Home Artikelen Geestelijk De Strijd om het Koninkrijk

De Strijd om het Koninkrijk

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. - foto http://www.wildolive.co.uk/United%20Nations.htm (Tip) Klik voor ware grootte
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. - foto http://www.wildolive.co.uk/United%20Nations.htm (Tip)

Wij beseffen nauwelijks wat er allemaal boven onze hoofden gebeurt.

Job wist niet dat achter de rampen en het verdriet die over hem kwamen, een smerige streek van Satan zat.

De profeet Daniël werd uitgelegd, waarom het drie weken duurde voordat hij antwoord kreeg op zijn gebed om profetisch inzicht in de toekomst. Er zat een machtig, boosaardige engelvorst achter. Hij hield de engel tegen, die Daniël kwam uitleggen wat Israël "in het laatste der dagen overkomen zal" (Daniël 10). De profeet Zacharia (Zacharia 3:1-16) 'ziet' hoe Satan in de hemel probeert het geestelijke herstel van Israël te verhinderen.

Soms krijgen ook wij flitsen te zien van wat er 'boven onze hoofden' in hemelse gewesten gebeurt. Want als we bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze tijd naast de Bijbel leggen, ontdekken we iets van een enorme geestelijk strijd, die momenteel op aarde uitgevochten wordt. Een strijd die uiteindelijk om de macht over Gods aarde gaat. Die oorlog om de aarde loopt uit op een vreselijke climax. Veel wordt duidelijk als we op Israël letten. Al bijna 3500 jaar wordt die oorlog voornamelijk over de rug van Israël uitgevochten. Dat begon al in de tijd van Mozes, toen Israël in Egypte door Farao met genocide werd bedreigd. Farao liet pasgeboren Israëlitische jongetjes verdrinken in de Nijl. We maken een grote sprong naar de komende belegering van Jeruzalem door een leger "van alle volken" (de Verenigde Naties??). Dat is de laatste veldslag in deze strijd. Dan grijpt God Zelf in. Ook wij als Gemeente van de Here Jezus en als individuele gelovigen worden steeds vaker en steeds feller vanuit het rijk van de duisternis aangevallen. Meestal hebben we dat niet eens in de gaten. De strijd om het komende Koninkrijk is in volle gang.

Gods aarde

Het verhaal begint bij Adam. De eerste mens was geen primitief, aapachtig wezen maar "bijna goddelijk gemaakt" en "met heerlijkheid en luister gekroond" (Psalm 8:6).

Adam had de opdracht van de Schepper "de aarde te onderwerpen" (Genesis 1:28). God had hem helemaal geëquipeerd voor deze enorme taak. Zij waren als het ware onderkoning en –koningin namens God over de aarde. Door de ongehoorzaamheid en het ongeloof van Eva en Adam ging het mis. De afvallige topengel, Lucifer, werd toen "de overste van deze wereld".

Al eeuwen probeert hij de mensheid te verleiden en de aarde te vernietigen.

Maar de Almachtige vergist Zich nooit. Hij gaat door en blijft bij zijn keuze.

Hij ging door met de oudvaders, Henoch, Methusalem, Noach, Sem, Abraham, Izak en Jakob.

Toen koos de Eeuwige een heel volk, Israël, voor Zijn doel. Hij verloste Israël uit Egypte en zei: "Jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk" (Exodus 19:6). Het begin van Gods Koninkrijk. Voor Israël bestemde God een land: "Het hele land Kanaän tot een altijddurend bezit" (Genesis 17:8). In dat land koos Hij een stad, Jeruzalem: "Want de HERE heeft Sion verkoren; Hij heeft het Zich als woning begeerd" (Psalm 132:13). Hier zien we al iets van de geestelijke achtergrond van de strijd om een Palestijnse staat in Gods land en om Jeruzalem.

Aan Israël vertrouwde de God zijn Woord toe. Tot op vandaag want Paulus zegt: "Hun zijn (dus niet: 'Hun waren') de woorden van God toevertrouwd" (Romeinen 3:2). Die strijd om Israël en Jeruzalem is ten diepste een strijd om de aarde. Wie Jeruzalem heeft, heeft de wereld. Want Gods doel is: "Uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3). Dit laatste betekent de wereld onder de zegenrijke heerschappij van de Messias, het koninkrijk van God.

Netanjahu

De Israëlische premier Benjamin Netanjahu heeft op 24 September 2009 een indrukwekkende rede voor de Verenigde Naties uitgesproken (zie ook artikel Toespraak Netanyahu bij de Verenigde Naties). Voor het forum van de hele wereld benadrukte hij heel fijntjes de centrale rol van Israël in Gods plan. Hij wees op de spreuk op de gevel van het VN gebouw in New York: "Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren" (Jesaja 3:4).

"Deze woorden", zei hij, "werden gesproken door de Joodse profeet Jesaja toen hij 2800 jaar geleden liep in mijn land, in mijn stad, in de heuvels van Judea en in de straten van Jeruzalem". Netanjahu besloot zijn rede met de zegenbede uit Numeri 6 over de naties uit te spreken.

Belangrijk

Nu even terug naar verreweg de belangrijkste gebeurtenis uit de strijd om het Koninkrijk. God zond ruim 2000 jaar geleden zijn Zoon.

Jezus proclameerde: "Bekeert u want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen".

De belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis, is wat gebeurde aan het kruis van Christus op Golgotha: "Deze heeft, na de reiniging van de zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge" (Hebreeën 1:2). Jezus is toen geen koning geworden. Hij was eerst de lijdende Messias. Maar Hij is opgestaan en komt terug. Het Koninkrijk komt. We leven nu in de tijd van de "weeën van de Messias", zoals rabbijnen deze tijd noemen. Daarom brandt de strijd om het Koninkrijk los en wordt het net om Israël steeds nauwer gespannen. Landen, religies en internationale organisaties zetten zich in om Israël te vernietigen. Denk aan Amesty International, de Mensenrechtenorganisatie, het Internationale Rode Kruis, Iran, enz. enz.

Israël en het Koninkrijk

Vlak voordat de Here Jezus terugging naar de Vader, vroegen de apostelen Hem: "Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?" (Handelingen 1:6).

Die vraag ligt er al bijna 2000 jaar. Komt Israël nu tot z'n roeping "een koninkrijk van priesters" te zijn?

Zoals Jesaja profeteerde: Gij zult priesters van de HERE heten, dienaren van onze God genoemd worden" (61:6). En: "Men zal u noemen: Het heilige volk" (62:11).

Ook de profeet Daniël profeteerde over de eindtijd. Na een zware tijd voor Israël (en over de hele aarde) zullen "de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen" (7:18, 22, 27).

En Mozes: "De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart" (Deuteronomium 28:13). "Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd van de volken" (Jeremia 31:7).

Dat is de uiteindelijke roeping van Israël.

Eerst, onderweg uit Egypte naar Kanaän kreeg Israël Gods Woord, de Torah.
Daarna, na de ballingschap in Babel, kwam de Verlosser.
Nu herstelt de HERE zijn volk en komt Koning Jezus.

En met Hem het koningschap voor Israël. "Juicht om het hoofd der volken" (Jeremia 31:7), want dat zal een goede tijd worden! Maar eerst moet er nog veel gebeuren. De strijd om het koninkrijk!

Duisternis

Satan en zijn ondergeschikte engelvorsten kennen de Bijbel beter dan veel Christenen en hun leiders. Daarom probeert Satan nu zijn eigen koninkrijk op aarde te vestigen. Bijvoorbeeld via de Islam met hun messias, de Mahdi die vanuit jeruzalem zijn kalifaat wil vestigen. Deze visie is de drijfveer van alle Jihadisten. Of de VN, die werkt aan de nieuwe wereldorde (NWO) met een wereldreligie, ook vanuit Jeruzalem. Opmerkelijk is dat president Obama probeert aan te sluiten bij de VN en bij de Islam. Ook de Maitreya, de occulte oosterse 'valse messias' wil vanuit Jeruzalem zijn rijk stichten. Uiteindelijk, binnenkort, zullen al die wereldmachten zich onder een wereldleider, de antichrist aaneensluiten. Tegen Israël. "Een tijd van benauwdheid zal het zijn voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden" (Jeremia 30:7). We zien dat die machten van de wereld, zelfs kerkelijke machten, het op Israël gemunt hebben. Dat is strijd om het Koninkrijk.

Onderweg zal Israël, al struikelend in die zware tijd "kleine hulp vinden" (Daniël 11:34).

Dat zijn wij, die door het geloof in de Here Jezus "medeburgers van de heiligen" (Efeziërs 2:19) zijn geworden. "Geënt op de edele olijf" (Romeinen 11:17-21). Wij die bij Israël horen, voor Israël bidden, hen steunen en bemoedigen op de zware weg naar en in de strijd om het Koninkrijk.

Totdat "de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen" (Daniël 7:18,22) en er eindelijk "vrede op aarde" zal zijn.

Dit is een uitgebreide versie van het artikel in 'De Oogst' (November 2009)

11 Reactie(s)

 
 
Geachte heer Barneveld,

Dat de meeste Christenen zeggen achter Israël te staan, gaat niet altijd van harte heb ik het idee. Het is eigenlijk teleurstellend, zeker nu Obama president van Amerika is, dat de Amerikanen niet meer 100% achter Israël staan. Zelfs Nederland, ons land, wat achter Israël stond in de zogenaamde oliecrisis in de jaren zeventig, lijkt (in de regering zeker niet) Nederland niet meer zo achter Israël te staan. Als je openlijk zegt Gods volk lief te hebben dan is dat tegenwoordig met het Palestijnse vraagstuk bijna een schande.
Hoe u met liefde over Israël spreekt zie ik weinig bij mensen, zelfs bij Christenen weinig. Christenen denken vaak, hoor ik, dat ze denken als Joden niet in Jezus Christus geloven ze verloren zijn. Dat is een echte Gereformeerde opmerking. Toen ik ben gaan geloven op een Joods Messiaanse manier ben ik er achter gekomen dat het niet zo is. Jozef was door zijn broers verloochend en verkocht en toch maakte hij zich bekend aan zijn broers en vergaf hij hen. Ik denk dat het ook met Israël zal zijn. Ik vind het ook het mooiste Bijbelverhaal. Om deze reden denk ik ook dat een hoop Christenen Joodse mensen beschouwen als verlorenen en daarom een beetje op hen neerkijken. Ik denk dus dat er mensen zijn in Israël, die zich pas zullen beseffen wie hun Messias is als Jezus/Yeshua wederkomt en dat het dus niets zal uitmaken of ze "bekeerd" zijn of niet. Dan kijk je op een hele andere manier naar Israël, niet om ze hoger aan te merken dan de heidense gelovigen, maar gewoon uit de overtuiging dat God een speciaal doel heeft met Zijn volk.

De combinatie van de haat van de meeste Moslims voor Israël en de angst van het Westen voor deze steeds groter wordende, meer aanwezig zijn van deze religieuze mensen, laat de positieve gevoelens voor Gods volk steeds verder afnemen.

Wat u meldt in uw artikel: ……………… “Onderweg zal Israël, al struikelend in die zware tijd "kleine hulp vinden" (Daniël 11:34)” ………….zal ben ik bang…..een grote werkelijkheid worden! Dan, maar ook nu al, zal het net als in de tweede wereldoorlog weer worden, wie staat er achter Zijn volk…………?
Hartelijke groet,
Linda, www.hetgeheimderwetteloosheid.nl
Dag Linda,

Een hartelijk shalom uit Cothen.

Veel dank voor je reactie.

De Christenheid heeft vaak, bijna altijd Israël blindheid verweten. We beseften niet dat er een "gedeeltelijke verharding" over Israël was gekomen.
Zoals Paulus ons ook uitlegt. Waarom? "Zij zijn vijanden van het Evangelie om uwent wil" zegt dezelfde Paulus een paar verzen verder in Romeinen 11. Niet alleen door onze schuld, maar ook terwille van onze redding. Want "Door hun val is het Heil tot de heidenen gekomen". Ook al in Romeinen 11. "Hun tekort is rijkdom voor de heidenen". Daarom is Israël nog steeds in het zogenaamde Oude Verbond. Dit is een diep geestelijk geheim, waarvoor ik hoop daar nog eens tijd voor te vinden om dat uitvoerig en bijbels uit te leggen.

Interessant is ook dat ik vaak hoor van mensen die zeggen: "Toen ik tot geloof kwam kreeg ik automatisch en ineens liefde voor Israël". Dat is eigenlijk wel logisch, want dan komt de 'Koning van de Joden' in je leven. Maar vuur en ook liefde, doven vanzelf uit als er geen hout op gegegooid wordt. Dus als er niet over Israël, Gods plan met Israël enz. wordt gepreekt. Maar God zal tot zijn doel komen met Israël. Daar is hij de Almachtige en de eeuwig Trouwe God voor. Hij kan redden, ook door (de gebeden van) een klein aantal mensen, die nog achter Israël staan.

Jvb
 
 
Het is soms echt ongelooflijk hoe blind de christenen zijn aangaande Israel.

Gister heb ik de film "Ontmoeting in Jeruzalem" van Bart Repko gezien. Heel mooi om zoiets te zien.

Ik zou alle christenen willen oproepen om te bidden tot God om opening van verstand te krijgen inzake Israel.

En als je dan gebeden hebt, dan Romeinen 11 eens te gaan lezen. En als je Romeinen 11 hebt gelezen , dan lees je het nog een keer. Doe dit eens 4 keer achter elkaar.

En dan de volgende dag lees je 3 keer Romeinen 11

En dan de 3e dag lees je Jesaja 62 vers 6,7,8

Je sluier moet dan gewoon voor je ogen verdwijnen, Israel is namelijk Gods verkozen volk. En zij zijn blind en doof omwille van ons.

Voor ons ligt vervolgens de taak om onze broeder indachten te maken aangaande Jezus. Want Israel verwacht een Messias. De Joden hebben een gigantisch sterke Messias verwachting. En God wil ons gebruiken om zijn volk erop te wijzen dat hun Messias zal komen en al gekomen is. Namelijk dat Hij Jezus is en dien gekruisigd.

Gods volk is als knecht van God doof en blind voor ons gemaakt, zodat wij het Evangelie ook konder horen.. BESEF DAT CHRISTEN!
Beste Willem,

Dank voor je goede reactie.

Vooral voor je tip over het herhaaldelijk lezen van bepaalde bijbelgedeelten . Zo dringt de boodschap pas goed in je hart binnen. Dat moet je meer doen. Bijvoorbeeld bij een psalm, of bij bepaalde woorden van de Here Jezus. Zo groei je in het Woord en zul je tot zegen zijn.
H.Gr.

Jvb
 
 
Shalom ,Beste Jan hartelijk dank voor dit nieuwe stuk wat je op je site hebt gezet.
De laatste tijd las ik op andere sites genoeg kritiek op Israel en op degene die liefde hebben voor het joodse volk.
Verdietig vind ik dat er nog steeds velen zijn die spreken en handelen of JHWH niet naar ZIJN volk omziet.
Het is eigenlijk zo,denk ik dan diegene die steeds over de blindheid van Israel praaten ,zelf blind zijn voor de grote liefde van DE VADER voor ZIJN volk,jammer toch.

Daarom ben ik blij als ik jouw stukjes lees ,dat mag je gerust weten. We blijven op de bres staan en bidden ook voor jou en je dierbaren, DE EEUWIGE komt tot ZIJN doel met of zonder de christenen, Jan bedankt de sjalom van YESHUA zij met je.

Lou Sandifort.
Beste broeder Lou,

Hartelijk dank voor je, zoals meestal, bemoedigende reactie. Ik heb er niets aan toe te voegen.

Jvb
 
 
Ik denk dat de fout bij veel christenen zit in het kijken naar het bekeerd zijn van Joden.(Eigenlijk wel wat arrogant) Daarmee vergeten ze dat God eerst de botten doet herrijzen,dan de spieren dan de huid en pas helemaal aan het einde geeft de Heer Zijn Geest aan dit volk. Shlomo Hizak zei eens dat de immigranten in verschillende golven naar het land zijn gekomen. En elke golf had zijn eigen opdracht.Als je alleen kijkt na het geestelijke dan mis je het prachtige traject van bouwen ,waar je misschien zelf wel deel van had mogen zijn.
Dag Angela,

Dank voor je reactie.
Inderdaad leert het profetische woord uit de Bijbel dat er eerst een natuurlijke verlossing komt en daarna een geestelijk herstel van Israël. Eerst worden in Ezechiël 37 de beenderen het de lichamen hersteld en daarna moet de profeet nog een keer profeteren en toen kwam er geest in. Zo zal het ook nu gaan want God is een werk aan zijn volk Israël begonnen en zal dat ook afmaken.

Met een hartelijk shalom

Jvb
 
 
als reactie op linda wil ik zeggen dat ik het wijs vond enige tijd geleden stelde ik de vraag of alle joden zullen terugkeren en wel gered zullen worden ik heb een goed boek over jozef zal nog eens lezen
veel zegen en Gods bescherming aan Jan en Linda en de anderen
Beste Nadine,

Dank voor je vriendelijke reactie.

Een prachtige boek over Jozef is geschreven door ds. Henk Poot en heet "Jozef een messiaanse geschiedenis" uitgegeven door Novapres. Wie behouden worden staat in Gods boeken. Wel lezen we in Romeinen 11:25: "....een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnen gaat, en aldus zal heel Israël behouden worden". Meer kan ik op dit moment niet zeggen over deze zaak.

Een hartelijk shalom.
 
 
Hoi Lou (en Jan),

Lou ik ben het helemaal met je eens. Er zijn er (verdrietig genoeg) velen die blind zijn voor Gods plan met Zijn volk. Het is volgens mij ook zoals Angela het omschrijft : De arrogantie van christenen om de Joden te wijzen op noodzaak van bekering. Beseffen de christenen dan niet dat de joden blind en doof zijn omwille van ons! Ze zijn blind en doof GEMAAKT zodat het evangelie ons heidenen gebracht kon toekomen!
Mijns inziens neemt dat niet weg dat wij als gelovigen in Jezus de taak hebben om de joden te wijzen op het feit dat Jezus de Messias is die zij verwachten! Wanneer hun bekering zal geschieden is verder onze zaak niet, dat is Gods zaak. Wij mogen wijzen op Jezus en God zal zelf hun sluier voor hun ogen weghalen. Zolang dat niet gebeurt is, kunnen de heidenen het evangelie nog verwachten en mijns inziens blijven de joden dan nog steeds Gods volk.

Maar dan even de reden van dit schrijven :

Je schrijft ook (en Jan zegt er niet aan toe te voegen hebben) : "DE EEUWIGE komt tot ZIJN doel met of zonder de christenen"

De EEUWIGE komt echt tot Zijn doel , 100% mee eens. Maar dit zal niet zonder ons Christenen zijn! Zonder de christenen kan niet, want dan zou God een leugenaar zijn.

God heeft namelijk gezegt dat Zijn oogappel Israel samengevoegd zal zijn met de gelovigen uit de heidenen! (Efeze 3 : 6). En in Romeinen 11 staat toch duidelijk beschreven dat wij als gelovigen uit de heidenen geënt zijn op de olijfboom. Wij mogen DOOR JEZUS geënt zijn. ALLEEN door Jezus!

Echter! , de gelovigen uit de heidenen (wij christenen) zijn behoorlijk verwijderd van Efeze 3 : 6 , want wij hebben onze joodse wortels behoorlijk verloochend. Wat moeten wij ons schamen voor onze acties tegenover de joden, maar meer dan dat, wat moeten wij ons schamen tegenover God dat wij zijn inzettingen gewoon verbrast hebben (Sabbath, de bijbelse feesten, enz...). Maar dat alles neemt niet weg dat als God iets zegt dat het zo zal zijn.

Ik geloof dan ook dat de christenen weer 1 zullen zijn met de Joden en daardoor dat ene volk van God zullen worden (en geen 2 volken meer). En dat zal gebeuren door 2 zaken ->

1. (ik geloof) dat de christenen zullen terugkeren naar hun joodse wortels.
2. En de Joden zullen Jezus als hun Messias gaan zien (dit gebeurt al steeds meer en meer, God is al bezig!!!)

Uiteindelijk zullen deze 2 zaken pas voltooid zijn aan het einde der tijden, maar ik geloof dat Gods plan NIET zonder zijn uitverkoren volk Israel is (anders zou Hij zichzelf tegenspreken) maar ook niet zonder de gelovigen uit de heidenen (die Hij inlijft in zijn verkozen volk, Romeinen 11, Efeze 3:6 , enz...)
Beste Willem,

Veel dank voor je reactie op de reactie van Lou.

Naast alle instemming met wat je schrijft heb ik maar één opmerking.

Het is inderdaad zelfs een bijbelse opdracht om voor Israël te bidden en Gods volk te bemoedigen en te troosten. Ook om de helpen 'de Joden thuis te brengen'. Als we dat doen, mogen doen, is het uiteindelijk toch weer Gods werk in en door ons. Het gaat uiteindelijk om de strijd om het komende Koninkrijk van de Messias. Israël staat in de frontlijn van die strijd.

De prediking van Johannes de Doper en van Jezus Zelf begon met: "Bekeert u, de tijd is nabij, het Koninkrijk van God is gekomen". Dat is ook de profetische prediking voor deze tijd en daaraan mogen wij meewerken.

Een hartelijk shalom

Jvb
 
 
Shalom Willem.
Je hebt natuurlijk gelijk zoals jij het bedoelt,ik bedoelde natuurlijk ;;;Zonder de kerken(die zich ook christelijk noemen).
Als je in Egypte komt en vraagt naar christenen kijken ze je heel raar aan,want daar heten zij MESSIJIEN,of tewel die van de MESSIAS zijn.
Zelf noem ik mij nu alweer heel wat jaartjes,gelovi ge in YESHUA MASSJIACH.
Dus ik bedoel niet om het maar zo te zeggen ;Ware christenen.

Christos is trouwrens ook een verbastering uit het Grieks.
De r.k.kerk heeft daar indertijd christus van gemaakt.

En die vertaling is een eigen leven gaan leiden.
Zelf spreek mij meer aan MASSJIACH of MESSIAS YESHUA want zo heette HIJ immers.

Dit alles is verloren gegaan doordat men zich los ging maken van de wortel(Israel -joden).Maar zoals mijn tante Rebecca altijd zei ,YESHUA is nooit los verkrijgbaar,je krijgt altijd ZIJN volk erbij.
Verder bedankt Willem voor je bijdrage,en jij ook Jan.

DE EEUWIGE ZEGENE JULLIE .

Shalom Lou Sandifort.
Beste Lou (en Willem),

Ik neem nog even tijd om te reageren op je reactie.
Bedankt voor je openhartige reactie.

Ik kan me je reactie op de kerken en op de naam Christenen helaas te goed voorstellen.
Je noemde tante Rebecca de Graaf, die als jonge Joodse vrouw ook Yeshua als Messias mocht leren kennen. Zij zei wel eens:

"In de Bijbel staat dat in Antiochië de gelovigen-uit-de-volken (de niet-Joodse gelovigen) zich voor het eerst Christenen begonnen te noemen. "Ik hoef dat voorbeeld toch niet na te volgen" reageerde zij dan.

De negatieve houding van veel kerken is inderdaad een verdrietige zaak.

Toch moeten we zoveel mogelijk binnen de kerk blijven getuigen van wat God ons vanuit de Bijbel heeft laten zien over zijn uitverkoren volk Israël en over wat de HEEr nu doet voor en met zijn volk. Israël staat op de frontlijn van de strijd om het komende koninkrijk en onze hulp en voorbede en voorspraak zijn een grote bemoediging voor hen.

Shalom vrienden.

Jvb

 
 
Hoi Lou en Jan,

Bedankt voor jullie reactie. Ik ben blij Lou dat ik jou verkeerd begrepen heb en dat het jou om iets anders ging .. de kerken , de naamchristenen.
Het is inderdaad heel verdrietig dat er kerken zijn die anti-israel zijn. Dat er christenen zijn die niet inzien dat Israel Gods volk is (vergeet trouwens ook niet dat er veel kerken zijn die pro-israel zijn).

Maar dat neemt niet weg dat de gelovigen in Jezus , de christenen zoals men die noemt in Nederland, die moeten terug naar hun joodse wortels. De christenen moeten gaan inzien dat Jezus inderdaad NIET los verkrijgbaar is.

Ik denk alleen al maar aan sabbat (ipv zondag) , de joodse feesten weer gaan beleven! Enz.... Jezus is niet los verkrijgenbaar van Zijn joodse wortels!

Wat een mooie dag zal dat zijn als het gaat gebeuren (want het ZAL gebeuren) dat de christenen , de gelovigen in Jezus, terug zullen keren naar hun joodse wortels. Ik bid met alle kracht dat God de christenen hiertoe gaat bewegen.

Maar ik bid ook met kracht en gun God geen rust om te vragen om de ogen van Israel open te doen om ze Jezus te laten herkennen.

Ik verlang naar die dag dat de broeders elkaar in de armen vallen en dat wij echt waarlijk 1 volk zullen zijn...

Shalom broeders

PS :
We moeten trouwens niet vergeten dat NIET de kerken de gemeente van Christus zijn maar dat de leden van die kerken (de gelovigen in Jezus) tezamen dit zijn.
Dag Willem,

Een hartelijk shalom, om vast met iets Israëlisch te beginnen.
Ja, die feesten.....ik ben het met je eens, maar drie korte opmerkingen:
1. Wij, gelovigen-uit-de-volken, zullen wat dat betreft in de leer moeten gaan bij de messiaanse gelovigen in en buiten Israël.
2. Ik vrees dat slechts een kleine minderheid van de kerken aan deze oproep gehoor zullen geven. In de eerste plaats omdat de vervangingsleer nog lang niet dood is. Maae ook omdat een dergelijke geestelijke omwenteling in feite een opwekking zal inhouden.
3. We moeten oppassen ook in deze zaak op een bijbels evenwicht te blijven functioneren. Wat te populair gezegd: Sommigen gaan te ver, en het lijkt erop dat ze aan het 'Joodje spelen' zijn.

Je laatste opmerking vind ik terug in Johannes 10:16. "Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde, één Herder". "Deze stal" is Israël. De "andere schapen" zijn gelovigen-uit-de-volken". Als die zich laten leiden door de Goede Herder komen ze niet alleen bij de Vader maar ook bij de 'eerstgeboren zoon' van de Vader en dat is Israël.

Shalom!

Jvb
 
 
Beste Jan,
het moet me van het hart, hoeveel mensen worden niet misleid en bedrogen door de term " joodse feesten". Als we bijbels en waarheidsgetrou w willen zijn dan moeten we het niet hebben over "joodse feesten" maar over "MIJN" feesten of heilige convocaties zie Lev 23:2. Volgens mij is het een duivelse list om het te hebben over joodse feesten en om zodoende in te spelen op sluimerende anti-semitische gevoelens. Wie de heilige schrift goed leest weet dat de 7 feesten van Israel niet van Israel zijn maar van de HEER.
Shalom in waarheid van Yeshua.
Erwin
Dag Siem/Erwin,

Inderdaad spreekt de HEER in Leviticus 23:1 en 4 en 37 over de 'feesttijden van de HERE'. En "dit zijn mijn feesttijden". Opvallend is ook dat de Sabbat als eerste wordt genoemd. Mooi en indrukwekkend is het dat de Heilige God met Israël feest wil vieren. Maar ook met ons, gelovigen-uit-de-volken. De regels die HIJ daarvoor geeft moeten we zien als de huisregels in het huis van god en voor de feesten van de HERE. En wij hebben de regels van de GastHeer te eerbiedigen. Dat is een teken van respect.
Dhalom

Jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld,

Als eerste bedankt dat u voor God's oogappel op de bres staat.
Het tweede dat is, gister was ik aan het lezen in de bijbel en kwam deze tekst tegen en verheugde mij over deze tekst:

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jer+33%3A23-26&id18=1&pos=0&l=nl&set=10
(Jeremia 33:23t/m 26)

Het is goed om te weten dat God zijn verbond nooit verbreekt.

Sinds ik in Israël ben geweest heb ik zo'n verlangen om weer terug te gaan.
En wat is het toch eigenlijk indrukwekkend, maar ook simpel dat we door o.a. te bidden voor God's volk, het volk tot een zegen mogen zijn.
Om te bidden voor de vrede in Jeruzalem, Ps. 122.
Iedere dag weer.
Jezus is HEER, en Hij komt spoedig!

m.v.g.

Gerrit Bandstra
Beste Gerrit,

Dank voor je enthousiaste en positieve reactie. Als de de Here Jezus in je leven komt, dan komt er bijna automatische liefde in je hart. Niet alleen voor mensen in het algemeen, maar in het bijzonder voor Israèl. Immers HIJ is de Koning van de Joden en komt terug als Messias en Verlosser vanuit Sion. Immers Paulus zegt± De Verlosser zal uit Sion komen. Zorg ervor dat je de Bijbel goed leert kennen. Immers Jezus zegt± Uw Woord is de waarheid.
Shalom.

Jvb
 
 
Wat u zegt over mensenrechtenor ganisaties dat ze zijn als een verlengstuk van de duivel is regelrechte laster! Dat is een christen onwaardig, de integriteit aantasten van mensen die onrecht dat jood en palestijn treft, aan de kaak stellen. Uw geloofwaardighe id is voor mij beneden vriespunt gedaald. U zegt wel eens wat nuttigs maar u drijft ook wel daar. Iedereen profeteert links en rechts over Israel en de rol van China, Rusland, en verweggistan daarin maar het is vaak speculatieve inlegkunde van de bijbel. Wordt volwassen zou ik zeggen!
Kom, kom , beste Cornelis!

Ik kan me niet herinneren ergens gezegd of geschreven te hebben dat mensenrechtenor ganisaties 'een verlengstuk van de duivel' zijn. Zoek eens op wat ik precies gezegd heb en waar het staat en laat het me weten. Dan kan ik dat rechtzetten. Tegelijk zal dan mijn bevroren geloofwaardighe id dan wat bij je ontdooien.

Je hebt gelijk dat we voorzichtig moeten zijn met 'links en rechts profeteren'.

Je wilt zeggen: "Speculeren met het profetische woord in de hand!".

Weer vraag ik je: "Waar heb ik dat gedaan?" Kom even met een paar voorbeelden. Dan kan ik ook dat rechtzetten.

Nu ervaar ik je reactie als een paar slagen in de lucht, waar ik niets mee kan. Terwijl ik m'n best doe bijbels betrouwbaar te schrijven!

H.Gr.

Jvb


 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven