond met hen niet verbreken, want IK ben de HERe hun God....". Men wil niet zien hoe in deze tijd God bezig is met het herstel van Zijn volk Israël. Hoe Hij eerst een natuurlijk herstel van het land en door de terugkeer van Israël bewerkstelligt en daarna een geestelijk herstel beloofd heeft. Erg dat men niet eens voor Israël bidt, terwijl dat land aan alle kanten bedreigd wordt door fel hatende vijanden. Dat tekent de mentaliteit. Erg verdrietig inderdaad. Want we zijn in geestelijke zin 'familie van Israël'. Van de familie wordt verwacht dat ze Israël op hun weg naar Gods toekomst steunen. Met 'water en brood tegemoet komen'. Lees maar in Deuteronomium 23:3,4. Die Ammonieten en Moabieten (nakomelingen van Lot, de neef van Abraham) mochten tot in een ver egslacht niet in 'het huis van de HERE komen'.

Naar ons vertaald: Er komt geen opwekking! Jammer voor jullie kerk.

Een hartelijk shalom.

Jvb

 
 
Beste JvB,
ik herken de diepe ontroering, bij het lezen van de Romeinenbrief en de bedekking...
helaas heeft Calvijn er na Luther nog een schepje bovenop gedaan. dat weten veel mensen niet.
heb wel de indruk als je écht Koninkrijksbewo ner bent, je je wilt reinigen van anti-God-van Israël denken.
overigens is het een denkfout dat het Joodse Volk Hem heeft gekruisigd. Yeshua zei: Niemand neemt mij het leven af. Hij blies zélf de laatste adem uit. Hij deed dit om Éen te zijn met Zijn Vader en Hem gehoorzaam te zijn.
De plaats van handeling was weliswaar Jeruzalem, en Yeshua is de Joodse Mashiach. Maar: het vonnis werd volvoert door Romeinse machthebbers. Niemand is onschuldig, allen hebben we de bevrijding door Zijn opstanding zeer hard nodig.

Moge de Verlossing spoedig komen!
Koninklijk zal Hij Koning zijn, vol inzicht, en recht en gerechtigheid doen in het land, in zijn dagen zal Juda worden bevrijd, Israël zal wonen in veiligheid. Jer. 23: 8
Baruch HaSjem!
 
 
Er staat dat God Israël naijverig zal maken op wat geen volk is.
Helaas is de tegenwoordige rellgeuze wereld niet om jaloers op te worden met al zijn diverse denominaties. Wordt het geen tijd dat we terug gaan naar werkelijk geloof en leven dat tot jaloersheid bij de Joden zal lijden.
Dit zal dan wel tot gevolg hebben dat het heil weer naar de Joden terugkeert.
Dit zal gebeuren daar beb ik zeker van, moge God mij de weg wijzn om zo te leven dat dit kan gaan gebeuren.

Br. groeten Henk J
Beste Henk,

Hartelijk dank voor je reactie.

Je maakt ons terecht attent op wat Paulus zegt in romeinen 10:19 waar hij de Totah citeert, namelijk Deuteronomium 32:21. Ook al is de opmerking doe je hieraan toevoegt helaas terecht. Er is voor Israël door wat wij van de rijkdom van het Evangelie hebben gemaakt, weinig om jaloers op te worden. Jij noemt verdeldheid, maar ook ons geloof en ons leven is er deel aan.

Er is wel een hoopvolle ontwikkeling. Velen in Israël zien steeds meer in dat de enige vrienden die er nog zijn overgebleven, de bijbelgetrouwe evangelische Christenen zijn. Dat is ons doel.

Gewoon achter Israël staan, voor hen bidden en voor hen opkomen en hen steunen. Zonder bijbedoelingen, alleen omdat God in de Bijbel dat van ons verwacht.De HERE God is bezig aan een werk met en voor Zijn volk Israël en bij dat werk gebruikt HIJ ook mensen zoals jij en ik. Hoe dat ook, het Heil zal zeker tot de Joden terugkeren. De Bijbel leert ook dat er eerst een natuurlijk herstel en daarna een geestelijk herstel van Israël komt.

Moge dat snel gebeuren.

Jan van B.
 
 
Ben tevrede dat Jullie ook zo de Heilige chrift het Begrijpt alleen .door de Heilige Geest Geeft ons dat Inzicht dat is Genade op genade. Wens Godszegen
Inderdaad, beste Markus, we moeten de Schrift de Schift laten en alles wat de Almachtige aan zijn volk Israël heeft beloofd ook laten staan.Voor ons, gelovigen-uit-de-volken blijft err nog genoeg genade over.
H.Gr.

Jvb
 
 
Beste Jan,
Het doet mijn ziel zo goed als ik lees over Israel en het Joodse volk als de oogappel van onze God van Abraham, Isak en Jakob. Telkens als ik daar mee bezig ben voel ik hoe de Heilige Geest in mij werkzaam is. Dit groeit meer en meer. Wat mooi om te zien hoe Gods plan met Israël en de wereld zich voltrekt. Als ik op tv het geklaag over Israel hoor (en dat lijkt steeds meer te worden) voel ik mij machteloos en word ik boos en zou ik het wel uit willen schreeuwen dat ze daarmee moeten stoppen. Waarom toch steeds die haat? Dat doet mij veel verdriet. Maar ik prijs de Heer dat hij uiteindelijk zal zegevieren en wij dat mede mogen vieren. Wat een mooi vooruitzicht!

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Lenie

Dag Lenie,

Mijn hartelijke dank voor je reactie.
Ook voor de bemoediging die klinkt uit je woorden.
Zeker, God komt tot zijn doel met Israël en ook met ons!
Maar de weg naar dat doel kan soms zwaar zijn.
En hoe Hij tot Zijn doel komt hangt van ons, van onze gebeden en ook van Israël zelf af. De tijd van benauwdheid kan ingekort worden. Dat leert Jezus Zelf ons. Hoe meer we ons verdiepen in het Woord van God, des temeer zien we van Gods grote daden.

Een recent voorbeeld is de geplande bouw van die 900 woningen in Gilo, een wijk van Jeruzalem. De hele wereld protesteert. Maar de Bijbel (Psalm147:2)zegt:

"De HERE bouwt Jeruzalem
Hij verzamelt de verdrevenen van Israël"

En dat zien we nu....900 huizen in Gilo....en de steeds doorgaande terugkeer van Israël naar Gods land. Wij prijzen de HERE God om zijn machtige daden.

Met een hartelijk shalom
Jvb
 
 
Wij zijn het Lichaam van christus.? lees maar een Efez. hoofst.4 vers 4.5.6.7 alleen de Heilige Geest maakt U dat Bekend als je dat vraag met geheel uw hart ziel en verstand en Kracht ik hebt, het 20jaar geleden het nooit zo gezien?. nu de latste 5 jaar. Dat de Heer jullie zegenen Amen.
Beste heer Marcus,

Dank voor uw reactie.
In mijn boeken, bijvoorbeeld "Israël onze oudere broeder" had u deze visie al veel eerder kunnen lezen. Ik ben het dus helemaal met u eens. Jezus zegt hierover: "Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden; en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één Herder" (Johannes 10:17). "Deze stal" is Israël. Die "andere schapen" zijn de gelovigen-uit-de-volken.
Een hartelijke groet

Jvb
 
 
Laatst was ik bij een lezing van Peter Steffens en hij zei dat beide kuddes Israel zijn?
Dag Wia de Jong,

Ik heb veel respect voor Peter Steffens en zijn goede, belangrijke bijbeluitleg.
Ik ken die visie waarin die twee kuddes de twee delen van Israël zijn. Het hout van Juda en de stammen die erbij horen en het hout van Efraïm en de stammen die daarbij horen. Waarom niet? Maar de gedachte dat de Here Jezus (zie Johannes 10:16) met "andere schapen die niet van deze stal zijn" ons, gelovigen-uit-de-volken bedoelt vind ik zeer waarschijnlijk. Het is hier zoals zo vaak in de Schrift, niet 0f-of, maar èn-èn.
H.Gr.

Jan van b.
 
 
Beste Jan,

Ik heb al erg veel van u geleerd en heb er door u een verslaving bij gekregen, namelijk het bestuderen van het (profetische)Wo ord! Dat bedoel ik dus erg positief!Gaat u vooral door met,zoals u het zelf zo mooi zegt: "het bereiden van de weg des Heren".

In dat kader viel onlangs mijn oog op een tekst uit openbaring 3, en wel vers 9, ik citeer uit de NBG51:
"Zie ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen"

Hierbij dacht ik zelf direct aan de vervangingsleer , of is dat ver gezocht?

Een hartelijke Sjalom gewenst!
Andre
Dag André,

Bedankt voor je reactie.
Ja, het bestuderen van het Woord geeft veel positieve zaken.
In het Woord is leven.
Gods Woord is de waarheid.
Hij zendt zijn Woord van genezing.

Je toepassing van Openbaring 3:9, waarbij je onze dwalende broeders van de vervangingsleer een 'synagoge van Satan' noemt, gaat mij echt wel wat ver. Dwalen, ernstig en gevaarlijk dwalen, jazeker. Maar synagoge van Satan is wel heel kort door de bocht.
Shalom.

JvB


 
 
DAG Dhr Jan van Barneveld. Ben. zeer Bedroeft als ik dat allemaal hoort.mijn vrouw kan zich niet voorstellen, dat er zo een antisemitische achtergrond hebben!!Wij zijn God dankbaar dat er christenen voor Israel Zijn, pro Israel zijn dat geeft ons een goede hoop. Halleluja Amen.
Hallo Bernabe en echtgenote,

Hartelijk dank voor je goede reactie. Door grote drukte kom ik er nu pas aan toe om te reageren.

Het antisemitisme is een onuitroeibaar kwaad.

Het is in wezen opstand tegen de God van de Bijbel, die de God van Israël is.

Het enige geneesmiddel is het Woord van God. "Ik berg uw Woord in mijn hart opdat ik tegen U niet zal zondigen" staat in Ps.119.Een hartelijke groet,

Jvb
 
 
De Heer Barneveld. het bemoedig mij en mijn vrouw dat jullie allen, achter Godsvolk. Israel zijn met dezen moeilijke tijd Halleluja maar verwonderd jullie niet dat er Broeders en zusters in Christus. ook Joodse roots lijnen behoren . lees maar in PSalm 133. Wens U Godsrijkenzegen .
Beste fam. Van Laeken,

Hartelijk dank voor uw bemoedigende en vriendelijke reactie.

Juist in deze tijd van benauwdheid voor Israël, waar de profeten Jermia en Daniël over spreken en die rabbijnen de tijd van 'de weeën van de Messias noemen, is ons gebed zo belangrijk. Deze dingen 'moeten' gebeuren, maar die tijd van benauwdheid kan worden verkort. Dat leert Christus zelf ons in zijn tijd over de dingen van de eindtijd. Daar moeten we voor bidden.H.gr. en shalom voor u beiden.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven