Home Artikelen Geestelijk De reus EU en de kleine David

De reus EU en de kleine David

Vlag Europeesche Unie Klik voor ware grootte
Vlag Europeesche Unie

Waar blijft uw geld?

In maart heeft de Europese Unie $ 28,1 miljoen overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit. Totaal pompt de EU jaarlijks ongeveer $ 750 miljoen in de PA. Ook de VS doet elk jaar een aardige belastingduit in het corrupte Palestijnse zakje. Terwijl de Arabische landen geen dollar voor hun Palestijnse broeders over hebben. In feite wordt het Palestijnse terrorisme tegen Israël door het Westen gefinancierd.

De PA had een van hun hoge functionarissen opdracht gegeven corruptie in de PA te onderzoeken. Fahmi Shabaneh kwam met heel wat gedocumenteerde bewijzen dat grote percentages van de hulpgelden en van overheidsgeld naar Zwitserse bankrekeningen verdwenen was. Ook de zonen van de president, Mahmoud Abbas aten mee uit de rijk gevulde hulpruif. De verduistering van overheids- en donorgelden zou volgens Shabaneh in honderden miljoenen dollars lopen. Uiteraard moesten Shabaneh en zijn familie vluchten en werd hij als een spion van Israël weggezet. Merkwaardig is dat hij zelfs bij westerse journalisten moest leuren met zijn belastende materiaal. Geen journalist wilde daar zijn handen aan branden, beter gezegd zijn leven voor wagen. Toch gaan de EU en de VS door met het financieren van de zelfs door de eigen bevolking gehate Palestijnse Autoriteit. Waar is de EU bang voor dat ze doorgaan met het financieren van een van de meest corrupte regiems in de wereld? Is het ‘beschermgeld’ om de terroristen buiten de EU grenzen te jouden? Of heeft het met Arabische olie te maken? Het is van belang eens na te gaan wat de houding van ‘onze’ EU tegenover Israël is.

Over to you

De Europese Unie ontwikkelt zich tot een economische en politieke wereldmacht. Belangrijk is dus hoe deze reus tegenover de kleine David, tegenover Israël staat. Vooraf een stukje geschiedenis van drie recente wereldmachten. Hierbij gaan we van een bijbelse wetmatigheid betreffende Israël.

Lees Genesis 12:3, Genesis 27:29 en Numeri 24:9. “Gezegend, wie u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!”.

Eerst het Britse imperium. Vanaf 1290 was Engeland ‘voor Joden verboden’. De puriteinse (streng protestantse) leider Oliver Cromwell gaf Joden in 1656 weer toestemming in Engeland te wonen. Dit op verzoek van een Nederlandse rabbijn. Na de dood van Cromwell kwam er weer een Rooms Katholieke koning in Engeland. Geen vriend van de Joden en geen vriend van het volk. De engelsen vroegen de Nederlandse prins Willem III om hulp. Die had geen geld en de middelen voor die oorlog heeft hij geleend van Nederlandse Joden! Dus Willem III heeft toen de koning verjaagd en werd in 1689 koning William III van Engeland. Hij zette het pro-Joodse beleid van Cromwell voort. Engeland werd toen een wereldmacht.

Op het toppunt van macht beloofde Engeland het Joodse volk een “Nationaal Thuis” in Palestina. De Balfourverklaring van 1917 is een belangrijke juridische grondslag van de Joodse staat. In de twintiger jaren van de vorige eeuw koos Engeland de kant van de Arabieren en tegen het Joodse volk. In 1956 was het dus formeel afgelopen met het Britse imperium. Het was de VS die Engeland (Frankrijk en Israël) dwong te stoppen met de Suez-oorlog. De Britse premier Eden stuurde toen een telegram naar de president van de VS: “Over to you”. De val van Engeland als wereldmacht was al eerder begonnen. Engeland hielp in 1947 met een grote troepenmacht Griekenland in de strijd tegen het communisme. Engeland kon dat financieel niet bolwerken. Londen vroeg toen Washington deze militaire en financiële last over te nemen. De Pax Britannica werd toen Pax Americana. De VS werd toen wereldmacht en politieagent van de wereld. Met als eerste taak Israël te beschermen. Dat laatste gebeurde nogal tweeslachtig. Aan de ene kant kreeg Israël veel steun van de VS in de VN, door wapenleveranties en financieel. Aan de andere kant werd Israël steeds meer gedwongen tot gevaarlijke concessies (bijvoorbeeld de Oslo-akkoorden en de ontruiming van Gaza) aan de Palestijnen. Onder president Obama gedraagt de regering van de VS zich ronduit als een vijand van Israël. De VS is dezelfde weg gegaan als Engeland. Amerika werd en wordt nog steeds gewaarschuwd door een tsunami van rampen en een enorme recessie. De torenhoge nationale schuld van de VS ligt als een bom onder de Amerikaanse wereldmacht.

Nu is het de tijd van ‘over to you’ voor de VS.

Wie is ‘you’? De EU is de belangrijkste kandidaat. “Europa is nu rijker dan de VS” schreef Business Week in september 2009. Met z’n meer dan 500 miljoen inwoners is Europa een economische supermacht. Ook politiek wordt de EU sterker, vooral nu ‘we’ een echte regering hebben. Militair laat ook de EU zich gelden in probleemgebieden. Hoe staat deze reus tegenover Israël?

Een onzalig proces

In 1951 sloten zes West Europese landen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Een economische samenwerking met als achterliggend doel een derde wereldoorlog te voorkomen. De samenwerking groeide daarna snel. Vanaf de Zesdaagse Oorlog (1967), waarin Israël de omringende Arabische landen een verpletterende nederlaag toebracht, begon Frankrijk in Europa een pro-Arabische en dus anti-Israël politiek te promoten.

In 1973 kwam over het Westen de schrik van de oliecrisis door het Arabische olie-embargo (de Arabische Liga draaide de oliekraan dicht). In paniek sloten de leden van de EEG (Europse Economische Gemeenschap) een geheim verbond met de Arabische Liga. In ruil voor olie kreeg de Arabische Liga invloed op de politiek, de cultuur en het onderwijs in de EEG. Dit verbond, deze samenwerking, werd vastgelegd in het Europees-Arabisch Dialoog (EAD). De eerste stap naar Eurabië. Een van de doelen van de EAD was: “Een politieke overeenkomst tussen Europa en de Arabische wereld als basis voor economische samenwerking”. Een beetje kort door de bocht geformuleerd: “Israël (betaalt) voor onze olie”. Israël kreeg als loon louter lippentaal over “een rechtvaardige en duurzame vrede” of “veilige en erkende grenzen”. Uitdrukkingen die Arabische jihad-vrienden helemaal niets zeggen. Enkele politieke thema’s die via de EAD in Europa werden geïntroduceerd waren:

  1. Erkenning van de Palestijnen als volk. Want tot 1973 waren ze gewoon Arabische vluchtelingen. De mythe van een Palestijns volk was en is nodig om de tweestatenoplossing te kunnen funderen. Dit tweestatenplan is een fase in het grote, Arabische doel: De vernietiging van Israël.
  2. De eis dat Israël zich terugtrekt achter de wapenstilstandslijnen van 1949. Zelfmoordgrenzen, noemde Abba Eban die grens. Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad, moet onder Arabisch-islamitisch gezag komt.
  3. Israël moet worden gebrandmerkt als gevaar voor de wereldvrede; een variatie op het antisemitische thema “Die Juden sind unser Unglück”. Zelfs de VS doet hier nu hard aan mee en inmiddels is Israël de paria onder de naties geworden.
  4. Ook zijn er veel culturele en demografische clausules in de EAD overeenkomsten.

Zo en door geld kregen de Arabieren invloed op Europese media en universiteiten. Ook immigratie hoorde bij de verlangens van de Moslim Arabieren. Dus een demografische aanval op het Westen. Een zeer kwalijke zaak is dat nu via de Palestijns/Arabische propagandamachine een zeer antizionistische stemming heerst in Europa en het antisemitisme onrustbarend toeneemt. Het nazi-antisemitisme is via de het moslim-antisemitisme in Arabische landen in Europa teruggekomen. In juni 2008 zijn de fundamenten gelegd voor een politieke, culturele en economische unie tussen de landen rond de Middellandse Zee en de EU. Premier Sarkozy richtte de Mediterrane Unie op. Een verbond tussen de EU en landen rond de Middellandse Zee. Deze Mediterrane Unie is de logische voortzetting van het EAD. Moslims kregen en krijgen steeds meer invloed in de landen van West Europa en in de EU. Eurabië lijkt dichterbij dan we denken. Hoewel het momenteel lijkt of velen (zelfs ook in Frankrijk en België) de islamisering van Europese samenlevingen te ver vinden gaan. Maar Nederlande politici zijn te bang voor hun eigen positie om naar redelijke argumenten van Wilders te luisteren en onredelijke zaken over het hoofd te zien.

Positief

Er zijn ook positieve kanten aan de relatie tussen de EU en Israël. Israël is een van de grootste handelspartners van de EU. In 2007 exporteerde de EU voor e 14 miljard naar Israël en omgekeerd importeerde de EU voor e 11,7 miljard uit Israël. Landen van de EU hebben pogingen van de Arabische landen om Israël ook op sportgebied te isoleren opgevangen doordat Israël meedraait in Europese competities. De grote vraag is hoe de steeds sterker wordende reus EU zich gaat gedragen tegenover de kleine David. De vraag die daarmee samenhangt is of de EU inderdaad Eurabië wordt.

Wordt de band met de islamitische landen, bijvoorbeeld de Arabische Liga nog sterker?

Krijgt Turkije inderdaad steeds meer invloed in de islamitische landen van het Midden Oosten?

Wordt de EU straks gedwongen om Turkije op te nemen in de EU of een associatieverdrag met de EU aan te gaan?

Turkije wordt steeds belangrijker in de kring van de moslimstaten in het Midden Oosten. Men spreekt soms zelfs van het neo-Ottomaanse Rijk. (Het Ottomaanse Rijk is het wereldrijk van Turkije dat ongeveer 400 jaar heeft geheerst over het Midden Oosten, Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa).

Als de ontwikkelingen inderdaad in een snel tempo die richting opgaan, dan wordt het steeds waarschijnlijker dat het model dat ik in mijn recente boek “Eindtijd, Israël en de Islam” voorstel wekelijkheid wordt. Welk model? Dat een samengaan van de EU met het islamitische Midden Oosten uitgroeit tot het rijk van de antichrist. Dus Eurabië in plaats van de EU! De dingen gaan heel snel in deze tijd.

Een bijbels beeld

Even nog een korte bijbelse onderbouwing van bovenstaand verhaal. Koning Nebukadnezar van het machtige Babylonische rijk had een droom.

Hij zag een geweldig groot en prachtig beeld. God legde hem via de profeet Daniël (zie het 2e hoofdstuk van het boek Daniël) uit dat het beeld vier wereldrijken uit de oudheid voorstelde.

Babel was het gouden hoofd. Babel is nu Irak. Perzië, de zilveren borst van het beeld is nu Iran. Het Griekse wereldrijk werd voorgesteld door de koperen buik van het beeld. De ijzeren benen het daarop volgende romeinse wereldrijk. Twee benen dus het West Romeinse en het Oost Romeinse rijk.

Nebukadnezar zag hoe in de eindtijd zal het hele beeld op wankele voeten van ijzer en leem overeind overeind staan. Dat beeld wordt dan vernietigd door een losgeraakte steen. Dan breekt het Koninkrijk van de Messias aan met Israël als centrum.

Meestal wordt dit beeld van de eindtijd gezien als het “Herstelde Romeinse Rijk” van de eindtijd. De EU dus. Het ijzer en het leem van de voeten, die zich niet mengen, is in die visie een symbool van de losse samenhang van de EU landen. Een acceptabele uitleg. Maar we moeten goed zien dat het complete beeld niet alleen de EU-landen, maar ook Noord Afrika en de islamitische landen van het Midden Oosten omvat. Kaartjes van de oude wereldrijken laten duidelijk zien dat het hele Midden Oosten en Noord Afrika er ook bij hoorden en er dus in de eindtijd ook bij zullen horen. Dan krijgt het verbond van de EU met de landen rond de Middellandse Zee en met landen van de Arabische Liga profetische betekenis. Het betekent dat de EU steeds meer schuift naar de Mediterrane Unie. Dat betekent nog meer islamitische invloed in ons huis. Meer Eurabië dan EU! Misschien komt er een verbond, een fusie tussen de Arabische Liga en de EU. En een overeenkomst tussen het Vatikaan en de Islam. Misschien een herleving van het Turkse, Ottomaanse rijk, dat dan met de EU samengaat. Maar die twee culturen gaan absoluut niet samen... zie het ijzer en het leem.

Als deze interpretatie van het beeld klopt dan wordt de reus EU voor Israël wat de reus Goliath eeuwen geleden voor Israël was. Een zeer gevaarlijke vijand. Een voormalig lid van het EU-parlement schreef me in dit verband: “Mocht de EU inderdaad tot Eurabië/Goliath verworden, dan hoeft Israël/David niet te vrezen. De EU, zal dan de God van Israël tegenover zich vinden”.

21 Reactie(s)

 
 
Shalom Jan.
Ben door mijn gezondheid(beet je niet in orde)een tijdje niet op je site geweest.
Maar nu ben ik er weer;je hebt volkomen gelijk voor wat je schreef in je laatste boek.
Trouwens de boodschappen daarin vinden nu hun weg naar andere mensen ,die ik heb leren kennen.
Heb hen gezegd koop dat boek en al die andere boeken ook.
Dus je ziet Jan het werpt zijn vruchten reeds.
Ook ik geloof zeker na de bestudering van de profeten,dat het steeds nader komt,er is een voorop gezet plan(van de boze).om de wereld klaar te maken voor de komst van de anti-christ.
Zoals jij al schreef Islam ,Rome en E U. gaan hoe langer hoe meer samen smelten ,voeg daar ook nog de Raad van kerken bij,zowel uit nederland als wereldwijd.
Het wordt steeds benauwder voor Israel.
Ze hebben allemaal een ding gemeen,hun haat cq afkeer en kritiek op en over Israel en het joodse volk.

Wat dat betreft komen degenen die voor dit volk (Israel) op de bres staan steeds meer alleen te staan.
Zelfs in eigen gezin en familie.om van kerk en gemeent4e maar te zwijgen.

Daarom ben ik blij ,dat jouw site er is en je boeken beste Jan zijn voor mij een grote troost,naast de BIBEL natuurlijk.

Bidt dan oo0k elke dag voor jou en je dierbaren.

Jan DE EEUWIGE ZEGENE EN BEHOEDDE JULLIE in YESHUA HA MASSJIACH.


Shalom..

Je Br Lou Sandifort.
Dank je, Lou!

Fijn dat je er weer bent.

Gebed is het belangrijkste wat je voor elkaar, voor Israël, voor Nederland enz. kunt doen.
De strijd om de zielen van mensen, de oorlog om Israël en de strijd om het komende koninkrijk worden in het gebed uitgevochten.
Ook ik wens jullie de zegen van de HEER toe. Denk eraan wat HIJ tegen Paulus zei: "Mijn genade is u genoeg". Niet wat je allemaal doet of presteert. Als is het nog zo geestelijk en al zijn de bedoelingen nog zo goed. Het is alleen Zijn genade die telt en die genoeg, meer dan genoeg is.

Een hartelijk shalom.

Jan van b.


 
 
Hoe duidelijk staat het toch weer in je verhaal en wat is het waar.
Ik heb een kind dat op de universiteit geschiedenis heeft gestudeerd en met wat voor andere verhalen komt dit kind naar huis. Een tijdje geleden zei ze:ik begrijp eigenlijk niet waarom jij (ik dus) altijd boeken uit een andere hoek leest over dit conflict en wij die niet lezen, terwijl jij(ik weer) mijn boeken in denktrant niet accepteert. Laatst hadden we het erover dat er zo een druk op studenten wordt gezet dat het soms onmogelijk is om naast de bronnen die de universiteit aangeeft ,andere bronnen te onderzoeken.. Eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat wat betreft het M Oosten studenten gewoon gehersenspoeld worden.
In triest dat dat gebeurd in wat een democratie heet. Ik verlang met heel mijn hart dat de aarde Theocratisch bestuurt zal worden
Veel zegen op uw werk
Dag Angela,

Je formuleert het goed.

De hele wereld wordt gehersenspoeld doordat emmers vol anti-Israël, antizionistisch en antisemitisch vuil over ons worden gespoeld.
Toen iemand mijn boek "Om Sions wil niet zwijgen" had gelezen reageerde hij: "Nu weet ik pas hoe we door de media worden voorgelogen".

Het is 'normaal' als men tegenwoordig anti-Israël is. Probeer maar eens in familiekring of tijdens een verjaardag iets goed over Israël te zeggen. Je krijgt de wind van voren. Dikwijls weten die mensen niet eens waar ze het over hebben, de feitenkennis en historische kennis is vrijwel nihil.
Helemaal niets is de bijbelkennis, het woord waarin God over zijn volk Israël spreekt en waarin huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen tot in details worden voorzegd. Zie bijvoorbeeld de lange lijst met vervulde profetieën in mijn boek: "Met Israël op weg naar de eindtijd".

Belangrijk is ook een abonnement te nemen op de (gratis) maandkrant van Christenen voor israël. Dat geeft wat antigif.

Met een hartelijk shalom

Jvb
 
 
Kunt u mij vertellen of het vredesverdrag (vermindering nucl.materiaal) van obama met rusland en nu ook met vele volken, van 7 jaar, zou kunnen duiden op het 7 jarige verdrag van de antichrist?
Of is dit echt onzin?
Beste Daan,

Dank voor je vraag.

Goed dat je let op gebeurtenissen in onze tijd en voorzichtig aftast of het wellicht profetische betekenis kan hebben. Voor het antoowrd op je vraag verwijs ik je naar mijn antwoord aan Danielle op de 8e april. Zij stelde namelijk dezelfe vraag.

H.Gr.

Jvb
 
 
Wil de E.U. samen met het Midden-Oosten en Noord-Africa het Rijk van de antichrist vormen, zullen de regeringen binnen de E.U. een links signatuur moeten krijgen. Politiek links (PvdA, SP, GroenLinks, D66) wil meer met de Islam en Moslim-immigranten aanpappen dan politiek rechts (CDA, VVD, PVV). Bovendien zal politiek links de problemen lang niet zo goed aanpakken en de macht gemakkelijker aan de antichrist overdragen dan politiek rechts.
Beste Moi,

Dank voor je reactie.

Of ik het helemaal met je eens ben weet ik niet. Dat zou moeten blijken in een gesprek.
Maar... daarvoor is helaas geen tijd. Inderdaad is het opvallend hoe links (niet gematigd links) zich ook in Israël zich tegen Israël opstelt. Denk aan de gemeenschappeli jke acties van het Israëlische Vrede Nu samen met Palestijnen.

Ook in Nederland zien we dat boycotacties en antie-Israël uitspraken en - campagnes vaak van links komen. Maar vergeet extreem rechts ook niet. Ook daar zitten heel wat felle antisemieten. Of een linkse regering eerder dan rechts met de antichrist aanpapt weet ik niet. Die antichrist zal waarschijnlijk zo geslepen zijn dat hij zo goed als iedereen inpalmt vanwege zijn sluwe streken.

In Daniël 8:23-25 staan wat eigenschappen van die antichrist. "Hard van aangezicht en bedreven in listen". "Wat hij onderneemt zal hem lukken". 'Machtigen zal hij verderven". Door zijn sluwheid en zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen lukken".

Dus laten we oppassen. Alleen het Woord van God en het toepassen ervan zal tegengif bieden tegen de listen van de antichrist.
Zorg dus dat je dat Woord kent.


H.Gr.

Jvb
 
 
Lucas 6:35
Heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en onwillig is.
1 Kor. 4:5
Houd dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.
Beste Br./zr? F.Zandstra

Dank voor je vermaan dat je via de tekst uit het Lucas evangelie over ons uitgiet.

We moeten ophouden met oordelen, maar de Gemeente van de Here Jezus is tot meer geroepen dan 'Afwachten tot de Heer komt". Als zondaren opgeroepen worden zich te bekeren, dan houdt dat een oordeel in. Als we de waarheid aan het licht brengen in de strijd tegen het angstig opkomende antisemitisme, is dat oordelen?
Maar, inderdaad, we moeten oppassen.

Met een vriendelijke groet,

Jvb
 
 
Ik heb op uw site gezocht naar de reactie van u op de vraag van danielle over het 7 jarig vredesverdrag dat obama afgesloten heeft, maar kan het echt nergens vinden, kunt u mij de link sturen?

mvg Daan
 
 
Totaal pompt de EU jaarlijks ongeveer $ 750 miljoen in de PA. Ook de VS doet elk jaar een aardige belastingduit in het corrupte Palestijnse zakje. Tja het is duidelijk de EU en de VS, nemen een steeds vijandiger en anti-israel standpunt in. Maar zie ik reeds de consequenties?: Het Griekse financiele debacle,en de gevolgen voor de stabiliteit van de euro. De ijslandse aswolk legt het europese luchtverkeer plat. Ook wij in Nederland ontkomen niet....begrotingstekor t loopt steeds verder op...6 mrd,val van het kabinet Balkenende, duinbrand bij Bergen aan zee,Culemborg enz. enz. Mijn conclusie....lieve mensen stemt aub niet op die anti-israel politieke partijen, want dat is het onheil over jezelf afroepen.
Vele leven nog in blinde naiviteit en zien niet die spookhand op de witgekalkte muur schrijven...meme mene tekel upharsin.
Sjaloom Jan.
Dank je Siem, voor je terechte reactie.

Doch, hoe somber het er ook uitziet, mogen en moeten we blijven hopen en bidden of de Here God wil vergeven en nog een opwekking geven. Want het is opwekking of oordeel.
Binnenkort verschijnt over dit indringende en belangrijke onderwerp een artikel van mij in het blad Profetisch Perspectief. Als God een oordeel afroept over Israël staat er na die aankondiging van de vreselijke rampen in de profeet Joël: "Maar ook nu nog klink het woord van de HERE....' en dan komt er een oproep tot bekering. De profeet zefanja zegt iets dergelijks. Als hij een oordeel aankondigt staat er: "Komt tot inkeer, onverstandig volk....voordat het besluit tot uitvoering komt...."Er is dus ruuimte voor genade tussen de besluiten van God en de uitvoerig ervan. Om die genade moeten we bidden.

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
Als de E.U. zich steeds meer anti-Israël opstelt, dan kun je verwachten dat de huidige problemen binnen de E.U. echt uit de hand gaan lopen, al dan niet in combinatie met eventuele oorlog Israël-Iran, en dat men dan om de sterke man gaat roepen. En die sterke man, de antichrist, komt juist door dat anti-Israël gedrag van de E.U. Misschien verschijnt hij dit of het komend jaar al, en dan is de Opname ook heel nabij!

Bij de komende verkiezingen kun je het beste op CDA, ChristenUnie, SGP of de VVD stemmen. Die partijen zijn meer pro-Israël dan partijen als de PvdA, SP, Groenlinks en D66.
Dank je wel Moi voor je reactie.

Inderdaad geldt ook voor de EU de geestelijke wetmatigheid dat wie Israël gezegend zal worden en "vervloekt wie u (Israël) vervloekt". Dat is door heel de geschiedenis vanaf de uiuttocht uit Egypte van Israël een feit gebleken. Waar zijn al die wereldrijken uit de oudheid, die Jeruzalem en het land verwoestten en het volk in ballingschap joeg? Verdwenen zijn ze. Er Israël is er, dwars door alle vervolgingen heen nog steeds.

Of de antichrist snel komt, we zullen wel zien maar blijven waakzaam. Er zijn al zoveel kandidaten voor deze gruwelijke functie door onderzoekers van de profetiën aangewezen. Ik blijf opletten zonder mij aan voorspellingen te wagen. Zo ook met de opname van de Gemeente. Dat de gelovigen 'de Heer tegemoet gaan in de lucht' en daar 'veranderd zullen worden' is een bijnbels feit en dus vast en zeker. Wanneer,....ook daar is veel discussie over. Laten we ook in dit verband waakzaam zijn en bereid zijn om onze Heer (moge Hij spoedig komen) te ontmoeten.
H.Gr.

Jvb

 
 
Citaat:
Inderdaad geldt ook voor de EU de geestelijke wetmatigheid dat wie Israël gezegend zal worden en "vervloekt wie u (Israël) vervloekt".


Dat de E.U. zo tegen Israël aanschopt en daarvan de negatieve gevolgen ondervindt, hebben wij als wedergeborenen die pro-Israël zijn daar dan ook onder te lijden?
Natuurlijk, Moi, gaat ook ons dat aan.

Als het met een land slecht gaat, komt dat over alle inwoners. Daarom moesten de Joden in ballingschap bidden voor: "de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn" (Jeremia 29:7). Paulus zegt iets dergelijks als hij ons aanmaant om te bidden "voor koningen en alle hooggeplaatsten opdat wij een stil en rustig leven mogen hebben" (1Timotheüs 2:1,2). Die 'vrede voor de stad' hangt ook samen met de toestand van de kerk in dat land. Voor ons geldt nu: "Opwekking of oordeel". Nog een voorbeeld. Baruch was de assistent van de profeet Jeremia. Een moedig en trouw man. Aan het eind van het boek Jeremia krijgt hij een persoonlijke profetie van de HERE God.Lees maar in jeremia 45. Kort samengevat: "Zoek voor jezelf geen grote dingen, want er komen rampen. Maar jij zult die rampen overleven". Dus het enige dat er voor Baruch overbleef, het maximale dat hij in die ellende kon krijgen was overleven.
Nee, Moi, de tijden zijn niet makkelijk. Maar wij weten dat we in en met Messias Jezus een eeuwige toekomst hebben in Zijn Koninkrijk. Door zijn genade alleen.
JvB
 
 
We mogen straks stemmen voor een nieuwe regering. Belanrijk is dat we een goede keuze maken en vooral ook dagelijks blijven bidden dat Nederland een Israëlvriendeli jke regering krijgt. Dat is belangrijk voor Nederland, want we hebben ons krediet wat we uit genade van God tot op heden nog hadden al aardig verbruikt. Over geestelijke wetmatigheid uit Gen 12:3 gesproken. Begin 2009 reageerde Venesuela zeer heftig op de Israëlische inval in Gaza. Meteen werd aangekondigd de betrekkingen met Israël te verbreken en een luchtbrug te maken om de Palestijnen te steunen. Dit schoot mij van de week te binnen, en ik dacht, hoe zou het nu met dit land gaan? Na wat gesurf op het internet werd dat al snel duidelijk. Torenhoge inflatie, het geld is haast niets meer waard. Kortom zo goed als bankroet, dat zal je toch niet zo snel verwachten van een oliestaatje.
Dank je, Simon voor je verhelderende reactie.


Inderdaad, ook uit jouw voorbeeld blijkt dat de HERE God het in onze tijd 'met haast laat gebeuren' (zie Jesaja 60:22).

Laten we waakzaam zijn en onze harten zuiver voor de Heer bewaren.


Shalom.

Jvb
 
 
In Israel heb ik geleerd dat er kwade mensen zijn, een grijze massa en goede mensen.
Het kwaad heeft kans te ontstaan op het moment dat de goede mensen niets doen.
Jij hebt het Licht van de wereld in je en dat moet schijnen in de grijze massa, zodat zij de goeden volgen en niet de kwaden
Dag Angela,
Dank je voor je reactie op wat Moi schreef.
De driedeling die jij in Israël hebt geleerd zet mij aan het denken.
Zijn, wat jij noemt de 'goede mensen' echt helemaal goed?
De apostel Paulus constateert verdrietig "Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één" (Romeinen 3:12) en hij baseert zich hier bij op Psalm 14:3. Dus Tenach en NT stemmen hierin overeen. Ook de kwaden moeten iets genuanceerd worden. Immers bij veel 'kwaden' dit er vaak toch wel iets goeds. We zouden je stelling dus iets moeten wijzigen. De 'goeden' schuiven dan wat naar de "grijze massa" toe en de kwaden van hun kant ook. Elk mens heeft het dus nodig om van binnen veranderd te worden. Wat Jezus de wedergebooorte noemt. Maar ik mag je stelling absoluut niet onderuit halen. Want de mensen aan de 'goede kant', ik zou zeggen met goede bedoelingen, laten inderdaad licht schijnen en de mensen aan de kwade kant zijn vol duisternis. Er is altijd strijd tussen het goede en het kwade in de wereld. De mensen van de Here Jezus en de Torah en de vijanden van het goede. Strijd dan de goede strijd.H.Gr.

Jvb
 
 
U hebt gelijk dat het ongenuanceerrt hier staat. Deze drieling werd onderwezen in een voorbereiding op Yad Vashem. Er werd met de kwade die kleine groep aan de Wannsee bedoeld die zo een afschuwelijk plan in gang zetten, de grijze massa volgt en er zijn maar weinig Niemollers.
We hebben idd allemaal Jezus nodig.
Maar ik trok deze vergelijking door naar nu.De mensen die Israel van de kaart willen, krijgen met behulp van de media de massa achter zich. De vele wedergeboren die het niet zien of slapen en die eigenlijk een helder baken zouden moeten zijn
Dank voor je reactie, Angela.Jvb
 
 
Op http://www.z24.nl/economie/europa/artikel_136281.z24/Analyse_Kaj_Leers__Wat_als_Griekenland_omvalt_.html, http://www.z24.nl/analyse/artikel_136183.z24/Analyse_Mathijs_Bouman__Duitsland_gokt_met_de_euro.html en http://www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/home/%29/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2010/articles/0427_2135_tissen_paniek.xml lezen we wat de gevolgen zullen zijn wanneer Griekenland omvalt.

Deze gevaarlijke situatie in de E.U. kan gemakkelijk tot de komst van de antichrist leiden, zeker als het ook nog in het Midden-Oosten binnenkort uit de hand gaat lopen door bijv. een oorlog tussen Israël, Libanon, Syrië en Iran.
 
 
Dag Jan,
het behoeft geen verduidelijking ; de anti-Israel coalitie; VS, EU,VN, RUSLAND krijgt het steeds benauwder. De EU geeft tegen beter weten in jaarlijks zo'n 750 miljoen aan de corrupte palestijnse authouriteit, die een groot deel hiervan ook misbruikt om het terrorisme tegen Israel aan te wakkeren. Tja de plaag die hiervan het gevolg is: het Griekse financiele debacle, NL samen met Duitsland, Frankrijk moeten tientallen miljarden ophoesten om Griekenland te steunen. Wat volgt nu? Ook Portugal, Spanje, Ierland & Italie worden qua kredietwaardigh eid afgewaardeerd gevolg, de euro in een duikvlucht op de internationale valutahandel. De euro verzwakt en wankelt, tja dan moet je je goeie geld niet misbruiken om terrorisme tegen Israel te financieren. OOK dit en de aswolk is een verheviging van de plagen tegen de vijanden van Israel. In de VS, de Mammon van Wallstreet Goldman Sachs onder vuur, vreselijke windstormen, hagelbuiten en tornadoes teisteren de Ohio valei, de missisipi staten,enz. De grootste milieuramp ooit in de Golf door brand en explosie op een booreiland in de Golf, de golfkust wordt bedreigt door een enorme olievlek/lekkage.
Zo kan ik nog een tijdje doorgaan, het moge duidelijk zijn, alle natieen der wereld die tegen Israel samenspannen en vijandig zijn, krijgen de volle (as)laag. HET IS OVERDUIDELIJK...HOE VIJANDIGER EEN LAND ZICH OPSTELT JEGENS ISRAEL HOE GROTER DE PLAGEN/PROBLEMEN EN BENAUWDER ZIJ HET ZULLEN KRIJGEN. We gaan straks naar de 10de plaag toe...DE DOOD VAN DE EERSTGEBORENEN DER EGYPTENAREN, VRIJ VERTAALD IN DE TAAL VAN VANDAAG.....HONDERD DUIZENDEN DANWEL MILJOENEN ZULLEN STERVEN IN DE ANTI-ISRAEL WERELD.
HERE,HERE, HERE OPEN DE OGEN DER VERDWAASDEN VOOR ZIJ DE VRESELIJKE PRIJS BETALEN VOOR HUN VIJANDSCHAP JEGENS ISRAEL, UW OOGAPPEL.

VREDE ZIJ MET U,SHALOOM & GD'S ZGN JAN.
Hallo Siem,

Met aandacht heb ik je reactie gelezen
Dank je voor je ernstige waarschuwing.
We waren onlangs in Israël en merkten ook dat de euro was gedevalueerd tegenover de Israëlische shekel.
We moeten inderdaad goed letten op de tekenen van de tijd en op Gods ernstige waarschuwingen.
Het is een grote genade dat ons landje, dat niet beter is dan Griekenland, Chili of Haiti, er tot nu toe zo
genadig vanaf is gekomen. Gebed, ook voor ons land, is een dwingende noodzaak. Het is voor de kerken:
Opwekking of oordeel.
Met een hartelijk shalom

Jvb
 
 
Beste Jan en Siem,

En de Afrikaanse landen dan die geplaagd worden door honger, droogte, obverstromingen , oorlog, corruptie, enz. Waarom krijgen de Afrikaanse landen de volle laag met al die ellende? Zijn zij dan ook zo anti-Israël?
Hallo Moi, Jan en Siem,

God heeft de aarde aan de mensen toevertrouwd.
Als die mensen ergens er een puinhoop van maken, dan is het hun eigen schuld.
Ik was leraar.
Als ik even uit de klas weg moest, kregen de lastige leerlingen een kans. Die maakten er een keet van.
Als ik terugkwam en mijn oog weer over de klas liet gaan....dan werd het weer rustig. Maar de klas werd wel
De dupe van die lastige leerlingen. Vooral ook goedwillende kinderen en ook het onderwijs leden eronder.
Zo gaat het ook op aarde. De aarde heeft de HEEr aan ons mensen gegeven. Maar Hij houdt zijn oog erop. Maar als Hij 'Zijn Aangezicht afwendt' (zo zegt de Bijbel het) grijpen de machten van het kwade, (de lastige leerlingen)hun kans en wordt het een puinhoop. Geef dus God niet de schuld, dat is dom. Wij zijn zelf verantwoordelij k.
Zie verder mijn antwoord aan Angela.
H.Gr.

Jvb
 
 
De woorden Ik zal zegenen die u zegent en die u vervloekt zij vervloekt, kan je niet omkeren. Je kan niet zomaar zeggen wat een puinhoop in die landen dus zij zijn anti Israel, zo werkt het bijbelgedeelte niet.
Wat wel zo is dat God arme mensen belooft dat zij rijk zullen zijn in het geloof. Je kan dan ook prachtige dingen zien, mensen die zich compleet aan Jezus geven en ook voor Hem gaan omdat ze niets anders op deze wereld hebbenen hun echte bestemming in Hem gevonden hebben
Dag Angela,

Dank voor je reactie op wat Moi schreef.
Ik denk niet dat hij bedoeld heeft dat, als er ergens een ramp komt dat die ramp veroorzaakt wordt omdat het land anti-Israël is. Er kunnen heel wat andere oorzaken zijn, waardoor het ergens misgaat. Dat geldt ook voor ons eigen leven. We moeten oppassen niet te snel te oordelen. Wel is het een geestelijke wet, dat God erg let op de houding van landen en volken tegenover Zijn uitverkoren volk Israël. Ook is antisemitisme vaak een graadmeter voor de morele staat van een land of volk. H.Gr.

Jvb
 
 
Beste Jan,
Velen vragen zich af of het 7 jarig nuclair verdrag van Obama die hij met velen sloot het begin v.d. tribulatie kan zijn. Ik zou zeggen bijna. Kijk naar Daniel 9:25,Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Opgelet het woord weken is vertaald vanuit het hebreeuws SHABUWA/SHABU'IYM, dit betekent niet alleen een groep van 7 maar eveneens feest der weken, eveneens bekend als het oogstfeest(Ex. 23:16) SHAVUOT(hebreeu ws)of beter bekend als Pinksteren in christelijke kringen.
De engel vertelt Daniel dus hoe 62 weken of jaren(SHAVUOT)z ullen verstrijken vanaf het bevel om te herstellen (VN resolutie 181 voor de oprichting van Israel op 29 nov 1947 goedgekeurd.
Na 62 weken/jaren in termen van SHAVUOT,wordt er een verdrag gesloten (LAND VOOR VREDE?)waarna de laatste week = 7 jaar der tribulatie begint.
Resumerend 1947 + 62 = 2009 (nov.29)Deze datum is verstreken en we zijn nu begin 2010. Opgepast nu wordt het spannend, het 63ste feest der weken/SHAVUOT 2010 valt op 20 mei 2010 op onze kalender, komt overeen met de 6de dag van de 3de maand op de joodse kalender, of de 50ste dag van de omer telling. PARDON IK MOET HET BEKNOPT HOUDEN VANWEGE DE RUIMTE EN LEESBAARHEID. SHALOOM EN BLIJFT WAAKZAAM EN NUCHTER....ZONIET dan kom ik als een dief in de nacht waarschuwt Jezus ons.
Shaloom & GD'S ZGN Jan.
Dank je Siem voor je reactie.

Ik ben het met je eens dat het zeer spannend is.
Een tsunami van waarschuwende rampen gaat over de VS.
Een groot deel van de bevolking van de VS heeft dat echt wel in de gaten.
Maar als ongeveer 34 eeuwen geleden Farao, verhardt ook Obama zijn hart.
Erg voor het Amerikaanse volk en erg voor de wereld.
Als Israël niet op de 'gebroken rietstaf VS vertrouwt of op de verraderlijke EU, maar op de HERE hun
God, loopt het goed af. 'Daarop moet onze voorbede gericht wijn.
Je berekening kan ik echt niet volgen. Waarom zijn 62 weken nu 62 jaren. De meeste uitleggers rekenen voor een dag een jaar. Dus 7 x 62 = 434 jaren en ze beginnen bij een bevel van een Perzische koning om Jeruzalem of de Tempel te herbouwen.


Met een hartelijk shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,
het is me opgevallen en het houdt me dag en nacht bezig. De landen die financieel diep in de problemen zitten, Griekenland met in haar kielzog Portugal,Spanje ,Ierland wat hebben deze landen gemeen? Trouwens de hel schijnt losgebarsten daar in Athene, banken worden in de fik gestoken, nationale staking enz. Aardbeving landen, Haiti, Chili. Wat hebben al deze landen gemeenschappeli jk? Wie kwamen er recentelijk in opspraak? De internaten en parochies van......., zelfs het hoofd van de kerk moest het ontgelden.
Ja al deze landen zijn RK, is het je niet opgevallen Jan? Is het toeval of hebben we hier te maken met een zekere wetmatigheid?
GD'S ZGN, Sjaloom & moge ZIJN licht over je blijven stralen.
Dag Siem,

een hartelijk shalom!
Inderdaad.....
Maar om nu hier een wetmatigheid van te maken gaat mij te ver.
Engeland en Frankrijk gedragen zich fel anti-Israël en daar is het antisemitisme een dagelijks voorkomend kwaad. Ieder land krijgt in deze tijd zijn waarschuwing van de Eeuwige. Het is benauwend.
Alleen een krachtige opwekking in de kerken kan uitkomst brengen.
Dan komt er een roepen naar God en dan is er nog kans op genade.
Dan komt er ook een nieuwe, frisse visie op de Bijbel, op Gods Woord.
Zo'n visie brengt ons niet alleen dichter bij God, ,aar ook bij zijn volk Israël.
Ook worden dan onze ogen geopend voor de machtige daden van God in deze tijd.
Dan zien we ook het geweldige werk van Gods Geest onder Moslims de laatste jaren.
Ieder volk, ieder land krijgt z'n kwansen van de HERE.
Hij is rechtvaardig en al zijn werken zijn recht.
Jvb
 
 
vervolg: NB

Deze kerk der inquisitie en de kruisvaarders heeft heel veel onschuldig joods bloed aan haar handen kleven. Zijn we in de profetische tijd beland waarin openbaring 18:4,5 voor waarschuwt:

Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht" (Openbaring 18:4,5).

Nadat ik moet constateren dat het vooral de katholieke landen zijn die de plagen der eindtijd moeten ondergaan, moet ik stellen; jawel.

Shaloom & GD'S ZGN Jan
Dag Siem,

Let even op de reactie, de correctie van Carla.

Dat "Gaat uit van haar" is een moeilijke zaak. Wanneer moeten we een kerk verlaten?
En dan?
Op zoek naar de volmaakte kerk?
Die vind je niet.

En als je denkt die kerk gevonden te hebben en je zou je erbij aansluiten, wel dan is die kerk niet volmaakt meer. Zo reageerde de bekende bijbelleraar Derek Prince op een dergelijke vraag.

Er is nog een probleem. Je blijft zoeken en komt dan in een geestelijk niemandsland terecht.
Maar jouw kant blijft. Ik kan je alleen maar adviseren goed naar de Geest en naar het Woord te luisteren. Ik denk dat als het kruis van Christus wordt vervangen door een hakenkruis zoals in Duitse kerken in WOII of door een of ander kruis, het tijd is om "van haar uit te gaan". Als die kerk niet langer "Jezus Christus en die gekruisigd" verkondigt, dan is het geen kerk meer. Met diverse visies op bijvoorbeeld de doop, op het 1000j. Rijk, op Israël kan ik, hoewel soms met moeite, leven.
Maar als Jezus Messias, de Zoon van God, niet meer centraal staat, dan is het 'weg wezen'.


Shalom.

Jvb
 
 
Griekenland is niet RK, maar Oosters orthodox en daar heb ik nog niet over schandalen horen praten. Wel is deze kerk anti-Israël, maar dat zijn wel meer kerken.
Dag Carla,

Inderdaad, de Grieks-orthodoxe kerk behoort tot de grote groep oude kerkgemeenschap pen die nog volop in de vervangingsleer leven en wandelen, preken en spreken. Ze zijn dan ook vaak fel anti-Israël. Niet alleen jammer, maar zelfs erg verdrietig.Jvb
 
 
Ik geloof in een eerlijke niet discriminerende God. Dat houdt voor mij in dat iedereen zijn plekje bij God moet verdienen door goed te doen en niet door toevallig als Jood geboren te zijn. Stel je voor zeg, dat god echt zo oneerlijk zou zijn.
Dag Annet,

Je hebt een prima geloof in een "eerlijke, niet discriminerende God".

Dat geloven wij ook.

Maar jij vult dat in op een manier dat die God toch wel discrimineert.

Immers je 'verdient' je plekje door 'goed te doen'.

Dan krijgen rijken die veel geven voor de armen een mooier plekje dan armen. Dan verdienen invaliden en hulpbehoevenden helemaal geen plekje.

Wij geloven in God die ieder mens een kans geeft op zijn plekje en om gered te worden.
In een God die ieder zijn plekje geeft en zijn taak.

Mannen met hun taak.
Vrouwen met een heel eigen taak en waardigheid.

Blanken en gekleurden allemaal zijn ze geliefd door God.

Joden hebben hun eigen taak in het Koninkrijk van God.

Daar heeft God hen nu eenmaal voor uitgekozen.

Dat heeft de Joden veel narigheid gebracht.
Veel vervolging in de loop der eeuwen.

Maar dat volk is nu eenmaal uitgekozen als knechtje van God.
Zij hebben ons de Bijbel gegeven. Uit hen is de Messias voortgekomen. De Wereldverlosser zal uit Sion komen.

Ook dat weet de boze en daarom wordt Israël en werden en worden de Joden vervolgd.

Maar uiteindelijk zal God alles rechtzetten. Want al Zijn wegen zijn recht en gerechtigheid.


Een hartelijke groet.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven