Home Artikelen Geestelijk Onverwachts Onheil

Onverwachts Onheil

Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland Klik voor ware grootte
Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland

Opvallend

Onze tijd is vol onverwachtse en plotselinge gebeurtenissen en ontwikkelingen. De uitbarsting van de Eyjafjallajökull op IJsland heeft het luchtverkeer in een heel werelddeel platgelegd. Zou deze opvallende gebeurtenis naast economische en sociale consequenties ook een geestelijke betekenis hebben?

Als we uitgaan van de stelling dat de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël in deze tijd “in vurige, gloeiende ijver voor Jeruzalem en Sion is ontbrand” (zie Zacharia 1:14 en Zacharia 8:2) en als we inzien dat we heilshistorisch leven in de “TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL” dan moet deze gebeurtenis ook een geestelijke betekenis hebben, met name voor heel Europa.

Welke betekenis?

Het is een treurig en tragisch feit dat het antisemitisme en de haat tegen volk en land van Israël razend snel toenemen en zelfs erger is dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dan is de boodschap dat God tegen Europa en de VS zegt: “Blijf af van mijn land en mijn volk Israël!”.

Vanaf 1948 zijn er heel wat zeer opvallende gebeurtenissen geweest. Na de vreselijke Holocaust voor het Joodse volk werd op 14 Mei 1948 de staat Israël uitgeroepen. Een onverwachtse gebeurtenis in de geschiedenis van planeet aarde! Jesaja zei ongeveer 2670 jaar geleden: wordt een land op één dag voortgebracht... maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gehad of het baarde kinderen’ (Jesaja 66:8). Tot verbazing van de toekijkende wereld kon de jonge staat Israël de overval van vijf goed bewapende Arabische legers van zich afhouden. Volkomen onverwachts werden in 1967 in twee dagen vier Arabische legers verslagen. Judea, Samaria, Gaza en Jeruzalem kwamen onder het gezag van Israël. Alweer profetische gebeurtenissen. Want: “Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld zijn” - Lucas 21:24.

Toen, in 1967 is begonnen met het aflopen van de ‘tijden van de heidenen’. We slaan een groot aantal van dergelijke onverwachtse gebeurtenissen over en gaan naar deze eeuw. Tot verrassing van velen werd in oktober 2004 het Sanhedrin weer opgericht. Profetieën werden en worden ook nu plotseling vervuld: ‘Vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd... plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen’ (Jesaja 48:3). Onverwachts en plotseling kwam 11 September, het onheil van de ‘Oorlog tegen het terrorisme’ over de wereld. Het is opvallend hoe snel profetische patronen de laatste jaren zichtbaar worden en tot ontwikkeling komen. De Europese Unie. groeit in een snel tempo naar het ‘Herstelde Romeinse rijk’, het rijk van de antichrist. Steeds meer groeit de EU naar het gevreesde Eurabië, een combinatie, wellicht verbond, tussen de islamitische staten en de EU. De Mediterrane Unie is daar een recent voorbeeld van. In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” leest u meer hierover. Gods waarschuwingen jagen steeds sneller en steeds feller over heel de wereld. ‘In wervelwind en storm is Zijn weg’ - Nahum 1:3.

Door orkanen en aardbevingen waarschuwt de HERE volken en hun machthebbers. Over de VS joeg een tsunami van rampen als waarschuwing. Maar helaas, president Bush en zijn adviseurs wilden niet luisteren. En president Obama laat steeds duidelijker zien dat hij beslist geen vriend van Israël is. De VS blijft druk op Israël uitoefenen om toe te geven aan eisen van de Palestijnse Autoriteit, terwijl het terrorisme ‘gewoon’ doorgaat. Israël wordt steeds meer behandeld als een vazalstaat van de VS, waarbij mevr. Clinton optreedt alsof zij de koningin van Israël is. Waarnemers merken op dat het Witte Huis bezig is premier Nethanjahu te ondermijnen en hem te vervangen door iemand uit de Kadima-partij, die bereid zou zijn nog meer concessies te doen.

Begin van een nieuwe intifada?

Onverwachts onheil brachten ook de rellen die oktober 2005 honderden Franse steden teisterden. Media en regeringsleiders willen ons laten geloven dat die rellen niets te maken hebben met de Islam en de ideologie van de Koran. Maar de meeste relschoppers waren wel islamitische jongeren. De kreet ‘Allah Akbar’ (Allah is groter) klonk luid en duidelijk. Een foto van islamitische jongelui in gebed voordat ze hun verwoestende tochten begonnen, haalde zelfs de pers. ‘Intifada’ werd tijdens de rellen en het stenen gooien ook geschreeuwd. Er zijn teveel aanwijzingen dat de rellen meer waren dan uitingen van ontevredenheid van achtergestelde jongelui uit achterstandsbuurten. De Franse Officier van Justitie, Yves Bot, ontdekte dat er organisatie achter de rellen zat. Een organisatie, die door sommige waarnemers ‘een islamitisch netwerk’ werd genoemd. Franse Joden voelen zich onveilig in Frankrijk en hebben hun koffers al gepakt. Politieke en geestelijke leiders suggereren dat door vriendelijk dialoog met gematigde Moslims en met financiële injecties voor die jongeren een grotere ramp kan worden voorkomen. Maar die jongeren trokken zich zelfs van een fatwa van de Unie van Islamitische Organisaties op 6 november 2005, niets aan.

Maart 2010 brak er in Jeruzalem bijna een derde intifada uit. Ditmaal naar aanleiding van de opening van de beroemde Hurva synagoge in Jeruzalem. Opvallend is de religieuze achtergrond van die rellen in Jeruzalem. De vrees dat de Tempel herbouwd gaat worden. Israëlische bussen met reclame voor die tempel reden een poosje in Jeruzalem rond. Maar de reclame werd snel weggehaald. Overeenkomsten met de situatie in Israël, die al zo’n 20 jaar duurt, maken de vrees dat rellen een voorbode zijn van meer (islamitisch) onheil, angstig reëel. De stelling van Paulus, ‘Eerst de Jood, maar(en) ook de Griek’ (Romeinen 1:16 en Romeinen 2:9,10), is ook hier van toepassing. Wat Israël overkomt, komt ook over de wereld. Hoe ging het met Israël de afgelopen decennia? Na de intifada-rellen pleegden Palestijnse moslimterroristen gruwelijke (zelfmoord)aanslagen. Zogenaamd gematigde Palestijnen veroordeelden die aanslagen en gingen onderhandelen met Israël. In werkelijkheid steunden ze die terroristen en haalden zij de politieke oogst binnen van het terrorisme van de Hamas, Jihad enz... Hun doel was en blijft: “Heel Israël moet een Palestijnse moslimstaat worden”.

De tactiek van (dreigen met) geweld en dan onderhandelen werkt nog altijd.

Zo gaat het ook in Europa gebeuren. Immers het doel van de Islam is nog altijd om Europa om te zetten in een kalifaat, een moslimstaat (zie mijn boek!). Een analyse van een Israëlische schrijfster, Naomi Ragen zal helaas profetisch blijken te zijn:

‘De geschiedenis zal aantonen dat de dag waarop Israël door de VS, de EU en door eigen domheid gedwongen werd aan terrorisme toe te geven en zelfs te helpen, de dag was waarop de vrede van de wereld werd vernietigd’.
De recente rellen zijn een bewijs! Een het stilleggen van het Europese luchtverkeer is een waarschuwing van de Allerhoogste, de God van hemel en aarde.

Onverwachts onheil

Ook andere waarschuwende oordelen komen als onverwachts onheil over ons. Dit is een profetisch, bijbels patroon. Ondanks waarschuwingen van Noach en de profeet Henoch kwam de zondvloed onverhoeds over de mensen. Dat was ook het geval toen vuur en zwavel uit de hemel Sodom en Gomorra verwoestte. Immers ze gingen gewoon door met eten en drinken en met kopen en verkopen, in plaats van dat ze zich, net als de inwoners van Nineveh, bekeerden en gered werden. Babylon zal plotseling verwoest worden (Jesaja 47:11; Jeremia 51:8 en Openbaring 18:8, Openbaring 10, Openbaring 16, Openbaring 19).

Ook Paulus heeft het eindtijdpatroon van onverwachts onheil voorzegd: ‘Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hen, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf’ - 1 Thessalonicenzen 5:3. Plotselinge onheil halen de volken, ook ons volk, over zich heen door twee oorzaken. Door aanhoudende goddeloosheid en zonden. En door hun slechte houding tegenover Israël. Want God zegt over Israël: ‘wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8).

Wie aan Israël komt roept de Toorn van de God van Israël over zich af. Bovendien wordt hij blind voor Gods bijbelse waarheden doordat hij/zij de ook de eigen oogappel beschadigt. De EU en de VS steunen de Palestijnen jaarlijks met honderden miljoenen euro’s en traint terroristen en de Palestijnse politie. Daardoor is het Westen medeverantwoordelijk voor het Palestijnse moslimterrorisme dat over Israël komt. Met gouden koorden trekken onze leiders onverwachts onheil naar ons toe.

Gods machtige hand

Dwars door al die angstig-gevaarlijke dreigingen blijft Gods machtige hand duidelijk zicht- baar. Zijn plan gaat door! Het Evangelie vindt krachtig ingang speciaal in onbereikte volken. Ook onder de Islam komen velen door visioenen, dromen en verschijningen tot het inzicht dat de Here Jezus werkelijk de Zoon van God is, de Verzoener van onze zonden en de komende Koning. De Bijbel wordt in een snel tempo vertaald. Gods Woord loopt zeer snel (Psalm 147:15). De betrouwbaarheid van de Schriftwordt ook herhaaldelijk bewezen door archeologische vondsten.

Voorbeelden: Het zegel van een minister van koning Zedekia en een indicatie over het optreden van Jozef in Egypte. ‘Juchal de zoon van Selemja’ staat op dat zegel. Hij was een van de vorsten die door Zedekia naar Jeremia werden gestuurd. Juchal wilde Jeremia doden (Jeremia 37:3 en 38:1).

Interessant is ook de archeologische vondst van de restanten van het paleis van David in Jeruzalem. In Jeruzalem was op 6 november 2005 een conferentie van het een jaar geleden opgerichte Sanhedrin. Zelfs seculiere Joden waren geïnteresseerd in een ontwikkeling naar een meer bijbelse situatie in Israël. Deze Raad van 70 stamt uit de tijd van Mozes - Numeri 11. De oprichting wordt gezien als een antwoord op een gebed dat eeuwen lang door vrome Joden dagelijks is gebeden: ‘Herstel onze rechters als in het begin en onze raadsheren, zoals het aanvankelijk was’ (Siddoer blz. 46).

Velen in Israël zien in deze onverwachtse ontwikkelingen een direct verband met het aanstaande herstel van het messiaanse Koninkrijk in Israël. Maar voordat de Messias komt zal er een tijd aanbreken die de rabbijnen noemen: “De weeën van de Messias”. De here Jezus noemt de tekenen van zijn komst: “De tijd van het begin van de weeën” Matheüs 24:8). Daar horen aardbevingen, hongersnoden (op dit moment lijden ongeveer een miljard mensen honger!), pandemiën, oorlogen en opstanden bij. Vaak komen die rampen als ‘onverwachts onheil’.

Onverwachts

Paulus en heel wat profeten waarschuwen ons dat het onheil, de toorn van God, onverwachts over de wereld zal komen. “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf...” - 1 Thessalonicenzen 5:2. Dit ondanks het feit dat de waarschuwingen van de Heer en de tekens van de eindtijd duidelijk over ons heenkomen. Ook wij horen over al die bergen van dreigend onheil. Wij bidden voor ons land en ons volk. Voor onze geliefden. Voor Israël. En wij horen door al dat onverwachtse onheil de voetstappen van de Geliefde, de komende Messias.

19 Reactie(s)

 
 
Shalom,

Ik sprak vanmorgen nog even met een vriending, zij vangen momenteel gestrande Israelische reizigers op. Een Joodse vriend zat dus vast in Engeland en had een boot kunnen nemen. Hij had verteld dat hij zeer 'angstig' was dat hij vast zat in Engeland.
Tekenend.

Ik krijg flash backs aan vorig jaar dat ik bijna groot deel van mijn geld kwijt was (ook al IJsland).
Moet nu snel actie ondernemen (state of israel bonds).

Hartelijke Shalom
Dag RMI,

Je naam is bekend bij de beheerders van deze site.
Er is reden geenoeg om anstig te zijn.
De waarschuwende oordelen gaan al een tijdje over de VS en komen nu over Europa.
We worden ook aangepakt in onze Mammon, het geld, de economie.
Ik denk dat de State of Israël Bonds een goede en betrouwbare belegging is.
Een goede kennis heeft zijn spaargeld daarin belegd als een soort pensioenverzeke ring.
Ze lossen betrouwbaar af. Ze geven een goede rente. En, ze werken in de lijn van Gods handelen met Israël, namelijk de opbouw van het land.
Shalom, beste RMI
Jvb
 
 
Wonderlijk dat deze aswolk net verschijnt in de tijd dat Israel de Shoah herdenkt. We zouden toch dieper over deze zaken na moeten denken
Dank je, Angela, voor deze diepe gedachte.
Ook dit heeft profetische betekenis.
We leven in zeer kritieke tijden.
Shalom,

Jvb
 
 
We hebben het steeds maar over Israël, maar waar is de Gemeente bestaande uit de wedergeboren christenen dan? Ik denk dat als mensen/landen christenen vervolgen, ook Gods oogappel, dat die dan ook door onheil getroffen worden. Denk maar aan Noord-Korea waar de (honger)problem en zo groot zijn.
 
 
Beste Jan,

Gedurende 120 jaren predikte Noach tijdens de bouw van de Ark.
De mensen konden aan de vordering van het werk aan de Ark zien "hoe laat" het op God's tijdklok was.
De Here God predikt nu tot ons middels het gestaag voortgaande herstel van Zijn volk.
Ik denk dat het herstel van het volk Israël zich eveneens in een periode van 120 jaar zal voltrekken.

In 2038 zou deze periode van 120 jaar dan ten einde lopen (gerekend vanaf 1918).
1918 komt overeen met 666000 dagen na de verwoesting van de Tempel (het jaar 68 van onze jaartelling).
De opname van de gemeente zou dan rond 2031 kunnen zijn.
Gezien de ontwikkelingen in de wereld, de tijd die nog het nog neemt voordat de herbouw van de Tempel kan aanvangen en de bouwtijd van de Tempel, lijkt mij dit aannemelijk.
Wanneer de Tempel eenmaal voltooid is en rampen zich inmiddels veel sterker aandienen, zal Israël wel weer worden aangewezen als de schuldige.
Eurabië zal dan beweren dat het tegen de wil van allah is dat de tempel er staat en dat daarom allerlei rampen de mensheid treffen.
Dan krijgt het volk Israël de hele wereld tegen zich.
Maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zal voor hen strijden ..... en overwinnen !!

met een hartelijk Shalom !!
Beste Cees,

Dank voor je reactie.

Je hebt je gevoegd onder het leger van geestelijke rekenaars.

Aan de ene kant is het goed om te letten op de tekenen van de tijd. En dat doe je.
De andere kant is dat bij al dat gereken er veel onzkerheden en zelfs speculaties
om de hoek komen kijken.
Aan de ene kant is het juist dat God werkt aan het herstel van Israël.
De andere kant staat het "ik denk" van jou.
Waarom beginnen bij 1918 met het herstel van Israël. Waarom niet ergens eind 19e eeuw toen de eerste aliya's (terugkeer van het Joodse volk)plaatsvond en.
Dus 2038 de wederkomst van de Here Jezus in heerlijkheid en het begin van het messiaanse Vrederijk?
Ik hoop eerder, maar dan moet ik bij een andere geestelijke rekenaar te rade gaan.

Beste Cees, echt ik spot er niet mee.
We moeten waakzaam blijven en gereed zijn.

Letten op de tekenen hoort daarbij. De Bijbel geeft zelfs allerlei getallen en periodes aan.
Vandaar dat ik aan de ene kant !!!! zet maar tegelijk ????

De Heer zegene je.

Jvb
 
 
Er bestaat nog een interessante theorie, waarin men er vanuit gaat dat dit jaar de 70e jaarweek van Daniel begint. Dat zou betekenen dat de terugkomst van Jezus Christus in 2016/2017 verwacht kan worden.
De presentatie van die theorie kan men hier vinden:
http://www.waytozion.org/video/stream/timeline/timeline.html
Uiteraard moet je voorzichtig zijn met dit soort theorieen, maar het is zeker het bekijken waard.
Dank je Wiep,

Boeiend allemaal.
Het belangrijkste is je waarschuwing voorzichtig te zijn.
"Op een uur dat gij het niet verwacht komt de Zoon des mensen".

De Heer zegene je.

Jvb
 
 
Shalom Jan en alle brs en zrs.
Goed stuk Jan ,zeer indringend.
Voor mij persoonlijk is het zo ,dat heb ik mogen leren Hij kan ieder dag komen .

Shalom Lou.
Dank u, beste broeder Lou.
Ik hoop dat je jou en je vrouw naar geest ziel en lichaam wel gaat.
Jan van B.
 
 
Hallo Jan,

2038 deed bij mij een belletje rinkelen.

en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem

Dit is het jaartal van een tweede millenium bug probleem binnen de IT. Ontelbaar veel programma's rekenen met een jaarteller die in 2038 opnieuw begint.

Technisch: Het zijn de seconden vanaf 1970, de zogenaamde 'unix' tijd die bewaard wordt in een 'integer' getal-geheugen veld dat helaas wel een maximum kent.

Maar genoeg gespeculeerd :)

Getekend,
Een volger van je website.
Beste Volger,

Veel dank voor je reactie.
Eerlijk gezegd, ik kan er niets mee, omdat ik als wiskubdeleraar niet zo goed in tellen ben.
Anderen komen op 2017, weer anderen op 2010.
Het enig dat mij aanspreekt is dat we waakzaam noeten zijn.
We moeten ons realiseren dat de komst van de HEER vooraf gegaan wordt door zware waarschuwingen van God aan een goddeloze wereld. Laatste pogingen van de Almachtige om die wereld tot inkeer te brengen. Voor de kerken is het:
OPWEKKING OF OORDEEL. Deze reactie roept jouw mail bij mij op.
H.Gr.

Jvb
 
 
Beste Jan,

Met grote interesse je boeken en artikelen gelezen, plus jouw reactie op wat lezers vragen.
Zelf ben ik al geruime tijd met de Messiaanse gemeenten in Israel bezig. Jaren geleden toen ik nog voorganger in Alkmaar was, verlangde ik er zo naar om het Evangelie aan het Joodse volk te brengen. 'k Heb pogingen gedaan een zaal in Tel Aviv te huren, maar de Vader van Israel maakte me duidelijk dat Messiaanse gelovigen het beste hun landgenoten, de Israeli's, tot Yeshua kunnen leiden.
Vandaar dat ik sinds die tijd vooral de Messiaanse gemeente in Tel Aviv steun, maar ook van tijd tot tijd andere gemeenten die over heel Israel verspreid zijn.
Daarom zie ik uit naar de Opwekking die direct met Israel en de Messiaanse beweging te maken heeft.
Dwars door alle rampen heen zal de Geest van God machtig werken. 'k Zoek Gods weg hoe ik daar een aandeel in mag hebben.
'k Heb mijn verlangens de Here Jezus Christus kenbaar gemaakt. Wat ik als reactie van Hem ervaar is: "geef het maar in Mijn handen!" Tenslotte Hij zal het doen. We zijn volkomen van Hem afhankelijk.

H.Gr.

Leo
 
 
Beste Jan,

Jesaja 48:3. Hoe weet je nu dat dat precies met het Sanhedrin te maken heeft? Ik vind het trouwens ontzettend boeiend dat een kleine partij in de Knesset in ieder geval heeft genoemd dat het misschien verstandig zou zijn de Torah voor het gehele land als uitgangspunt te nemen. Dat vind ik belangrijk nieuws, ook al is het nog niet zover. Immers, van Sion zal de Torah uitgaan! Ki mi Tsion, tetse Torah! (Jesaja 2)

hebben jullie een betrouwbare verwijzing, of is er een site waar ik kan lezen hoe het Sanhedrin vroeger functioneerde en nu weer kan functioneren? Echt geweldig nieuws dit. Uitziend naar Hemelse gerechtigheid!!

Baruch HaSjem! HalleluJAH, en hartelijk sjaloom.

NB> de teksten over 'niet' voorspellen wanneer Hij komt zijn vrij duidelijk in het 'N.T'. maar, als men de talmoed er op naslaat wordt t nog veel duidelijker: vervloekt wordt die persoon zelfs. Gods tijden narekenen, voorspellingstr ucs, en baseringen op angst, of aflopende tijdrekeningen buiten die van de BIJbel (Maya's 2012 bijvoorbeeld) dat is toch wel vreemd. Althans, ik neem aan dat Abba zich aan zijn eigen tijden (Lev. 23 en andere plaatsen zal houden??)
Sorry Chrystl,

Ik heb Jesaja 48:3 opgeslagen en zie ook geen enkel verband met het Sanhedrin. Ik heb geen andere informatie over het optreden van het Sanhedrin. Het laatste wat ik heb gelezen is hun trip aan een beroemde Korangeleerde in Turkije met wie ze gesproken hebben over de herbouw van de Tempel.

Wat de tijden en gelegenheden betreft zijn er twee dingen. Geen gereken, maar er zijn wel tekenen der tijden gegeven. Zaken die gebeuren en die de komst van de Koning aankodigen. We moeten ook goed blijven onderscheiden dat Gods tijden niet onze tijden zijn. God staat boven elke tijd en wij kunnen alleen begrijpen wat in de Schrift is geopenbaard.

Met een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
De site van het hernieuwde Sanhedrin kon je hier vinden:
http://www.thesanhedrin.org/en/index.php/The_Re-established_Jewish_Sanhedrin
Bedankt voor de tip, Wiep.
Ook het Sanhedrin, dat een paar jaar geleden na vele eeuwen tot stand is gekomen, is een bekangrijk teken van de tijd waarin we leven. Het is alsof de Here, de G-d van Israël nu de draad van zo'n 1950 jaar geleden weer opneemt met zijn volk. Toen waren er Farizeeërs, Sadduceeën, Herodianen, Essenen, een Sanhedrin en messiaanse Joden.
Nu zijn er orthodoxe Joden, een priesterkaste met Levieten, seculiere Joden die hun hoop op het Westen hebben gevestigd, ultra-orthodoxe Joden, een Sanhedrin en zijn er messiaanse gemeentes in Israël. Toen was er een intense messiasverwacht ing en nu ook. Toen verwachtten de messiaanse gemeentes de spoedige terugkomst van Jezus Messias en nu weer. We leven in een bijzondere tijd. Moige Hij spoedig komen.

Jvb
 
 
Ik kwam samen met mijn man "toevallig" op het dossier Barack Hoessein Obama (hij die als bliksem neerdaalt?) en alle doomscenario's, was er best van streek van. Van het een kwam het ander en ik las van de Iluminatie en de Bilderberg, the Skull&Bones, de Vrijmetselarij e.d. Het was erg bedrukkend. Ik miste de bijbelse insteek. Ging maar gauw weer heilige zaken lezen. En eindelijk begreep ik dat het om Israel draait. En nu zocht ik op Israel/Eindtijd en vond dit. Alles dooradem van Zijn Geest van Liefde. En ik vind weer vreugde. Vreugde om Zijn Liefde, Zijn geduld met ons. Ook verdriet om hen die Zijn Roepstem niet horen, maar we blijven bidden, hoe zwak ook mijn stem klinkt..
We mogen ons verheugen op Zijn Wederkomst. BML-H
Dag Brigitta,

Mooi, dat je kan verwoorden hoe je bijna verstrikt bent geraakt in al die complottheoriën en antichristreken aars en - -ontdekkers. Want je kunt daar inderdaad verstrikt in raken. Er is ook een andere zaak. Je mag je ogen ook niet sluiten voor de tekenen van de tijd, die de Here Jezus heeft gegeven en voor het feit dat er een antichrist en met hem een gruwelijk, boosaardig anti-joods en anti-christelijk rijk op deze aarde. Maar we moeten in dit alles de grote lijn vasthouden. Dat is: God is bezig met het herstel van Israël en dat herstel gaat snel verder. "Herstel ons, doe Uw Aanschijn over ons lichten opdat wij verlost worden" bidt Israël in Psalm 80.Dat herstel loopt dus uit op de verlossing van Israël en ook van de aarde, de komst van de Messias. Er komen weeën, maar die zijn niet alleen pijnlijk maar ook de aankondiging van het Kindje....het 1000jarig Vrederijk. In de tussentijd bidden en werken we zolang het dag is. Bidden voor de Vrede van jeruzalen, en voor de redding van velen. Je stem is niet zwak, die wordt gehoord in de hemel. Je gebed is het machtigste wapen in de strijd.
Shalom

Jvb


 
 
Beste Jan,

Ik ben een jongeman van Aramese afkomst, waarvan mijn voorvaderen oorspronkelijk uit Mesopotamië komen. Ik ben een christen van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië en een zeer grote bewonderaar van uw artikelen en hopelijk ook uw boeken.

Ik ben sinds drie jaar zoeklicht aan het lezen en het laatste elke keer kan ik niet wachten op het volgende nummer van Het Zoeklicht. En dan vooral de stukken die u schrijft, omdat ze over de eindtijd gaat. Waar ik voordat ik Het Zoeklicht begon te lezen, al het gevoel had dat we het eind van de wereld naderden. Ben ik gaandeweg steeds meer gaan realiseren dat het eind van de wereld in zicht is en ik ben er ook van overtuigd dat ik het mee ga maken.

Ik heb de eindtijd altijd het boeiendst uit mijn leven gevonden en ik heb daarom op zoek naar meer informatie, ook uw boek Eindtijd, Israël en Islam besteld.

U hebt mijn kijk op het geloof in de eindtijd, de Bijbel en God aangevuld door verbanden en zinnen uit de Bijbel waar ik het verband niet van zou hebben gevonden, versterkt.

Daarvoor wil ik u danken.

Met vriendelijke groet,

Gabriël

PS. De Aramese bevolking in Nederland en de wereld is waarschijnlijk een van de oudste gelovige bevolking op aarde. Ook wel bekend als de Syrisch Orthodoxe geloofsgemeensc hap. Zou het leuk vinden als Het Zoeklicht een artikel over de Aramese Christelijke bevolking zou schrijven.
Dag Gabriël,

Dank voor je reactie.
Ik heb je mail aan ds. Schouten, de hoofdredacteur van het Zoeklicht en aan br. Feike ter Velde, de hoofdschrijven van ons blad doorgestuurd. Ik hoop dat ze nog naar je zullen reageren.


In de meeste kerken wordt weinig geleerd over de tekenen van de tijd en over Israël als Gods volk. Dat merk ik regelmatig tijdens de seminars.In de orthodoxe kerken heerst in de meeste gevallen nog de vervangingsleer , dat is de visie dat de kerk de rol en de plaats van Israël in de heilsgeschieden is heeft overgenomen.


Als je meer wilt weten of vragen hebt, kom dan gerust terug.

Jvb
 
 
Wat dacht je van al die problemen binnen de Eurozone dan met Zuid-Europese landen die enorme tekorten en hoge staatsschulden hebben dan? Speculanten speculeren de Euro kapot en vorige week gingen de beurzen keihard naar beneden. En nu weer zo'n reddingsfonds die ons land vele miljarden kost.

De Eurozone wordt getroffen door enorm onheil: Hetzij door een plotselinge en volledige economische verwoesting, hetzij door bezuinigingen en lastenverzwarin gen die het gewone volk treffen.

En als er ook nog in het Midden-Oosten de oorlog uitbreekt, heb je de poppen helemaal aan het dansen. De olietoevoer vanuit het Midden-Oosten komt stil te liggen met enorme olietekorten tot gevolg en de olieprijs stijgt gigantisch met
hyperinflatie tot gevolg.

Zo ontstaat er chaos en anarchie binnen de E.U. De noodtoestand zal worden afgekondigd en 10 landen van de E.U. dragen de macht over aan de antichrist! Er bestaat namelijk al 'Recommandation 666', te lezen op http://www.gezegend.com/Artikelen/Romeins%20Imperium/RE1.htm.
Dag Moi, een hartelijk shalom,

Ik wil alleen iets toevoegen aan het wel zeer sombere scenario dat je geeft.

Ik zeg niet dat het een onwaarschijnlij k scenario is. Het is inderdaad een mogelijkheid dat het snel zo verloopt als jij schetst. Maar als de Gemeete van de Heer bidt in diepe verootmoediging , en er lopen diverse ernstige gebedsoproepen voor bijvoorbeeld de 9e juni, dan is er uitkomst, kans op Gods genade. Maar ook de Here Jezus Zelf geeft in het wel zeer angstwekkende eindtijdscenari o drie tekens van hoop:1.
"Waakt te allen tijd en bidt dat je in staat zal zijn om te ontkomen aan alles wat er staat te gebeuren en gesteld zal worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen" (Lucas 21:36)
Er is dus een Weg om te ontkomen en laten we beginnen met dit gebed te bidden voor ons en onze gezinnen.2.
"Er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien deze dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden" (Mat.24:21).

Er is dus kans dat die vreselijke tijd ingekort wordt. Opening voor onze gebeden.3.
Vlak voordat de eindtijdrampen beginnen gebeurt er iets merkwaardigs in de hemel. Een aantal top-engelen knielten voor het Lam neer met elk een gouden schaal vol reukwerk en met de gebeden van de heiligen. Lees Openbaring 5:8. En vlak voordat de ernstigste rampen en plagen over de aarde komen gebeurt hezelfde in de hemel. De gebeden van de kinderen van God worden onder Gods aandacht gebracht (Lees Openbaring 8:3).

Laten we dus bidden in deze bijna-eindtijd. Voor Israël, voor ons land en voor onze gezinnen.

Jan van b.
 
 
Ik hoop echt dat het de komende weken erg snel gaat met de economische inéénstorting. Zo erg dat banken omvallen en geldautomaten het niet meer doen en dat het huidige financieel-economische systeem compleet weggevaagd wordt. In die chaos zal de antichrist dan opstaan en het valse verbond met Israël sluiten.

Wanneer de antichrist opkomt, is de Opname en de verlossing dan ook nabij. Dan hoeven wij ook niet meer jarenlang te lijden hebben onder de problemen die op ons afkomen. De Opname kan zich plaatsvinden, nog voordat de antichrist zich openbaart.

Liever een korte, hevige periode van chaos en dan ook de Opname dan nog 20 jaar te moeten wachten op de Opname/Wederkomst.

Het is zo dat als de Heere God ingrijpt, dat het dan ook snel gaat. Denk maar aan bijv. de Zondvloed die binnen één jaar de gehele aardkorst op de kop zette, of bijv. Sodom en Gomorra, of de toekomstige val van Babylon in Openbaringen 18.
Beste Moi,

Zie mijn vorige reactie, van vijf minuten geleden.
Dit loopt uit op eindeloze discussies en daar is de site niet voor.

Weer reken ik op je begrip.

Jvb
 
 
Baruch HaSjem!

Sjaloom Jan, Wiep, zeer bedankt!
het is zo dankbaar te mogen geinformeerd worden, en geholpen om de tekenen van de tijd mede te (h) erkennen.

@ Moi, ik weet niet of het klopt wat je schrijft.
Maar, het goede nieuws is dat de Shekel, de munt-eenheid van Israël oude papieren heeft, en een lange geschiedenis. In de wekelijkse lezing van de Torah is er in het jaar zelfs een afdeling 'Sjekaliem' opgenomen! Fantastisch.
In Pauw&Witteman afgelopen maandag meen ik, ook de suggestie dat het economische systeem van Europa ook echt aan het eind begint te komen. Dus, tijd voor iets nieuws? Of, voor een betrouwbare vorm van 'bankieren' volgens de Torah??

Hartelijk sjaloom!!
 
 
Hallo allemaal, Ik ben nog geen jaar geleden gedoopt en ondergedompeld.
Weet er niet zoveel van af dus.van huis uit ben ik Katholiek groot gebracht maar heb mij laten bekeren en heb er nog geen dag spijt van gehad ik had het gevoel dat ik was thuis gekomen.
Bijbel lezen vind ik erg moeilijk en al die namen ken ik ook niet allemaal maar wat er hier geschreven word ben ik blij mee omdat ik hier van leer en ik veel met de eindtijd bezig ben.
Ga vanavond naar de bidstond en zal bidden voor Israel en Jerusalem en voor alle Christenen op aarde dat zij kracht mogen krijgen en vol mogen houden hoe moeilijk het ook word. Bedenk God is bij ons en help ons en Jezeus is niet voor niets aan het kruis voor ons gestorven .
Ik ga op zoek naar het zoeklicht weet niet wat dat is ik denk een boek maar ik zal het wel vinden met Gods hulp en lieve mensen alles komt goed omdat wij Gods kinderen zijn en hij zij laat de kinderen tot mij komen en dat zal gebeuren.
Dus bedankt allemaal en tot lezens.
SHalom.
 
 
Beste Zuster,

Kijk eens op:

http://www.zoeklicht.nl/

Grt Andre
 
 
Waarom geloven jullie in fabels?
Beste Rob,

Ik ben benieuwd in welke fabels jij gelooft!
Want ieder mens, zelfs de atheïst, gelooft iets.
Je weet nu waarin wij geloven en tot nu toe hebben de feiten ons geloof bevestigd.
Nu jij, beste vriend, want aan kreten heeft niemand iets.
Die laten we aan politici over.

H.Gr.

Jvb


 
 
Israel is omringd door een overmacht van vijanden het antisemitisme zorgt ervoor dat joden over de hele wereld op het gegeven moment vluchten naar Israel god dwingt ze daartoe omdat dat in zijn plan past.hij vergaderd zijn volk zodat ze uiteindelijk zullen zien dat Hij strijd voerd voor hen en dat ze hun harten en gedachten weer op Hem zullen richten.Bid voor Israel

Shalom
Hartelijk dank Menno voor je dringende oproep om te bidden voor Israël.
Gods plannen op aarde komen inderdaad tot stand via de gebeden van de gelovigen. Inderdaad zijn er bij de terugkeer van het Joodse volk, van Israël, naar het Beloofde Land twee krachten betrokken. Jeremia 16:14-18 gaat over die terugkeer.

Twee krachten worden genoemd:

1. De vissers. Dat zijn de zionisten die de Joden overal opwekten en nog steeds opwekken om terug te gaan naar het land dat God beloofd heeft.

2. De jagers. Dat zijn de antisemieten die Joodse mensen het leven buiten Israël onmogelijk maken zodat ze hun koffers pakken en naar Israël gaan. Veel Franse Joden hebben hun koffers al gepakt vanwege het felle antisemitisme van de vele meest islamitische allochtonen in dat land.

Zo zie je, Menno, alles gaat volgens bijbelse patronen in onze tijd.
En door onze gebeden en steun aan Israël mogen ook wij daar een beetje deel aan hebben.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven