Home Artikelen Geestelijk De weeën van de Messias

De weeën van de Messias

Verlaten stad Qunaitra, Syrië, bergen op de achtergrond is Israël. Klik voor ware grootte
Verlaten stad Qunaitra, Syrië, bergen op de achtergrond is Israël.

Jezus en rabbijnen

We leven in een bijzonder spannende tijd.

Grote gevaren bedreigen de mensenheid. Bijna dagelijks leest of hoort u ‘geruchten van oorlogen’.

Voor Israël is het echt een benauwde tijd.

Omringd door tienduizenden raketten van Hezbollah en Hamas. Syrië dat bezig is zijn troepen naar de Golan te verplaatsen. Ahmadinejad die de hele wereld voor de gek houdt en koortsachtig bezig is aan zijn islamitische bom, waar zelfs Egypte en Saoedi Arabië bang voor zijn.

Erger nog is het gevaar van een toenemend antisemitisme en de pogingen door smaad en leugencampagnes Israël tot een schurkenstaat te degraderen. Zelfs kerken doen eraan mee!

Rabbijnen noemen deze tijd: “De weeën van de Messias”. Bij veel gelovige Joden leeft een intense hoop op de komst van de Messias.

Laten we eerst even 2000 jaar terug gaan. Toen leefde er ook een intense messiasverwachting. In die tijd zuchtte het Joodse volk onder een zware bezetting van de Romeinen. Inderdaad kwam, na een paar valse messiassen, de Messias en heeft toen “de reiniging van de zonden tot stand gebracht” en daarna “Zich gezet aan de Majesteit in de hoge” - Hebreeën 1:3. De grootste gebeurtenis uit de geschiedenis van het heelal! Ook toen leed het Joodse volk onder de “weeën van de Messias”. Denk aan de moord op jongetjes in Bethlehem. Meer zware weeën kwamen in de jaren 70 en 135. Jeruzalem en de Tempel werden verwoest. Een groot deel van het Joodse volk werd vermoord. De grote ballingschap onder alle volken begon.

U reageert misschien: “Weeën jaren na de geboorte?” Ook dat is voorzegd in de Bijbel. Want de profeet zegt: “Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen heeft zij een Zoon ter wereld gebracht” (Jesaja 66:7). Profetie wordt nauwkeurig vervuld!

Jezus spreekt over weeën in de tijd vlak voor zijn terugkomst. Hij noemt de rampen die voordat de eindtijdgebeurtenissen over de wereld zullen razen, “het begin van de weeën” - Matheüs 24:8). Die weeën zijn hongersnoden, grote aardbevingen, binnenlandse onlusten, oorlogen, geruchten van oorlogen, pandemiën, vreselijke dingen en tekenen van de hemel. Dat zien we nu gebeuren. Die tekenen zullen, net als weeën, in 2010 steeds sneller achter elkaar komen en steeds feller worden. “Op dit moment doen zich duidelijk meer natuurrampen voor dan enkele jaren geleden” schreef de Volkskrant vorig jaar januari. Rabbijnen en rabbi Yeshua hebben wat dit betreft dus dezelfde visie.

Hoop

Een bekende Amerikaanse rabbijn aarzelt om in Israël te gaan wonen. Vanwege de “weeën van de Messias”. Joodse wijzen zijn het erover eens dat die tijd vreselijk zal zijn. Zij hopen die periode niet te hoeven meemaken. Het probleem is echter dat de weeën over de wereld nog erger zullen zijn dan wat er over Israël komen gaat. De profetieën in het bijbelboek Openbaring zijn hier duidelijk over. De weeën van de bazuingerichten en de zegelgerichten (Openbaring 9:12 en Openbaring 11:14) zijn onvoorstelbare rampen.

Voor Israël is er echter hoop. Lees Openbaring 12. Johannes zag een teken in de hemel. Een prachtige, zwangere vrouw, met “de zon bekleed (de Zon der gerechtigheid, Maleachi 4:2), met de maan onder haar voeten (Islam), en twaalf sterren op haar hoofd” (twaalf stammen van Israël). Deze vrouw stelt Israël voor. Zij was hoogzwanger van een zoon, de Messias. Haar weeën worden verergerd door de dreiging van een draak, Satan. Die dreigt het Kind te doden. Als het Kind gered wordt valt hij de ‘vrouw, Israël, lastig. Maar ook voor de vrouw, voor Israël, is hoop, want zij krijgt drieëneenhalf jaar een schuilplaats in de woestijn. Ook voor ons, gelovigen-uit-de-volken is er hoop: “Omdat jullie het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure van verzoeking die over de hele wereld zal komen” zegt de Heer tegen de gemeente van Filadelfia (Openbaring 3:10).

Er zijn wel voorwaarden.

Allereerst een intens verwachten van de wederkomst van de Here Jezus. Ook waken en bidden om “in staat te mogen zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren” (Lucas 21:36). De weeën van de Messias zijn al enkele jaren in in volle gang. Belangrijke kernwoorden voor ons geestelijk leven in 2010 zijn dus: Waken, bidden en actief uitzien naar de komst van onze Heer. Dan is er hoop, die niet beschaamd zal worden.

Eerst de Jood

Een bekende stelling van de apostel Paulus geeft ons ook aanwijzingen over onze tijd. “Eerst de Jood en ook de Griek” zegt hij in Romeinen 1:16 en Romeinen 2:9,10. Deze stelling geldt voor zegen en voor vloek. Dat zien we nu gebeuren.

Terrorisme, eerst over Israël. Nu over heel de wereld.

De plaag van de Islam, eerst over Israël. Nu, als een tsunami over de Westerse wereld.

“Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek” - Romeinen 2:9.

Nu een paar voorbeelden van zegen. Pas als er vrede is in Jeruzalem, kunnen we zonder gêne zingen “Vrede op aarde”. Pas als de HERE “de vervallen hut van David weer heeft opgebouwd” zal de “rest van de mensen de Heer gaan zoeken” (Handelingen 15:16,17). Pas als “de aanneming van Israël” een heilshistorisch feit is geworden, zal er “leven uit de doden” (Romeinen 11:15) zijn. Dus een grote, wereldwijde opwekking.

Nog één voorbeeld. We zingen graag Psalm 117: “Looft de HERE alle gij volken...”.

Waarom zouden alle volken en natiën Hem gaan loven?

“Want zijn goedertierenheid is machtig over ons”. Wie is “ons”? In de eerste plaats Israël, want de Psalmen zijn liederen van Israël. Dus pas als God zijn goedertierenheid en trouw aan Israël bevestigt, is er reden voor de volken de Heer te loven en te prijzen. Het is dus in belang van de hele wereld dat God spoedig tot zijn doel komt met Israël. De ongelooflijke tegenstand en haat die momenteel over Israël spoelt wekt geen zegen maar Gods Toorn op over de wereld. Dat geldt ook voor de brief die de PKN onlangs aan Israël stuurde. Ook de stompzinnige en arrogante Jeruzalem-resolutie van de EU werkt eerder oordeel en vloek dan zegen. De enige vrienden die Israël heeft zijn te vinden onder bijbelgetrouwe Christenen. Door onze vriendschap, bemoediging, voorbede en steun aan Israël kunnen we voor Gods Aangezicht nog een zoutend zout zijn in onze samenleving.

Het begin van de weeën

De weeën zijn al jaren bezig. Waarschijnlijk gaan die weeën dit jaar over in de ontsluitingsweeën en de persweeën. Dat is de tijd van de beruchte antichrist. “Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen...” waarschuwt een arend die in die eindtijd over de aarde vliegt (Openbaring 8:13).

Wat te doen? Ook hier geeft de Here Jezus ons een advies. “Wij moeten werken de werken van Hem die Mij gezonden heeft zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan” - Johannes 9:4. We kunnen nog werken, dus het is nog geen nacht. Welke werken? Wat zijn de prioriteiten? Uiteraard is en blijft de verkondiging van het Evangelie de eerste prioriteit van de Gemeente van Christus. De volgende prioriteit is Israël. Een beeld maakt dit duidelijk. Toen Maria in Bethlehem weeën kreeg was Jozef er om haar bij te staan. Nu Israël de weeën van de Messias ondergaat is er alleen de Gemeente, dat wil zeggen bijbelgetrouwe christenen die Israël steunen en helpen. Laten we dat dan ook doen.

Openbaring geeft ons een laatste en zeer belangrijke aanwijzing. Vlak voordat de rampen, de weeën van de eindtijd beginnen brengen de 24 oudsten en een engel in de hemel gouden wierookvaten met uw gebeden voor de troon van God. Alsof de Almachtige nog even wil kijken of er nog gebeden verhoord moeten worden voordat de hel van de eindtijd losbreekt. Dus volhardt in uw gebeden. Alleen een periode van intens gebed kan nog uitkomst geven voor ons land. En kan de tijd van de benauwde weeën over Israël en over de wereld verkorten. Gebed is het machtige wapen dat de HEER aan ons heeft gegeven. Laten we dat dan goed gebruiken.

8 Reactie(s)

 
 
Shalom Jan.
Hartelijk dank voor dit bemoedigende stuk van je.
We zullen zeker gehoor geven en nog meer in het gebed strijden,voorda t de oordelen in hevigheid losbarsten.

Weet je beste Jan jij bent voor ons nog zo,n beetje een van de weinige brs die nog oproepen tot inkeer en terugkeer tot YESHUA
Persoonlijk geloof ik dat Nederland al zo,n beetje onder het oordeel ligt.
Maar denk aan Abraham en Mozes en Daniel.

DE EEUWIGE ZEGENE EN BEHOEDDE JE en je dierbaren.

Shalom in YESHUA MASSJIACH.

Lou Sandifort.
Beste Lou,

Bedankt voor je bemoedigende reactie.

Inderdaad is gebed nu heel hard nodig.

De VS doet erg lelijk tegen Israël. Mevr. Clinton roept trots dat haar druk op Netanjahu duidelijk helpt. Ik vrees dat het inderdaad helpt... maar dan om de VS nog meer in het moeras te werken.

We moeten ook bidden dat Netanjahu zijn rug recht houdt. Een Psalm zegt: "De HERE bouwt Jeruzalem". Dat gebeurt bijvoorbeeld door die 1600 woningen op een lege plek in Noord Jeruzalem. Als de HERE bouwt en Obama probeert het tegen te houden, kan het best zijn dat de HERE God boos wordt op Obama.

Ook hij heeft onze voorbede nodig.

H.Gr.
Jan van b.

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8NIxqHJrL68&feature=player_embedded#

Mooi lied over Jeruzalem de verbondsstad.
 
 
Beste Jan, wat een goed artikel.
Maar wat is het droevig om te merken dat in veel christelijke gemeenten er ZO WEINIG GEBED VOOR ISRAEL is! De nood van het Volk van God moet ons toch wel aansporen om in de geestelijke strijd pal te staan voor Israël!
Wanneer zullen we als gemeente eens tegemoetkomen aan Gods verlangen om Israël jaloers te maken?? zie Rom. 10 : 19, 20 - heeft Israël de boodschap niet begrepen? Welnu, Mozes zegt al: ‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met een volk zonder verstand.’
Natuurlijk is de Eeuwige God niet afhankelijk van ons, maar ZIJN WIJ ALS CHRISTENEN BEREID OM ONS TE LATEN INSCHAKELEN IN ZIJN PLAN??
Bert,

Een hartelijk shalom uit een druk Cothen.

Ja, het is inderdaad droevig dat er in veel kerken nauwelijks aandacht is voor wat God doet in deze tijd.
Laat staan dat er intensief voor Israël wordt gebeden.
Zeer tot nadeel van die kerken zelf.

Wat dat jaloers maken betreft, denk ik soms wel eens: Vergeet het maar. Daar hebben we 1900 jaar lang de tijd voor gehad en we hebben er een zootje van gemaakt. Gruwelijke jodenvervolging en, hoogmoedige vervangingsleer in voor protestantse kerk en nu veel kerken die alleen maar de leugens van de media en de Palestijnen nakletsen en met oneerlijke ongerechtvaardi gde kritiek op Israël komen.

Het enige dat we nog kunnen doen is bidden en Israël hartelijkheid, begrip, vriendschap en liefde tonen. Immers zij zijn'geliefden om der vaderen wil' zegt Paulus in Rom.11. Bovendien, God is een groot werk in en aan Israël begonnen en HIJ duldt noet dat wie dan ook Zijn werk in de weg staat.

Jammer voor Obama en erger voor het Amerikaanse volk dat hij in zijn val meesleept.

H.Gr.

Jvb

 
 
Shalom meneer van Barneveld.
Ik ben God dankbaar dat er gelukkig nog iemand zoals u gebruikt wordt om onze ogen open te houden , en ons erop te wijzen wat een grote taak wij als Gemeente van God hebben : bidden voor Zijn oogappel Israel. Wij weten dat er helaas nog veel strijd zal komen voor zowel Israel als ook de hele wereld , maar dat uiteindelijk Gods vrede zal komen over Zijn volk , en dat zij Jezus dan ook zullen aannemen als hun Messias.
Ik heb uw boek besteld over De eindtijd , Israel en de Islam.
Dat de islam een bedreiging is / wordt voor de gehele wereld is menigeen al duidelijk. Misschien mag ik het u niet vragen , omdat het misschien te persoonlijk is , maar het laat mij niet los. Degene die ons ook zo waarschuwt voor de Islam , en ons wijst op de gevolgen ervan is Geert Wilders. Dit doet hij dacht ik niet vanuit het geloof , maar toch raakt hij wel vaak de gevoelige snaar. Er zijn velen die hem afwijzen , maar anderen zouden graag zien dat de kerken en hun leden zich achter hem scharen , omdat hij wel in veel inzichten realistisch is en durft te zeggen wat anderen denken. Ik heb ook gehoord , dat zijn bezoek aan Israel heel positief was en daar als een vriend ontvangen werd , vanwege natuurlijk de gemeenschappeli jke gedachten over de islamitische tegenstander.
Zou u kunnen zeggen hoe wij nou tegenover iemand als Wilders moeten staan ?
Zijn manier van brengen is misschien niet de juiste manier , en wij hoeven hem ook niet als een groot leider te zien en te volgen, maar hoe zouden wij nou als gelovigen tegenover hem moeten staan.
Ik zal uw antwoord heel erg waarderen.

Met vriendelijke groet en de Here bevolen ,
Christia.
Beste Christia,

Je raakt ern interessante en gevoelige snaar.

Is het niet opvallend dat iemand zich niet geneert en rustig kan verklaren dat hij/zij Balkenende, Cohen, Rouvoet, Halsema enz. stemt maar aarzelend toegeeft als hij voor Wilders is.

Knap hoor, dat onze pers en politici in staat zijn geweest Wilders zwart te maken. Daarom alleen al zou ik misschien, als een soort proteststem, op de PVV stemmen. Ho. Ho, beste Christia, ik zeg niet dat ik Wilders stem, maar ik schets een mentalitait in politiek Nederland. Die mentaliteit is zodanig dat voor velen niets anders overblijft dan thuisblijven of Wilders stemmen. Of hij ons land kan 'redden"? Nee, dat kan alleen een door Gods heilige Geest bewerkte bekering in de trant van de bekering van Nineveh, waar men zich op de ernstige prediking van de profeet Jonah massaal bekeerde.
Wilders heeft een tijdje in Israël gewerkt, in een kibboets, naar ik meen. Niet dat hij daarom pro-Israël is als kan dat meegewerkt hebben aan zijn stellingname. Hij is gewoon een nuchtere denker en kan goed en ook handig redeneren. Hij gaat ook voorzichtig te werk bij de opbouw van de PVV.

Nogmaals, ik ga je geen stemadvies geven.

Wat mijn boek betreft, dat doet hetzelfde op religieus vlak wat Wilders op politiek vlak doet. In dat boek wordt onthuld hoe de Islam gedreven wordt door een eindtijdvisie die als einddoel heeft de wereld als één groot kalifaat onder de islamitische messias, de Mahdi.

Shalom.

Jvb


 
 
Ik las pas een voor mij opmerkelijke uitspraak van Derek Prince.
Mensen die niet bidden voor Israel verwachten de Here Jezus niet terug
Daar moest ik best wel even over nadenken.
Maar als je zowat in de ronde vraagt heeft iedereen het druk druk druk ,maar op de vraag of iemand Jezus verwacht binnenkort dan word ik vreemd aangekeken
Dag Angela,

Ook ik zie Derek Prince als een belangrijk bijbelleraar.
Ik denk dat Derek Prince met zijn opmerkelijke uitspraak duidelijk heeft willen maken dat onze verwachting van de (weder)komst van de Here Jezus te maken heeft met onze visie op de rol en de toekomst van Israël in de eindtijd en in het vrederijk. Immers als Hij komt in heerlijkheid wordt HIJ inderdaad de Koning van de 'stad van de grote Koning', dus van Jeruzalem.en van Sion zal het Woord van de HERE uitgaan over heel de wereld. In Israël heerst een intense verwachting van de komst van de Messias.
Een Israëlische vriend zei eens, aan het einde van een goed gesprek: "Die kwestie van de Messias, Jan, we zullen wel zien Wie het is, als Hij komt". Inderdaad is er bij veel gelovigen nauwelijks enige verwachting van en hoop op Zijn komst. Het Zoeklicht is een van de weinige bladen die een deze belangrijke hoop regelmatig aandacht aan geeft. Maar een Joodse vriend hier in Nederland mopperde laatste tegen mij: "Jan, ik praat er in onze, Joodse kringen wel eens over......maar....weinig interesse in de Komst". "Op een uur dat gij het niet verwacht komt de Zoon des mensen" zuchtte de Here jezus Zelf een keer.

Maar...Hij komt. En daar verheugen wij ons in.

Shalom.

Jvb
-----Original Message-----
 
 
Hallo Jan,

Mijn gebeden met smeking aan de Here zijn steeds gericht op het geestelijk herstel van Israel; zegen en bescherming van het Joodse volk en hun land. Het is mijn grootste verlangen en zou mij me de meeste vreugde vervullen als Israel de Here Jezus zou (er)herkennen en als persoonlijke Heiland zou aanvaarden. Net zoals de broers, Jozef in Egypte herkenden. Eens zal de dag aanbreken dat zij Hem aanschouwen, die zij doorboord hebben. Deze ontwikkeling vormt tevens een zeer belangrijke graadmeter dat Zijn wederkomst aanstaande is. Hoewel het begin der weeen in volle gang is, verneem ik over het geestelijk herstel van Israel maar weinig. Het aantal messias-belijdende Joden groeit welliswaar en zijn de plannen voor de herbouw van de tempel in volle gang, "maar toch is er in Joodse kringen maar weinig interesse in Zijn Komst". Beste Jan, bereiken jou wel meer bemoedigende berichten m.b.t. het geestelijk herstel van Israel?
In Hem verbonden,

Ed
Dag Ed,

Je reactie raakt een heel moeilijk en teer punt aan.
Paulus bidt ervoor: "De begeerte van mijn hart en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit" (Rom.10:1).
Aan de andere kant zegt Paulus: "God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen" (Rom.11:8). Toen Golgotha plaatsvond, toen de Here Jezus daar stierf voor de zonden van de wereld, sliep Israël. "Tot de dag van heden" voegt Paulus daaraan toe. Ze waren doof en blind, benadrukt de apostel nog eens. Daarom leeft Israël vandaag nog onder de termen en voorwaarden van het Oude Verbond. Bovendien is Jezus voor hen een soort vreemdeling, een 'Egyptenaar' zoals Jozef voor zijn broers. Wij hebben van de Joodse Rabbi Yeshua een Griekse Jezus gemaakt. Daarom zegt Paulus "Zij zijn om uwentwil vijanden van het Evangelie"(Rom.11:28). Maar "naar de verkeizing zijn zij geliefden om der vaderen wil". De messaainse Joden zijn als het ware voorlopers op het moment dat "heel israël behouden zal worden" (Rom. 11:26).Pas als de Heer terugkomt en zij de teekens in zijn handen en in zijn zij zien, zullen ze net als Thomas na de opstanding van de Here Jezus, gaan geloven. Paulus spreekt in dit verbad over een "geheimenis"(Rom.11:25) waar ik graag nog wel eens meer over wil schrijven. Maar daar is nu geen tijd voor.

Als je meer wilt vragen, kom dan gerust terug.

Jvb
 
 
Ik heb deze vraag nooit beantwoord gekregen.
De Bijbel ken ik ongeveer 60%. Maar wat gebeurd met de Joden die niet geloven dat Jezus Christus de messias is? De Joden die nu wel in Yahweh geloven(Hemelse Vader) en zich onderwerpen aan zijn Geboden.
God verandert niet , dat is wel duidelijk. God houdt ook van deze mensen.
Gaan ze veroordeeld worden? waar is hun plek dan na de dood?
Ik heb weinig informatie daarover.


Ik vind uw boeken heel interessant.


Yah Bless Brother and may The Holy Spirit Lead you Through all this.
Shalom
Beste M.Singh,

Dank voor je reactie en je vraag(je).

Je stelt een paar moeilijke vragen.

Vragen naar het oordeel, dat uiteindelijk alleen door de Heilige, door God wordt bepaald.

Zorg eerst maar dat je zelf niet onder het oordeel valt.

De Here Jezus zegt:
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel want hij is overgegaan uit de dood in het leven" (Joh.5:24).

En:
Johannes 3:15,16 en "Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven" (Joh.3:36).

En:
"Want dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en IK zal hem opwekken op de jongste dag" (Joh.6:40).


Maar dat weet je al, want je kent 60% van de Bijbel. Het gaat je om een geheim dat Paulus noemt: "de gedeeltelijke verharding van Israël". Dat is inderdaad een geheim en ik hoop binnenkort hierover een uitvoerig artikel op deze site te plaatsen. Dus blijf opletten.H.Gr.

Jvb

 
 
Beste jan van Barneveld,

Waardoor kom je tot de conclusie dat de pers en onsluitingsweee n dit jaar zijn?

Ik geloof dat ook wel maar vast staat dat voor mij niet.

H gr
Beste H.Zuijderduijn,

Ik veronderstel/vermoed dat dit het geval is omdat de gebeurtenissen en rampen zich in een steeds sneller tempo ontwikkelen en omdat Israël op dit moment echt benauwde toestanden meemaakt.


Syrië/Hezbollah en Iran kunnen elk momen beginnen. In Israël hoor ik telkens weer stemmen die zeggen: "we moeten op onze God vertrouwen'. Ook neemt de goddeloosheid, ook in ons land, hand over hand toe. Dan is er de roep om een wereldleider, die uitloopt op het optreden van de antichrist. Allemaal tekenen die naar de eindtijd wijzen.

H.Gr.
Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven