Uw Heil komt

... Voordat Hij Zijn Torah aan hen toevertrouwde (Exodus 20), maakte de HERE de bedoeling van de uitverkiezing van Israël duidelijk: 'Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk' (Exodus 19:6) Klik voor ware grootte
... Voordat Hij Zijn Torah aan hen toevertrouwde (Exodus 20), maakte de HERE de bedoeling van de uitverkiezing van Israël duidelijk: 'Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk' (Exodus 19:6)

Prognoses

Alles in en rond Israël gaat zo snel, dat wat vandaag in de krant staat morgen achterhaald is. Wie het profetische Woord uit de Bijbel kent, ziet duidelijke, herkenbare patronen in die hectiek van berichten, commentaren, ontwikkelingen, dreigingen en spanningen.

Sinds de ontruiming van Gaza, 15/08/2005, zijn die ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. In het gebulder en geraas van die stroomversnelling is de machtige Hand van de God van Israël zichtbaar. De verfoeilijke homoparade in Jeruzalem werd uitgesteld. Deze tweede poging om de heilige stad te verontreinigen is door de Hezbollah-oorlog verijdeld. Dezelfde onreine machten dreigen nu de 21e September Gods stad te verontreinigen. Als dit doorgaat gaan er nog ergere dingen gebeuren.

Door de Hezbollah-oorlog is het gevaarlijke plan van Kadima/Sharon/Olmert om grote delen van Judea en Samaria aan Palestijnse terroristen over te dragen bevroren. Inmiddels is de Kadima regering van Olmert vervangen door de regering Nethanjhu. De verwarring tussen Fatah en Hamas brengt de Palestijnse staat in het hartland van Israël weer verder weg. De druk van Obama en de rest van de wereld om alle bouwwerkzaamheden in Oost Jeruzalem en in Judea en Samaria te stoppen wegeëbd. Enorme spanningen en druk op Israël blijven. Amerikaans troepen zijn in de Negev geland met een groot aantal patriotraketten. Oorlogschepen patrouilleren dreigend rond Iran. Geruchten van oorlog (Marcus 13:7) kunnen elk moment uitlopen in een verwoestende oorlog. Turkije werkt snel aan een neo-Ottomaans rijk. (Zie mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam). Gog, voor veel bijbeluitleggers is hij de Russische beer, loert op z'n kans. Ook hij wordt met haken naar het M.O. getrokken (Ezechiël 38). De EU omsingelt Israël. Fanatieke Moslim-terroristen staan klaar voor een nieuwe ronde.

Oorlog, terrorisme, haat en tweedracht nemen toe.

Prognoses zijn somber.

Gebeurt er dan niets goeds?

Wat zijn Gods plannen voor Israël?

"Waar lopen deze dingen op uit?" vroeg de profeet Daniël aan de engel toen hij moest profeteren over oorlogen en rampen die zouden gebeuren. God troostte Daniël. En wij gaan kijken wat de Here God met zijn volk Israël van plan is.

Zo zegt de HERE: Zoals Ik al deze zware rampspoed over dit volk gebracht heb, zó breng Ik over hen al het heil, dat Ik over hen verkondig.

Jeremia 32:42

Het heil van God voor Israël is geweldig en grandioos.

Roeping en realisatie

Ongeveer 3500 jaar geleden verloste God Zijn volk uit Egypte. Voordat Hij Zijn Torah aan hen toevertrouwde (Exodus 20), maakte de HERE de bedoeling van de uitverkiezing van Israël duidelijk: 'Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk' (Exodus 19:6). Priesters onderwijzen Gods Woord en staan tussen God en mensen. Koningen regeren en spreken recht. Gods plan zal realiteit worden. Profeten spreken hiervan:

 • Gij zult priesters van de HERE heten, dienaren van onze God genoemd worden' Jesaja 61:6
 • 'Men zal u noemen: Het heilige volk' Jesaja 62:11
 • Paulus zegt: 'Hun zijn (niet 'waren'; dus ook vandaag) de woorden Gods toevertrouwd' Romeinen 3:2

Israël zal een 'licht voor de naties' (Jesaja 42:6) zijn. Dit gaat gebeuren als het nieuwe verbond voor Israël en Juda gerealiseerd wordt (Jeremia 31:31 en Hebreeën 8:8). Dan zal 'uit Sion de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem' (Jesaja 2:3 en Micha 4:2). Alle volken zullen naar Jeruzalem trekken om daar onderwijs te ontvangen. De Aanwezigheid van God zal zo duidelijk zijn dat 'tien mannen uit de volken... de slip van een Judese man zullen grijpen en zeggen: Wij willen met u gaan omdat wij gehoord hebben dat God met u is' Zacharia 8:23.

De mensheid zal van Israël willen leren Wie God is.

Gans Israël

Gods heerlijkheid zal rusten op het hele volk. Immers Paulus zegt: 'Aldus zal gans Israël behouden worden' (Romeinen 11:26). Let op: Heel Israël! Profeten geven meer details over deze heerlijke tijd:

 • 'Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan' Jesaja 60:21
 • 'Al uw zonen zullen leerlingen van de HERE zijn' Jesaja 54:13
 • 'Want op Mijn heilige berg...daar zal het hele huis van Israël in zijn geheel Mij in het land dienen' Ezechiël 20:40
 • 'Hij Zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden' Psalm 130:8
 • 'Zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen... want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken' Jeremia 31:34

Er zijn meer bijbelse garanties van de Heilige van Israël dat Hij tot Zijn doel komt met Zijn volk Israël. Want de HERE zegt: 'Ik waak over Mijn woord om dat te doen' (Jeremia 1:12). Dan zal Israël tot zegen zijn temidden van de volken (Micha 5:6).

Van staart naar hoofd

Niet alleen in geestelijke zin, maar ook politiek zal Israël voorop gaan. Want als het geestelijk in orde is zal 'de HERE u stellen tot een hoofd en niet tot een staart' (Deuteronomium 28:13). Voor de vijanden van Israël ziet het er slecht uit.

Leest u even mee?

 • 'Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan' - Jesaja 60:12.
 • Wat de volken Israël aandoen, zal hen zelf overkomen (zie Jeremia 30:16).
 • De boze naburen, die op Israël losslaan zullen 'van hun bodem weggerukt worden' - Jeremia 12:14.
 • 'Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden worden als niets en komen om' - Jesaja 41:11.
 • 'De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand ... om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken' Psalm 149:6-9

Niet alleen de woorden van God zullen van Israël uitgaan, maar Israël zal ook fungeren als een zwaardmacht van de Messias. Israëls vijanden zullen op de vlucht slaan of omkomen. Uiteindelijk zal 'al wat leeft komen om zich voor Mijn Aangezicht te buigen, zegt de HERE' Jesaja 66:23.

Vreemdelingen

Zoals mensen persoonlijk staan voor de keuze voor of tegen de Here Jezus, zullen volken ook komen te staan voor of tegen Israël en de Koning van Israël, de Messias. 'Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten' (Jesaja 14:1). In onze tijd zien we hoe de HERE Israël heeft teruggebracht 'naar hun eigen bodem'. We merken nu al hoe harten van 'vreemdelingen' zich tot Israël voelen aangetrokken. Die 'vreemdelingen' zullen Israël helpen. Hun 'muren herbouwen' (Jesaja 60:10), hun 'kudden weiden en hun akkerlieden en wijngaardeniers zijn' (Jesaja 61:5). Zelfs koningen zullen hen dienen (Jesaja 60:10) en ongelooflijke rijkdom zal binnen de poorten van Jeruzalem worden gebracht (Jesaja 60:5,6,9). Waarom? Omdat God, 'de Heilige van Israël, u luister heeft verleend' (Jesaja 60:9).

Liederen in de nacht

Nu leeft Israël nog in de spanning van het 'nog niet'. Het is nog "een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden" (Jeremia 30:7). Joodse vrienden zeggen vaak: 'Hoe lang nog HERE?' (Psalm 13). Zoals wij, individuele Christenen in ons lijden en strijd wachten op "de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Romeinen 8:18), wacht ook Israël op al de hun beloofde heerlijkheid. Paulus bevestigt dit: "Voor hen is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden..." (Romeinen 9:4). Nu is het een tijd van benauwdheid en strijd voor Israël. De barensweeën van de komende Messias en de messiaanse tijd. De Bijbel leert dat niet alleen benauwdheid over Israël komt. 'Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid over u zal gezien worden' (Jesaja 60:2). 'Zijn toorn brandt... om volken te schudden... Bij u zullen liederen klinken als in de nacht...' (Jesaja 30:27-29). De HERE zal 'met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan' (Jeremia 30:11). Grote benauwdheid in de wereld. Benauwdheid maar uitkomst voor Israël. Deze tijd is dichtbij.

Gods ijver

Waar zijn we nu in Gods plan? We zien nu de stroomversnelling in het handelen van God. Het hierboven vaak geciteerde hoofdstuk over de toekomstige heerlijkheid van Sion besluit: met 'Ik, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren' (Jesaja 60:22). Gods vurige wens is om tot Zijn doel te komen met Israël en met 'de stad van de Grote Koning', met Jeruzalem. 'Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand' (Zacharia 8:2). Daarom gaat alles zo snel. Om Zijn doel te bereiken zoekt de HERE onze medewerking door gebed voor en steun aan Israël.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in Israël Aktueel (Oktober 2006).

7 Reactie(s)

 
 
De heer van Barneveld schrijft:"De verfoelijke homoparade in Jeruzalem werd uitgesteld.Deze tweede poging om de heilige stad te verontreinigeni s door de Hezbolla-oorlog verijdeld".

Dat er in Israel een Joodse maffia is die zich met allerhande illegale praktijken bezig houdt waaronder grootscheepse vrouwenhandel voor de sex-industrie, gepaard gaand met zwaar geweld en zwaar geschut (vaardigheden geleerd in het leger komen goed van pas)en die het land verontreinigt, daar hoor je de heer van Barneveld niet over (zie "Crime and criminal justice in Israel: assessing the knowlegde base toward the Twenty First Century, Robert R. Friedman, 1988 New York. Nee, het zijn de homosexuele jongens en meisje die een optochtje willen houden.

De heer van Barneveld heeft veel zinnige dingen te melden die stichten. Maar hier vliegt hij uit de bocht. My 2-cents!
 
 
Jaren geleden hoorde ik Lance Lambert spreken over Jeruzalem. Wij hebben een joodse maffia en een arabisch maffia en deze twee werken erg goed samen.
Om te denken dat Israel heilig is is onzin. In dit land komt van alles voor. Maar God gaat wel alles op orde brengen omwille van Zijn heilige Naam.
U schrijft zo makkelijk over de homosexuele jongens en meisjes die een optochtje willen houden. De God van Israel heeft duidelijke uitspraken gedaan over de homosexuele daad en daar dient dit land ook rekening mee te houden.
Het moet u toch bekend zijn dat welk groot rijk er vroeger ook is geweest , ze uiteindelijk tenonder zijn gegaan door sterk afwijkend sexueel gedrag in het licht van hoe God het bedoeld heeft.
Hoe dat in de geestelijke wereld werkt snap ik ook niet, maar uit de geschiedenis blijkt het iedere keer weer. Mischien verlaat God wel een land wat zich overgeeft aan een losbandige sexuele moraal. En dat is het laatste wat in Israel moet gebeuren.
Hartelijk dank, Angela, voor je goede en evenwichtige reactie.

In verband met de homoparade staat in Jesaja 3:9:

"The look on their faces testifies against them; they ; they PARADE their sin like Sodom".
They do not hide it. Woe to them! They have brought disaster upon themselves".

Dit bijbelcitaat in verband met je opmerking over 'u schrijft wel gemakkelijk'.

Ik denk er helemaal niet gemakkelijk over.

Maar we mogen niet oordelen, laat staan veroordelen. Dat geldt ook over wat je schrijft over de 'Joodse en Arabische maffia.'

Zeker, Israël is niet heilig, een volk met goede, veel goede en ook kwade kanten. Maar Israël is en blijft "Gods eerstgeboren zoon":

"This is what the LORD says: Israël is my firstborn son and I told you (Farao) 'Let my people go'. (Exodus 4:22,23)".

Als mijn zoon in de fout gaat is dat allereerst (als hij nog minderjarig is) mijn zaak en niet die van mijn buurman om hem te straffen. Wij moeten dus niet oordelen, laat staan Israël voor het Internationale Strafhof in Den Haag slepen. God zelf komt tot zijn doel met zijn volk Israël en daarna en ook daardoor met de andere volken. Over het verlaten van een land door God staat in de Bijbel dat de HERE God "Zijn Aangezicht verbergt".

Mijn dochter is onderwijzeres. Ik was lang leraar. Toen mijn dochter even de klas verliet werd het ineens een troep. Ze heeft een lastige, dubbele groep dit jaar. Als ik mijn aangezicht verberg, even wegga, krijgen de 'kwade machten' in de klas de overhand en wordt het een enorme troep. Daarna grijp ik in. Maar door die troep zijn vaak de goedwillende kinderen en het onderwijs de dupe. Zo gaat het in de wereld en over Israël ook. Als God Zijn Aangezicht verbergt krijgen boze machten de overhand en wordt het narigheid. Niet alleen politiek en sociaal, maar ook door natuurkrachten. Daarom lezen we in de Bijbel zo vaak: "HEER, verberg Uw Aangezicht niet voor mij". Zo werkt dat in de geestelijke wereld en werkt dat uit in onze wereld. Maar uiteindelijk zal, zoals ik schreef, God toch tot zijn doel komen met Israël.

Momenteel is Hij bezig met zijn herstel van Israël en heel de wereld verzet zich daartegen. Ook krachten binnen Israël. Maar dank zij Gods genade en onze gebeden en steun, komt het goed.

Sorry voor dit lange antwoord.

Shalom.

Jvb
 
 
Vrouwe Angela reageert niet op dhr. van Barneveld maar in feite op mijn epistel (eerst goed lezen, dan pas reageren.....ik weet er zelf alles van).

De exegese van dhr. Barneveld is wel heel erg wonderlijk, door Jes. 3, vs. 9 van toepassing te verklaren op de homoparade. Hij moet daarvoor gekunsteld zijn toevlucht zoeken tot de Engelse vertaling. Creatief, zelfs geestig maar wel doorzichtig naar mijn bescheiden mening.Genoemde bijbelpassage heeft niets te maken met homosexualiteit , behalve dan voor degenen die dat er in willen lezen. De passage dient gelezen te worden in haar context, zoals altijd.

Voorts ben ik van mening dat niemand Israel voor het Internationale Gerechtshof wil slepen, indien en zolang Israel maar -al dan niet vermeende misdaden tegen de menselijkheid e.d. - zelf berecht. In beginsel zou dat met een hoogstaand juridisch systeem in een democratische rechtstaat geen probleem moeten zijn, zodat Israel niets te vrezen zou moeten hebben van het Hof.

Immers het Statuut van het Hof bepaalt: "De misdrijven die onder de bevoegdheid van het Hof vallen, moeten in de eerste plaats door de staten zelf worden berecht. Het Strafhof laat een zaak alleen toe als nationale staten zelf niet bereid zijn of niet in staat zijn om misdrijven te vervolgen. Het Hof bepaalt dit zelf" (Dit afgezien van het feit dat Israel het Hof niet erkent en niemand uitlevert aan "Den Haag").

Als dat echter niet gebeurt dan zie ik niet in wat zich er tegen verzet om Israelische verdachten te berechten via het Int"l gerechtshof. Ik begrijp dat een dergelijke stelling op een site als deze kennelijk is als vloeken in de kerk is, maar het internationale recht is nu eenmaal een serieuze zaak.

Om te zeggen dat G'd zelf wel met Israel tot zijn doel komt is weliswaar juist, maar is wel erg gemakkelijk en ontslaat de internationale gemeenschap niet om recht te verschaffen zou dit recht vertreden worden. Wie het ook betreft.


My 2-cents!
Dag Kees,

Ik moet nog even reageren op onderstaande reactie.

In de eerste plaats mijn dank voor je begrijpelijke reactie.

Je haalt twee zaken aan:

1. Mijn citeren van Jesaja 3:9 waarbij ik die profetische uitspraak toepas op de wereldwijde homoparades. De Bijbel leert dat homosexuele handelingen zondig zijn, verboden door God. Netzo als de Bijbel leert dat stelen, overspel, leugen enz. zondig zijn. Ik citeer twee bijbelplaatsen: "En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, eeen gruwel is het" (Lev.18:22). Paulus maakt hier ook pittige opmerkingen over: "Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijk e. Eveneens hebben de mannden de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvend..." (Romeinen 1:26 en 27). Nu geef ik je de lineaire vertaling uit het Hebreeuws van de tekst Jesaja 6:9. Ik heb de woorden die in het Hebreeuws één woord met een streepje verbonden. "Look-of faces-of-them she-testifies against-them and-sin-of-them like-Sodomthey-parade not they-hide" Voor mensen die dit gebroken Engels wat moeilijk vinden citeer ik de Nederlandse tekst even:"Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij onverholen, evenals Sodom". Genoeg hierover.

2. Het grote probleem is dat er wel internationale rechtsregels zijn, maar nauwelijks internationaal recht. Wie is die "internationale gemeenschap" die recht moet verschaffen? De VN? De VS? Allerlei NGO's zoals Amnesty Int.,de Mensenrechtenor ganisatie, kerkelijke instanties? Wie doet recht aan de mensen in Darfur? Aan de slachtoffers van het regiem van Mugabe in Zimbabwe? Aan de leiders van de, veelal dictatoriale arabische regiems, aan de slachtoofers van het regiem in N.Korea enz? Toch moet er internationaal recht zijn...daar ben ik het mee eens. Maar als de rechters zelf de daders zijn (denk aan de VN Mensenrechtengr oep die overheerst wordt door een meerderheid van distatoriale regiems, waar de mensenrechten voortdurend geschonden worden) komt er van recht niet veel terecht. Altijd maken ze samen van Israël een makkelijk doelwit van de leugens van Palestijnen, die zelf toegeven geen 'bewijs' te hebben van Israëlische misdaden en zich alleen op het goldstone rapport kunnen beroepen. Terwijl Goldstone zich voor de meeste aanklachten zich weer beroept op Palestijnse zegslieden.Overigens is het in Israël een goede gewoonte om wangedrag van militairen krachtig aan te pakken.Let verder, ergens op deze site op wat kolonel Kemp zegt van het gedrag van het IDF (Leger van Israël) tijdens de Gaza oorlog.Geen oorlog is zo voorzichtig gevoerd als deze oorlog. Acties zijn afgebroken of niet doorgegaan vanwege gevaar voor de burgers. Helaas zijn ook hier burgers het slachtoffers geworden van de politiek van hun eigen leiders en hun eigen strijders. De hele situatie lijkt hopeloos. Vrede kan er niet komen als Hamas en Fatah oorlog blijven voeren.

Vrede komt met de vredevorst.

Vr. Gr.

Jan van B.
 
 
"Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die zich ontfermt' (Romeinen 9:16).
Mijn genade is u genoeg!
Wij allen willen met willen lopen bij God de kost verdienen.
Wij herdenken binnenkort weer de komst van Jezus Christus naar de aarde.
Geboren in een stal, in een kribbe neergelegd.
Gekomen voor het schorriemorrie van de wereld.
Os is in het Hebreeuws Sjoor en ezel luidt Chamoor.Het werd een scheldwoord.
Die zichzelf verheft boven de os en de ezel, boven het schorriemorrie, verspert zich de weg naar de kribbe van Bethlehem.
De os en de ezel kennen hun bezitter wel!
Het "gorte beest" uit Psalm 73 komt dan terecht bij de Redder van shorriemorrie.
"Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid".

Het is alles de goedheid van God.
Romeinen 2:4
"Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenhei d, verdraagzaamhei d en lankmoedigheid en beseft gij niet, dat de goedertierenhei d Gods u tot boetvaardigheid leidt?"
En: Jezus is ware Rechter.
Maranatha, kom Here Jezus!

Baruch Adonai (Geloofd zij God)
Beste broeder Harkema,

Bedankt voor uw preek.
Het trof mij dat u Psalm 73 berijmd aanhaalde. Deze Psalm was zeer geliefd door mijn vader. Toen hij stervende was is dit vers voor hem aangehaald. Dat omtroerende moemnt kwam weer even bij mij boven toen ik uw mail las.
Jvb
 
 
U schrijft:

"Het grote probleem is dat er wel internationale rechtsregels zijn, maar nauwelijks internationaal recht. Wie is die "internationale gemeenschap" die recht moet verschaffen? De VN? De VS? Allerlei NGO's zoals Amnesty Int.,de Mensenrechtenor ganisatie, kerkelijke instanties? Wie doet recht aan de mensen in Darfur? Aan de slachtoffers van het regiem van Mugabe in Zimbabwe? Aan de leiders van de, veelal dictatoriale arabische regiems, aan de slachtoofers van het regiem in N.Korea enz? Toch moet er internationaal recht zijn...daar ben ik het mee eens. Maar als de rechters zelf de daders zijn (denk aan de VN Mensenrechtengr oep die overheerst wordt door een meerderheid van distatoriale regiems, waar de mensenrechten voortdurend geschonden worden) komt er van recht niet veel terecht"

De internationale gemeenschap zijn die staten die een onafhankelijk rechterlijk orgaan in het leven roepen die het internationale recht dienen toe te passen. Het zijn uiteindelijk zorgvuldig geselecteerde, onafhankelijke rechters die het recht toepassen.

Hiervoor heeft bijvoorbeeld de Hongaarse Jood, dhr. Benjamin Ferencz, die met zijn ouders uit Hongarije gevlucht was voor de jodenvervolging en aldaar, zijn hele leven onvermoeibaar voor geijverd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2002 het Internationale strafhof van de grond kwam. Hiervoor krijgt de heer Ferencz op 13 november a.s. uit handen van de kroonprins de Erasmusprijs.

Zijn ervaringen als hoofdaanklager tijdens het Nurembergproces tegen 22 hoge SS-ers (einsatz-gruppenproces) deden bij hem de overtuiging ontstaan dat een Internationaal strafhof in het leven moest worden geroepen. "Ferencz vormt in eigen persoon de verbindende schakel met wat nu in het internationale strafrecht gaande is" aldus de "Erasmus-jury".

Het strafhof staat nog in de kinderschoenen. Maar het wordt steeds heter onder de voeten van dictators. In elk geval is de aanzet daartoe nu gegeven.

Over Uw exegese en Uw beoordeling van de homosexuele meisjes en jongens zullen we het wel niet eens worden. Hersenonderzoek wijst uit dat homosexuelen er wat dat betreft anders uitzien. Waar blijft dan het verwijt?

My 2-cents
 
 
Beste mensen,

God bepaalt en oordeelt dat is het mooie van ons geloof. Wij hoeven niemand te veroordelen, wij mogen bidden voor mensen ook als ze anders geaard zijn, of onze vijanden zijn. Heb het geloof van een kind dat is voor de Here Jezus genoeg.

Dirk
Hartelijk dank Dirk voor je goede boodschap die je aan ons hebt doorgegeven. Jezus zei: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".

Jvb
 
 
Oordelen hoeft niet , de Bijbel aanhalen is voldoende. En in de Bijbel staat dat homoseksualitei t een gruwel is in Gods ogen!

Ik bid en werk vanuit heel mijn hart dat de sluier van de ogen van de Joden gehaald mag worden. Dat zij Jezus gaan HERkennen en ERkennen als de Messias waarop men al tijden wacht.

Maar ik bid en werk ook vanuit heel mijn hart dat de Gemeente van Christus, de gelovigen uit de heidenen hun sluiers voor de ogen vandaan mogen gaan halen, zodat men eindelijk eens Gods wil naloopt en zijn Woord als enige leidraad neemt en geen wetenschappelij ke onderzoeken over gebeuren in de hersenen. DE GEEST, die moet veranderen.. DOCH GIJ GEHEEL ANDERS!

En, ok, het is : Oordeelt niet opdat gij niet geoordeelt wordt. Maar wijzen op Gods Woord is niet oordelen.

Oordelen is definitief. Ik zou maar eens de defenitie van oordelen opzoeken in de dikke van dale. Oordelen doet God , aan het einde der tijden.

Wijzen op de Schrift en op zonden die de mensen doen is geen oordelen!

Trouwens een zonde van de Gemeente is ook dat men geen oog voor Israel heeft. Dat men niet ERkent dat dit Gods eerstgeborene is, onze broeder. En dat de Gemeente zich onthoud van het brengen van het Evangelie aan de Joden is ook niet goed!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven