Home Artikelen Geestelijk Aanvaardt elkander

Aanvaardt elkander

Blik op Jeruzalem vanaf de Olijfberg. De Kerk heeft haar claim als het 'ware' Israël mede willen verstigen door overal in Israël kerken te bouwen. Foto: Go Israël. Klik voor ware grootte
Blik op Jeruzalem vanaf de Olijfberg. De Kerk heeft haar claim als het 'ware' Israël mede willen verstigen door overal in Israël kerken te bouwen. Foto: Go Israël.

"En die kwestie van de Messias,
   als Hij komt zien we wel Wie Hij is"

Opvallende teksten

In de brief aan de Romeinen besteedt Paulus veel aandacht aan Israël. Aan de toekomst van Israël, aan het grote geheim van de ‘gedeeltelijke verharding van Israël, aan de relatie van ons, gelovigen-uit-de-volken met Israël en aan Gods eeuwige trouw aan zijn verbonden met, roeping van en beloften voor Israël.

Als onze voorgangers en predikanten dit voorbeeld van Paulus zouden volgen, zou er minstens eens per maand over Israël gepreekt moeten worden. Hoe vaak gebeurt dit in uw gemeente?

In Romeinen 3 begint Paulus al met zijn uitleg over Israël.

“Wat is het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis?” vraagt hij. “Niets meer” antwoorden eenstemmig de vervangingsleer en de praktijk van leer en leven van veel kerken. “Heel veel” antwoordt Paulus.

Aanvankelijk noemt Paulus maar één punt: “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd”. Dus ook nu! Want hij zegt niet: “Hun waren de woorden van God toevertrouwd”.

In Romeinen 9-11 gaat Paulus verder over Israël: “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen” (11:25). Waarover is die verharding “tot op heden” gekomen? Welke “verwerping” van Israël is “de verzoening van de wereld” geworden? (11:15). Paulus’ antwoord is duidelijk: “Zij zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil” (11:28).

Niet “vijanden van God” zoals de Nieuwe Bijbelvertaling anti-judaïstisch vertaalt!

Die “verharding” is gedeeltelijk. Er is nog zoveel voor Israël. In Romeinen 9:3-5 pakt Paulus de draad van Romeinen 3 weer op: “Voor hun zijn... de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften” (9:4). Over het geestelijke geheim achter deze “gedeeltelijke verharding” is al een artikel op deze site verschenen (zie artikel Gods Tweede Knecht). Nu alleen de conclusie en pastorale adviezen van Paulus voor ons, gelovigen-uit-de-volken. “Daarom aanvaardt elkander” (15:7). Een prachtige trouwtekst. Of handzaam als er problemen zijn. Wie moeten wie aanvaarden? In Romeinen 15:8,9 spreekt hij over “besnedenen” en “heidenen”. Over Israël en de kerk van Christus. Verder raadt Paulus ons in Romeinen 15:10 aan: “Verheugt u, heidenen met zijn volk”. Samen met Israël. Paulus citeert iets gewijzigd Deuteronomium 32:43: “Jubelt gij natiën om zijn volk”.

Als God zijn volk Israël zegent en verzoent is er reden voor de volken om te jubelen. Paulus gaat een stap verder. Voor ons, gelovigen-uit-de-volken is er reden om ons met Gods volk te verheugen. Dat kan omdat wij, die “uitgesloten waren van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte... nu in Christus Jezus dichtbij zijn gekomen door het bloed van Christus” (Efeze 2:13).

Daarom: “Aanvaardt elkaar!”.

Maar de Christenheid is een eigen weg gegaan. De kloof werd steeds breder en dieper.

Een kentering?

In de Jerusalem Post van 16 Augustus 2009 schreef Isi Leibler:

“In een tijd waarin de wereldwijde publieke opinie Israël ziet door de verdraaide lenzen van Arabische laster, zijn evangelische Christenen opgedoken als onze meest toegewijde supporters... De belangrijkste reden voor de evangelische steun is dat, anders dan andere Christelijke groeperingen... zij de vervangingsleer verwerpen”.

De orthodoxe Leibler is enthousiast over deze toenadering. In de Jerusalem Post International van 18 September 2009 wijst rabbijn Shlomo Riskin op het feit dat veel kerkleden de vervangingstheologie verwerpen. Zij realiseren zich

“dat God geen berouw heeft van zijn verbonden met Israël. Die zijn eeuwig.”

Dit geldt speciaal speciaal voor

“evangelicals, die nooit deel hebben gehad aan het antisemitisme van de kerken in Europa, krachtige supporters zijn van de Joodse rechten op Israël en ons moreel, politiek en financiëel helpen.”

Er wordt door het Joodse volk op ons, christenzionisten, gelet. Het lijkt alsof een deel van de bijbelgetrouwe Christenen en Israël naar elkaar worden toegedreven.

“We hebben elkaar hard nodig” zei een orthodox Joodse vriend onlangs tegen mij. Wat aarzelend besloot hij ons gesprek: “En die kwestie van de Messias, als Hij komt zien we wel Wie Hij is”.

Dat zal Israël inderdaad zien, want er staat geschreven: “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben” (Zacharia 12:10, SV). De wonden in de handen en in de zijde van de Here Jezus waren voor de “gedeeltelijk verharde” apostel Thomas het teken van de, opgestane, levende Jezus. Net als bij Thomas wordt dan de “gedeeltelijk verharding” bij Israël weggenomen. Tot dat moment geldt voor ons: “Aanvaardt elkander”.

Aanvaardt je oudere broeder Israël. Dat heeft rabbijn Brodman ons op subtiele wijze duidelijk gemaakt toen hij ons tegemoet kwam tijdens de laatste twee Israëlreizen. Hij wandelde uit de tuin van zijn centrum naar ons toe met het boek “Israël onze oudere Broeder” in zijn handen. Alsof hij zeggen wilde: “Denk erom, vrienden, wij zijn jullie oudere broeder”.

Zegen

De bekende bijbelleraar Derek Prince schreef al in 1992:

“Eén van de meest fascinerende gebeurtenissen in onze tijd is het feit dat de wegen van Israël en de Kerk weer samenkomen. Uit deze ‘samenloop’ zullen de meest dramatische en belangrijkste ontwikkelingen van de mensheid voortkomen.”

Deze samenloop houdt allereerst ‘elkaar aanvaarden’ in. Dat brengt zegen voor ons, gelovigen-uit-de-volken. En troost, bemoediging en steun voor onze oudere broeder Israël. Maar het houdt nog meer in. Voor ons studie over onze Bijbels-Joodse wortels, gebed en steun voor Israël in de zware strijd om het komende Koninkrijk en warme, hartelijke solidariteit.

Tijdens uw gebeden voor Israël zal de God van Israël u wel wegen tonen naar Israël.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- November 2009

2 Reactie(s)

 
 
Beste broeder Jan,
Het is altijd fijn om uw website te mogen lezen.
Het is leerzaam.
De volgende tekst uit Openbaring 5, verwijst ook naar het samen aanvaarden:
En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht .... en Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en natie;
En alle schepsel in de hemel en op de aarde, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid;

Daar staan allen in de hemel samen voor de troon om het Lam te aanbidden.
De geschiedenis van Israel en van ons is veilig in Zijn handen!

Met vr groet.
Hartelijk dank beste Frits, voor je aanvulling op mijn artikel.
Inderdaad, de HEER heeft alles in Zijn hand.
Toch drie korte opmerkingen:
1. De HEER handelt op onze gebeden.
2. Hij heeft ook een en ander in onze handen gegeven en ziet toe hoe wij ermee omgaan.
3. De HEER heeft de landen ook regeringen gegeven en Hij ziet toe of die regeringen rechtvaardig regeren. Wat helaas de meeste regeringen niet doen. Daarom is het vaak zo'n puinhoop. Daarom moeten we ook voor regeringen bidden. Maar uiteindelijk houdt Hij de hele wereld in Zijn machtige hand en als de Messias komt... komt alles goed.

Een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
Beste Jan,

Ik vind uw boeken en artikelen geweldig om te lezen en sta net als u pal achter Israel, en beleid dat het Heil uit Sion komt, ik heb alleen 1 onderwerp waar ik niet uit kom. Ik vind de drie-eenheid zo'n lastig onderwerp. Wat is in uw visie de juiste blik op de relatie tussen de Vader de Zoon en de Heilige Geest?

Ik kijk uit naar uw reactie.

Groeten, Mike
Dag Mike,

Je stelt wel een heel moeilijke vraag.

Een vraag waarover kerkscheuringen zijn geweest, oorlogen gevoerd, kilometers dikke rijen boeken geschreven en een vraag waarom maar zeer gedeeltelijk antwoord gegeven kan worden.

Wie zijn wij dat we iets verstandigs kunnen zeggen van de Allerhoogste, die een ontoegankelijk licht bewoont, wiens heerlijk en majesteit niet te doorgronden is.

Toch wil ik op bepaalde aspecten van je vraag ingaan.

In de eerste plaats komt het woord 'Drie-Eenheid" niet in de Bijbel voor. Het is de belijdenis van een deel van de kerk dat er één Goddelijke Wezen is, Die 'bestaat uit drie Goddelijke Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu heb ik al teveel gezegd. We mogen alleen van God zeggen wat Hij over Zichzelf heeft geopenbaard. Voor het Joodse volk is het Sjema (=Hoor!) de hoofdbelijdenis .
Lees Deut.6:4.
"Hoor Israël: De HERE (JHWH) is onze God; de HERE is ÉÉN".

Belangrijk is om na te gaan wat voor de Here Jezus het Grote Gebod is.
Lees Marcus 12:29.
"Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here uw God liefhebben....".

Dus het Sjema is ook voor de Here Jezus het hoogste gebod.
Nu gebruik ik de 'formule' Drie-Eenheid niet. Allereerst omdat deze niet in de Bijbel staat. Maar ook niet omdat ik het oneerbiedig vind om de Eeuwige te vergelijken met een wiskundeformule 3=1 of met een voetbaluitslag.

Jesaja zegt: "Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn". Maar jij zult vragen: Hoe moeten we dan de Here Jezus en de Heilige Geest zien? Alleen maar aanhalen (en niet interpreteren) wat de Bijbel zegt.
Ik raad je aan hier zelf maar eens een bijbelstudie aan te wijden. Ik geef je alleen maar wat teksten. Onvolledig, maar om te beginnen. Col.1:15-20; Filip.2:6-11; Hebr.1:2-9. En wat de Here Jezus Zelf zegt: Joh.14:8,9; 10:30; 5:18 en de teksten waarin Jezus de Zoon van God genoemd wordt. Maar ook Joh.14:28. Thomas: Joh.20:28. Lees ook Mat.22:42-46.
Zo dat is genoeg voor nu. Over Gods Heilige Geest misschien een andere keer. Maar ook dat kun je zelf met behulp van een concordantie uitzoeken.

Shalom.
Jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven