Spannend

... In december 2009 vond in Melbourne een bijeenkomst plaats van het Parlement van Wereld Religies... Foto; eerste vergadering in Chicago, 1893. Klik voor ware grootte
... In december 2009 vond in Melbourne een bijeenkomst plaats van het Parlement van Wereld Religies... Foto; eerste vergadering in Chicago, 1893.

Een wonder

Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande, die op korte termijn kunnen uitlopen op situaties die in de Bijbel voorzegd zijn. We leven in een tijd waarin profetieën vervuld worden. Een zeer recent voorbeeld is de terugkeer van de stam Manasse. De Bnei Manasseh wonen in Noord Oost India, in de staten Mizoram en Manipur. Ze zijn inderdaad erkend als de stam Manasse.

In januari heeft Israél besloten dat de 7200 “verloren zonen van Israël” hun koffers (dat zal niet veel zijn) kunnen pakken. Het gaat om groepjes van 200-300 per maand. Michael Freund, van de organisatie Shavei Israël, die zich inzet om de “verloren stammen” weer thuis te brengen ziet dit als een wonder van bijbelse dimensies. Het is inderdaad een machtig werk van de Heer. Na 2700 jaar ballingschap komen ze weer thuis. Volgens het profetische Woord van de Heilige Schrift. Het gaat dus om gebeurtenissen en toestanden, waarover profeten in heel de Bijbel spreken. De Gemeente van de Here Jezus zal bij een aantal van die ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. We zijn geen “tv-christenen”, die, om een voorbeeld te noemen, op het journaal verslag van een ramp zien en dan alleen op de “weeën van de eindtijd” die de Here Jezus heeft voorzegd, wijzen. Zie Matteüs 24:18 en Lucas 21:10,11. Nee, wij staan vooraan bij de hulpverlening, door onze voorbede en onze gaven. Dat hoort bij ons getuigenis.

Trends en strijd

We zullen nog een paar actuele profetische trends op een rij zetten. Duidelijk zien we dat het profetische woord niet alleen vast is, maar ook “getrouw en waarachtig” (Openbaring 21:5). Niemand is aan God gelijk en niets is zo vast en betrouwbaar als zijn Woord. Een van de unieke aspecten en een waarmerk van de Bijbel is de profetie. De HERE zegt: “IK, die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet gebeurd is” (Jesaja 46:10). God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Dat zullen we ook in dit jaar met eigen ogen zien. Het lijkt erop dat de dagen “waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat” (Lucas 21:22) nu heel dichtbij zijn gekomen. Die dagen zijn vol spanning, strijd en benauwdheid. Maar ook vol gebedsverhoring en machtige daden van de Heer. Wij zitten daar middenin. De strijd komt ook over ons en de gemeentes. Maar we zijn tegelijk medestrijders (Filippenzen 2:25, 2 Timoteüs 2:3 en Filippenzen 1:2) in de strijd om het komende Koninkrijk. We zullen nu drie profetische trends kort beschrijven.

Israël

De situatie in en rond Israël is uiterst gespannen. De, op z’n zachts gezegd, onvriendelijke houding van Obama en veel van zijn medewerkers tegenover Israël werkt als olie op het anti-Israël vuur. Een nieuw vredesplan voorziet in een Palestijnse ‘staat’ in het jaar 2012. De Palestijnse terroristen, ook Abbas hoort daarbij, verwachten dat Obama, de VN en de EU de weg naar die staat voor hen zullen banen. Voor hen een etappe naar de vernietiging van Israël.

Obama en de zijnen worden geremd door de vele vrienden die Israël in de VS heeft. En door acties en gebeden van Amerikaanse Christenen. Bovendien hebben Obama en zijn partij de stemmen van de Amerikaanse Joden nodig en staan veel leden van het Congres achter Israël. Maar het ziet ernaar uit dat Obama doorgaat met het onder druk zetten van Israël.

Sarah Palin heeft onlangs gezegd dat Obama, wiens populariteit snel daalt, alleen kans heeft om de verkiezingen te winnen als hij onverdeeld achter Israël gaat staan en Iran met militair geweld van de atoombom afhoudt.

Dan is er de geslepen Ahmadinejad, die de slappe en besluiteloze wereldleiders aan het lijntje houdt en, ondanks binnenlandse problemen, rustig doorgaat met het verrijken van Uranium 238 tot meer dan 20%, het ontwikkelen van een ontstekingsmechanisme voor de atoombom en het testen van langeafstandraketten, waarmee niet alleen Israël, maar ook Europa getroffen kan worden. Onze politieke leiders beseffen niet dat de atoombom van Ahmadinejad de tsunami van de Islam over ons gaat brengen.

Strijd en gebed

De Bijbel voorzegt een aantal oorlogen. Met Jeruzalem als doel. De halve wereld is al bedwelmd door Jeruzalem, zoals de profeet Zacharia voorzegt. Eerst komen alle volken rond Israël aan de beurt (Zacharia 12:2). Dat zal erom spannen, want Jeruzalem wordt belegerd. Die oorlog gaat ook tegen Juda, het Joodse land en volk. In Jesaja 29:1-8 lezen we meer over deze oorlog om Jeruzalem. We lezen over een belegering (wachtposten; Jesaja 29:3), over schuilkelders (stemmen die uit de grond komen; Jesaja 29:4) en over Gods machtige ingrijpen, zoals in de tijd van Hizkia (zie Jesaja 36, Jesaja 37 en Jesaja 38).

De God van Israël grijpt in door een aardbeving en een verterende vuurvlam (Jesaja 29:6). Dus die ‘volken rondom Israël’ worden verslagen.

Waarschijnlijk komt er dan een korte periode van rust over Israël. Maar de wereld zal het er niet bij laten zitten. Immers de islamitische messias de Mahdi zal volgens de leer van de Islam vanuit Jerzalem de wereld overheersen. Ook de occulte, oosterse Maitreya ziet Jeruzalem als ‘zijn’ hoofdstad. De VN gaat ook een occulte New Age “Wijze Meester” als kandidaat voor Jeruzalem leveren. Zo gaan ‘alle volken’ (Zacharia 12:3) zich vertillen aan de ‘lastige steen’ aan Jeruzalem. Na een korte bezetting zal de HERE der heerscharen Zelf optreden. Vanaf de Oijfberg. “Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” (Psalm 2:6).

Wij bidden in deze spannende tijd intensief voor Israël. Het is heel goed mogelijk dat voordat de Jeruzalem-oorlogen losbarsten, Hezbollah in het Noorden, samen met Syrië een oorlog veroorzaakt. De oorlogszuchtige taal van Syrië en Nashrallah, de terroristenbaas van Hezbollah zijn aanwijzingen dat de vijnanden van israël iets van plan zijn. Iran kan zo’n oorlog goed gebruiken als een afleiding die het nodig heeft om de laatste fase van zijn atoombom af te maken. Debka-files heeft het aanvalsplan van Hezbollah, Syrië en Iran onthuld.

Drie fasen

In Psalm 80 lezen we driemaal dat er drie fasen zijn in Gods verlossingsplan van Israël en dus ook van de wereld. “Herstel ons, doe Uw Aanschijn over ons lichten, opdat wij verlost worden”. Eerst het herstel: een natuurlijk herstel waar de Heer nu mee bezig is. Bijvoorbeeld de genoemde terugkeer van Manasse. Straks is Efraïm aan de beurt! En de grote plannen voor de Negev woestijn. Dan Gods heilig Aanschijn dat over Israël gaat lichten, dus een geestelijk herstel, waarvan kleine tekenen zichtbaar worden. Interessant is dat zo’n honderd leden van de Knesset elke maand ijverig de Bijbel bestuderen om hun Bijbelse wortels beter te kunnen verstaan. Tenslotte komt de Verlossing. Moge de Messias spoedig komen.

Evangelie

Een heel belangrijk teken van de eindtijd betreft het Evangelie. Er zijn drie bijbelse trends zichtbaar, die wijzen naar de eindtijd.

Ten eerste de snelle en wonderlijke voortgang in landen waar het Evangelie nauwelijks of nooit ingang heeft gevonden. In Afrika zijn miljoenen tot de Here Jezus gekomen. Nu is Zuid Oost Azië aan de beurt. Ook in Iran komen velen tot geloof. Volgens een van die nieuwe gelovigen komt dat door Khomeini. Door zijn islamitsiche revolutie hebben veel Iranezen hun buik vol gekregen van de Islam dat zij open staan voor het evangelie. Bidt dat de Heer doorgaat met een machtige evangelie-doorbraak onder de Islam. Het profetische teken is dat voordat het einde komt alle volken het Evangelie gehoord moeten hebben (Matteüs 24:14 en Marcus 13:10). God heeft haast want “Zijn Woord loopt zeer snel” (Psalm 147:15).

De tweede trend is de afval, die Paulus profeteert: “Eerst moet de afval komen...” (2 Tessalonicenzen 2:3). Die afval vindt nu in Europa plaats. Treurig is de toestand van de kerk in ons land. God kan zeker nog hier en daar opwekkingen geven, maar afval is het profetische teken.

De derde trend is toenemende vervolgingen. Vooral bijbelgetrouwe Christenen worden vervolgd. Denk niet dat wij zullen ontkomen. Afval zien we helaas om ons heen. Vervolging komt eraan. Blijf dichtbij de Here Jezus en bij zijn Woord. Dat is niet alleen van belang voor uw eigen geestelijk leven en uw groei, maar daardoor ziet u ook meer van Gods machtige Hand in het wereldgebeuren.

Eén wereld

In december 2009 vond in Melbourne een bijeenkomst plaats van het Parlement van Wereld Religies. De ongeveer 6000 deelnemers vertegenwoordigden ongeveer 200 religies. De VN werkt hard een de Nieuwe Wereldreligie. De verleiding van die wereldreligie zal subtiel en sterk zijn. Alleen een door Gods Geest geleide bijbelse visie kan ons in het rechte spoor houden. Hier geldt heel duidelijk het advies van de Here Jezus: ”Strijdt om in te gaan door de enge poort...” (Lucas 13:24).

Geestelijke en politieke leiders streven naar een nieuwe wereldorde (NWO) onder één wereldregering met één leider en één alle religies omvattende godsdienst.

Momenteel is het probleem dat die leiders allemaal kleine baasjes zijn, die maar één religie kennen met “IK” als godje en het dienen van eigen belang en positie als religie. Daarom werken anonieme, vooral occulte machten naar situaties waarbij men zich wel moet aansluiten bij een ‘Grote Leider’, die de wereldproblemen oplost. Zo’n situatie is bijvoorbeeld de hype om de zogenaamde klimaatverandering. En het toenemende antisemitisme, waarbij Israël en de Joden als zondebok en vijanden van de wereldvrede gebrandmerkt worden. Ook een volgende, onvermijdelijke financiële crisis kan de machten van de wereld bij elkaar drijven onder de antichrist. Ze moeten dan wel samenwerken als willen overleven. Of als ze zien dat ze Jeruzalem alleen niet in handen krijgen.

Waakzaam

Het gaat snel. De spanning is te snijden. Onze machtigste wapens zijn Gods Woord en gebed. Voor Israël: “HERE, wees een schild dat mij dekt”, tegen de dreiging van tienduizenden raketten. Voor ons: “Waakt te allen tijde en bidt dat u in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren” (Lucas 21:36). Strijdend en biddend “heffen wij onze hoofden omhoog, want onze verlossing genaakt”. Halleluja, Hij komt!

Dit artikel verscheen eerder in het Zoeklicht.
- Feb. 2010

4 Reactie(s)

 
 
Shalom Jan, heel veel dank en zegening voor je wijze woorden en beschrijving van dit spannende tijdperk waarin we leven. Misschien is het wel interessant om op enkele bijzonder verzen van Jesaja te wijzen, je noemt al enkele hierboven.
Kijk eens naar Jesaja 60;8,9,11,12. Natuurlijk kende Jesaja geen vliegtuigen, maar hoe prachtig omschrijft hij de terugkeer in vliegtuigen van het joodse volk naar Israel."Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?" De engelse (tarsis) schepen, die de joden als eerste terug brachten naar het land van hun voorouders. "dat poorten van Israel open zullen blijven voor de mensen om het heil(Eng.vertaling wealth, rijkdom) der heidenen
tot u inbrenge". Vers 12, heeft toch het meest mijn aandacht getrokken; " Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden". Zien we om ons heen, Obama & VS,
EU, zuideuropese landen,Griekenl and,Spanje. Gek toch de crises en rampen die degenen treffen die het heilige land willen opdelen onder mom van vrede. Mijn laatste waarschuwing aan alle christenen hier ten lande; stemt nooit en te nimmer, op die politieke partijen die anti-Israel of Israel vijandig zijn, DAT WORDT DE ONDERGANG VAN ONS LAND. Hoop, dat de boodschap duidelijk moge zijn. Jan, moge de Adonai Elohim van Yisrael jou en je geliefden behouden. Amen.
Dag Siem,

Daar ben je weer.....hartelijk dank voor je reactie.

Inderdaad moeten de profeten wel eens verhullend over vliegtuigen, raketten en ander oorlogstuig enz. spreken. Zij konden dat nu eenmaal niet onder woorden brengen omdat zij geen heli's vliegtuigen tanks enz. kenden. Zij zagen het profetisch en probeerden het in eigen termen onder woorden te brengen.
Let maar eens op Nahum 3:3, waar de profeet spreekt over 'opspringende wagens' (tanks, gevechtshelicop ters?) en over 'vlammende zwaarden'(raketwerpers?) en 'bliksemende lansen' (raketten?).
En Nahum 3:16 "Verslinders ontplooien de vleugels en vliegen weg" (Vliegtuigen?).
Let ook op Joël 2:5, waar "ratelende wagens op de toppen van de bergen springen als het geknetter van een vuurvlam" (tanks en gevechtswagens die schieten?).
Zo kun je ook de door jou aangehaalde tekst uit Jesaja zien.
En je waarschuwing is terecht, zeer terecht.

Jvb
 
 
Geachte mijnheer van Barneveld,

ik wil u zegen voor het goede werk dat u doet. U houdt ons waakzaam in dit laatste uur. Ga vooral zo door.
Gods zegen !

Met vr gr Mac

Ps:(dit is de moeite waard om eens te kijken)
http://www.harvestreno.org/messageVideo.asp?id=220&quality=high
Dag Mac,

Dank voor je bemoedigende reactie.
Als ik meer tijd had zou ik veel meer kunnen melden.
Bijvoorbeeld details over de wonderlijke en bijbelse terugkeer van de stam Manasse.
Over het werk dat nu gedaan wordt om Efraïm terug te brengen.
Over de Tempel en nog meer profetische zaken.
Het gaat allemaal erg hard. God heeft blijkbaar haast. Dat lezen we in jesaja 60 het laatste vers. Onze gebeden spelen een grote rol in Gods plan.
Als ik even tijd heb, bekijk ik die site wel even.
Shalom en onze Heer, de God van Israël bevolen.

Jvb
 
 
Shalom Jan.
Hartelijk dank voor je nieuwe collum,ben momenteel naar aanleiding van je laatste boek ,aan het lezen en bestuderen het Boek Ezechiel ,speciaal vanaf hoofdstuk 36 en verder.
denk dat we daar heel dichtbij zijn,Als we willen dan zien we de tekenen steeds dichterbij komen.
Nog pas zag ik een stukje op yuo tube ,wat ging over de haat hetze in Turkije tegen Israel cq de joden.
Ook in ons eigen land zien we de haat tegen Israel en tegen hen die Israel lief hebben steeds meer toenemen.
Voor allen die YESHUA en ZIJN volk liefhebben komt er een moeilijke en zware tijd.
Zelf ervaar ik dat ook(famile vrienden enz).
Speciaal onder christenen is er een grote splitsing gaande,zie alle gedoe over conferenties over en met diverse religies ,zelfsd het koningshuis en regering gaan hierin voorop,wee ons arme landje.
Binnenkort weer verkiezingen ,een vriend van ons vroeg mij vanmorgen ,Lou waarop moet ik nou gaan stemmen,ze zijn allemaal afvallig geworden>
Ja wat moest ik antwoorden? ik kom daar later nog eens op terug,was mijn voorlopig antwoord.

Beste Jan ,wat ons aangaat we blijven op de bres staan,geliefd of niet. DE HEER is onze helper .
Voor jou Jan en al je dierbaren DE RIJKE ZEGEN VAN ABBA. We ZEGENEN je in DE NAAM van YESHUA>


Shalom. Lou.
Dag Lou,

Een hartelijke groet vanuit een koud Cothen.
Dank voor je reactie.
Vanavond weer een seminar, helemaal in Wijnewoude, zo'n 170 km naar het Noorden.
Als het tenminste doorgaat....gelukkig hoef ik niet te rijden.
Dat doe ik trouwens toch niet, ook al zijn de wegen goede bereidbaar en is het weer prima.
We zien wel wat de leiders beslissen.
Het seminar gaat over 'Het herstel van Israël'.
Het boek "Eindtijd, Israël en de Islam" is uitverkocht. De uitgever heeft besloten een derde druk uit te geven. Die komt begin maart.
Shalom.

Jan van B.
 
 
Met belangstelling wordt gevolgd hoe de stammen naar huis komen. En dat is ook zeer bijzonder. Op weblogs kom ik nog weleens tegen dat 2/3 van het volk zal worden uitgeroeid. Dat komt denk ik uit Zacharia 13:8. Met mijn menselijk verstand kan ik niet begrijpen dat de Here eerst Zijn volk in liefde naarhuis haalt en dan vervolgens 2/3 uitroeit.
Als ik de tekst lees dan staat er 2/3 uitgeroeid worden in het gehele land. Welk land is dit,wat zijn de grenzen. Gaat het hier om groot Israel met inwoning van Arabieren? Of gaat het hier over de vijanden die God stuk laat lopen op de bergen van Israel?. Er staat toch niet 2/3 van het volk wordt uitgeroeid?
Weet u hier meer over?
bedankt alvast
Dag Angela,

Daar ben je weer.
Dank voor je reactie.

Nu over Zacharia 13:8. "In het hele land, luidt het Woord van de HERE, zullen 2/3 worden uitgeroeid en de geest geven, maar 1/3 zal daarin overblijven".
Inderdaad wordt deze tekst nogal eens uitgelegd met de uitspraak dat in de nabije toekomst nog 2/3 van Israël zal worden uitgeroeid. Maar andere uitleggers van de profetie gaan hier fel tegenin. Bijboorbeeld Jan Willem van der Hoeven in Israël en Willem Glashouwer van Christenen voor Israël. Nu moeten we ons goed realiseren dat niet alleen profetie van de Heilige Geest komt, maar dat we voor het uitleggen van het profetische Woord de hulp van Gods Geest net zo hard nodig hebben. In oordeelsprofeti e zit altijd de flexibiliteit, de ruimte van Gods genade. Denk aan Nineveh. Denk aan wat God zei tegen Amos, toen deze profeet voorbede had gedaan nadat hij tweemaal een aankondiging van een zwaar oordeel had voorzien: "Ook dit zal niet geschieden" zei de HERE tegen Amos (Zie Amos 7). Maar er is nog meer. Jan Willem wijst op wat de Romeinen hebben gedaan in de jaren 70 en 135. Grote slachtingen onder de Joden zijn toen aangericht. Toen is die profetie al vervuld. Of denk aan de vreselijke Holocaust, toen meer dan 6 miljoen Joodse mensen gruwelijk zijn omgebracht. Dus al die mensen die op grond van deze tekst Israël grimmige het oordeel aankondigen zou ik willen zeggen: Wees voorzichtig.Wat betreft 'het land' staat in het Hebreeuws "HaEretz" wat soms vertaald wordt door 'het land' soms wordt het land Israël bedoeld en soms met 'de wereld'.
Ten slotte wijs ik op het belang van onze voorbede voor Israël.


Shalom

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven