Home Artikelen Geestelijk Weeën van de Eindtijd

Weeën van de Eindtijd

Foto: DVD Eindtijd & Profetie - Family 7 Klik voor ware grootte
Foto: DVD Eindtijd & Profetie - Family 7

Wereldeinde

De discipelen vroegen Jezus naar het einde van de wereld (Mattheus 24:3). In onze tijd vragen gelovige en niet-gelovige mensen zich serieus en ook ongerust af of het jaar 2010 de gevreesde eindtijd zal inluiden.

Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad gaat snel door met het produceren van zijn atoombom. Spanningen in het Midden Oosten lopen op. De tsunami van de Islam komt dreigend op Europa af. Financiële deskundigen vrezen een nieuwe crisis.

In Mattheüs 24, de ‘Rede over de laatste dingen’, geeft Jezus veel tekenen van die eindtijd en van zijn komst. Die tekenen zijn signalen in de natuur en in de wereldsamenleving die de eindtijd en de wederkomst van Jezus Messias aankondigen. In dezelfde toespraak geeft Jezus twee beelden, die voor ons dienen als een soort klok die tikt naar de eindtijd. We kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. In welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is.

Het beeld van de vijgenboom is het meest bekend (Mattheüs 24:32,33). Wanneer de vijgenboom uitloopt is het einde dichtbij. Die vijgenboom is symbool voor land en volk van Israël. Eeuwenlang was de vijgenboom verdord (Mattheüs 12:19). Het land was verwoest en het Joodse volk in ballingschap. Nu loopt die vijgenboom weer uit. Het land bloeit weer. Zelfs grote delen van de Negev worden vruchtbaar en bewoonbaar gemaakt. Het Joodse volk is terug en komt nog steeds terug. Er is ook een begin van geestelijk ontwaken.

Israël is een belangrijk, niet mis te verstaan teken, dat door Jezus Zelf en veel profeten wordt aangereikt.

Het tweede beeld uit de eindtijdrede van de Here Jezus is dat van een hoogzwangere vrouw, die weeën begint te krijgen (Mattheüs 24:8). Ook dit beeld past precies op ontwikkelingen en gebeurtenissen van onze tijd. En zal in 2010 duidelijker zichtbaar worden. Ook in ons land.

Ontsluitingsweeën

Weeën kondigen de geboorte van een kind aan. Ze komen steeds sneller na elkaar en worden steeds feller. Dan volgen de ontsluitingsweeën en de persweeën. Eindelijk komt het kindje! Weeën zijn ook waarschuwingen. Denk erom, het gaat nu gebeuren! De hele schepping is in barensnood, leert Paulus ons (Romeinen 8:22). Jezus noemt als ‘begin van de weeën’: Hongersnoden, aardbevingen, pestziekten (pandemiën), vreselijke dingen en tekenen aan de hemel. Barensnood van de schepping! Ook door de mensen veroorzaakte rampen, zoals opstanden en oorlogen horen bij die weeën. Die rampen volgen elkaar de laatste jaren in een versnellend tempo op. Al deze weeën zijn waarschuwingen van de Allerhoogste. Immers de profeet zegt: ‘In wervelwind en storm is Zijn weg’ (Nahum 1:3). Tornado’s, aardbevingen, branden enz. zijn waarschuwingen, die steeds duidelijker te maken hebben met de houding van de volken tegenover Israël, Gods volk. Let op wat er met de VS gaat gebeuren nu Obama Israël krachtig onder druk zet om Judea en Samaria ‘judenrein’ aan de terroristen over te dragen. Let ook op de Europese Unie nu Zweden in de laatste weken van het voorzitterschap Oost Jeruzalem (de Oude Stad, het bijbelse Jeruzalem) als hoofdstad van een Palestijnse staat in het hartland van Israël formeel wil erkennen. Alles gaat nu razend snel en spitst zich zodanig toe dat we geloven dat we in de tijd van de ontsluitingsweeën zijn aangekomen.

Gods ijver

Over die laatste weeën lezen we in Openbaring 8:13, Openbaring 9:12 en Openbaring 11:14. De wereldwijde hetze en haat tegen Israël naderen een vreselijk hoogtepunt. Dus ook Gods waarschuwingen aan de wereld worden krachtiger.

‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en Juda in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’

Zacharia 1:14,15

8:2

De beelden van de vijgenboom en de zwangere vrouw komen hier samen. Want God is bezig Israël te herstellen. Ook Israël ondergaat weeën. De geboorteweeën van de komende Messias en Zijn rijk. Immers ‘de Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). En:‘het Heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Israël gaat soms in de fout en is ongehoorzaam aan Gods geboden. Dan komt er ‘een weinig toorn’ over Israël. Geboorteweeën! Maar de volken, de VS, de VN, de EU, ‘helpen mee ten kwade’ onder andere door de steun aan de Palestijnse terroristen en de Arabische Moslim vijanden van Israël. Dus komen de waarschuwende weeën steeds feller en steeds sneller over de volken. In deze bijzondere en zeer gevaarlijke tijd neemt de Gemeente van de Here Jezus een sleutelpositie is! We komen hier op terug.

Weeën van Israël

In Openbaring 12 wordt een ‘groot teken in de hemel’ getoond. Een prachtige vrouw die op punt staat te bevallen. Ze heeft weeën en schreeuwt van pijn. Satan staat voor die vrouw om haar Kindje, de Messias, te verslinden. Het Kindje wordt gered. De vrouw krijgt het zwaar te verduren, maar krijgt 42 maanden lang een schuilplaats in de woestijn. Deze vrouw stelt Israël voor. Let op dat het een ‘hemelteken’ is dat later naar de aarde verspringt. Het hemelse symbool betekent dat Israël eeuwenlang de barensweeën van de Messias en zijn rijk heeft ondergaan. Dat was al het geval in de tijd van de eerste komst van de Messias, van Jezus. Denk bijvoorbeeld aan de kindertjes van Bethlehem, die door Herodes werden vermoord. Nu, in onze tijd zijn die weeën al lange tijd aan de gang. Denk aan de anderhalf miljoen kinderen die in de Holocaust gruwelijk zijn vermoord. En de kinderen die nu door het Moslim terrorisme worden vermoord. Israël lijdt ook pijn door de druk van de VS, de VN, de EU en door de haat van de wereld. Pijn door het web van leugens waarin Israël wordt gevangen. Allemaal geboorteweeën van de komende Verlosser en van Zijn messiaanse vrederijk. Deze periode van weeën over Israël zal niet lang duren. Immers:

‘Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde kinderen. Zou Ik ontsluiten en niet doen baren, zegt de HERE?’

Jesaja 66:8,9

Het zal dus snel gaan. Ook zegt de profeet namens God: ‘Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22). De ontsluitingsweeën zijn begonnen en de Koning staat op het punt te komen. Hij komt met haast (Openbaring 22:12,20).

Opvallend is ook dat rabbijnen deze tijd noemen: De weeën van de Messias.

De drinkbeker omgewisseld

Eeuwenlang zijn weeën over het Joodse volk en nu over Israël gekomen. We zien dat nu de tijd is aangebroken waarover de HERE zegt:

‘Ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem; gij die uit de hand van de HERE de beker van zijn grimmigheid hebt gedronken... Zie, Ik neem uit uw hand de beker van de bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult gij niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken...’

Jesaja 51:17,22,23

In de periode van het verwisselen van de drinkbeker zijn we nu aangekomen.

‘Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar het u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen’

Jeremia 30:11

We zien dit voor onze ogen in de wereld gebeuren. We zullen dit ook in ons land ondervinden. We zien de waarschuwende oordelen in een steeds sneller tempo over de aarde gaan. We zien ook steeds duidelijker dat veel van die weeën verband houden met de houding van een land tegenover Gods oogappel, Israël. Irak en Afghanistan dreigen op een mislukking voor de VS en bondgenoten uit te lopen. Problemen met Iran, Noord Korea en Syrië lijken onoplosbaar. De torenhoge buitenlandse schuld van de VS. Helaas worden die ‘weeën’ niet goed geïnterpreteerd. Zeer tot schade van de VS en ook van de rest van de wereld.

Redding?

Een te somber beeld? Maar gebeurtenissen en ontwikkelingen van de laatste decennia, passen duidelijk in de twee beelden die Jezus ons schetst in zijn “Rede over de laatste dingen”. God gaat door met zijn werk aan de vijgenboom, aan land en volk van Israël. De Negev in Israël wordt tot ontwikkeling gebracht. Nog steeds komen Joden terug. De weeën van de eindtijd zijn aan de gang. Sterkere weeën zullen in 2010 komen. Toorn komt over de volken, ook over ons land. Maar er is hoop op genade en redding. Want oordeelsprofetieën zijn voorwaardelijk (Jeremia 18:7,8). In die profetie van Jeremia lezen we dat God zijn oordeel intrekt als een volk zich bekeert. Net als hij deed toen Jonah in de stad Nineveh riep: “Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden”. De stad bekeerde zich massaal en werd gered. God hoopt altijd op bekering. Hij ziet uit naar iemand die ‘tussenbeide treedt’ (Jesaja 59:16) en bidt. De Gemeente van de Here Jezus is het enige Lichaam dat tussenbeide kan treden. Als de Gemeente, als de kerken in ons land niet snel wakker worden, is er geen hoop meer.

Als de Gemeente niet snel ‘het zout van Nederland’ (Mattheüs 5:13) voor de HEER wordt zal bederf ons lot zijn. Hoe worden we zout? Dat begint op de bidstonden. Dus: Op naar de bidstond!

Mijn wens voor 2010 is dat het het jaar van gebed wordt.

Dit is een geactualiseerd artikel. Het originele artikel verscheen eerder in 'De Oogst' - December 2005.

9 Reactie(s)

 
 
Shalom Jan.
Hartelijk dank voor wat je nu geschreven hebt.
Weet je Jan,soms is het leven erg moeilijk ook voor Ons(mijn vrouw en ik),zeker als je in de wil van VADER wil staan,daarbij heel veel tegenslag door ziekte en invaliditeit(al weer zo,n 40 jaar).
Maar het meest van al is het verdiet om wat gelovigen je kunnen aan doen,zeker als je op de bres staat voor het volk van YESHUA MASSCHIACH,
geloof me Jan ,Het kost je je vrienden ,je familie zelfs je allernaaste familie.
Daarom ben ik zo blij a\\ls ik weer na een moeilijke tijd te hebbemn jouw oproepen lees.

Het is ook in ons land later dan we denken.

In het verleden mochte wij (enkele brs en zrs) vele oproepen sturen naar alle kerken en kringen en zelfs naar Regeringen en koningshuis.

Met als resultaat )voor zover wij kunnen zien'
Alleen respons van wijlen br Huib Verwey en Ds W.Glashouwer.
ons land en zeker de gemeentes in ons land hebben dringend behoefte aan de profetische boodschappen zoals jij Jan en Dirk en Franklin brengen,en daar dank ik de VADER voor.
Nogmaals hartelijk dank dat je je stem laat horen.

We blijven voor je bidden )elke dag'

DE EEUWIGE ZEGENE je en al je dierbaren ,in YESHUA DE KONING DER JODEN.

Shalom. je br. Lou Sandifort.
Beste broeder Lou en echtgenote,

De weg is soms niet makkelijk.

De aankomst zal goed en zelfs groot zijn.

Dat geldt voor Israël en ook voor elke gelovige individueel. Voor profeten en andere 'knechten van God' is het in deze wereld, in deze samenleving helemaal niet makkelijk. Het loon is de gemeenschap met, een levend contact met God door Messias Yeshua en in Gods Heilige Geest.
Meer troost kan ik je niet bieden.
Shalom.

Jan van B.
 
 
Shalom beste Jan.

Jouw troost Jan is prima,dank je wel.
Het schrijven van mij ,was bedoeld om te laten zien,dat het volgen van YESHUA je alles kan kosten.
Maar je krijgt er iets geweldigs voor terug,( in ons geval) de absolute nabijheid van DE MESSIAS
zelf;HIJ is onze grote troost in alles,en Jan zelf mogen wij dan zeggen ,;Het mooiste komt nog
,trouwens mijn vrouw Willy is een lieve schat die mij heel veel steun geeft al jaren lang.
binnenkort hopen wij ZGW.53 jaar getrouwd te zijn.
Toch bedankt Beste Jan ,jouw stukjes print ik uit en geef het weer door aan anderen.

En ook wat je zegt over GODS HEILIGE GEEST ,daar zijn wij erg blij mee.

in YESHUA verbonden totdat HIJ komt.
Shalom ,je br Lou.
zelf.
Bedankt, beste Lou.

Moge Hij spoedig komen.

Jan v.B.
 
 
Laten we ook bidden voor Benjamin Netanyahu, vraag voor hem wijsheid en inzicht in Gods Woord.
Dat hij gesterkt word door de gebeden,die opgezonden worden naar Gods troon, en staande kan blijven, in deze woelige wereld. Alle premiers die het land verdeelden of wilden verdelen, zijn door de HERE uitgeschakeld,R abin, Nethanyahu, Barak, Sharon en Olmert,zij waren allemaal bereid Gods land in te ruilen voor "vrede" met de "Palestijnen".
God blijft waken en grijpt in als dat nodig is. Voor Netanyahu is dit de herkansing.
Moge de Heer Zijn volk spoedig verlossen van hun bedekking, dat zij spoedig Yeshua als hun Messias mogen ontdekken, net als Jozef en zijn broers in Egypte.
Beste FJGJ,

Hartelijk dank voor je reactie!

Inderdaad is voorbede een krachtige hulp voor Israël. Want aan het gebed van de rechtvaardige wordt kracht verleend. Dat leert de Bijbel en de ervaring leert dat dit waar is. Kracht voor Netanjahu om zijn rug recht te houden. Want concessies en toegeven leiden tot niets. Alleen maar tot nog meer eisen en nog meer concessies, totdat de terroristen hun doel hebben bereikt. Dat zagen we toen Israël zich eenzijdig uit Gaza terugtrok. Ze kregen alleen maar tienduizenden raketten terug en de schijnhelige en leugenachtige woede van de wereld toen Israël zich eindelijk voorzichtig verdedigde. Toen Netanjahu een tijdelijke bevriezing van nieuwe gouwwerkzaamhed en in Judea en Samaria besloot, was de reactie van Abbas afwijzend....hij wilde meer. De reractie van de VS was koel en een beetje positief. De reactie van de EU is helemaal grof, bemoeiziek en gevaarlijk. Want dat leidt alleen maar tot nog meer eisen van Hamas en Fatah, en nog meer agressie tegen Israël. En, wat heel erg is, de toorn van de Almachtige tegen al die zeurende, zeverende, liegende en hoogmoedige ministers van de EU.

Wat betreft de Messias, in Zacharia 12:10-14 kun je lezen hoe en wanneer Israël de Messias zal herkennen en erkennen.

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
De huidige weeën begonnen al een aantal eeuwen geleden. Denk maar aan de invasie van de Noormannen. de pestepidemie in de Middeleeuwen, de Inquisitie, de 80 jarige oorlog, Napoleon.
In de 20ste eeuw werden de weeën heviger en talrijker, de ontsluitingswee ën begonnen. Denk maar aan de Eerste Wereldoorlog, Stalin in de voormalige Sovjet Unie, de Grote Depressie van de jaren '30, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de oliecrises van de jaren '70, de diepe economische recessie van begin jaren '80. Ook niet te vergeten de toename van de hevigheid en het aantal van natuurrampen.
In het eerste decennium van de 21ste eeuw werden de weeën nog heviger en nog talrijker. Denk maar aan 11 september 2001, de kredietcrisis, opkomst Islam, verder ingrijpende klimaatverander ing, dreiging van PeakOil, grote spanningen in het Midden-Oosten.

Wat zal het komend decennium ons brengen? Een zich verder doorzettende economische crisis met armoede en massawerklooshe id, oorlog in het Midden-Oosten, de 7 jaar durende Grote Verdrukking met de antichrist?

Citaat:
Als de Gemeente, als de kerken in ons land niet snel wakker worden, is er geen hoop meer.

Als de Gemeente niet snel ‘het zout van Nederland’ (Mattheüs 5:13) voor de HEER wordt zal bederf ons lot zijn. Hoe worden we zout? Dat begint op de bidstonden. Dus: Op naar de bidstond!


Het zou best eens kunnen dat de Gemeente, de Weerhouder uit 2 Thessalonicense n en dat die voor de Grote Verdrukking wordt opgenomen, alhoewel daar ik niet zeker van ben. Als dat gebeurt, breekt hier op aarde de hel los en krijgt de wereld met de persweeën van de 7 jaar durende Grote Verdrukking te maken te maken.
Bedankt Moi, voor je uitvoerige reactie.
Ik denk dat we niet al teveel van mening verschillen.
Wanneer die weeën precies begonnen zijn lijkty mij niet zo belangrijk.
Dat ze aan de gang zijn en dat we weinig tijd meer hebben, daar zullen we het wel over eens zijn.
Ook weten we heel goed wat nog enige rek, enig uitstel kan geven.
Verootmoediging en gebed.
Afstel kan alleen op de manier waarop de goddeloze stad Nineveh gered werd: Massale bekering.
Ik hoop en bid dat Gods Geest dat nog eens wil bewerken.
Of dat er in ons land nog een profeet als Jona uit de grote vis zal opduiken en Gods Woord met kracht gaat brengen.
H.Gr.

Jvb
 
 
Beste Jan,

ik had eerst iets tegen Israel, maar na het lezen van dit artikel, dat ik bij toeval tegenkwam, ben ik toch anders gaan denken. Het sterkt mij ook in het geloof. Het was ook een beetje crisis in m'n geloof. Vooral na het lezen van een deel van het Oude Testament. Daar zit zoveel geweld, maar ook veel liefde van God in. Dat brengt mij soms in verwarring. Men zegt dan je moet het O.T. maar niet lezen. Dat geldt niet meer voor ons. Lees het N.T. maar. Maar ik wil toch maar doorgaan om de hele Bijbel te lezen. In ieder geval heeft dit artikel mij weer moed gegeven.
Dag Bart,

Heel veel dank voor je eerlijke en openhartige reactie.

Dat kom je niet veel tegen en doet mij goed.

Wat betreft het zogenaamde OT moet je eens nagaan hoe de Here Jezus denkt over wat wij het OT noemen. "De Schrift kan niet gebroken worden" (Joh.10:35) en "Uw Woord is de waarheid" (Joh. 17:17)
En: "De Schriften mnoeten in vervulling gaan" (Marc.14:49) Realiseer je dat de aopostelen nies anders hadden dan het OT als Heilige Schrift, waaraan ze konden referen. Let maar eens op hoe vaak het OT wordt aangehaald als gezaghebbend Woord van God.
Overigens als je meer over Israël wilt leren, dan moet je het boek "Israël onze oudere broeder" lezen. Het is mijn speurtocht naar de bijbelse betekenis van Israël. Als het niet meer te koop is wil ik je nog wel een exemplaar toesturen. De hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen. Geen moeilijke theologie alleen bijbelstudie die naast de feiten en gebeurtenissen van onze tijd worden gelegd. Als je vragen hebt kom dan gerust terug.Dan zal het antwoord niet lang op zich laten wachten...we zijn net terug van vakantie.

H.Gr.
Jvb
 
 
Ik vraag me toch af hoe serieus ik dit allemaal moet nemen. Al die verhaaltjes over de opname die nu wel heel snel zal komen. En dat terwijl ik de idee heb dat we in (relatief) saaie tijden leven!

Trek uit wat ik zeg niet de conclusie dat ik niet zou geloven. Dat ik de wederkomst des Heeren niet zou verwachten (hoewel ik bv. tegelijkertijd ook hoop dat mijn ongelovige vriendin nog tijd krijgt om zich te bekeren; en stel dat Jezus 100 jaar geleden was teruggekomen? Dan hadden wij er niet bijgehoord. Daar zit een spanning tussen).

Waar ik me over blijf verbazen is de zekerheid die zoveel mensen keer op keer weer menen te moeten ten toon te spreiden dat de opname in onze tijd zal gebeuren. Het lijkt me zware overschatting van ons tijd. Nogmaals: Betekent dat dat ik niet klaar ben? Nee. Als morgen "mijn bus" gereed staat voor vertrek zal ik er zijn, maar het zou mij niet verbazen als het nog 100 of zelfs 1000 jaar duurt.
Dag Eelco,

Mijn dank voor je nuchtere reactie.

Ik mag dat wel, niet alleen als oudleraar wiskunde en natuurkunde, maar ook als Christen.

Toch ben ik het niet eens met je opmerking dat we in een saaie tijd leven.

Ik denk nu niet in de eerste plaats aan de razend snelle ontwikkelingen op het gebied van de informatietechn ologie en op medisch gebied. Of aan de strijd om de macht met de Islam, waarbij de Europese leiders zich bijna zonder slag of stoot overgeven. Straks zie je je vriendin nog met een hoofddoekje op rondlopen! Nee het gaat me om de ontwikkelingen op profetische-bijbels terrein. Als je de profetieën een beetje kent dan zie je als het ware Gods machtige hand bewegen. Hij herstelt Israël, volgens het profetische Woord. Hij maakt visioenen van profeten tot een zichtbare realiteit. We leven middenin de strijd om het komende Koninkrijk. Dat brengt me meteen op je 100 of zelfs 1000 jaar die het nog kan duren. Ja, dat kan, maar ik acht dat niet erg waarschijnlijk. Niet alleen vanwege de profetische tekenen van onze tijd, maar ik ben bang dat onze aarde het niet zo lang meer uithoudt. Het barst bijna uit elkaar van de problemen en van de ongerechtigheid . Bovendien wordt elk volk nu met het evangelie geconfronteerd en dat is ook al een teken dat het einde eraan komt.Zorg dat er brandstof in je bus zit, ofwel olie in je lamp.

Een hartelijke groet,

Jvb 
 
Beste broeder Jan.

Misschien mag ik eens naar je toebrengen, dat je je naar mijn inzicht niet alleen met studie en uitleg van profetie bezighoudt, maar dat je zelf een duidelijke profetische bediening hebt. Er zijn nog maar weinig mensen, die de zaken zo duidelijk in het licht durven te brengen. Misschien ter bemoediging bijgaand een profetie (?) die ik een tijd geleden ontving. Laten we bidden, dat God nog genadig wil zijn met dit land en dat er een ommekeer zal komen, maar met jou heb ook ik er een hard hoofd in. De tijd zal het leren.
De plaats is Mij te eng; maak Mij ruimte,
dat Ik wonen kan (Jesaja 49:20)

Tot een toetser heb Ik u onder mijn volk gezet,
een keurmeester, opdat gij hun weg zoudt
kennen en toetsen. (Jer 6:27)


Beeld van een lichaam, dat zich bevond op een intensive care afdeling van een ziekenhuis. Het hele lichaam was volgeplakt met contactpunten, die in verbinding stonden met meet- en regelapparatuur en ook waren er infusen aangebracht. De doktoren, die er rondom heen stonden hadden geen oog voor het lichaam zelf; ze letten alleen op de apparatuur en bij de minste geringste afwijking werd er ingegrepen. Óf er werd een medicijn toegediend óf de dosering werd verhoogd. Tot er een hand kwam die al die draden en infusen wegnam, waarna het lichaam zich tot verbijstering van de doktoren oprichtte en het ziekenhuis verliet en verder zonder hulp van allerlei apparatuur of medicijnen functioneerde.

In dit beeld werd ik erbij bepaald, dat veel kerken en gemeenten op een kritiek punt zijn aangekomen; een kruispunt van wegen en het lijkt weliswaar levensbedreigen d, maar er staat juist nieuw leven op het punt te ontluiken. Maar dan zullen de 'doctoren' de mensen niet meer bezig moeten houden, maar ze moeten helpen het nieuwe leven wat ze hebben ontvangen te ontwikkelen. Geen controle en manipulatie, want dat is de dood in de pot. Niet zien op wat voor ogen is, maar zien op de dingen die van boven zijn. Niet het in standhouden van een organisatie, maar het
tot leven brengen van een organisme.

De woorden die ik daarbij kreeg luiden aldus:
"De plaats is Mij te eng; maak Mij ruimte, dat Ik wonen kan. Houd niet kunstmatig in stand, waar Ik Mijn leven en Mijn liefde in heb uitgestort. Wees geen organisatie, maar een organisme en maak werkelijk ruimte voor Mijn Geest. Zoek niet naar methoden, maar naar de manifestatie van Mijn Geest. Uw handelen is gericht op de dingen, die voor ogen zijn, maar Ik wil, dat u Mij zult zoeken en de dingen, die van boven zijn.
Leg dan uw gelatenheid af, doe weg de onverschillighe id, de lauwheid en berusting, waarin zovele van u leven. Stel uw vertrouwen alleen op Mij, zegt de Here, dan zal Ik u oprichten en u bij vernieuwing aangorden met Mijn kracht, opdat Mijn naam zal worden verheerlijkt".

Als we handelen naar het woord zal de bedekking worden weggenomen en zullen we als Lichaam van Christus de heerlijkheid des Heren kunnen weerspiegelen.

2 Cor 3:17 > De Here nu is Geest, waar de Geest Heer is, daar is vrijheid.
Dag Paul,

Een hartelijke groet vanuit een koud Cothen,
Dank dat je mij deelgenoot hebt gemaakt van onderstaande 'profetie', waar je zelf een ? achter zet. Die voorzichtigheid is heel belangrijk en in je te prijzen. Als iemand claimt, denkt of zegt dat hij/zij 'een woord van de Heer heeft ontvangen', is mijn eerste reactie: "Ik heb een heel Boek vol Woorden van de HEER". In dat Boek staat wel 3800 maal:'Zo spreekt te HERE". Alles, heden, verleden en toekomst, is in het Boek van de HERE. Dat neemt niet weg dat er ook nu nog profetie is en dat er in het Huis van God, in de Gemeente, profetie kan zijn. Profeten horen bij de ambten, bedieningen van het NT, zoals Paulus in de Efeze-brief uitlegt. Maar die profetieën kunnen nooit en nergens tegen het Woord van God ingaan. Bovendien kunnen ze uit drie bronnen komen:
1. Van de duivel....misleiding dus.
2. Uit het eingen mensenlijke hart.
3. van de Heilige Geest.
Dus profetie moet worden getoetst. "In de mond van twee of drie getuigen zal alle ding bestaan". Er moet dus een tweede, onafhankelijke getuige komen.
Nu even jouw profetie. Het beeld van de patient op de ic en de behandelende artsen tekent inderdaad de toestand van ons, de meeste kerken en gemeentes in Nederland. Och, we kunnen net zo goed de beschrijving van de kerk van Laodicea in Openbaring 3:14-22 gebruiken. Let op het 'ons'. Wij hebben gezondigd, wij zijn afgeweken. Verootmoediging , berouw en bekering horen erbij. Het is inderdaad 'Opwekking of oordeel'.
Shalom.

Jvb
 
 
Hoi Jan,

Hoe sta jij tegenover daniel 8?
Is dat al geschied of moet dat nog geschieden of zal het opnieuw geschieden?

Hoe kan ik iemands weerleggen,als die zegt dat de verdrukking reeds geweest is (wo2) en daniel 8 ook al geweest is ( karel de grote of alexander ) etc en dat het nu alleen nog maar een wachten is op de opname ? ( zelf geloof ik niet in een opname overigens)

Ik ben benieuwd naar je gedachten en versen.

Veder hoop ik dat de rest van de serie eindtijd en profetie ook gauw op dvd komt. Ik kan op family7 de serie pas zien vanaf serie 8, dit ivm dat die opnames via een andere mediaplayer uitgezonden worden. Ik kijk thuis met android en Apple tv de live streaming en archief. Zodoende dat ik hoop dat tm serie 7 in elk geval op dvd komt ook, of dat de media prayers aangepast kunnen worden, naar dezelfde als waarmee vanaf serie 8 gewerkt wordt. Ik hoop dat je dit technische gedeelte volgen kan
 
 
Met belangstelling las ik bovenstaand artikel.
Toen ik 14 jaar was deed ik vakantiewerk bij een ouderling die mij vertelde dat velen van mijn geslacht niet zouden sterven maar in een ogenblik veranderd zouden worden.
Deze man sprak op dat moment niet uit zichzelf.
Ik ben van 1955 en nu 60 jaar oud.Beste heer Honkoop,

Mijn hartelijke dank voor uw reactie op het artikel "Weeën van de eindtijd".

De ouderling die u, als veertienjarige iets doorgaf uit Gods woord duidde op
1Thess. 5:2-15. Hij vermoedde dat 'velen van uw geslacht' zouden meemaken wat Paulus in genoemd gedeelte zei: "...wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere..". Ja dit zal werkelijk zo gaan, vlak voordat de Heer terugkomt.

Veel Joodse wijzen verwachten de komst van de Messias zeer spoedig.
Ook veel bijbelgetrouwe Christenen zien uit naar Zijn komst, de komst van Jezus!

Met een hartelijk shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven